archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAHs behandlingssteder
  virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Behandlingssteder Mottaks og behandlingssteder Det er viktig for NOAHs kunder at transport av farlig avfall og forurensede masser er mest mulig kostnadseffektiv Dette gir også store positive miljøkonsekvenser NOAHs mottaks og behandlingssteder i Norge er på Langøya Her er det enkel adkomst sjøveis hvilket gir betydelige reduksjoner både i kostnad og miljøbelastning sammenlignet med landveis transport I tillegg er nye behandlingssteder under planlegging I Danmark og Sverige har NOAH mottaks og mellomlagringsplasser i henholdsvis Horsens og Alingsås NOAH har god erfaring i å opprette prosjektbaserte mellomlagringssteder og utskipningsfasiliteter spesielt i nærheten av der forurenset jord skal graves opp Langøya NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Mottakssteder (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAH > For kunder > Behandlingssteder > Langøya
  kommune i Vestfold Øya består av kalkstein fra den geologiske periode kambro silur med en alder på 300 400 millioner år Øya er ca 3 km lang og 500 m på det bredeste Området er preget av spesiell flora og fauna takket være kalkholdig jordsmonn og en temperatur som i løpet av året er noe høyere enn gjennomsnittet på fastlandet Kalksteinsbrudd Det har fra gammelt av vært drevet uttak av kalkstein og spor av gammel kalkbrenning er påvist I 1899 begynte et industrielt uttak av kalkstein for bruk i sementproduksjonen på Slemmestad Langøya var en råstoffkilde helt fram til 1985 da produksjonen av sement ble nedlagt Fram til da var det blitt tatt ut ca 45 millioner tonn stein Resultatet var to kratre på i alt 9 3 millioner kbm under havnivå Uttaket av stein har foregått helt ned mot 40 meter under havnivå Avfallshåndtering Etter 1985 har utnyttelsen av Langøya i hovedsak dreiet seg om behandling og sluttdisponering av miljøfarlig avfall annet uorganisk industrielt avfall oppgravet grunn og sedimenter Fra 1994 har det også vært tilført avfall fra andre land særlig fra Danmark og Sverige Alt farlig avfall som mottas på Langøya blir nyttiggjort Dette skjer ved at avfallet

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Behandlingssteder/Lang%C3%B8ya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Logistikk
  Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Logistikk Logistikk Transport utgjør en vesentlig del av kostnadene for de som produserer farlig avfall og skal håndtere det videre til kompetent og miljøforsvarlig behandling Valg av transportløsning og planlegging av logistikken har også en betydelig miljøside Derfor har NOAH stor oppmerksomhet rettet mot transportdelen av de kundeoppdrag vi får og har dedikerte kompetansepersoner

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Logistikk (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Logistikk Langøya
  Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Logistikk Logistikk Langøya Logistikk Langøya Langøyas beliggenhet sikrer kostnadseffektiv logistikk med et meget godt miljøregnskap som konsekvens Båtfrakt Bilfrakt Bestille ferge Foto Ken Opprann Båtfrakt Transporten utgjør en vesentlig del av kostnadsbildet ved behandling og bortskaffelse av farlig avfall Derfor har NOAH utviklet egne logistikkløsninger og vi utnytter maksimalt den kundefordelen Langøyas beliggenhet utgjør Et av Langøyas mange konkurransefortrinn er nettopp beliggenheten Øya ligger rett utenfor Holmestrand og adkomsten er like enkel uansett transportmiddel To kaianlegg Vi har to kaianlegg for mottak av båter med lastekapasitet fra 600 til 3 800 tonn Det ene kaianlegget er i utgangspunktet dedikert mottak av avfallsyrer Her pumpes syre direkte fra tankbåt og inn i syrebehandlingsanlegget Det andre kaianlegget er tilpasset selvlossende skip enten disse er lastet med bulkmasser containere storsekk eller har annen type last Bilfrakt ADR reglene er helt sentrale ved transport av farlig gods på landeveien Kravene er strenge både med tanke på emballering og merking NOAH kan bistå sine kunder med å finne den beste sikre og mest kostnadseffektive løsningen Vi har transportører vi kjenner godt har praktisk erfaring med og som vi kan anbefale videre Oppfordringen er å ta kontakt tidligst mulig slik også håndteringen lokalt kan tilpasses den beste transportløsningen Bestille ferge NOAH har egen bilferge som tilser transport mellom Holmestrand kaianlegg Hakan og Langøya Fergeoverfarten tar ca 10 minutter For å bli registrert som kjøretøy med adgang om bord må gyldig leveringsavtale være registrert på vårt mottakskontor Her må også fremvises skjema for basiskarakterisering og et G nummer på det avfallet som skal leveres Når avtale er inngått bestiller transportør fergetid via vårt Mottakskontor på telefon 917 99 166 eller mottak noah no Kontakt en av våre salgssjefer for tilbud om levering og samarbeid med NOAH Ring 47 91 79 91

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Logistikk/Logistikk-Lang%C3%B8ya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Hvordan levere
  du kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor det aktuelle segment Nedenfor finner du informasjon som er relevant vedrørende leveransen Dokumentasjonsgrunnlag og basiskarakterisering Avfallsbesitter er ansvarlig for å dokumentere avfalleti form av analyser miljørapporter eller andre kjemiske undersøkelser NOAH har også et eget laboratorium som kan bistå i dette arbeidet I tillegg til dokumentasjon settes det krav til et basiskarakteriseringsskjema som kunden er ansvarlig for å fylle ut Dette skjemaet fås etter henvendelse til NOAHs markedsavdeling Denne informasjonen må sendes til NOAH for en forhåndsvurdering Logistikkløsninger For mindre leveranser som kommer med bil til Langøya sørger kunden selv for frakt av massene Kunden eller transportør ringer selv til NOAHs mottak for å bestille plass på fergen over til Langøya når mottaksavtalen er på plass For større prosjekt kan NOAH ta ansvaret for å frakte massene på båt fra aktuell lokalitet Ta kontakt med markedsavdelingen for å få mer informasjon om alternativene for frakt av masser til Langøya Tilbud priser og leveringsbetingelser Pris på behandling og frakt og eventuelle offentlige gebyrer innhentes fra markedsavdelingen Saksbehandlingen på en henvendelse avhenger av avfallets kompleksitet og mottatt informasjon For en hurtigere saksbehandling oppfordres kundene til å oversende det som er av tilgjengelig informasjon Mottaksavtale Før leveranse kan skje må det foreligge en mottaksavtale Mottaksavtalen inneholder et eller flere G nummer som er referansen på avfallet som skal leveres Øvrig informasjon som pris og betalingsbetingelser er også beskrevet i mottaksavtalen G nummeret oppgis ved bestilling av plass på ferge eller ved bestilling av båt Deklarering og leveringsdokumentasjon All farlig avfall og NORM avfall som kommer inn til Langøya må deklareres Deklarasjonsskjema Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og NORM avfall kan bestilles fra NORSAS Deklarasjonsskjema må følge leveransen fra lokaliteten og fungerer derfor også som transportdokument for farlig gods For ordinært avfall er det ikke behov

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Logistikk/Hvordan-levere (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Internasjonalt
  Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Internasjonalt Internasjonalt NOAH er en betydelig og anerkjent aktør i Europa Våre behandlingsmetoder for farlig uorganisk avfall er akseptert av miljømyndigheter også utenfor Norge Vi mottar farlig avfall og forurenset jord ikke klassifisert som farlig avfall også fra Sverige og Danmark samt i enkelte tilfeller også andre europeiske land Vår virksomhet over landegrensene er regulert og godkjent av norske myndigheter Denne aktiviteten gir oss internasjonal konkurranse på miljøregnskap for våre løsninger men selvsagt også på pris kvalitet leveringsdyktighet og alle parametere av betydning både for kunder og det samfunnet vi betjener Sverige Danmark NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt inn Hakan

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Internasjonalt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Internasjonalt > Sverige
  retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Internasjonalt Sverige NOAH Sverige NOAH er en betydelig aktør på det svenske markedet For å styrke kundetilbudet ytterligere bygger vi opp flere behandlingsplasser i Sverige Disse kommer i tillegg til vårt behandlingsanlegg på Langøya i Oslofjorden Behandlingsplassene i Sverige skal håndtere forurenset jord samt mellomlagre avfall som skal til Langøya NOAHs Sverigekontor ledes av Kristian Peders Kristian Peders

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Internasjonalt/Sverige (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Internasjonalt > Danmark
  Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Internasjonalt Danmark NOAH Danmark NOAH har lang tilstedeværelse i Danmark Vi har tatt imot til behandling flyveaske fra danske forbrenningsanlegg gjennom en lang rekke år Danske myndigheter godkjenner vår behandlingsanlegg for dette avfallsproduktet som gjenvinning Recovery klassifisert i EU systemet I Danmark har NOAH også deltatt i flere store prosjektet hvor forurenset grunn er omgjort til attraktive tomtearealer NOAHs virksomhet i Danmark ledes av

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Internasjonalt/Danmark (2016-01-13)
  Open archived version from archive