archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eksport fra norske regioner - hvorfor så store forskjeller? - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Statistikk og rapportar Eksport fra norske regioner hvorfor så store forskjeller Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Eksport-fra-norske-regioner-hvorfor-saa-store-forskjeller (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Statistikk og rapportar Næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal På oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune har Trøndelag Forskning og Utvikling AS i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk utarbeidd ein statusrapport for næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal Foto Lisbeth Nervik mrfylke Rapporten er ein statusrapport over sysselsetting omsetning og verdiskaping i næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal i perioden 2005 2011 Næringsmiddelindustrien er delt inn i ni verdikjede der sjømat brød meieri og kjøtt er dei største Les heile rapporten her pdf Næringsmiddelindstrien i Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Naeringsmiddelindustrien-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kartlegging av kulturnæringa i Møre og Romsdal - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og bidrar positivt til eit større mangfald og ein meir attraktiv region I omgrepet kulturnæring inngår eit spekter av bransjar musikk film foto og spill tv og radio arkitektur design trykte media annonse og reklame kulturarv og kunstnarisk verksemd Her inngår også småskala matproduksjon og opplevingar Middels stor Kulturnæringa i fylket er middels stor i nasjonal samanheng og sysselsette i 2010 nesten 2500 personar fordelt på nærare 1000 bedrifter På seks år har talet på sysselsette vakse med 28 prosent men med ein liten nedgang frå 2009 til 2010 Omtrent ein tredel av dei sysselsette har arbeid innanfor trykte media som også er den klårt største undergruppa målt i verdiskaping Den sterkaste veksten i sysselsettinga dei siste åra har derimot vore innanfor kulturarv og musikk Verdiskapingatotalti kulturnæringa i Møre og Romsdal var på 1 2 milliardar kroner i 2010 noko som betyr at fylket sto for litt over tre prosent av den totale verdiskapinga i næringa nasjonalt Sidan 2004 har verdiskapinga i kulturnæringa i fylket auka med 50 prosent Lønnsemdatil næringa målt i driftsmargin er varierande men til dels god og ligg likt eller litt over næringa nasjonalt Låg lønnsemd er blitt peikt på som ein av hovudutfordringane for kulturnæringa men her er det viktig å påpeike ein forskjell mellom kulturnæringane og anna næringsliv Kulturnæringane spenner over eit vidt felt frå heilkommersielle bedrifter til dømes Devold til bedrifter med ein meir blanda økonomi som blir drive med offentlege tilskot til dømes avisa som får pressestøtte og til aktørar basert på non profitt verksemd som først og fremst har ei samfunnsrolle å oppfylle til dømes musea Film og animasjon For å utvikle næringa vidare må ein prioritere spesielt dei områda der fylket har opparbeida eit fortrinn og eit potensiale for framtidig vekst Film og animasjon er ein bransje som peikar seg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Kartlegging-av-kulturnaeringa-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Todelt økonomi tema for konjunkturbarometeret TEMP 2012 - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Statistikk og rapportar Todelt økonomi tema for konjunkturbarometeret TEMP 2012 Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Øyvind Tveten Rådgivar 71 25 81 95 Mob 922 12 429 Send e post Todelt økonomi tema for konjunkturbarometeret TEMP 2012 I den heilt ferske utgåva av konjunkturbarometeret Temp som vart lagt fram under Mørekonferansen i dag ser ein nærare på todelinga i norsk økonomi mellom petroleumsmarknaden og næringslivet elles Temp 2012 2 75 MB Konjunkturbarometeret TEMP Mørekonferansen 2012 Vi ser eit aukande skilje i utviklinga mellom dei næringane som rettar seg mot petroleumsmarknaden og næringslivet elles I vårt fylke inneber dette også eit skilje mellom kyst og innland der dei ytre stroka står fram som reine gullkysten Todelinga I Temp 2012 drøftar ein m a om todelinga i økonomien gjer oss meir sårbare og skjuler eit stort problem eller om det er ei utvikling både næringslivet og samfunnet fint klarer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Todelt-oekonomi-tema-for-konjunkturbarometeret-TEMP-2012 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Havbruksnæringa gir stor verdiskaping og sysselsetting i Møre og Romsdal - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Landstad Havbruksnæringa gir betydelege ringverknader i lokalsamfunna seier regional og næringssjef Bergljot Landstad i Møre og Romsdal fylkeskommune Verdiskapingsanalysen som SINTEF Fiskeri og havbruk på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd vart presentert på Akva Møre konferansen 2012 i Ålesund i dag Rapporten viser at oppdrettsnæringa gir ei total verdiskaping på 3 8 mrd kroner i Møre og Romsdal og ei sysselsetting på 2 900 årsverk I tillegg til å vere eit stort oppdrettsfylke er Møre og Romsdal av dei største på vidareforedling samt nasjonalt leiande i utnytting av restråstoff til produksjon av ferske oljar seier Landstad Store ringverknader Kvar krone i verdiskaping i havbruksnæringa sin kjerneaktivitet gir 50 øre i verdiskaping i anna næringsliv og kvart årsverk skaper 1 25 årsverk i anna næringsliv i fylket Oppdrettsleddet er drivaren og det har vore ein jamn auke i sysselsettinga i perioden 2002 2010 I tillegg skaper næringa fleire årsverk i annan industri enn i i sjølve oppdrettsverksemda Tilgang på nok gode lokalitetar vil vere viktig for ei miljømessig berekraftig utvikling av næringa seier Landstad Verdikjede havbruk Møre og Romsdal Analysen gir eit godt bilete på kva havbruksnæringa totalt sett betyr for Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetting Verdikjedeanalysen tek for seg kjerneaktiviteten i havbruksnæringa oppdrett slakteri foredlings og grossistleddet direkte ringverknader som til dømes teknologi forsking transport fôr og ringverknader i næringslivet elles Verdiskaping og sysselsetting Den totale havbruksnæringa i Møre og Romsdal representerte i 2010 ei verdiskaping bidrag til BNP på over 3 8 milliardar kroner og sysselsette om lag 2 900 årsverk Den største delen av verdiskapinga skjer i kjerneaktivitetane I 2010 representerte denne aktiviteten ei verdiskaping på til saman 2 5 mrd kroner og sysselsette 1 300 årsverk I tillegg kjem ringverknader som til dømes innkjøp av fôr brønnbåttenester dykkartenester verfstenester og energi 1 3 mrd Dette betyr at for kvar krone som vart skapt i kjerneaktiviteten til havbruksnæringa i 2010 var verdiskapinga på 0 50 kr i anna næringsliv samtidig som kvart årsverk skapte 1 25 årsverk i anna næringsliv i fylket I Noreg som heilheit bidrar havbruksnæringa med om lag 27 milliardar i verdiskaping og av dette bidrar Møre og Romsdal opp mot 15 Vekst Rapporten som tek for seg perioden frå 2002 til 2010 viser at det har vore ein jamn auke i tal årsverk innan kjerneverksemda i oppdrett i denne perioden og det har også vore ein auke i ringverknader i form av tal årsverk som vert skapt i anna industri Rapporten viser også at det har vore ein kraftig vekst i verdiskapinga sidan 2002 trass i store svingingar mellom enkeltår Kjerneaktiviteten oppdrettsleddet som i 2002 skapte verdiar for 500 millionar kroner representerte ei verdiskaping på 2 5 milliardar kroner i 2010 Andre viktige trekk ved havbruksnæringa i Møre og Romsdal Produksjon av laksefisk har auka frå 70 000 tonn i 2000 til 120 000 tonn i 2010 Møre og Romsdal var i 2010 det tredje største oppdrettsfylket i landet målt i produksjonsvolum Laks og aure er dei desidert

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Havbruksnaeringa-gir-stor-verdiskaping-og-sysselsetting-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nye tal på ringverknader frå reiselivet - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  reiselivet Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lillian P Sæther Sørheim Rådgivar 71 25 81 96 Mob 952 80 603 Send e post Nye tal på ringverknader frå reiselivet Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med Møre og Romsdal Reiseliv engasjert Transportøkonomisk institutt TØI til å lage ein rapport på økonomiske ringverknader av reiselivet i Møre og Romsdal Tala frå 2011 er no lagt fram Rapporten viser at reiselivet er ei viktig næring for Møre og Romsdal Det er 16 900 kommersielle senger i fylket 6 900 av desse er hotellsenger Møre og Romsdal hadde 4 9 millionar turistovernattingar av desse var 3 8 mill norske og 1 1 mill utanlandske Det samla forbruket som kan tilskrivast reiselivet var på 3 3 milliardar kroner Tilsaman 5 750 personar er direkte eller indirekte sysselsatt som ein følgje av turistane sitt forbruk Cruisetrafikken som er svært synleg i fjordane våre om sommaren skapte ei omsetting på 189 millionar kroner Grunnlag for utviklingsarbeid Rapporten gir oss og næringa viktig informasjon og eit

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Nye-tal-paa-ringverknader-fraa-reiselivet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Temperaturmåling i finansuroa - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er noko av det som kom fram under seminaret Finansiering i usikre tider i Kristiansund tysdag 5 juni Bergljot Landstad og Arild Hervik følgjer situasjonen for næringslivet i Møre og Romsdal Foto Gunhild Dahle MR fylke I samband med møte i Regional og næringsutvalet tysdag 5 juni i Kristiansund gjekk Møre og Romsdal fylkeskommune Sparebanken Møre og Innovasjon Norge gjekk saman om å arrangere temp seminar med tittelen Finansiering i usikre tider Dette vart gjort i samarbeid med Møreforsking og NAV Bakgrunnen for seminaret er eit behov for ein statusoppdatering av det årlege konjunkturbarometeret Temp som kjem ut i november sett i lys av den finansielle uroa ute i Europa Det møtte om lag 50 personar til konferansen og tilbakemeldingane var gode Den finansielle situasjonen ute i Europa slår ulikt ut for næringane i fylket vårt og vi treng å følgje utviklinga tett seier regional og næringssjef Bergljot Landstad Bustadprisar ein risikofaktor Sjeføkonom i Sparebanken Møre Inge Furre poengterte at norsk økonomi står fram robust i møte med dei utfordringane Europa står ovanfor men at enkelte næringar i fylket vil slite Dei mest openbare risikofaktorane er utviklinga i den internasjonale økonomien oljeprisen kronekurs og dei norske bustadprisane Les heile foredraget til Inge Furre Solid banksystem Dei norske bankane og det norske finansielle systemet er solid og målet er å oppretthalde funksjonaliteten i systemet sa adm direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon Arne Hyttnes Han tok opp smitteeffekten frå kredittpraksisen i Europa og at usikre tider fører til økt risiko og økt pris Les heile foredraget til Arne Hyttnes Lav rente Økt pris som følgje av uroa ute i Europa tok også Runar Sandanger frå Sparebanken Møre opp Kapital har blitt dyrare og mindre tilgjengelig og vi trur at det vil vere slik ei stund framover Det som drar i positiv retning for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Temperaturmaaling-i-finansuroa (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Statistikk og rapportar Det årlege konjunkturbarometeret Temp analyserer året som er gått og omtalar utfordringar for dei viktigaste næringane i fylket både i høve til finansiell situasjon og framtidsutsikter Møre og Romsdal fylkeskommune får i tillegg utarbeidd analyser retta inn mot spesifikke bransjar Seminar Finansiering i usikre tider Korleis sikre finansiering i tider med finansiell uro Kva er utfordringane til næringslivet og til bankane Kva er utfordringane i skiljet mellom industri knytt til petroleum og annan industri Arne Hyttnes Inge Furre og Arild Hervik set søkjelys på dette på Temp seminaret i Kristiansund tysdag 5 juni Endret 01 06 2012 Les meir Største krise sidan krigen Europa er inne i den største krisa sidan krigen seier professor ved Høgskolen i Molde Arild Hervik Petroleums og fiskerinæringa bidrar likevel til å dempe konsekvensane for Møre og Romsdal Endret 25 11 2011 Les meir Konjunkturbarometeret TEMP framleis høgt aktivitetsnivå Trass dystre spådomar om industridød og regionale kriser dei siste tiåra syner årets konjunkturbarometer TEMP at vi framleis har høgt aktivitetsnivå i Møre og Romsdal Det årlige barometeret tar føre seg trendar innan sentrale næringar og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/%28offset%29/10 (2015-08-15)
  Open archived version from archive