archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i Møre og Romsdal Fylkeshuset Julsundvegen 9 6412 MOLDE innan 7 dagar etter at kunngjøringa har funne stad Sjå også fullstendige vallister i venstremenyen Endret 26 05 2015 Les meir Ungdomspanelet i Møre og Romsdal nominert til europeisk ungdomspris Ungdomspanelet UP i Møre og Romsdal nådde gjennom nålauget og er nominert til Mest inspirerande ungdomsprosjekt med sitt prosjekt Barn og unges medverknad i samferdselsplanlegging Endret 31 03 2015 Les meir Earth Hour Slukk lysa laurdag 28 mars Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar alle til å støtte den globale klimamarkeringa Earth Hour Endret 27 03 2015 Les meir Dialogmøte om framtidas LNG infrastruktur Korleis bør og kan framtidas forsyning av LNG naturgass byggast ut Maritimt Forum Nordvest og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til dialogmøte fredag 17 april i Ålesund Endret 27 03 2015 Les meir 4 2 millionar til friluftslivsformål Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt meir enn 4 2 millionar til ulike formål innanfor friluftsliv Dette er midlar som kjem i tillegg til spelemidlar Publ 27 03 2015 Les meir Gründercamperar løyste fylkeskommunale oppgåver I veke 13 møtte ungdomsskoleelevar til Gründercamp hos fylkeskommunen Her tok dei oppgåver om klimaspørsmål utdanningstilbod samferdsel og informasjon på strak arm Endret 26 03 2015 Les meir Møte i Utdanningsutvalet 26 mars Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2015 2016 er saka som utvalet skal behandle Publ 26 03 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet 24 mars Dag to av møtet i fylkesutvalet er no i gang Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2014 endring av budsjettet for 2015 og uttale om lokalisering av administrativt senter for Møre og Romsdal politidistrikt er mellom anna sakene som fylkesutvalet skal behandle Endret 25 03 2015 Les meir Vil du tene pengar på kreativiteten Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/100 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Kor mange blir vi i Møre og Romsdal? - Kronikkar - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høg vekst dei kommande åra Og motsett for dei kommunane som har hatt låg vekst eller nedgang i folketalet Prognosane frå SSB tar ikkje omsyn til lokale planar om til dømes utbygging av nye større bustadfelt framtidig bygging av ny veg tunnel eller bru eller nedlegging eller oppstart av nye arbeidsplassar Dei kan heller ikkje ta høgde for framtidige politiske vedtak som kan få konsekvensar for folketalsveksten Til dømes klarte ikkje SSB å spå den store veksten i innvandring som kom som følgje av EU utvidinga i 2004 Men kva seier så prognosane om korleis utviklinga vil bli i Møre og Romsdal Fortsatt sterk vekst Møre og Romsdal har hatt ein kraftig vekst i folketalet dei seinaste åra SSB legg opp til at vi i dei neste par åra vil få ein vekst på omtrent same høge nivå som vi har i dag før veksten blir jamt svakare ettersom SSB forventar at innvandringa gradvis blir redusert Det er svært usikkert korleis innvandringa vil utvikle seg då den er avhengig av den økonomiske utviklinga framover Dei siste folketalsoppdateringane frå SSB kan tyde på at utviklinga har snudd Vi ser både frå årstala frå 2014 og dei siste kvartalstala frå inneverande år at innvandringstala minkar og dermed blir folketalsveksten òg mindre enn kva prognosane har spådd Kanskje har SSB vore litt for optimistiske kanskje kjem reduksjonen i innvandringa tidlegare enn dei trudde og kanskje vil det bli ein bråare stopp i veksten Det er for tidleg å trekkje ein konklusjon men få andre fylke vil merke ein reduksjon i innvandringa betre enn vårt fylke Møre og Romsdal er eit av dei fylka i landet med størst innvandring som ein del av folketalet og det er vi avhengig av for å få ein sterk folketalsvekst Dette blir talfesta i SSB sitt prognosealternativ utan nettoinnvandring som viser at fylket i eit slikt scenario berre vil vekse med 2 prosent fram mot år 2030 i motsetning til 12 prosent i middelalternativet Byane med omland tek det meste I 2014 sto byane Ålesund Molde og Kristiansund for 46 prosent av folketalsveksten i fylket I perioden 2015 til 2030 ventar SSB at byane i fylket vil stå for 51 prosent av veksten Om vi i tillegg tar med dei største pendlarkommunane til byane vil veksten til saman utgjere 75 prosent av all vekst i fylket Med andre ord legg SSB opp til at sentraliseringstrenden med auka vekst i sentrale kommunar vil halde fram Det er ikkje ein unaturleg spådom med tanke på utviklinga dei seinaste åra der befolkninga i Noreg bur stadig meir konsentrert Vi blir fleire eldre Ein annan klar trend i prognosane er at talet på eldre både i Møre og Romsdal og i landet elles vil auke kraftig i tida framover Fram mot år 2030 er det berekna at det vil bli nær 50 prosent fleire personar i pensjonsalder i fylket Her er dei ulike prognosealternativa samstemte Meir usikkert er det korleis utviklinga i dei yngre aldersgruppene blir I dag er det rundt fire

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Kronikkar/Kor-mange-blir-vi-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • No kan du søke om kunstnarstipend - Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kan du søke om kunstnarstipend Møre og Romsdal fylkeskommune har oppretta ei ordning med utdeling av kunstnarstipend Ordninga har ei årleg økonomisk ramme på kr 400 000 Alle kunstartar er inkludert i ordninga Her frå utdelinga av Kunstnarstipend 2014 Søknadsfrist måndag 1 juni Det overordna målet for ordninga er å bidra til å fremje profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hos kunstnarar som bur og arbeider i fylket Stipenda blir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/No-kan-du-soeke-om-kunstnarstipend (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Offisielle vallister til fylkestingsval 2015 - Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Vallistene er lagt ut på www mrfylke no og er slått opp i resepsjonen på Fylkeshuset Eventuell klage med krav om endring av fylkesvalstyrets godkjennelsesvedtak må framsettes skriftleg for Fylkesvalstyret i Møre og Romsdal Fylkeshuset Julsundvegen 9 6412 MOLDE

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/Offisielle-vallister-til-fylkestingsval-20152 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  å dele opp øko forskinga på Tingvoll Bioforsk Økologisk på Tingvoll må halde fram som eiga eining for forsking på økologisk landbruk i Norge Endret 18 03 2015 Les meir Lyser ut 1 5 mill kroner til samlokalisering av kreative næringar Vi inviterer store og små prosjekt til å søkje støtte til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar i Møre og Romsdal Samla ramme er 1 5 mill kroner Søknadsfrist 20 april 2015 Endret 17 03 2015 Les meir Møte i kontrollutvalet 18 mars Rekruttering av ny kontrollsjef Årsrekneskap 2014 for Møre og Romsdal fylkeskommune kontrollutvalets fråsegn og godkjenning av selskapsavtale og eigarskapsavtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 16 03 2015 Les meir God økonomistyring men store utfordringar Årsrekneskapen og årsrapporten for Møre og Romsdal fylkeskommune som vart lagt fram i dag og viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 32 3 mill kroner Resultatet viser god økonomistyring men vi har også store utfordringar som følgje av høgt investeringsnivå auka lånegjeld og reduserte skatteinntekter seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Endret 16 03 2015 Les meir Uttale om flytting av sokkelpolitifunksjonen fra Politimesteren i Nordmøre og Romsdal Følgende uttale fra fylkesordfører Jon Aasen har i dag blitt sendt til justis og beredskapsdepartementet og olje og energidepartementet Endret 13 03 2015 Les meir Lyser ut 5 75 mill kroner til forsking Regionalt Forskningsfond Midt Norge lyser ut 5 75 mill kroner som skal gå til forskingsdriven innovasjon i næringsliv og offentleg sektor Søknadsfrist er 15 april 2015 Endret 10 03 2015 Les meir Biblioteksjefar diskuterte kommunesamanslåinga 3 og 4 mars gjekk det årlege biblioteksjefmøtet i Møre og Romsdal av stabelen denne gongen i Molde Hovudtema for årets møte var kommunesamanslåinga og prosjektleiar for kommunereforma hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vigdis Rotlid Vestad var

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/110 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • JazzGass 2015 - stoltheit og kunnskap - JazzGass-konferansen - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Energiregion Møre JazzGass konferansen JazzGass 2015 stoltheit og kunnskap Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78 883 Send e post Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post JazzGass 2015 stoltheit og kunnskap Tysdag 14 juli blir det JazzGass konferanse på Scandic Seilet i Molde Stoltheit og kunnskap er stikkord for konferansen Ikkje gløym å sette av tid til fagleg påfyll i sommar JazzGass konferansen er ein viktig møteplass for næringsliv og politikarar på alle nivå Meld deg på i dag Stoltheit og kunnskap Den enorme tekniske utviklinga på norsk sokkel er viktig for næringa og velferden i landet Det blir stadig reist spørsmål rundt miljø og miljøhensyn og dette er noko vi må ta på alvor seier leiar for Energiregion Møre Bengt Endreseth Samtidig skal vi vere stolte over det som er oppnådd Vi må bruke kunnskapen vi har tilegna oss til å utvikling og vekst for petroleumsnæringa og samtidig overføre han til nye næringar seier han Tema for JazzGass 2015

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/JazzGass-konferansen/JazzGass-2015-stoltheit-og-kunnskap (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 5000 nye statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal? - Kronikkar - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i privat sektor Statlege arbeidsplassar gir også større bredde i arbeidsmarknaden og gjer dermed heile regionen meir attraktiv Statlege arbeidsplassar kan vere med å styrke og utvikle klynger om ein plasserer dei strategisk Ein kan jo lure på kvifor petroleumsfylket Møre og Romsdal knapt har ein einaste oljebyråkrat eller at det vesle vi har innan fiskeri er foreslått svekka til fordel for Trondheim Kva seier tala Statsforvaltninga i Noreg sysselset i alt noko over 280 000 personar Av desse finn vi om lag 10 000 i Møre og Romsdal Desse arbeider hovudsakleg innan undervisning helse og omsorg samt offentleg administrasjon Sidan 2002 etter helsereforma har talet på sysselsette i statsforvaltninga auka med om lag 44 000 kor av om lag 1 000 2 2 prosent har kome i Møre og Romsdal Veksten har kome hovudsakleg i form av vekst i eksisterande føretak og institusjonar Dei klare vinnerane når det gjeld statlege arbeidsplassar er Oslo Akershus samt storbyfylka Rogaland Hordaland og Sør Trøndelag Dei stikk av med litt over halvparten av dei statlege arbeidsplassane En kan berekne kor stor del statlege arbeidsplassar utgjer etter folketal eller etter sysselsette er mest vanleg Uansett korleis vi reknar er Møre og Romsdal av dei fylka med lågast del statlege arbeidsplassar Møre og Romsdal taper Nyttar vi lokaliseringa av statlege arbeidsplassar i prosent av folketalet utgjer dette 3 9 prosent av folketalet i Møre og Romsdal ikkje mykje høgre enn i Rogaland som med 3 7 prosent har minst Ser vi på lokaliseringa av statlege arbeidsplassar i prosent av alle sysselsette ligg fylket vårt saman med Rogaland heilt i botn Statlege sysselsette utgjer berre 7 7 prosent av dei sysselsette i Møre og Romsdal Fylket vårt er med andre ord slett ikkje er nokon vinnar i denne samanhengen Hadde dei statlege arbeidsplassane vore likt fordelt mellom fylka ville vi hatt 5 3 prosent ikkje 3 6 Skulle dei vore fordelt etter folketal skulle vi hatt 5 6 prosent ikkje 3 9 Skulle dei vore fordelt i forhold til talet på sysselsette skulle vi dei ha utgjort 11 prosent ikkje 7 7 Skilnaden mellom Møre og Romsdal og landsgjennomsnittet på desse parametrane utgjer faktisk mellom 4 300 og 5 000 arbeidsplassar Stort potensial 5 000 nye arbeidsplassar er faktisk nesten like mykje som alle sysselsette i Ulstein kommune eller alle arbeidsplassane i Sunndal og Nesset samla Om vi berre klarte å relokalisere ein liten del av dette til Møre og Romsdal kunne det utgjere eit stor skilnad i høve til Dempe verknadane av nedgang i petroleumsretta industri Gje større breidde i arbeidsmarknaden og arbeidstilbod til andre enn dei som finn spanande arbeidsplassar her i fylket i dag Styrke og vidareutvikle sterke næringsklynger for eksempel innan petroleum og fiskeri Utjamne ulikskap i statlege arbeidsplassar mellom fylka og internt i fylket Vi har vist at vi har vekstkraft i dette fylket også utan statlege arbeidsplassar som drahjelp Kanskje vi no treng denne drahjelpa Eg er i alle fall sikker på at den vekstkrafta vår ikkje vert mindre om

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Kronikkar/5000-nye-statlege-arbeidsplassar-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Dagens ungdom veit meir om jobb og utdanning - Pressemeldingar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  både når det gjeld utdanning og jobb seier Åse Kristin Ask Bakke fungerande leiar for Ungdomspanelet i fylket Det er svært viktig at vi unge blir kjent med det som finst her og dei moglegheitene vi har Berre slik kan tilboda i fylket vere eit reelt alternativ når dei unge skal ta sine utdannings og karriereval for framtida fortel Ask Bakke Åse Kristin Bakke frå Ungdomspanelet i Møre og Romsdal seier det er viktig at unge blir kjent med eige fylke Kjennskap er viktig for å få unge til å bli buande Undersøkinga demonstrerer tydeleg kor viktig denne kunnskapen er for å gi unge tru på ei framtid i fylket Elevar som kjenner godt til jobbmoglegheitene i fylket svarar i større grad at det er svært sannsynleg at dei bur i Møre og Romsdal om 10 15 år medan blant dei som kjenner moglegheitene dårleg er det fleire som svarar at det er svært lite sannsynleg at dei bur i fylket på sikt Flyttetal viser at fylket har ei utfordring med at mange unge flyttar frå fylket i 20 åra ofte for å ta høgare utdanning Mange av dei flyttar ikkje tilbake seier Anne Merete Halpern rådgivar i statistikk og analyse i fylkeskommunen Denne undersøkinga viser at for å få dei unge til å bli buande eller flytte tilbake er det avgjerande at dei har kjennskap til dei moglegheitene som finst i fylket Halpern seier vidare at mange aktørar både offentlege og private har jobba aktivt for å informere om dei lokale og regionale moglegheitene Undersøkinga viser at dette har hatt ein god effekt Blant anna er det ein klar positiv samanheng mellom å ha delteke på eit arrangement som karriererettleiingsdagen og kjennskap til jobbmoglegheitene i fylket Dei elevane som har delteke på denne dagen kjenner jobbmoglegheitene godt medan dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Pressemeldingar/Dagens-ungdom-veit-meir-om-jobb-og-utdanning (2015-08-15)
  Open archived version from archive