archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kirker hjelper opprørere med å legge ne... - norad.no
  partnerskap med lokale kirker programmer for avvæpning og for at rwandiske opprørere og flyktninger skal ven de tilbake til hjemlandet Gjennom sin lokale partner Eglise de Christ au Congo ECC driver PYM informasjonsarbeid for å få soldater til å henvende seg til FN styrken for avvæpning og sivile til å gå til UNHCR for å kunne vende hjem I tillegg har kirken og prosjektet engasjert seg på politisk nivå for å få til en fredsavtale som vil innebære full avvæpning av rwandiske opprørsstyrker i DR Kongo Resultater 1350 opprørere og 9300 flyktninger returnert til Rwanda men langt igjen til målet Foto Wayne Conradie I løpet av fem år har PYM og kirkelige partnere i det østlige DR Kongo fått mer enn 1 350 opprørere til å legge ned sine våpen og vende tilbake til Rwanda I tillegg til opprørssolda tene har 9 300 flyktninger med tilknytning til opprørerne valgt å vende tilbake til Rwanda Målet om full avvæpning og retur av rwandiske styrker er ikke nådd Rwandiske opprørsstyrker i DR Kongo rekrutterer fortsatt Tallene varierer og de mest konservative anslagene sier at det fortsatt er mellom 6 000 og 8 000 rwandiske soldater og ca 70 000 flyktninger i Kongo Myndighetene sier at tallet på flyktninger kan være så høyt som 167 000 Varig fred kan neppe oppnås uten en avtale om avvæpning av hele den rwandiske bevegelsen Lærdommer Samarbeid med lokale grupper med tillit i lokalsamfunnet gir resultater Styrken i prosjektet har vært samarbeidet med lokale ledere og prester med tillit i lokalsamfunnet Dette gjorde det mulig å nå mennesker i områder der mistilliten til både regjeringen og FN er stor Kilder Skriv ut Pinsemenighetens Ytremisjon basert på prosjektets årsrapporter Resultatrapport 2011 Tweet Flere eksempler DR Kongo Pinsemenigheten har avvæpnet opprørere Ofre for seksualisert vold har fått hjelp Soldater

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/kirker-hjelper-oppr%C3%B8rere-med-%C3%A5-legge-ned-v%C3%A5pnene (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Soldater fra væpnede grupper hjulpet ti... - norad.no
  og Uganda Resultater 54 prosent av de som mottok støtte mente at de kan leve av egne inntekter i fremtiden Opprørssoldater i det østlige DR Kongo Foto Wayne Conradie Over 300 000 tidligere stridende ga fra seg våpnene og fikk støtte til å vende hjem eller begynne et nytt liv et annet sted Dette utgjorde 74 prosent av det opprinnelige målet Fire land Angola Rwanda Uganda og Den sentralafrikanske republikken nådde sine mål med 100 eller nær 100 prosent Majoriteten av de demobiliserte ca 200 000 var fra DR Kongo og Angola Fordi ikke alle landene hadde avsluttet sine nasjonale demobiliseringsprogrammer da MDRP ble avsluttet i 2009 ble en tidsbegrenset videreføring av MDRPs aktiviteter vedtatt Transitional Demobilization and Reintegration Program TDRP TDRP ble nylig forlenget til desember 2013 En undersøkelse fra 2007 viste at 54 prosent av dem som hadde fått støtte mente at de i fremtiden kunne leve av egne inntekter Dette er nøkkelen til å unngå at de demobiliserte søker seg tilbake til væpnede grupper Fondet bidro også til politisk dialog mellom partene MDRP var lenge den eneste arenaen hvor enkelte av statene som var i konflikt med hverandre kunne møtes Stormaktene som hadde forskjellige interesser i konflikten kunne komme sammen og drøfte overordnete regionale problemer Ikke statlige organisasjoner meldte tilbake hva som skjedde på bakken og fikk ta del i analysene som lå bak prosjekt og programvalg Det bidro til bedre samordning Fordi de disponerte mye penger ble fondets vedtak førende for mange parter Programmet ble en læringsarena for de sju nabostatene som sto overfor forholdsvis like utfordringer Arbeidet med å hjelpe spesielle målgrupper kom sent i gang men noen land var tidlig ute med å utvikle tiltak som var tilpasset behovene for kvinnelige eks soldater barnesoldater invalidiserte og eks soldater med traumer Tiltak som fungerte ble brukt som modeller av andre land i regionen Programmet bidro til å redusere faren for framtidig vold ved å fremskynde demobilisering og første fase av reintegreringen Det enkelte land må ta prosessene videre framover selv Lærdommer Nasjonalt eierskap til programmene førte til at landene gjennomførte tiltakene de la frem Fondet viser hvordan tiltak i enkeltland kan finansieres med utgangspunkt i regionale mål Nasjonalt eierskap til programmene var et viktig krav for finansieringen og førte til at landene i stor grad gjennomførte tiltakene de la frem At store internasjonale aktører var med i styringsgruppen gjorde det mulig å mobilisere det internasjonale samfunnet bak krav om at regjeringer måtte gjennomføre tiltakene de hadde underskrevet på Dermed sørget man for at demobiliseringen ikke stoppet opp En årsak til at arbeidet med å hjelpe spesielle målgrupper kom sent i gang var forsøk på å holde administrasjonskostnadene så lave som mulig Det gjorde at midler til kvalitetssikring faglig bistand og læring til å begynne med ble for knappe Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Scanteam 2010 Multi country Demobilization and Reintegration Program End of Program Evaluation Tweet Flere eksempler Angola Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Se alle

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/soldater-fra-v%C3%A6pnede-grupper-hjulpet-tilbake-til-et-sivilt-liv (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Styrket innsats i fredsbevarende operasjoner - norad.no
  kan ikke tilskrives TfP alene men er en indikasjon på at utviklingen går i riktig retning På samme måte var AU tidligere mest opptatt av militærets rolle i fredsoperasjoner TfPs viktigste resultat den siste perioden er bidraget til å sette den sivile dimensjonen av fredsoperasjoner på dagsordenen også i Afrika Etter et samarbeid med AU siden 2005 er det nå enighet om at fredsoperasjoner også må inkludere politi og sivile Den afrikanske beredskapsstyrken African Standby Force ASF som skal være operativ i 2015 kommer til å inkludere både militære politi og sivile TfP har videre levert forskningsresultater som påvirker måten den sivile delen av fredsoperasjoner utføres på En evaluering slår fast at TfPs aktiviteter har vært relevante for oppbygging av afrikansk fredsbevaringskapasitet Partnerne i TfP representerer en afrikansk kunnskapsbase om fredsoperasjoner som var lite utviklet i 1995 Nå er disse partnere ledende innen opplæring forskning på konflikt og fredsoperasjoner samt kunnskapsbasert påvirkning av beslutningstakere Særlig relevant var opplæringen av politi og sivile aktører for tjenestegjøring i fredsbevarende operasjoner Programmet har bidratt til utvikling av afrikanske institusjoner for fred og sikkerhet Samtidig viser evalueringen at noen resultatområder som opplæring og forskning har vært ujevne og gir forslag til forbedringer når det gjelder innretning og fokus i programmet TfP har gitt nærmere 9 000 sivile eksperter og politi opplæring siden oppstarten i 1995 Det finnes ingen oversikt over hvor mange av disse som har tjenestegjort i fredsoperasjoner Det er gjort endringer i innretningen på opplæringen og arbeidet med å sikre at de som gis opplæring bruker denne kunnskapen Kurs til sivile gis nå i all hovedsak til personell som allerede er i operasjoner mens opplæringen av politi gis til personer som allerede er rekruttert for å tjenestegjøre Eksempelvis har 650 av 850 afrikanske politifolk som fikk opplæring i perioden 2008 2009 senere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/styrket-innsats-i-fredsbevarende-operasjoner (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Minerydding ga gode resultater - norad.no
  miner har antall mineofre falt drastisk Cambodian Mine Action Center CMAC i Kambodsja trener hunder til å søke etter miner Foto Ken Opprann Da mineryddingen ble avsluttet hadde Norsk Folkehjelp klarert nesten 14 5 millioner kvadratmeter med veier broer jorder og viktige samfunnsinstitusjoner som skoler og helsesentra Mer enn 21 500 miner og andre eksplosiver var fjernet og destruert noe som bidro til at antall mineofre falt dramatisk Programmet sørget for at lokalbefolkningen i noen av de mest krigsutsatte områdene er blitt i stand til å dyrke jorda og få tilgang til viktige samfunnsinstitusjoner uten frykt for mineulykker Norsk Folkehjelp har opplært elever og landsbybeboere i minesikkerhet Norsk Folkehjelp har bidratt til å styrke landets egen myndighet innenfor minerydding bedret landets database over gjenværende miner og usikrede områder og lært opp mineryddere som både har påtatt seg oppdrag for andre oppdragsgivere i Mosambik og har bidratt i andre land Da Norsk Folkehjelp avsluttet prosjektet i 2006 ble en grundig kartlegging av de resterende minefeltene i fem av landets ti provinser overrakt myndighetene som utgangspunkt for landets videre mineryddingsarbeid Arbeidet var til å begynne med basert på ufullstendig informasjon om hvor minene lå og hvilke minefelt befolkningen ønsket å få fjernet først Den første evaluering av programmet i 1998 førte til at organisasjonens 500 mineryddere ble delt inn i mindre lag og prioriteringen for rydding ble mer basert på lokalsamfunns prioriteringer og behov Lærdommer Langsiktig innsats og satsing på lokal kompetanse gir resultater Resultatene ble oppnådd på grunn av innsats som gradvis ble bedre og mer tilpasset Norsk Folkehjelp overførte ansvar kompetanse og ressurser forholdsvis tidlig og dette førte til at Mosambik har kunnet overta mer av mineryddingsoppgaven som landet fremdeles står overfor Kilder Skriv ut Scanteam Resultatrapport 2011 Tweet Flere eksempler Mosambik Energibistand har gitt blandede resultater Kompetanse og institusjonsbygging

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/minerydding-ga-gode-resultater (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ofre for seksualisert vold har fått hjelp - norad.no
  blant menn og finansiering av sivile observatører til FN styrken MONUSCO for å forhindre nye overgrep Støtte til forskning for å få en bedre forståelse av årsaker til og konsekvenser av seksualisert vold har også inngått i prosjektet For å gjøre noe med bakenforliggende årsaker til konflikten har Norge bidratt til å styrke det internasjonale arbeidet med å hindre handel med konfliktmineraler Norge har også støttet FNs arbeid mot seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo inkludert utarbeidelsen av en nasjonal handlingsplan Resultater Nasjonal strategi for å bekjempe seksualisert vold Den norske innsatsen mot seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo og området rundt de store sjøene er styrket og er blitt mer helhetlig Dette har også ført til bedre koordinering med andre givere Med norsk støtte har Den demokratiske republikken Kongo fått på plass en nasjonal strategi for å bekjempe seksualisert vold Forskning har bidratt til økt forståelse for årsakene til seksualisert vold og hvilke tiltak som er mest effektive for å redusere antall overgrep Blant årsakene er kjønnsrollemønstre i regionen Prosjektet er derfor utvidet til å støtte tiltak for å styrke kvinners rolle i DR Kongo Uganda Rwanda og Burundi blant annet ved å støtte utarbeidel sen av nasjonale og regionale planer for å gjennomføre FNs sikkerhetsråds resolusjoner om kvinner fred og sikkerhet Gjennom to mobile domstoler har overlevende fått tilgang til rettssystemet der de bor I tillegg har opplæring av 89 dommere rettspersonell og jusstudenter gjort rettssystemet bedre rustet til å håndtere overgrepssaker Arbeidet skjer i samarbeid med andre givere som støtter opplæring av militære politi det nasjonale rettssystemet og bygging av fengsler for å redusere straffefrihet Opplæring av sivilsamfunnsaktører og seks radiokampanjer har også bidratt til allmenn folkeopplysning om lover og kvinners rettigheter Tusenvis av overlevende har fått medisinsk og psykososial støtte Helsetilbudet er i ferd med å bli utbedret i områder hvor seksualisert vold er svært utbredt Et stort sykehus er under oppføring og vil få mangedoblet sin kapasitet til å følge opp mødre og barnehelse Opplæring av helsepersonell i behandling av de overlevendes fysiske og psykiske skader er gjennomført Norge støttet utarbeidelsen av OECDs retningslinjer for handel med mineraler fra konfliktområder Retningslinjene skal hindre at slik handel fører til kriminalitet overgrep og seksualisert vold Lærdommer Seksualisert vold har flere årsaker Foto Jan Speed Styrken med prosjektet har vært muligheten til å se seksualisert vold i en bredere sammenheng i regionen Tiltak har dermed blitt rettet mot flere av de bakenforliggende årsakene samtidig Forskningen har gitt innblikk i trender og årsaker til seksualisert vold I hovedsak er årsakene svake statlige institusjoner maktvakuum i Øst Kongo ulovlig utnyttelse av naturressurser mangelfull sikkerhetssektorreform og utbredt straffefrihet Kjønnsrollemønstre kan også være med på å påvirke trender innen seksualisert vold Å få en betydelig reduksjon av seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo og området rundt de store sjøene vil avhenge av varige løsninger på konfliktene i regionen Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Utenriksdepartementet Seksjon for sentrale sørlige og vestlige Afrika basert på prosjektrapporter Tweet Flere eksempler DR Kongo

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ofre-for-seksualisert-vold-har-f%C3%A5tt-hjelp (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • FN har fått en ledende rolle i overgang... - norad.no
  overgangsfasen etter at fredsavtalen ble inngått og fram til valgene to år senere FNs generalsekretær sendte en høynivårepresentant som blant annet skulle koordine re det internasjonale samfunnets støtte Soldater på begge sider av konflikten skulle demobiliseres og få støtte til å begynne sin nye tilværelse som sivile Millioner av flyktninger og internt fordrevne skulle hjelpes tilbake til sine hjem med støtte til å livnære seg En ny flerpartikultur måtte på plass for å sikre demokratiutviklingen En ny forsvarsmakt med soldater fra begge sider skulle på plass utstyres og læres opp Et retts vesen tuftet på menneskerettigheter og internasjonale konven sjoner skulle sikre alle borgeres rettigheter Økonomien måtte bygges opp adgang til helse og utdanning sikres og veier og jernbaner skulle rehabiliteres Resultater Forhandlinger fører til fred og innsatsvarer fører til at hjemvendte flyktninger på nytt kan fø seg selv FN fikk raskt på plass 6 000 soldater og politifolk som blant annet avvæpnet tidligere motstandere sørget for grunnleggende sikkerhet og dermed den ro og trygghet for framtiden som en vanskelig forsoningsprosess krever Det internasjo nale samfunnet støttet FNs politiske press på partene for å sørge for at uenigheter ble løst gjennom forhandlinger noe som bidro til at freden og stabiliteten ble videreutviklet Norge og andre land støttet FNs bestrebelser med både penger og i politiske samtaler Mosambik blir framholdt av FN som kanskje det beste eksemplet på hvordan det internasjonale samfunnet kan gå sammen og bidra på en konstruktiv måte til fred forsoning og framskritt Ikke alle ting fungerte som forventet Det store apparatet til FNs flyktningorganisasjon UNHCR ble stort sett ikke brukt fordi de brukte for lang tid på å komme i gang De fleste flyktningene dro tilbake på egen hånd og bygde opp igjen hyttene og prøvde å få gjort våronna slik at de raskt kunne høste en første avling Inn satsvarer som såkorn og arbeidsredskaper var et vellykket program som sørget for at befolkningen raskt kom i arbeid og kunne be gynne å fø seg selv Lærdommer For rask oppbygning med internasjonal tilstedeværelse fører til forskyvninger i næringsliv arbids og husleiemarked En negativ konsekvens av innsatsen var at den ras ke oppbyggingen av både sivilt og militært FN nærvær rett etter fredsavtalen skapte store forskyvninger i den lokale økonomien Husleier skjøt i været mosambikere med noe utdannelse ble hyrt vekk fra lokale bedrifter og forvaltning og ble ansatt av give re FN og frivillige organisasjoner Da store deler av dette appara tet ble bygget ned nesten like raskt etter valget i 1994 skapte det en ny omstillingsprosess som var problematisk for lokalt næ ringsliv arbeidsmarked og husleiemarked Dette er ikke unikt for Mosambik Slike problemer går igjen i mange utviklingsland med stor internasjonal tilstedeværelse FNs rolle i overgangsfasen var vellykket i stor grad fordi det in ternasjonale giversamfunnet støttet FNs koordineringsfunksjon og politiske talsmannsrolle Dette førte til en mer rasjonell plan legging og gjorde at de forskjellige regionene fikk fordelt ressur ser basert på behov Når man begynte å fokusere på mer lang siktig gjenoppbygging og utvikling

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fn-har-f%C3%A5tt-en-ledende-rolle-i-overgangsfasen-fra-krig-til-fred (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • En nasjonal handlingsplan for kvinner, ... - norad.no
  FNs sikkerhetsråds resolusjoner 1325 og 1820 Norge har også finansiert en serie møter i 18 av landets 75 distrikter der kvinner i hele landet kunne komme med anbefalinger om hva handlingsplanen burde inneholde Disse møtene ble organisert av flere kvinnenettverk deriblant Women s Alliance for Peace Power Democracy and the Constituent Assembly WAPPDCA som også er finansiert av Norge Totalt ble 52 av 75 distrikter dekket Foto G M B Akash Resultater Kvinner og likestilling har fått mer oppmerksomhet og dialogen mellom giverland FN og fredsministeriet er styrket En nasjonal handlingsplan for gjennomføring av de to FN resolusjonene ble lansert i februar 2011 Den landsdekkende prosessen der 1500 anbefalinger om hva planen skulle inneholde ble innhentet har også blitt anerkjent internasjonalt som et godt eksempel som andre land kan lære av Kvinner og likestilling har fått langt mer oppmerksomhet både i hovedstaden og på landsbygda som resultat av dette arbeidet Dialogen mellom giverland FN og fredsministeriet er styrket og relevante aktører har satt resolusjonene høyt på sin politiske agenda Det har blitt etablert en forventning om at minst 33 prosent kvinner alltid skal være representert i politiske posisjoner og komiteer av betydning for kvinner og landets fredsbygging men ingen kvinner har fått sete rundt fredsforhandlingsbordet foreløpig Handlingsplanen skal gjennomføres under ledelse av Fredsdepartementet av ulike sektordepartmenter i partnerskap med sivilt samfunn og med fortsatt støtte og påtrykk fra det internasjonale samfunn Det er for tidlig å si hvorvidt eller hvor mye handlingsplanen kvinnemøtene og medieoppmerksomheten vil fremme fredsprosessen Norge og PSWG er fremdeles nøkkelaktører i å støtte gjennomføring av handlingsplanen Kilder Skriv ut Den norske ambassaden i Kathmandu Resultatrapport 2011 Tweet Flere eksempler Nepal Økonomisk og faglig bistand har økt strømproduksjonen Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Infoprosjekt har involvert minoriteter i grunnlovsdebatt Se alle Flere eksempler

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/en-nasjonal-handlingsplan-for-kvinner-fred-og-sikkerhet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Utdanning og beskyttelse til internt fo... - norad.no
  svært vanskelig å returnere hjem blant annet på grunn av konflikter om eiendomsrettigheter Kapasitetsutvikling i form av økt utdanning og yrkesopplæring er en forutsetning for stabilisering av situasjonen Flyktningehjelpen NRC har arbeidet i området siden 1997 og er den største norske aktøren i Nord Uganda NRC er i dag i ferd med å fase ut sin virksomhet i Nord Uganda og har som mål å avvikle landprogrammet innen 2014 Hovedmålet har vært å utvikle lokal kapasitet til å bygge skoler og tilby grunnskoleutdanning NRC har jobbet gjennom lokale offentlige og frivillige organisasjoner Kapasitetsutvikling av det offentlige apparatet har vært det viktigste Resultater Norske frivillige organisasjoner har bidratt til forbedringer innen skole helse bolig og inntekter gjennom dyrehold Flyktningeleiren Pabbo er en tidligere leir for internt fordrevne IDPs i nord Uganda Flyktninghjelpen har hatt en viktig rolle i driften av leiren Her får elever sløydundervinsning på en yrkesskole Foto Godfrey Kimono En evaluering av norsk utviklingssamarbeid gjennom norske frivillige organisasjoner i Nord Uganda 2003 2007 konkluderte med at organisasjonene hadde bidratt til konkrete forbedringer av skolegang husly livreddende helsetiltak og inntekter gjennom dyrehold Evalueringen peker på at rapporteringen på utviklingsmål må bli bedre En annen konklusjon er at de norske organisasjonene ikke bidro nok til langsiktig kapasitetsutvikling av sine lokale samarbeidspartnere En annen erfaring er at kvinners rettigheter ikke ble godt nok ivaretatt Lærdommer Varige resultater krever sterkere lederskap fra Ugandas myndigheter og dialog mellom givere og mottakere Norads organisasjonsgjennomgang av NRCi 2009 konkluderte med at giverne i dialog med mottakerne må ha kontinuerlig fokus på kapasitetsutvikling lokalt for å oppnå varige resultater Flyktningehjelpen etterlyser et sterkere lederskap fra Ugandas myndigheter knyttet til en langsiktig utviklingsstrategi Kilder Skriv ut Evaluation of Norwegian Development Cooperation through Norwegian Non Governmental Organisations in Northern Uganda Resultatrapport 2010 Tweet Flere eksempler Uganda Partnerskap har styrket

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/utdanning-og-beskyttelse-til-internt-fordrevne-flyktninger (2014-09-27)
  Open archived version from archive