archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gilhus: Pilotprosjekt sjø har startet
  stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Gilhus Pilotprosjekt sjø har startet 25 Oktober fikk Gilhus Invest AS tillatelse av SFT til å gjennomføre et pilotprosjekt med sugemudring langs kaifronten ved NCC tomta på Gilhus Dette arbeidet er nå startet opp 08 november 2007 00 00 Pilotprosjektet er utstyrsmessig et fullskala forprosjekt på et lite klart avgrenset område av sjøbunnen der det er behov for å gjennomføre tiltak Formålet med dette begrensede prosjektet er å sikre at sugemudringsmetoden som er valgt fjerner de forurensede sedimentene fra sjøbunnen med minimal spredning av forurensing til vannsøylen Tilpasninger og verifiseringer gjøres underveis for å oppnå en best mulig mudringsprosess Kontinuerlige turbiditesmålinger skal påse at tiltaksarbeidet ikke fører til spredning av forurensing Sugemudringen utføres med Seabed AS som underentreprenør Seabed har utviklet denne sugemudringsmetoden hvor det benyttes en ROV med et oppsugingssystem som er spesialutviklet for formålet Tillatelsen fra SFT er lagt ut på Informasjonssiden for Gilhus prosjektet link på forsiden av NOAHs hjemmeside eller les det her Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/302/Gilhus-Pilotprosjekt-sj-har-startet (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Statusrapport analyser per 17 okt 2007
  krav til restforurensning i massene Resultatene med vilkårene fra SFT er presentert i tabell1 I tillatelsen fra SFT er det ikke satt krav til innhold av løsemidler Massene inneholder løsemidler og prosjektet benytter derfor renhetsnormene til SFT som miljømål for løsemidler i opprenskingen Tabell 1 Resultater fra avgravingskontrollen samt vilkår fra SFT Stoff Resultat medio oktober mg kg SFTs vilkår for opprenskingen SFTs normer for ren jord mg kg snitt 50 sluttprøver mg kg Tjærestoffer Benso a pyren 0 5 6 PAH 16 totalt 14 100 Olje Fraksjon C10 C12 17 200 Fraksjon C12 C35 105 1000 Løsemidler Benzen 0 0 05 Toluen 0 02 0 5 Etylbenzen 0 0 5 Xylener 0 06 0 5 Gjennomsnittet av de friskmelde områdene ligger som tabellen viser med god margin under kravene i tillatelsen I tillegg ligger alle ruter som er prøvetatt under kravene I noen ruter er det fjernet mer masser på grunn av at første prøvetakingsrunde lå over kravene Tabellen representerer endelig resultat Vannprøvene fra renseanlegget er prøvetatt hver annen dag mens det pumpes vann til sjø Arbeidene har til nå foregått i en svært tørr periode og i oppstartsfasen ble vannet pumpet til sedimentasjonsbassenget uten behov for pumping til sjø Sedimentasjonsbassenget rommer i størrelsesorden 500 m3 vann De siste 14 dagene har det kontinuerlig vært pumpet vann til sjø Analysene viser at vannet som passerer renseanlegget har en meget god kvalitet De fleste analysene viser at vannet faktisk har drikkevannskvalitet Vannet er luktfritt og klart I perioder med høy belastning er vannet noe mer blakket og en prøve av vannet som ledes inn til renseanlegget er derfor sammenlignet med en prøve av vannet som renner ut Prøvene viser igjen at renseanlegget har en meget god effekt I tabell 2 er prøvene fra inn og ut vannet presentert Tabell 2

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/371/Statusrapport-analyser-per-17-okt-2007 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Asfaltering på Hakan
  årlig ca 120 000 kr i avgifter for å holde å vedlikeholde kaia samt at vi bidrar med en del egeninnsats Kommunen innkalte tidlig på ettersommeren i år NOAH og andre aktører på Hakan og foreslo et spleiselag for asfalteringen av et område kommunen selv har ansvaret for men ikke budsjettmidler til Noe tid etter dette møtet kommer et forslag fra kommunen til ny reguleringsplan for Hakan der det framstår som om deler av de kaiarealene vi og andre næringsaktører benytter oss av skal brukes til andre formål NOAH og de andre aktørene er mao anmodet om å betale fordi vi er brukere for et arbeide på et areal vi kanskje ikke kan fortsette å benytte Løsningen med fergekai på Hakan er god for NOAH og vi ønsker å kunne fortsette den Men vi skjønner at tungtrafikken gjennom Holmestrand der vi bidrar med ca 25 er en ulempe for byen Vi ser derfor at det er behov for å vurdere andre løsninger og har startet dette Vi har også gjort en grundig studie av konsekvenser av vår og andres tungtrafikk i Holmestrand studien er overbrakt kommunen med flere Vi ønsker å diskutere tungtrafikk og kai alternativer sammen med kommunen og andre berørte Løsningen må være helhetlig og forutsigbar og må ligge på plass før vi eventuelt bidrar med midler til gjennomføring av tiltak Vi er trygge på å møte forståelse for en slik holdning i kommunen og på å kunne videreføre samtaler med kommunen på dette grunnlaget Det refereres til at NOAH er bemidlet og derfor bør betale Vi som alle andre er pålagt skatt og avgifter på vår virksomhet og dette nyter samfunnet godt av Bilene som bruker området betaler sine normale avgifter Jeg tror at folk flest skjønner at så lenge vi betaler det vi skal og faktisk

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/298/Asfaltering-pa-Hakan (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Områder på Gilhus er nå rene (10.10.07)
  stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Områder på Gilhus er nå rene 10 10 07 Avgravningskontrollen viser at områder kan friskmeldes og tilbakefylling med rene masser er i gang 10 oktober 2007 08 10 Denne ukes vernerunder bekrefter at vi er ajour med HMS arbeidet Vi har fortsatt høyt fokus på arbeidsforholdene ved arbeidsplassen Personlig verneutstyr vurderes forløpende Det ble tidligere rapportert avvik i forbindelse med lasting av skip Forholdet er nå utbedret ved at det er konstruert et lastebrett for å hindre spill til sjø Den nye lasteløsningen synes å fungere godt Analyser av vannet som blir pumpet til sjø fra renseanlegget ligger godt innenfor SFT sine krav i forhold til utslipp av PAH og olje Utslippsvannet er krystallklart og har tilnærmet drikkevannskvalitet Den gamle tjærefabrikken er som forventet kraftig forurenset og det arbeides mye med å avdekke og drenere miljøgiftene i dette området Arbeidene på Gilhustomta fortsetter nå i tråd med planen og nyter så langt godt av de fine værforholdene Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/372/Omrader-pa-Gilhus-er-na-rene-101007 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Gilhus: Områder friskmeldes!
  Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Gilhus Områder friskmeldes Utgravingskontrollen på Gilhustomta viser gode resultater Dette kan du lese om på informasjonssiden for Gilhus prosjektet link fra 1 siden av NOAHs hjemmeside Se i menyvalget til venstre på siden 10 oktober 2007 00 00 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/301/Gilhus-Omrader-friskmeldes (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Videretvikling av Langøya
  å få øke det årlige mottaket I løpet av de siste 4 5 årene har mengden avfall mottatt og behandlet på Langøya doblet seg og var i 2006 ca 800 000 tonn Det er ingen andre vesentlige nyetableringer av slike deponier i Norge Vi ønsker å øke mottaksgrensen i konsesjonen for å kunne dekke det økende behovet Det er derfor behov for økt kapasitet på Langøya Hvorfor har NOAH søkt om å sprenge ut mer kalkstein fra Sydbruddet I samarbeide med resten av Gjelsten Holding konsernet deltar NOAH i et spennende prosjekt på Lierstranda utenfor Drammen Dette er et nasjonalt miljøoppryddingsprosjekt land og sjø og et betydelig nærings og boligutbyggingsprosjekt Den økonomiske forutsetningen for prosjektet er at vel 8 mill tonn kalkstein fra Langøya kan sprenges og skipes til Lierstranda for å fylle ut på land og i sjøen Dette steinuttaket gir NOAH større deponikapasitet på Langøya Derfor har prosjektet to viktige formål miljøsanering på Lierstranda og utvidet deponikapasitet på Langøya Hvorfor har NOAH søkt om å fortsette deponeringen over havnivå nytt deponi i Nordbruddet Som en del av NOAHs kontinuerlige utviklingsarbeid ble ideen med å fortsette deponeringen over havnivå for å øke deponivolumet utviklet i samarbeide med NGI Norges Geotekniske Institutt En konsekvens av dette er at det vil bli et mer naturlig utseende på Langøyas nord del og at avrenningen av regnvann blir bedre For å gjøre dette miljøsikkert etableres det et ringdreneringssystem som skal sikre at det ikke blir overtrykk ut mot sjøen Det er lagt opp til at ringdreneringen skal overvåkes inspiseres og om nødvendig utbedres Dette deponiet vil gi Langøya større kapasitet for å ta imot mer avfall til behandling Hvordan er et nytt deponi over havnivå miljømessig og helsemessig forsvarlig Alle foreslåtte endringer i reguleringsplanen er behandlet i en egen konsekvensutredning utført av Rambøll Norge et stort og anerkjent konsulentfirma I tillegg er det utført en egen miljørisikovurdering av NGI som ser på deponi over havnivå Denne konkluderer med at miljø risikoen ved å anlegge drifte og avslutte virksomheten i det nye deponiet er fullt ut akseptabelt Det er særlig diskusjonen om eventuelle lekkasjer gjennom topplaget som har vært framme i media Topplaget er planlagt å være helt i tråd med deponiforskriften og vi vil bruke aksepterte løsninger som alle andre deponier benytter Slikt sett er det ikke noe unikt med Langøya og det nye deponiet Uansett om det anlegges et deponi over havnivå eller vi beholder den gjeldende flate løsningen vil det måtte legges et topplag og problemstillingen er den samme NOAH mener å ha gitt en god forklaring på et slikt topplag skal fungere fullt tilfredsstillende I egne møter med Re kommune Fylkesmannen Vestfold Fylkeskommune Bergvesenet og SFT har NOAH gjort rede for de sentrale tekniske forholdene Vår opplevelse av disse møtene var at de ga tilfredsstillende svar på mange av spørsmålene fra høringsinstansene NOAH mener klart at de tiltak som er omhandlet i ny reguleringsplan og søknad om ny konsesjon er i tråd med de strenge forskrifter som gjelder og at

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/327/Videretvikling-av-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Det er gått vernerunder på Gilhus-tomta
  retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Det er gått vernerunder på Gilhus tomta Vernerundene er gått etter at det nå har vært jobbet på tomta i ca to uker Det ble registrert ett par avvik som nå er rettet opp 27 september 2007 08 13 I tråd med HMS planen gås det vernerunder på graveplassen på Gilhus Under vernerunden mandag 24 september var også miljøorganisasjonen Neptun på besøk Det ble gjort avviksobservasjoner i forbindelse med lasting til skip Dette ble også påpekt av Neptun Målet er å sikre at det ikke drysser jord i sprekken mellom kai og sjø under lasting Dette målet har ikke vært fullt ut nådd idet presseningen som fungerer som tetting ikke har ligget ordentlig på plass Forholdet er nå utbedret Vernerunden avstedkom forøvrig at vi ønsker å vurdere en alternativ løsning med bruk av jernplate Det er i tillegg presisert rutiner for å sikre at dryss som faller på skipsdekket tas godt vare på og ikke havner i sjøen En avviksobservasjon som ble registrert og påtalt er knyttet til manglende verneutstyr og røyking på området Forholdene er nå rettet opp Nye vernerunder vil bli gjennomført Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/373/Det-er-gatt-vernerunder-pa-Gilhus-tomta (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Vernerunder utført på Gilhus-tomta
  Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Vernerunder utført på Gilhus tomta Resultatet av den første vernerunden kan du lese på informasjonssiden for Gilhus prosjektet link fra 1 siden av NOAHs hjemmeside Se i menyvalget til venstre på siden 27 september 2007 00 00 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/326/Vernerunder-utfrt-pa-Gilhus-tomta (2016-01-13)
  Open archived version from archive