archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAHs miljøgips mot forurenset sjøbunn?
  H er aktiv deltaker i et forskningsprosjekt som skal finne nye metoder for å rydde opp i forurenset sjøbunn Både Veritas Norcem Rambøl NIVA og Bellona har roller i prosjektet som er har en ramme på 20 mill kroner 10 januar 2008 00 00 NOAHs bidrag i prosjektet er kompetanse knyttet til selskapets produksjon av miljøgips På Langøya produseres som kjent slik gips som et sluttprodukt av avfallsbehandlingen Gipsen benyttes i dag til å rehabilitere og fylle igjen kratrene på øya Det som nå skal prøves ut er å benyttes den meget spesielle gipsen sammen med sement til bindemiddel av forurenset sjøbunn NOAHs miljøgips kan imidlertid vise seg å være et godt bindemiddel ved at den absorberer de tungmetaller som oftest er det største problemet i forurenset sjøbunn NOAH deltar også i et annet prosjekt relatert til bruk av miljøgips Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og skal for NOAHs del undersøke om gipsen har de egenskapene som trengs i overdekkingsprosjekter i havner og fjorder Til nå er det først og fremst sand som er benyttet til slik overdekking I motsetning til overdekking med sand kan det vise seg at det kun trengs et tynt lag med NOAHs gips for å oppnå ønskelig effekt I slike prosjekter er det viktig at gipsen ikke hindrer det biologiske mangfoldet slik som overdekking med tykke sandlag gjør NOAH samarbeider i dette prosjektet spesielt med NIVA som igjen er engasjert av Hydro I den forbindelse er blant andre forurensningsproblematikken i Frierfjorden i Grenland et aktuelt case Jeg kan ikke forskuttere at NOAHs miljøgips skal gjøre Frierfjorden giftfri men vi jobber aktivt med å teste ut gipsens egenskaper i slike sammenhenger kommenterer Terje Kirkeng i NOAHs utviklingsavdeling og tillegger at selskapet også har flere andre prosesser i gang for å utrede den helt spesielle gipsmatriksens

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/312/NOAHs-miljgips-mot-forurenset-sjbunn (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Oppdatert informasjon om Gilhus-prosjektet (24.09.07)
  følger siste oppdaterte informasjon om oppryddingen 24 september 2007 08 16 Gravearbeidene skjer etter en definert graveplan Forurenset grunn helt ned til leirelaget tas opp for deretter fortløpende å bli transportert bort fra området På NOAHs behandlingsanlegg på Langøya i Holmestrandsfjorden mottas massene og blir gjenstand for forsvarlig håndtering Gravearbeidende avslører at det er betydelige mengder med forurenset masse på tomta Det er et krevende arbeid som utføres av de involverte Gravingen må skje planmessig slik at ikke uforutsette situasjoner oppstår og slik at all forurenset masse blir fjernet Spesielt i området hvor den tidligere tjærefabrikken var lokalisert er gravearbeidet utfordrende Også det spesialkonstruerte renseanleggt står ferdig og operativt i tråd med planen Så langt har det imidlertid ikke vært påkrevd å ta det i bruk Årsaken er lite nedbør Selv om de som arbeider på stedet kjenner lukt har det enn så lenge ikke oppstått luktproblematikk for de som bor og arbeider utenfor selve graveområdet I de områdene som nå etterhvert kan karakteriseres som renset vil det bli gjennomført ulike kontrollmålinger Dette arbeidet har startet Vi kommer tilbake med mer informasjon om framdriften i løpet av de nærmeste 14 dagene Foto NOAHs prosjektleder Bjørn Engelstad I bakgrunnen båten som

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/374/Oppdatert-informasjon-om-Gilhus-prosjektet-240907 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • God framdrift i arbeidene på Gilhus
  på Gilhus skrider nå fram i tråd med oppsatt plan Luktproblematikken er enn så lenge mindre enn forventet 24 september 2007 00 00 Gravearbeidene skjer etter en definert graveplan Forurenset grunn helt ned til leirelaget tas opp for deretter fortløpende å bli transportert bort fra området På NOAHs behandlingsanlegg på Langøya i Holmestrandsfjorden mottas massene og blir gjenstand for forsvarlig håndtering Gravearbeidende avslører at det er betydelige mengder med forurenset masse på tomta Det er et krevende arbeid som utføres av de involverte Gravingen må skje planmessig slik at ikke uforutsette situasjoner oppstår og slik at all forurenset masse blir fjernet Spesielt i området hvor den tidligere tjærefabrikken var lokalisert er gravearbeidet utfordrende Også det spesialkonstruerte renseanleggt står ferdig og operativt i tråd med planen Så langt har det imidlertid ikke vært påkrevd å ta det i bruk Årsaken er lite nedbør Selv om de som arbeider på stedet kjenner lukt har det enn så lenge ikke oppstått luktproblematikk for de som bor og arbeider utenfor selve graveområdet I de områdene som nå etterhvert kan karakteriseres som renset vil det bli gjennomført ulike kontrollmålinger Dette arbeidet har startet Vi kommer tilbake med mer informasjon om framdriften i løpet av de

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/303/God-framdrift-i-arbeidene-pa-Gilhus (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Overvåking av vannkvaliteten i Holmestrandsfjorden
  sjøen I dag bekoster NOAH et overvåkningsprogram som er basert på overvåking av utslippsvannet daglige prøver når utpumping foregår årlige eller oftere analyser av miljøgifter i blåskjell plukket fra faste stasjoner langs Langøya årlig kartlegging av levende organismer alger og dyr i strandkanten langs Langøya vannprøver i miljøbrønner i fjellet langs kanten av øya dvs i sonen mellom deponiene og strandkanten Prøvetakingen er i en opptrappingsfase nå analyse av miljøgifter i sedimentprøver i Holmestrandsfjorden foretas hvert 5 år Disse kartleggingene gjøres i regi av og i samarbeide med NIVA norsk institutt for vann forskning og NGI norsk geoteknisk institutt samt et utenforstående analyselaboratorium Analysene gir et bilde av nå situasjonen og vil også kunne påvise eventuelle akkumulerte effekter over tid Resultatene er kort fortalt slik miljøgifter i utslippsvannet ligger godt innenfor årsgrensene satt av SFT se vår WEB side under Miljøinfo utslippskontroll NIVA konkluderer i rapporten for 2006 at påvirkning på Holmestrandsfjorden fra driften på Langøya i hovedsak er liten til moderat Rapporten antyder også en svak bedring i forhold til 2005 blåskjellsanalysene viser jevnt over gode resultater Utenfor bulkkaien er det imidlertid forhøyede verdier av noen miljøgifter Dette skyldes antageligvis søl under lossing og er et fokusområde For å bedre på forholdene er det blant annet foretatt mudring av sjøbunnen utenfor kaien Strandkantregistreringen viser godt artsmangfold og indikerer liten påvirkning på organismesamfunnet fra aktiviteten på Langøya Vannprøvene fra miljøbrønnene viser ingen tegn på sprekker eller lekkasjer fra deponiet gjennom fjellveggene De femårlige sedimentprøvene som er tatt på store dyp og ulik avstand fra Langøya viser svakt avtagende konsentrasjoner av tungmetaller Konsentrasjonen av organiske mijløgifter viser samme nivå som i 2001 For TBT som i stor grad kommer fra bunnstoff til båter viser stasjonen syd for Langøya økt nivå Dette skyldes trolig ikke selve driften på Langøya siden konsentrasjonen i

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/319/Overvaking-av-vannkvaliteten-i-Holmestrandsfjorden (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Godt besøkt folkemøte
  som utlyst gjennomført folkemøte med viktig informasjon om prosjektet Nedenfor følger en kort orientering 11 september 2007 08 19 NOAH AS er engasjert av Fabritius Eiendom AS v Gilhus Invest AS for å rydde i forurenset grunn på den tidligere NCC Roads tomten på Gilhus Eiendommen er sterkt forurenset av polyaromatiske hydrokarboner PAH organiske løsemidler og andre oljer Prosjektorganisasjonen er klare på at sanering av eiendommen byr på store utfordringer og ønsker åpenhet rundt prosjektet NOAH som totalentreprenør og Gilhus Invest som byggherre inviterte derfor lokalt næringsliv naboer og publikum for øvrig til et folkemøte på Gullaug skole den 30 august nettopp for å belyse aktuelle problemstillinger Det var god oppslutning til folkemøtet med over 30 fremmøtte først og fremst privatpersoner men også enkelte fra næringslivet I tillegg møtte representanter fra Lier kommune og Fylkesmannen i Buskerud I orienteringen ble det fra NOAH sin side presisert at det er lagt ned omfattende undersøkelser på jord vann og poreluft for å avdekke miljøgifter og prosjektgruppen har brukt mye tid på risikovurdering i forhold til miljø og helse Tilhørerne var spesielt opptatt av luktproblemene som sannsynligvis vil kunne oppleves som ubehagelig av leietagere på eiendommen og lokalmiljøet forøvrig spesielt når vind og værforhold gir en forsterket effekt Videre var publikum oppatt av hvorvidt miljøgiftene ville være helseskadelige for omgivelsene lokalt NOAH redegjorde for de risikovurderinger som er gjort i forbindelse med tiltaksplanen på eiendommen og Disse viser at det ikke er grunn til å hevde at lokalmiljøet utsettes for noen form for helserisiko Totalentreprenøren er imidlertid klar på at lukt kan oppleves som ubehagelig i perioder men vil i den grad det er mulig treffe tiltak for å bøte på problemet Avslutningsvis ga byggherre og entreprenør uttrykk for at saneringen av forurensninger på Gilhus skal være et åpent prosjekt og de inviterer

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/375/Godt-beskt-folkemte (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Oppryddingen på Gilhus har startet
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Oppryddingen på Gilhus har startet Nå har oppryddingen på Gilhus startet Som kjent er eiendommen sterkt forurenset av polyaromatiske hydrokarboner PAH organiske løsemidler og andre oljer 11 september 2007 00 00 Når nå arbeidene har startet skjer framdriften løpende og vil i hovedsak pågå i perioden september oktober og november i 2007 Mindre arbeider kan pågå etter den tid Arbeidene på Gilhus består av oppgraving lasting i skip og transport av forurensede masser til behandling på Langøya utenfor Holmestrand I tillegg inneholder prosjektet et kontroll og overvåkingsprogram som tar hensyn til alle miljørisikovurderinger i forkant av arbeidene Dette programmet skal dokumentere arbeidene og bidra til at prosjektet overholder de vilkår og krav som er nedfelt i tillatelsen gitt av Statens forurensningstilsyn SFT For at prosjektet skal være beredt til å håndtere store mengder forurenset vann både overflatevann og grunnvann er det etablert et renseanlegg på tomta Først etter at vannet er renset etter de krav SFT har satt blir det sluppet til sjø Normalt vil alt arbeid på Gilhus skje innenfor rammen av normal arbeidstid selv om noe overtidsarbeid må påregnes Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/317/Oppryddingen-pa-Gilhus-har-startet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Neptun har utplassert målebøyer ved Langøya
  Kontakt Nyhetsarkiv Neptun har utplassert målebøyer ved Langøya Søndag 2 september plasserte Neptun ut målestasjoner i sjøen ved Langøya De har tidligere varslet NOAH om dette 03 september 2007 00 00 Slik vi forstår Neptun har de ikke en spesiell grunn til å tro at anlegget på Langøya forurenser men at de ønsker selv å få bekreftet hva situasjonen er Det er særlig prosjektet i Oslo med opprydding av forurensede masser som har brakt Langøya på banen I den forbindelse har det fra ulike hold i Oslo vært fremmet kritiske synspunkter mot Langøya Dette ønsker Neptun å få avklart Neptun hadde håpet at NOAH selv skulle gjøre slike målinger NOAH gjør kontinuerlig målinger og kontrolltiltak som følger av konsesjonen og vi har vært i dialog med Neptun og deres ekspert vedrørende ønsket om å gjøre utvidede målinger Vi har i en årrekke samarbeidet med NIVA norsk institutt for vannforskning om oppfølging av vannkvaliteten og vi opplever at NIVAs arbeide er faglig godt NOAH har ikke vært negativ til selve målingene som Neptun foreslår med en annen leverandør men vi har selv ønsket å få bestemme hvem som skal være leverandør av måletjenester og det faglige opplegget rundt dette Nyhetsarkiv 2015

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/306/Neptun-har-utplassert-malebyer-ved-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Oppryddingen på Gilhus – NCC tomten i Lier starter snart
  NCC tomten i Lier starter snart Miljøvernminister Bjørnøy positiv til Gjelstens planer for opprydding 29 august 2007 00 00 NOAH er som en del av Gjelsten Holding konsernet engasjert i det såkalte Lierstrand prosjektet i Lier kommune rett utenfor Drammen Prosjektet er en storstilt satsning på opprydding av forurensede landområder og sedimenter i sjøområdene rett utenfor eiendomsutvikling av det oppryddede området utvikling av infrastruktur for personell jernbane transport Oppryddingen på NCC tomten har en kostnadsramme på ca 60 MNOK Totalt sett vil oppryddingen som er omfattet av Lierstrand prosjektet kunne ha en kostnadsramme på over 300 MNOK I første omgang skal den såkalte NCC tomten 62 daa ved Gilhus saneres Klarsignal til dette er gitt av SFT Neste punkt på planen er opprydding i Gilhusbukten rett utenfor NCC tomten Tiltaksplan for dette er under utarbeidelse Ved å følge linken Informasjonsside Gilhus Prosjektet på forsiden til NOAH hjemmeside noah no vil informasjon om prosjektet og aktuelle saker presenteres I et av oppslagene under Gilhus i media som ligger under den nevnte linken roser miljøvernminister Bjørnøy satsningen til Gjelsten på Lierstrand prosjektet Torsdag 30 august kl 19 00 er det folkemøte på Gullaug skole for å informere allmennheten om prosjektet se Informasjonsside

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/329/Oppryddingen-pa-Gilhus-NCC-tomten-i-Lier-starter-snart (2016-01-13)
  Open archived version from archive •