archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAH > For kunder > Hva mottas hos NOAH > Energi
  Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Hva mottas hos NOAH Energi Energi Avfallsfraksjonene fra et avfallsforbrenningsanlegg består av flyveaske filterkaker gips og bunnaske som inneholder tungmetaller og andre miljøgifter NOAH har utviklet en unik behandlingsmetode for disse avfallsfraksjonene Energiavfall NOAH mottar store mengder svovelsyre som i blanding med askefraksjoner danner en gips Denne gipsen benyttes som byggemateriale for rehabilitering av Langøya Denne prosessen hvor man benytter to avfall til å nøytralisere hverandre hvor sluttproduktet blir et byggemateriale er av myndighetene i alle nord europeiske land klassifissert som en R prosess recovery NOAHs kunder kan derved henvise til en behandlingsform for sitt avfall som har en gjenvinningsstatus Askefraksjoner mottas fra hele nord europa og utgjør pt mer enn 300 000 tonn per år Karsten Ludvigsen Salgssjef Energi Tlf 45 40 55 90 90 Send e post NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-NOAH/Energi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Hva mottas hos NOAH > Industri
  og kjemi slik at avfallet omdannes til stabil form Dette skjer ved prosesser hvor avfallet utreageres nøytraliseres eller immobiliseres på annen måte før endelig stabilisering i gipsdeponiet Logistikkostnader er en vesentlig faktor ved bortskaffelse av industriavfall enten det er fra et internt deponi eller fra den løpende produksjon Derfor tilbyr NOAH meget kostnadseffektive transportløsninger sjøveis Skipene er tilpasset ustabilisert produksjonsavfall slik at også massene med et høyere væskeinnhold kan transporteres I kategorien produksjonsavfall inngår også behandling av de fleste kvikksølvforbindelser utstyr og rivemasser kontaminert med kvikksølv NOAH har i samarbeid med Norges geotekniske institutt NGI og Universitetet i Oslo UiO utviklet en unik metode for stabilisering av avfall kontaminert med kvikksølv Syrer og baser NOAH mottar alle typer uorganiske syrer og baser fra galvanoindustrien overflatebehandling og kjemisk industri Dette er avfallsprodukter som inneholder salter tungmetaller og andre forurensninger Syrer og baser kan mottas i alle konsentrasjonsområder med unntak av flussyre der øvre grense er 20 Denne avfallsfraksjonen kan leveres pr bil eller skip Store mengder kan leveres som bulkleveranser NOAH er i stand til å tilpasse seg kundens ønsker og behov hva gjelder emballasje tonnasje leveringsfleksibilitet og logistikk Forurensninger med spesielt farlige stoffer som cyanid og andre reaktive stoffer behandles særskilt ved effektiv nedbryting av de helseskadelige komponentene Dette skjer ved oksydasjon nøytralisering og utfelling Behandlingen innebærer nøytralisering og for svovelsyre dannelse av gips NOAH mottar betydelige mengder gjennom farlig avfallsoperatørene og direkte fra store deler av norsk galvanoindustri Både fra land og sjøbasert oljeindustri mottas syrer og baser Avfettingsvæsker spylevann og nøytrale oppløsninger som ofte inneholder salter eller andre miljøfarlige stoffer mottas og behandles på linje med syrer og baser Behandlingsløsningene på Langøya er solide og fleksible Dette muliggjør mottak av et bredt spekter av fast og flytende uorganisk farlig avfall Grenseverdi for mottak ligger på en TOC organisk

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-NOAH/Industri (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Hva mottas hos NOAH > Sanering
  til med skipning av store mengder forurenset masse når prosjektene er store og krever effektiv logistikk NOAH har avtaler med flere rederier og vi tilpasser individuelle mottaksløsninger langs hele norskekysten Våre logistikkløsninger sikrer våre kunder en effektiv gjennomføring og fremdrift tilpasset den plan oppryddingsprosjektet har I Oslo havn har vi etablert egen tipprampe som bidrar til en svært effektiv og sikker lasting av båtene NOAH disponerer i tillegg en mobil tipprampe som kan benyttes ved store og krevende prosjekter Transport av forurensede masser via sjøveien avlaster trafikken i byene og bidrar til en svært miljøvennlig logistikkløsning NOAH tar også imot mindre volumer av krevende forurenset masse via lastebiltransport Vi disponerer egen ferge som sørger for at bilene får levert massene over til øya til avtalt tid Årlig mottar NOAH over 300 000 tonn forurenset masse Vi behandler forurenset masse fra krevende oppryddingsprosjekter i de fleste nordiske land Bygg og riveavfall Sanering av gamle industribygg medfører ofte avfallsfraksjoner med høyt innhold av f eks tungmetaller og organiske miljøgifter som PCB NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall er unik i nordisk sammenheng og ivaretar en forutsigbar løsning for kunden Typiske avfallsfraksjoner som NOAH mottar og behandler er betong tegl og lettbetong Det kan også være avfall i form av asbest stålkonstruksjoner og andre plast gummi konstruksjoner som ikke er nedbrytbare Vi vurderer gjerne avfallsfraksjoner utover det som er nevnt foran etter en nærmere forhåndsvurdering NOAHs behandlingsmetode på Langøya innebærer stabilisering og nedbrytning av miljøgiftene Metodene er godt dokumenterte for alle forurensningstyper vi mottar Sedimenter NOAHs behandlingsanlegg er god tilpasset de spesielle miljøgifter som finnes i forurenset sediment Vår mottakskapasitet og sjøtransport gjør løsningen enkel kostnadseffektiv og bidrar til et godt miljøregnskap Sjøtransport av sedimenter er ofte den eneste og praktisk gjennomførbare løsningen i forbindelse med opprydding på sjøbunn NOAH benytter stabile båter som

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-NOAH/Sanering (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Hva mottas hos NOAH > Offshore
  avfall Eksempler på avfall som mottas til behandling er Borekaks Forurenset riveavfall etter opphugging av borerigger og plattformer Boreslam og borevæsker Forurensede stålkonstruksjoner og slam fra rørledninger kontaminert med kvikksølv Radioaktivt avfall under unntaksgrensen LRA Disse avfallsfraksjonene mottas gjerne med bulkskip direkte fra avfallsbesitter eller innsamlere Begrensningene for mottak ligger kun i mengder hydrokarboner THC og total organisk karbon TOC Avfall fra offshoresektoren behandles hovedsaklig ved innblanding i gips De miljøfarlige komponentene vil ved denne behandlingsformen stabiliseres Avfall med TOC deponeres i eget avgrenset område når innholdet av de miljøfarlige komponentene er lave For avfall som er tilstrekkelig stabilt ved mottak og ikke trenger ytterligere behandling før deponering gjelder avfallforskriftens krav men med følgende tilleggskrav for organisk innhold Farlig avfall Her er TOC grensen 1 TOC Det arbeides med å øke denne Ordinært avfall For denne fraksjonen gjelder en THC grense på 2 olje tjære og andre organiske forurensingsstoffer og en TOC grense på 5 En av de store kundefordelene er NOAHs evne til å motta avfall inneholdende betydelige mengder uorganiske miljøgifter I tillegg er mottakskapasiteten stor Langøya beliggenhet sentralt i Oslofjorden innebærer enkel adkomst med skip direkte fra offshorebasene Behandlingsløsningene på Langøya er solide og fleksible Dette muliggjør mottak av et bredt spekter av fast og flytende uorganisk farlig avfall Våre kjemikere og laboratoriepersonell har kompetanse til å velge behandlingsløsning også for spesielt kompliserte avfallsfraksjoner slik som eksempelvis laboratoriekjemikalier og farlig avfall med ukjent opprinnelse og sammensetning NOAH har tillatelse fra Statens strålevern til mottak av radioaktivt avfall under unntaksgrensen i Strålevernforskriften Diversekategorien omfatter leveranser fra innsamlerapparatet samt mindre industrivirksomheter slik som Restfraksjon fra vakuuminndamping av flytende avfall Kalk sement veisalt kaustik soda Metallhydroxidslam Diverse utsorterte varer fra feilproduksjon lager m v Tilsatsstoffer som ikke kan ombrukes i produksjonen eller på annen måte nyttiggjøres industrielt Slagg og slam fra

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-NOAH/Offshore (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • User Log In
  Tillatelser Tillatelser Langøya Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet Åpen dag Ringvirkningsregnskap Sponsing Miljøansvar Miljøstyringsprogram Miljøsamarbeid Deponiovervåking Langøya Forskning og utvikling Vår virksomhet Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder

  Original URL path: http://www.noah.no/Login?returnurl=%2fFor-kunder%2fHva-mottas-hos-noah (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • User Log In
  Tillatelser Tillatelser Langøya Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet Åpen dag Ringvirkningsregnskap Sponsing Miljøansvar Miljøstyringsprogram Miljøsamarbeid Deponiovervåking Langøya Forskning og utvikling Vår virksomhet Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder

  Original URL path: http://www.noah.no/Login?returnurl=%2fFor-kunder%2fHva-mottas-hos-NOAH%2fUfordrende-avfallsfraksjoner (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Hva er farlig avfall
  sekssifrede koden som skal benyttes ved deklarasjon av avfallet EAL er på langt nær uttømmende for klassifisering av alle typer farlig avfall som oppstår Listen er i hovedsak prosess og bransjespesifikk og inneholder derfor først og fremst avfall fra ulike industriprosesser Kravene til håndtering av farlig avfall finner man i kapittel 11 i Avfallsforskriften Deponering av farlig avfall er regulert i Avfallsforskriftens kapittel 9 I vedlegg til dette kapittelet beskrives krav til avfallsbesitters basiskarakterisering beskrivelse av avfallet i forkant av innlevering til deponi Ønsker du som kunde generell informasjon om farlig avfall tar du kontakt med vår markedsavdeling NOAH er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk forening for farlig avfall NFFA Her kan du også søke hjelp via post nffa no dette forutsetter medlemskap En spesiell utfordring for de som skal deklarere samt transportere farlig avfall langs vei eller til sjø er å omgjøre de ulike farlig avfallstypene til farlig gods i følge ADR RID regelverket Hos bransjeorganisasjonen NFFA kan du få en egen veileder som letter dette arbeidet Definisjonen på farlig avfall før 2003 benevnt spesialavfall er slik Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr Dersom du er i tvil om avfallet du besitter er farlig avfall eller ikke bør du gå inn i Den europeiske avfallslisten også betegnet som EAL listen Her finnes oversikt over avfall slik det er karakterisert som en felles EU standard Listen inneholder både ordinært og farlig avfall De farlige avfallstypene er angitt med en stjerne i vedlegg 1 Antallet typer farlig avfall er stadig i endring og stort sett voksende EAL listen angir en kode for hver avfallstype Det er den sekssifrede koden som skal benyttes ved deklarasjon av avfallet EAL er på langt nær uttømmende

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-NOAH/Hvordan-levere/Hva-er-farlig-avfall (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • User Log In
  Tillatelser Tillatelser Langøya Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet Åpen dag Ringvirkningsregnskap Sponsing Miljøansvar Miljøstyringsprogram Miljøsamarbeid Deponiovervåking Langøya Forskning og utvikling Vår virksomhet Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder

  Original URL path: http://www.noah.no/Login?returnurl=%2fFor-kunder%2fHva-mottas-hos-NOAH%2fHvordan-levere (2016-01-13)
  Open archived version from archive