archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • En arbeidsgiverorganisasjon med mer inn... - norad.no
  bedriftsrådgivingstjenester bedriftssamarbeid bevisstgjøring om bedrifters samfunnsansvar fremme av likestilling og helse miljø og sikkerhet Resultater FUEs vekst har ført til forbedringer i arbeidsforhold innflytelse på myndighetens beslutningstagning og færre arbeidsrelaterte ulykker Siden 2005 har Envalert Fruit Drying Facility tørket og eksportert frukt hovedsakelig til det tyske markedet 54 bønder leverer bl a ananas mango bananer og papaya som tørkes før den pakkes og sendes Årlig produksjon er på ca 12 tonn Foto Ken Opprann FUE har siden 1997 hatt en betydelig utvikling Organisasjonen har vokst betydelig både i antall medlemmer og representasjon utenfor hovedstaden Antallet medlemsbedrifter har økt fra litt over hundre i 2000 til 330 i dag 18 bransjeorganisasjoner er medlemmer av FUE Organisasjonen har initiert og deler ut prisen Employer of the Year Award som oppmuntrer arbeidsgivere til å gjennomføre forbedringer i arbeidsforholdene på ulike arbeidsplasser FUE har også utviklet seg til å bli en viktig og kompetent samfunnsaktør i Uganda på vegne av sine medlemsbedrifter og har innflytelse på ugandiske myndigheters beslutningstaking FUE deltar i 16 nasjonale styrer og offentlige komiteer og spilte en nøkkelrolle som lobbyist da følgende lover ble innført i Uganda Employment Act 2006 Labour Disputes Arbitration and Settlements Act 2006 Labour Unions Act 2006 og Occupational Health and Safety Act 2006 Samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner er formalisert og arenaer for diskusjon av arbeidslivsspørsmål er etablert I transportsektoren og byggebransjen er det rapportert om en reduksjon i antall ulykker hos medlemsbedriftene etter innføring i sikkerhetstiltak som FUE oppfordrer til Formell sektor vokser i Uganda og i 2007 ble det rapportert om en årlig vekst på 6000 flere ansatte Innføring av gode miljøstandarder har gitt medlemsbedrifter i FUE et konkurransefortrinn Lærdommer Godt institusjonssamarbeid over tid har gitt gode resultater Samarbeidet mellom FUE og NHO har pågått siden 1997 og viser at institusjonssamarbeid over tid kan gi

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/en-arbeidsgiverorganisasjon-med-mer-innflytelse (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Budsjettstøtte har bidratt til økonomis... - norad.no
  og overfor innbyggerne i de landene hvor bistanden kommer fra Budsjettstøtte kan styrke utviklingen av mottakerlandets egne institusjoner og evne til å planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse Det overordnede målet for samarbeidet er å støtte Zambia i gjennomføringen av den femte nasjonale utviklingsplanen med spesiell fokus på offentlig reform skape arbeidsplasser og redusere fattigdommen En av Zambias viktigste inntekst kilder er kobber Denne sektoren hadde en midlertidig nedgang men tall fra 2009 viser at denne nedgangen er nå delvis reversert Resultat Stabilt makroøkonomisk miljø og økonomisk vekst I tråd med filosofien bak budsjettstøtte har Zambias egenfinansiering av statsbudsjettet økt over tid Mesteparten av denne økningen skyldes bedre kobberpriser Nå finansierer landet selv 75 av statsbudsjettet mot 50 for noen år siden Ved en slik dreining over tid kan man ha en mer realistisk forventing om at staten og dets innbyggere i partnerskap tar ansvar for utvikling og holder hverandre gjensidig ansvarlig for bruk av midler og resultater for landet De siste gjennomgangene viser et stabilt makroøkonomisk miljø kontinuerlig utvikling og styrket finansiell posisjon Selv om den økonomiske veksten har vært stabil de siste årene forventet man noe lavere vekst for 2009 5 prosent på grunn av finanskrisen og fall i kobberprisene Veksten for 2009 var imidlertid på 6 3 prosent Det er imidlertid andre satsningsområder som ikke har gitt like gode resultater For eksempel har reformer innenfor offentlig sektor ikke nådd opp til forventningene Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Zambia Jordbruksprosjekt har redusert krypskyting Viltforvaltning har gitt økonomisk utvikling Landbruksprogram ga ikke ønsket virkning Se alle Flere eksempler Budsjettstøtte Budsjettstøtte har styrket offentlig sektor Flere lærere og jenter i skolen Budsjettstøtte gav resultater valgfusk bidro til kutt Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/budsjettst%C3%B8tte-bidrar-til-%C3%B8konomisk-vekst (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Flere lærere og jenter i skolen - norad.no
  samtidig stå til ansvar for bruken av bistandsmidlene overfor både eget lands innbyggere og overfor innbyggerne i de landene hvor bistanden kommer fra Budsjettstøtte kan styrke utviklingen av mottakerlandets egne institusjoner og evne til å planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse De overordnede målene for støtten er demokratisk styresett basert på rettstatsprinsipper innsats mot korrupsjon reduksjon av fattigdom og sunn makroøkonomisk politikk Resultater Over 10 000 nye lærere Den siste årlige gjennomgangen viste positiv fremgang på flere områder blant annet innenfor utdanning og helse Den økonomiske veksten ble redusert fra syv til seks prosent i 2009 på grunn av finanskrisen men økte igjen til vel syv prosent i 2011 Over 10 000 nye lærere og helsepersonell er eller vil snart bli ansatt og målet om et gjennomsnitt på 68 elever per lærer i barneskolen er endelig nådd Antall jenter som gjennomfører barneskolen er økt til 42 prosent 13 000 spedbarn mottok antiretroviral behandling og over 12 00 nye vannposter er installert På den andre siden er det svake resultater innen økonomisk styresett enn tidligere Særskilt er det bekymring rundt offentlige anbudsprosesser Mosambik ble i en evaluering av budsjettstøtte i 7 land ferdigstilt i 2006 framhevet som et vellykket eksempel på godt giversamarbeid og rapporten konkluderte med at budsjettstøtten hadde bidratt positivt til å fremme økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Mosambik Energibistand har gitt blandede resultater Kompetanse og institusjonsbygging har gitt oljeinntekter Faglig bistand har sikret nasjonal kontroll over vannkraften Se alle Flere eksempler Budsjettstøtte Budsjettstøtte har bidratt til økonomisk vekst Budsjettstøtte har styrket offentlig sektor Budsjettstøtte gav resultater valgfusk bidro til kutt Se alle Flere eksempler Utdanning og forskning Universitetssamarbeid med Norge er styrket Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Forskning har avlet bedre fisk Se alle Norad Direktoratet for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/flere-l%C3%A6rere-og-jenter-i-skolen-etter-norsk-budsjettst%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Budsjettstøtte gav resultater - valgfus... - norad.no
  norske støtten er ikke øremerket men går inn i statsbudsjettet på lik linje med landets skatteinntekter Bistand via budsjettstøtte gjør at giverne må innrette seg etter mottakerlandenes planer Mottakerlandenes regjeringer må samtidig stå til ansvar for bruken av bistandsmidlene overfor både eget lands innbyggere og overfor innbyggerne i de landene hvor bistanden kommer fra Budsjettstøtte kan styrke utviklingen av mottakerlandets egne institusjoner og evne til å planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse Målet for felles støtte til Nicaragua er forbedringer innenfor demokrati rettsvesenet makroøkonomisk politikk og bekjempelse av korrupsjon og fattigdom Resultater Bedre systemer men kutt på grunn av valgfusk En gjennomgang av budsjettstøtten i 2007 viste at budsjettstøtten har bidratt i positiv retning i Nicaragua Nicaragua har blant annet på grunn av budsjettstøtten fått et vesentlig forbedret offentlig finansforvaltningssystem inkludert systemer for kontroll revisjon Videre har transaksjonskostnader forbundet med rapportering overvåking og revisjon blitt redusert og det er oppnådd økt økonomisk forutsigbarhet og bedre budsjettplanlegging Norge har imidlertid bestemt seg for å kutte budsjettstøtten til Nicaragua etter at det ble oppdaget omfattende valgfusk ved forrige lokalvalg Kilder Skriv ut Norads resultatrapport 2009 Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet Tweet Flere eksempler Nicaragua Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 15 000 bønder har tatt i bruk nye dyrkningsmetoder Bedre forberedt til å takle naturkatastrofer Se alle Flere eksempler Budsjettstøtte Budsjettstøtte har bidratt til økonomisk vekst Budsjettstøtte har styrket offentlig sektor Flere lærere og jenter i skolen Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/budsjettst%C3%B8tte-gav-resultater-valgfusk-bidro-til-kutt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Budsjettstøtte har styrket offentlig sektor - norad.no
  forbedringer i Tanzanias budsjettprosesser og finansforvaltning siden slutten av 1990 tallet De siste årene har det vært lavere fremgang Kvaliteten på finansforvaltningen ble i 2005 vurdert som en av de beste i regionen En uavhengig evaluering viste til forbedringer i utgiftskontroll og makroøkonomisk planlegging bedre oversikt og koordinering av givermidler Evalueringen pekte samtidig på betydelige svakheter i koordineringen internt i finansdepartementet Den pekte også på behovet for nærmere samarbeid med andre departementer lokalforvaltning og overgripende reformprogrammer Rapporteringen fra programmet var mangelfull og det ble reist tvil om myndighetenes eierskap Det har de siste årene vært betydelige problemer med å få gjennomført omforente faktabaserte analyser for resultatutviklingen i reformarbeidet Skatteinntektene økte markert frem til 2008 Økningen skyldtes økonomisk vekst sammen med bedre kapasitet og effektivitet i skatteadministrasjonen Riksrevisjonen dekker nå flere virksomheter har bedre kvalitet og rapportene leveres til parlamentet i tide Det har blitt mer åpenhet og informasjon om offentlig ressursbruk ved innføring av internasjonale budsjett og regnskapsstandarder Organisasjoner fra det sivile samfunnet utarbeider nå egne analyser av statsbudsjettet Andelen innkjøp i henhold til lov og regelverk har økt fra 39 prosent i 2007 08 til 60 prosent i 2008 2009 Riksrevisorrapportene viser en nedgang i påpekte mangler og uregelmessigheter i forvaltningen På flere områder har reformutviklingen ikke vært som forventet og giverne har i de siste årene vurdert utviklingen som ikke tilfredsstillende Det har vært store forsinkelser i reformprogrammet svake arbeidsplaner manglende bemanning i reformsekretariatet og problemer i dialogen mellom givere og myndigheter Tanzania vurderte selv reformprosessen innen finansforvaltningen som tilfredsstillende Lærdommer Giverne styrer for mye Innføringen av store og brede reformprogrammer med koordinert støtte fra giverne var forventet å gi en mer mottakerstyrt reformprosess innen viktige samfunnsområder Dette har imidlertid ikke gitt de forventede resultatene En uavhengig vurdering fra 2009 konkluderer med at dialogen mellom giverne og myndighetene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/budsjettst%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer... - norad.no
  biproduktene startet i 2007 Vanligvis blir kun halen fra langustinen utnyttet At Nicafish tok sikte på å utvide virksomheten til å utnytte skall og andre biprodukter fra krepsehaleproduksjon ble vurdert som interessant både ut fra et ressursmessig miljømessig og økonomisk synspunkt Resultater Står for 25 prosent av landets fiskeeksport Fra skallet kan det utvinnes det kjemiske stoffet kitosan som brukes i farmasøytisk og annen industri Nå produseres mel av biproduktene Selve krepsehalene eksporteres til relativt godt betalende markeder noe som innebærer at hele krepsen utnyttes Denne ekstraproduksjonen har gitt omkring 200 arbeidsplasser hvorav mesteparten er kvinner Nicafish har sin bedrift like utenfor Managua og kjøper opp fisk og skalldyr videreforedler og eksporterer produktene hovedsakelig til USA Nicafish står nå for 25 prosent av Nicaraguas samlede fiskeeksport Lærdommer Ekspertise kan minske fokus på fattigdom Støtten som er gitt i tilknytning til etablering av private bedrifter i utviklingsland har generelt gitt gode resultater og bidratt til arbeidsplasser i stor grad for kvinner Evalueringen peker på at bruken av norsk ekspertise og konsentrasjon om felt hvor norsk fiskeriekspertise har fortrinn medførte at fattigdomsperspektivet ble mindre sentralt Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Nicaragua 15 000 bønder har tatt i bruk nye dyrkningsmetoder Budsjettstøtte gav resultater valgfusk bidro til kutt Bedre forberedt til å takle naturkatastrofer Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Næringsutvikling 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Bedrifter har fått tilgang på ny teknologi Se alle Flere eksempler Primærnæring landbruk fiske skogbruk Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten Se alle Flere eksempler Utdanning og forskning Universitetssamarbeid med Norge er styrket Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/utnyttelse-av-dyphavskreps-har-gitt-mer-arbeid (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bedre økonomistyring - norad.no
  program for forbedring av offentlig finansforvaltning er støttet av seks giverland og multilaterale organisasjoner Målet for programmet er å styrke økonomistyringen på sentralt og lokalt nivå for å sørge for forsvarlig bruk av offentlige midler Resultater Mer troverdig budsjett De siste årene har Uganda blitt vurdert til å ha et over gjennomsnittet godt finansforvaltingssystem sammenlignet med andre land i regionen For eksempel vises det til framgang innenfor budsjettprosessen der troverdigheten til budsjettet har økt kraftig og er tettere knyttet til Ugandas plan for fattigdomsreduksjon Dessuten er den eksterne revisjonen styrket Selv om programmet kan vise til resultater er det også utfordringer som usystematisk finansrapportering sviktende budsjettgjennomføring og mangel på kapasitet innenfor revisjon Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Uganda Partnerskap har styrket forvaltningen av nasjonalpark Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Utdanningsprosjekt har gitt flyktninger nyttige ferdigheter Se alle Flere eksempler Bank og finansnæring 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Bedre økonomistyring Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bedre-%C3%B8konomistyring (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Budsjettstøtte har bidratt til bedre fo... - norad.no
  Verdensbanken Tildeling av penger har vært knyttet til forbedringer blant annet innen finansforvaltning Resultater Mer åpen og effektiv forvaltning Flergiverfondet kombinert med Verdensbankens kontrollfunksjoner har oppnådd gode resultater når det gjelder bidrag til palestinsk statsbygging Rapporter fra Verdensbanken Det internasjonale pengefondet IMF og FN til møtet i giverlandsgruppen for Det palestinske området våren 2011 bekreftet at de palestinske selvstyremyndighetene har utviklet tilstrekkelig institusjonell kapasitet til å kunne danne en velfungerende stat Budsjettstøtten har bidratt til opprettholdelse og drift av offentlige tjenester som for eksempel utdanning og helse Kostnadseffektiviteten i det sosiale velferdssystemet har blitt styrket blant annet gjennom sammenslåing av ulike sosialstøtteprogrammer Det offentlige driftsunderskuddet ble redusert fra 27 til 13 prosent av BNP fra 2008 til 2010 blant annet fordi inntektsgrunnlaget ble styrket gjennom skattereformer og bedre utgiftskontroll Utgiftene til opprettholdelse av elektrisitetsforsyningen fra Israel ble redusert gjennom forbedret tilsyn med kommunene og omlegging av betalingssystemet for elektrisitetsforsyning Budsjettstøtten har også bidratt til mer åpenhet og ansvarlighet i forvaltningen av offentlige midler gjennom styrking av finansdepartementets budsjett og regnskapsavdelinger Finansforvaltningen vurderes av Det internasjonale pengefondet som meget god Revisjonen er også blitt bedret Dette betyr at utenlandske givere i større grad kan benytte seg av selvstyremyndighetenes egne systemer til forvaltning av bistand i tråd med prinsippene om bistandseffektivitet Lærdommer Politisk vilje er avgjørende Det er rimelig å anta at bedret finansforvaltning og økt innsyn har bidratt til å legitimere det palestinske selvstyret Å opprettholde disse institusjonene og gjøre dem uavhengige av bistand vil være avhengig av politisk vilje hos partene og det internasjonale samfunnet Dette er igjen avhengig av fremgang i de politiske prosessene og en videreføring av myndighetenes reformarbeid Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Review of Norwegian Budget Support to the Palestinian Authority Scanteam Oslo 2010 Det norske representasjonskontoret overfor de palestinske myndigheter Tweet Flere eksempler Palestina Vannsamarbeid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/budsjettst%C3%B8tte-har-bidratt-til-bedre-forvaltning (2014-09-27)
  Open archived version from archive