archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAH > Vår virksomhet > Om NOAH > Ledelse
  Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Om NOAH Ledelse NOAHS ledelse Carl Hartmann Adm direktør Telefon 414 40 055 carl hartmann noah no Trond B Berg Markedsdirektør Telefon 928 33 843 trond berg noah no Terje Kongsfjell Fabrikkdirektør Telefon 932 52 683 terje kongsfjell noah no Alex Gundersen Økonomidirektør Telefon 414 74 107 alex gundersen noah

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Om-NOAH/Ledelse (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAH > Vår virksomhet > Om NOAH > Vår virksomhet
  sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Om NOAH Vår virksomhet NOAH ledende miljøbedrift Vårt samfunn skaper økende mengder farlig avfall NOAH utfører derfor en stadig viktigere oppgave Selskapet har gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for de fleste typer uorganiske miljøgifter Unntak er medisinsk og eksplosivt avfall Vi behandler farlig avfall med opphav både hos forbrukerne og fra industriproduksjon I tillegg er vi engasjert i opprydding av forurensede sjø og landområder NOAHs behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall ligger på Langøya utenfor Holmestrand Det er ikke vanskelig å forstå at NOAH utfører en oppgave som er helt nødvendig i det moderne forbrukersamfunnet Vi vektlegger god og åpen kommunikasjon med lokalsamfunnet Ta når som helst kontakt med oss dersom du har spørsmål om vår virksomhet Carl Hartmann administrerende direktør NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Om-NOAH/V%C3%A5r-virksomhet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Om NOAH > Økonomi
  Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Om NOAH Økonomi Økonomi NOAH har sterk økonomi Det gir oss evne til trygg drift og å investere i løsninger som kommer våre kunder og samfunnet til gode Årsberetninger Årsberetning 2012 Årsberetning 2011 Årsberetning 2010 Årsberetning 2009 Årsberetning 2008 Årsberetning 2007 Årsberetning 2006 Årsberetning 2005 Årsberetning 2004 Årsberetning 2003 Årsberetning 2002

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Om-NOAH/%C3%98konomi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Om NOAH > For pressen
  kompetansemiljøer for behandling av uorganisk farlig avfall forurenset jord og sedimenter De største mengdene behandles i anlegget på Langøya utenfor Holmestrand NOAH er representert med kontorer og anlegg også andre steder i Norge Sverige og Danmark Introduksjon Korte fakta Selskapet har ca 70 ansatte samt ca 30 innleide Administrerende direktør er Carl Hartmann NOAH AS er heleid av Gjelsten Holding AS Hovedprosessen i behandlingen er nøytralisering av jernholdig svovelsyre I denne prosesen nyttiggjøres et annet avfallsprodukt nemlig flyveaske fra forbrenningsanlegg Andre tungmetallholdige avfallsstrømmer ledes også inn i nøytraliseringsprosessen der tungmetallene bindes og avgiftes Resultatet er en jernholdig gipsslurry Denne pumpes ned i de to dagbruddene på Langøya skapt gjennom over 100 år med uttak av kalkstein Her danner gipsen et fundament som skal være utgangspunktet for rehabilitering og gjenskaping av Langøya slik den fremsto før kalksteinsuttaket NOAH mottar farlig avfall og forurensede masser fra Norge og Skandinavia samt mindre mengder fra enkelte andre europeiske land Behandlingsanlegget er robust og med stor kapasitet NOAHs virksomhet har stor miljøbetydning ved at betydelige mengder miljøfarlige stoffer tas ut av kretsløpet Utslippene fra prosessene har liten negativ påvirkning av miljøet Øvrig informasjon om selskapet fremgår gjennom andre sider på dette nettstedet Pionèrbedrift innen behandling av uorganisk farlig avfall Fremstår som et av Europas fremste kompetansemiljøer innen området Myndighetsgodkjente og anerkjente behandlingsmetoder Hovedprosessen er nøytralisering gjennom produksjon av jernholdig gipsslurry med stabiliserende og bindende effekt Mottar uorganisk farlig avfall og forurensede masser fra Norge og Skandinavia Noe import også fra andre europeiske land Behandlingsprosessen resulterer i at store mengder uorganisk farlig avfall årlig tas ut av naturens kretsløp Utslipp fra prosessene har liten negativ påvirkning av miljøet Ca 70 ansatte Omsetning 420 MNOK 2013 Behandlingssted på Langøya utenfor Holmestrand Eiet 100 prosent av Gjelsten Holding AS Pressebilder Klikk på albumene og bildene nedenfor Velg Download

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Om-NOAH/For-pressen (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Behandling og utslipp
  retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Behandling og utslipp Avfallsmengder behandlet Avfallsfraksjon 2013 2012 2011 2010 Uorganisk avfall 437244 477856 475717 541141 Ordinært uorganisk avfall 301024 520497 520497 328973 Mottaksmengder regnes som gjennomsnitt over fem løpende kalenderår NOAHs tillatelse fra Miljødirektoratet tillater mottak av opp mot 1 000 000 tonn avfall pr år fordelt likt på uorganisk farlig avfall og ordinært uorganisk avfall Mengdene skal fortsatt regnes

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Behandling-og-utslipp (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Behandling og utslipp > Utslipp luft
  Kontakt Vår virksomhet Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp til luft Miljødirektoratet har i tillatelsen pålagt NOAH å ha rutiner som sikrer at alle utslipp til luft holdes på et minimum og at det ikke forekommer utslipp som kan skade mennesker eller miljø Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser fra utearealer områder for lossing lasting og fra utearealer som kan skade eller være til ulempe for miljøet skal begrenses mest mulig Det er satt spesifikke krav til utslipp av støv og kvikksølv fra enkeltanlegg Tidligere har Det Norske Veritas DNV utført årlig målinger av støvutslipp og kvikksølv fra anleggene Alle målingene har hele tiden ligget godt innenfor konsesjonskravene NOAH har nå investert i samme type måleutstyr og vil selv utføre målingene Det er da mulig å øke frekvensen på målingene slik at resultatene gir et mer representativt bilde av prosessutslippene fra Langøya Det utføres jevnlig støvmålinger i uteområdene på Langøya med tanke på arbeidsmiljø og eksponering av ansatte Resultatene fra disse målingene viser resultater godt innenfor krav gitt av Arbeidstilsynet Det er utført enkelt målinger av diffusutslipp også her finner man svært lave konsentrasjoner d v s på nivå med det man finner i vanlig uteluft Måleprogram for utslipp til luft revideres

  Original URL path: http://www.noah.no/NOAH-og-milj%C3%B8et/Behandling-og-utslipp/Utslipp-Luft (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Behandling og utslipp > Sjøen rundt Langøya
  og utslipp Sjøen rundt Langøya Overvåking av sjøen rundt Langøya Det utføres årlige undersøkelser av metallinnhold i blåskjell og registrering av organismeforekomster i strandsonen i Holmestrandsfjorden Det gjennomføres også undersøkelser på bunnsedimenter hvert femte år Undersøkelsene gjennomføres av Norsk institutt for vannforskning NIVA På Langøya foretas det nå målinger på åtte ulike steder for blåskjell og på tre steder for strandsoneorganismer I tillegg til målingene ved Langøya benyttes to referansestasjoner en ved Mølen midt i Breiangen og en ved Mulodden utenfor Holmestrand På alle stasjonene utføres det kjemiske analyser mhp forurensningskomponenter i blåskjell samt registreringer av flora og fauna i strandsonen I tillegg foretas årlige sedimentundersøkelser både på grunt og dypere vann Tolkningen av resultatene fra blåskjellundersøkelser kan være kompliserte men resultatene har helt siden undersøkelsene startet i 1994 indikert en god miljøtilstand i sjøen Resultatene fra blåskjellanalysene fra stasjonene rund Langøya de siste seks årene er vist i figuren nedenfor de aller fleste observasjonene ligger i klasse 1 lite forurenset og bekrefter at sjøområdet utenfor Langøya i liten grad påvirkes av aktivitetene på øya Tidligere ble det observert noe forurensning ved bulkkaia som følge av spill under lossing I 2005 2006 ble det satt i verk flere tiltak som tette losseløsninger og mudring i sjøen utenfor kaia for å hindre videre påvirkning Analyser de siste årene viser at tiltakene har gitt resultater og sedimentene karakteriseres nå som lite forurenset Strandsoneundersøkelsene viser et godt artsmangfold og et mengdeforhold mellom artene som tyder på god miljøtilstand rundt Langøya I 2013 ble forekomsten av ålegras rundt Langøya også registrert og utbredelsen viste seg å være større en tidligere kartlagt Kvaliteten på forekomstene var også god Ålegras utgjør et viktig marint habitat både som oppvekstområde og skjulested for en rekke marine organismer Den gode kvaliteten på ålegras tyder på en god miljøtilstand rundt

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Behandling-og-utslipp/Sj%C3%B8en-rundt-Lang%C3%B8ya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAHs kompetanse
  retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Vår kompetanse Vår kompetanse NOAHs organisasjon består av fagfolk i alle funksjoner Vi er en utpreget kompetansebedrift og våre myndighetstillatelser er basert på at kompetansen skal kunne dokumenteres Kompetansen er viktig både for våre kunder og for våre omgivelser Alle skal være trygge på at NOAH er en profesjonell aktør som til enhver tid besitter oppdatert kompetanse NOAHs kompetanse er knyttet opp til de ulike funksjoner bedriften er avhengig av i våre oppdrag for kunder og samfunn Funksjonene som krever spesialisert og god kompetanse er disse Myndighetskontakt Bidrar til søkeprosesser deklarering myndighetsrapportering Har kunnskap om lovverk Laboratorium Klassifiserer avfallet og finner forsvarlig kostnadseffektiv behandlingsmetode Logistikk Etablerer transportkonsepter som del av kundetilbudet sikrer økonomi og rask bortskaffelse av små og store tonnasjer Mottaksapparat Skal møte kundenes behov i tid frekvens og volum Behandling Ansatte med fagbrev og erfaring i trygg drift av våre behandlingsanlegg Kvalitetssikring Tilser at NOAH til enhver tid innfrir eksterne og interne kvalitetskrav Markedsføring salg og kundebehandling Sikrer at kundens oppdrag til oss er forankret i avtaler som møter forventingene er oversiktlige og tydelige Tilser god tillitsfull dialog med kundene og er lett tilgjengelig både i

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/V%C3%A5r-kompetanse (2016-01-13)
  Open archived version from archive