archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny fiskerilov har økt inntektene og min... - norad.no
  og innen 2013 vil vietnamesiske myndigheter trolig vedta den reviderte loven Norske fageksperter har bistått i arbeidet med å få på plass et lovverk som fremmer oppdrett samt forhindrer overfiske og utslipp av miljøfarlig avfall i Vietnam Det har gitt resultater Resultater Lovverk har innført lisenser I Thang Loi har lokalbefolkningen fått tildelt oppdrettslisenser Bildet er tatt i 2007 Foto Ken Oprann Gjennom reguleringer har det nye lovverket bidratt til å redusere presset på Vietnams fiskeriressurser blant annet ved å øke satsingen på oppdrett I 1996 sto fiske for 66 prosent av de samlede inntektene i sektoren Ti år senere var andelen halvert Samtidig økte inntektene fra oppdrett Fra 31 4 prosent av de totale inntektene i 1996 til 67 2 prosent i 2007 Den nye fiskeriloven har dessuten innført reguleringer for å beskytte sårbare arter og det er blitt etablert 15 verneområder langs kysten Forvaltningsplaner lisenser og kontroller har gitt bedre og mer forutsigbar forvaltning I Thang Loi i Halong Bay området har lokalbefolkningen fått tildelt oppdrettslisenser Lisensene muliggjør kreditt og lån og har bidratt til økt næringslivsaktivitet En undersøkelse foretatt av lokale myndigheter viser at antallet fattige i kommunen er redusert fra 48 prosent til 18 prosent siden 2007 Pilotprosjekter for å teste ut lovverket har sikret en praktisk og anvendbar lov Bildet er tatt i 2007 Foto Ken Oprann Det er blitt satset mye på å øke kunnskapen om den nye fiskeriloven for å øke bevissthetsnivået og endre skadelig praksis En evaluering foretatt blant utvalgte fiskere fire år etter at loven ble innført viste at lovbruddene hadde blitt redusert med 70 prosent De største endringene var at fiskerne i mindre grad enn tidligere forurenset det marine miljøet De hadde gått over til lovlige kjemikalier og sørget for at forurenset spillvann ikke ble sluppet ut i sjøer eller elver Evalueringen viste også at fiskerne nå følger prosedyrer som å registrere fiskebåten føre loggbok over fangst og bruke tillatt maskestørrelse på fiskegarn Kompetanseheving i den vietnamesiske forvaltningen har ført til at Vietnam deltar mer aktivt i regionalt fiskerisamarbeid og i internasjonale fora som FAOs fiskerikomite og FNs havrettskommisjon Ved å delta i disse foraene har Vietnam mulighet til å fremme egne interesser og påvirke internasjonal politikk Lærdommer Pilottesting har sørget for anvendbar lov Flere gjennomganger og evalueringer konkluderer med at det norsk vietnamesiske samarbeidet viser hvordan norsk fagkompetanse kan bidra til kapasitetsbygging i utviklingsland Noen av suksessfaktorene som trekkes fram er Lokalt eierskap Alle utkast til lovtekster er utformet lokalt for deretter å bli vurdert av norske fageksperter Langvarig samarbeid og kontinuitet Det norsk vietnamesiske samarbeidet har gått over lang tid hvor de samme institusjonene og personene har vært involvert Dette har sikret en høy grad av kontinuitet i arbeidet Bruk av pilotprosjekter Å teste ut lovverket i praksis gjennom pilotprosjekter er en metode som generelt er blitt lite brukt men som har vist seg nyttig for å sikre en praktisk og anvendbar lov Kilder Skriv ut Establishment of Vietnam fisheries law and regulations Phase II Bringing law to

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ny-fiskerilov-har-%C3%B8kt-inntektene-og-minsket-forurensningen (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Oljebistand har bidratt til petroleumsfond - norad.no
  sammenholder informasjonen fra myndigheter og selskaper og prøver å forklare eventuelle avvik En EITI kandidat må også utarbeide en arbeidsplan som diskuteres og vedtas av en gruppe der både myndigheter selskaper og sivilt samfunn deltar Etter å ha blitt EITI kandidat har landet 2 ½ år på seg til å bli godkjent som EITI land Dette innebærer en uavhengig vurdering av hvordan landet gjennomfører EITI kravene og hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå bedre og raskere framgang Land må gjennom en vurdering minst hvert femte år for å beholde sin EITI status Per september 2012 oppfyller 14 land EITI kravene mens 22 land er EITI kandidater EITI som har et styre bestående av representanter for myndigheter selskaper og sivilt samfunn ble etablert i 2003 Norge har støttet EITI fra starten og det internasjonale sekretariatet har holdt til i Oslo siden 2007 Norge ble EITI godkjent i 2011 Les mer på eiti org Øst Timor er i dag det mest petroleumsavhengige land i verden ved siden av Sør Sudan Landets inntekter kommer i dag i sin helhet fra et fellesområde med Australia Forhandlinger i perioden 2002 til 2006 økte Øst Timors andel av inntektene fra dette store havområdet fra 0 til 90 prosent Petroleumsskatteloven og petroleumsfondsloven ble enstemmig vedtatt i parlamentet i 2005 bygd på erfaring fra norsk forvaltning Det har vist seg viktig med en god faglig oppfølging og kontroll med implementeringen av lover og regler Store beløp står på spill gjennom revisjon av oljeselskapenes regnskaper Petroleumsskatt på nær 1 3 milliarder amerikanske dollar ble betalt inn i 2011 ifølge Øst Timors finansdepartement Det norske Statens pensjonsfond utland har vært modell for Øst Timors petroleumsfond Norske rådgivere har stått sentralt i utarbeidingen Petroleumsfondet hadde ved utgangen av mai 2012 tilsvarende over 60 milliarder norske kroner på bok Norske finansrådgivere spilte en viktig rolle da Øst Timor som tredje land i verden oppfylte kravene til gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative EITI i 2010 se faktaboks Samarbeidet har bidratt til utdannelse i petroleumsrettede fag for et stort antall timoresere for en svært lav kostnad Sammen med kapasitetsbygging for offentlige myndigheter har det bidratt til at det timoresiske oljedirektoratet ikke lenger har like stort behov for internasjonale rådgivere Etterhvert som petroleumsinntektene har økt betraktelig de siste seks årene har det vært en engasjert debatt om hvor mye landet skal bruke av petroleumsinntektene som begrenses av handlingsregelen som ble vedtatt i 2005 Staten trenger tid til å bygge opp en administrasjon for å håndtere innkjøp og utgifter og petroleumsfondet har bidratt til å bremse overforbruk Øst Timor har oppnådd gode oljeavtaler god skatteinngang og full åpenhet om petroleumsinntektene Avkastningen av Ofu programmet på Øst Timor har vært betydelig noe også sentrale myndighetspersoner understreker Lærdommer Når utgangspunktet er svakt er fem år for kort tid Petroleumssamarbeidet med Øst Timor kom i gang samtidig som landet skulle i gang med å bygge opp institusjoner for å forvalte ressursene Det å komme inn tidlig gjorde det enklere å etablere gode styringsverktøy for sektoren Det

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/oljebistand-har-bidratt-til-petroleumsfond (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fremgang i kampen for regnskogen i Liberia - norad.no
  til en bærekraftig skogsdrift og at REDD kan være en alternativ inntektskilde både for lokalsamfunnene og myndighetene Ifølge en foreløpig evaluering er ikke lenger mangel på kunnskap den største hindringen for å redusere avskogingen i Liberia Arbeidet med to pilotprosjekter med mål om å vise hvordan lokalsamfunnene kan tjene på langsiktig forvaltning av skogen har så langt ikke vært like vellykket og illustrerer noen av hovedutfordringene for REDD Etter lange forhandlinger med flere landsbyer om å sette i gang REDD tiltak på deres skogeiendommer endte det med at de fleste av landsbyene isteden inngikk avtaler med palmeolje og tømmerselskaper Fauna Flora International ble til slutt nødt til å flytte prosjektene til statlige skogeiendommer der lokalsamfunnene har tradisjonelle og ikke formelle rettigheter til skogressursene Det tok til sammen over to år før organisasjonen sikret et fritt og informert forhåndssamtykke fra de berørte lokalsamfunnene Det ene REDD prosjektet Mount Wakolor ligger i et nyetablert verneområde som er truet av blant annet svi jordbruk mens det andre prosjektet Wonegizi er foreslått som et fremtidig verneområde Både lokalsamfunnene og skogdirektoratet har gitt sin tilslutning til prosjektene En kartlegging av det biologiske mangfoldet har påvist en rekke truede arter inkludert pygméflodhest sjimpanse skogelefant og leopard Fauna Flora International er i gang med å sertifisere prosjektene i henhold til den internasjonale Plan Vivo standarden slik at inntekter kan genereres fra det frivillige kvotemarkedet Avtalene for pilotprosjektene i Mount Wakolor og Wonegizi er viktige fordi de forplikter lokalsamfunnene så vel som myndighetene til å forvalte regnskogen på en bærekraftig måte Forhandlingene med landsbyene ser dessuten ut til å ha bidratt til en bevisstgjøring om REDD ikke bare i Mount Wakolor og Wonegizi men også i de lokalsamfunnene som valgte å selge skogressursene sine istedenfor å samarbeide med Fauna Flora International Pilotprosjektenes langsiktige resultater for regnskogen og for levekårene til dem som bor i og lever av skogen vil i stor grad avhenge av de framtidige inntektene fra REDD og hvordan disse blir fordelt og forvaltet Lærdommer Lokalsamfunnene må belønnes på kort sikt for å velge bærekraftige løsninger REDD REDD REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Altså å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse Ved klimaforhandlingene i Cancun i 2010 ble landene enige om å minske utslippene knyttet til avskoging og det ble lagt til flere punkter i avtalen som fikk navnet REDD Pluss tegnet står for bærekraftig skogforvaltning økning av skogens karbonfangst og vern av skog og biologisk mangfold Siden 2007 har den norske regjeringen forpliktet til seg til å bevilge inntil tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet gjennom sitt klima og skoginitiativ KoS Det er store interessekonflikter knyttet til eierskap og forvaltning av skogressursene i Liberia Prosessen rundt pilotprosjektene illustrerer noen viktige generelle prinsipper og lærdommer for arbeidet videre med REDD i Liberia Fattige lokalsamfunn inngår avtaler med dem som betaler mest for skogressursene I dette tilfellet veier altså rask inntekt tyngre enn mulig inntekt for skogbevaring selv om lokalbefolkningen ser ut til å ha økt kunnskap om langtidskonsekvensene av avskoging Store deler

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fremgang-i-kampen-for-regnskogen-i-liberia (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Petroleumsforvaltningen er styrket - norad.no
  og Kompetansesenter ble i 2002 engasjert i samarbeid med stiftelsen Norwegian Gas and Oil Partners INTSOK for å assistere Institute Nacional de Petroleo INP i byen Sumbe med en 3 årig teknisk skole Det norske bidraget var utdanningsplaner læremidler opplæring av lærere osv basert på norsk kompetanse I 2003 2004 utførte MINPET og Oljedirektoratet en analyse av fremtidig bemanningsbehov i angolansk petroleumsindustri For å nå det angolanske målet om økt verdiskaping i sektoren ble behov anslått til om lag 17 000 personer Underskuddet på fagfolk med teknisk utdanning var høyt Dette førte til at det i 2006 ble inngått en avtale mellom Norad Rogaland Kurs og Kompetansesenter og undervisningsministeriet i Angola om oppgradering av yrkesopplæringen ved ca 30 skoler i Angola I petroleumssamarbeidet mellom MINPET og Oljedirektoratet har det vært lagt vekt på sammenhengen mellom forvaltning av olje fisk og miljø Det Norske Havforskningsinstituttet som tidligere har samarbeidet med det angolanske fiskeriministeriet om fiskeriressurser samarbeider nå om utvikling og implementering av regelverk for inspeksjon av utslipp fra petroleumsinnretninger Som del av samarbeidet har forskningsskipet Fridtjof Nansen over en rekke år gjennomført systematiske målinger av forurensingsnivå på havbunn og sjø Resultater Kompetanseoverføring på flere områder Den norske støtten har bidratt til utarbeidelse av ny petroleumslov som trådte i kraft i 2004 Det er utarbeidet en rekke forskrifter til loven deriblant flere forskrifter knyttet til miljø og sikkerhet Myndighetenes andel av inntektene fra petroleumsvirksomheten i landet har steget Erfaringsoverføring fra norske myndigheters avtaler med oljeselskaper samt rådgiving innen petroleumslover kan ha hatt betydelig effekt Det er nå større åpenhet om statens inntekter fra oljeselskapene Statsbudsjettet ligger tilgjengelig på internett Basert på erfaringene fra Statens pensjonsfond i Norge er tilsvarende fond under etablering i Angola Dette vil være viktig i generasjonsfordeling av petroleumsresursene samt åpenhet i bruken av dem MINPET fremstår som en mer effektiv og kompetent organisasjon som bedre kan ivareta rollen som regulator forvalter og tilsynsmyndighet Gjennom flere år har institusjonen INP uteksaminert ca 45 undervannsteknikere pr år Det rapporteres at alle har fått relevant arbeid Rogaland Kurs og Kompetansesenter bistår nå INP i samarbeidet mellom Oljedirektoratet og MINPET om å etablere en fullverdig teknisk ingeniørskole Lærdommer Norsk innsats kan spisses Av den foreløpige rapporten fremgår det at samarbeidet anses som vellykket og innrettet mot relevante felter Rapporten anbefaler at samarbeidet i neste fase innrettes mot færre felter og spisses slik at norsk innsats virkelig går mot strategisk viktige områder der norsk kompetanse kan gi merverdi Dette gjelder blant annet kampen mot korrupsjon og å hindre skadevirkninger for andre sektorer i samfunnet Fortsatt vektlegging av tiltak som kan sikre målene om angolansk industriutvikling vil også være viktig Å redusere fattigdom er fortsatt en stor utfordring i Angola Å reformere finansforvaltningen i Angola er én måte å bidra til at oljeinntektene i landet i større grad kommer de fattige til gode Brasil og USA har sammen med angolanske myndigheter de siste årene bidratt til slike reformer via et system som skal bidra til økt åpenhet i finansforvaltningen I følge angolanske myndigheter er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/petroleumsforvaltningen-har-blitt-styrket (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kompetanseoverføring gir gode resultate... - norad.no
  2007 ble det gjennomført en evaluering av petroleumssamarbeidet fra 1980 fram til 2006 i Mosambik Bangladesh Øst Timor og Angola Rapporten tar for seg den norske petroleumsbistanden før Olje for utvikling programmet ble etablert Resultater Vellykket overføring av teknisk kompetanse Olje for utvikling Ble etablert i 2005 Deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning Samarbeider med 18 land hvorav åtte er hovedsamarbeidsland Har et årlig budsjett på om lag 300 millioner kroner Koordineres og kvalitetssikres av Ofu sekretariatet i Norad For mer informasjon om Ofu programmet se Norads engelske internettsider Rapporten viser at bruken av den norske kompetansen har gitt gode resultater i overføringen av petroleumsteknisk kompetanse særlig i landene som er i oppstartsfasen Institusjonsutvikling har i mindre grad vært suksessrikt Kursopphold i Norge og assistanse fra tilstedeværende norske eksperter i samarbeidslandene har blant annet ført til at grunnleggende rammeverk for petroleumsutvinning er på plass i samarbeidslandene Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Angola Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Se alle Flere eksempler Bangladesh Analyseinstitutt har bare fungert med norsk støtte Norge har finansiert strømtilgang Oljebistand har produsert kunnskap Se alle Flere eksempler Mosambik Energibistand har gitt blandede resultater Kompetanse og institusjonsbygging har gitt oljeinntekter Faglig bistand har sikret nasjonal kontroll over vannkraften Se alle Flere eksempler Øst Timor Oljebistand har økt skatteinntektene Oljebistand har bidratt til petroleumsfond Bedre veinett og flere i inntektsgivende arbeid Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/kompetanseoverf%C3%B8ring-gir-gode-resultater-for-oljebistand (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Klimarobust landbruk har doblet avlingene - norad.no
  av bønder som har gått over til denne formen for landbruk Disse bøndene har igjen gitt opplæring til rundt 200 000 bønder i Zambia og inspirert tilsvarende satsinger i flere andre land i regionen Resultater Klimarobuste avlinger gir økonomisk trygghet Veronica Nguloube begynte med klimarobust landbruk i 2009 fordi hun ikke fikk tilstrekkelige inntekter ved å drive tradisjonelt landbruk Hun forteller at det var veldig tungt arbeid det første året Ngloube hadde ikke råd til å leie trekkdyr og gravde hvert plantehull med hakke Det viste seg å være verdt det Det første året fordoblet hun avlingen sin I dag får hun 165 sekker mais fra den samme jordflekken som før ga 30 sekker Hun kan sende barna på skolen og har kjøpt griser og høner Bøndene som legger om til klimarobust landbruk opplever mellom 50 og 100 prosent økning i avlingene allerede det første året I tillegg reduseres utgifter til drivstoff gjødsel og sprøytemidler De neste årene kan avlingene øke med ytterligere 50 til 100 prosent For de som ikke har råd til trekkdyr og må grave plantehull er omleggingen tung det første året Fra og med det andre året kan plantehullene brukes om igjen og arbeidsbyrden blir redusert Avlingene blir mindre berørt av endrede klimatiske forhold slik at sjansen for feilslåtte avlinger blir redusert Tørke i 2011 gjorde at mange bønder som drev tradisjonelt jordbruk mistet avlingen sin og måtte plante på nytt Slik nyplanting innebærer ikke bare en fordobling av kostnadene men gir også dårligere avling fordi den andre plantingen skjer etter de store nedbørsperiodene Bøndene som praktiserer klimarobust landbruk ble ikke berørt av tørken i samme grad og slapp å plante på nytt En dobling eller tredobling i produksjonen innebærer for mange en helt ny økonomisk frihet Flere bønder forteller hvordan de på grunn av økte avlinger og inntekter har gått fra å bo i små uferdige eller utette hus til å bygge seg nye murhus De forteller også at de kan sende barna på skolen Mange har også kjøpt trekkdyr eller husdyr som høner eller griser slik at de har flere inntektskilder Ofte er det kvinnene som leder an i omleggingen Mennene kommer etter når det viser seg at det er penger å tjene Metoden er relativt lett å markedsføre fordi fokuset er på å øke bondens utbytte Omleggingen til plantehull istedenfor pløying går ofte fint men det er vanskeligere å overbevise bøndene om å drive vekselbruk og å plante en type trær som kan bidra til gjødsling Mais er subsidiert i Zambia og for mange bønder vil det innledningsvis innebære en økt kostnad å variere maisdyrkingen med andre produkter CFU bidrar også til klimarobust landbruk utenfor Zambias grenser Det er etablert et felles afrikansk initiativ for økt produktivitet med mål om at 1 2 millioner bønder skal legge om til klimarobust landbruk CFU har i samarbeid med lokale institusjoner i Uganda Kenya og Malawi etablert prosjekter hvor i overkant av 70 000 småbrukere skal få opplæring og støtte til å legge om Prosjektene er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/klimarobust-landbruk-har-doblet-avlingene (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Universitetssamarbeid styrker fiskerifo... - norad.no
  de siste ti årene har Norge også støttet RIA1 med 30 millioner Det er også gitt støtte til samarbeidet mellom RIA1 Hanois landbruksuniversitet og NTNU på 2 7 millioner kroner Norge har støttet Vietnams fiskerisektor siden 1976 Fra 1996 har fiskeriforvaltning forskning og utdanning blitt viktigere På 2000 tallet startet Norge samarbeid med NTU Forskningsinstituttet for akvakultur Nr 1 RIA1 og Hanois landbruksuniversitet NTU har også samarbeidet med Norge under NOMA programmet se boks side 31 Målet har vært å styrke kapasitet og kvalitet innen utdanning og forskning ved institusjonene Norske samarbeidspartnere var Norges Fiskerhøgskole Universitetet i Tromsø Universitetet i Bergen og Norges teknisk naturvitenskaplige universitet NTNU Resultater høyere utdanning og forskning styrker fiskerinæringen i Vietnam Prosjektene har styrket fagmiljøene slik at Vietnams egne institusjoner nå er bedre i stand til å utdanne landets ressurspersoner for sektoren Ved NTU er 63 master og 17 PhD kandidater utdannet innenfor fiskeriøkonomi fiskeoppdrett bioteknologi og fiskeriforvaltning Halvparten er kvinner Universitetet opererer i dag etter en merdemokratisk modell enn tidligere og er samtidig mer praktisk moderne og fokusert på resultater og kvalitet i utdanningen Klasserommene ved NTU har moderne undervisningsutstyr og biblioteket er oppgradert med tilgang på elektroniske tidsskrifter Ved RIA1 og Hanois landbruksuniversitet er det utdannet 106 kandidater på mastergradsnivå innen fiskeriforvaltning Dette er direkte resultat av den norske støtten Det er gjennomført forskning med gode vitenskapelige resultater Et eksempel er kartlegging av immunresponser hos fisk Dette erviktig for utvikling av fiskevaksiner NTU samarbeider nå videremed det norske firmaet Pharmac for utvikling av vaksiner Den norske støtten har også bidradd til at publisering av forskning i internasjonale tidsskrifter har økt NTU høster stadig større internasjonal anerkjennelse Universitetet får henvendelser fra studenter internasjonalt samt læresteder i andre land Tidligere gikk studentstrømmen kun den andre veien NTU mottar også forskningsmidler fra Vietnams myndigheter Dette er et tegn på myndighetenes anerkjennelse av universitetets arbeid Kandidater utdannet ved universitetene deltar i rådgivning og forvaltning av fiskeriressurser både på lokalt og nasjonalt plan i Vietnam NTU er det universitetet som leverer flest kandidater til fagdepartementet og de regionale fiskerimyndighetene Nå får myndighetene kandidater som har bedre kunnskap Samarbeidet med Norge har bidratt til en mer kunnskapsbasert og bærekraftig fiskeriforvaltning Norsk støtte til utdanning og forskning ved RIA 1 har blant annet bidratt til at produksjonen ved fiskeoppdrett i området har økt med 40 prosent siden prosjektet startet i 1999 Lærdommer Utdanning og forskning for lokale behov sikrer bærekraft I dette prosjektet har det vært viktig å sikre bærekraft Detteinnebærer å bevare den økte kapasiteten og kvalitetshevingenogså etter at pengestøtten er avsluttet Det er oppnådd god bærekraft i prosjektet fordi all forskning har blitt utført basert på praktiske behov for utvikling av fiskeri og havbruk i Vietnam PhDog masterutdanning har vært knyttet tett sammen med relevante forskningsprosjekter Kilder Skriv ut Nha Trang universitetets hjemmeside Hanois landbruksuniversitets hjemmeside Forskningsinstituttet for akvakultur Nr 1 Beskrivelser avtaler og evalueringer av tiltakene fra 2002 til 2013 Utenriksdepartementets landsider om Vietnam Norge lanserer Vietnam strategi pressemelding av Utenriksdepartementet 6 juni 2008 Forskning gir fisk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/universitetssamarbeid-styrker-fiskeriforvaltningen-i-vietnam (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mer rettferdig fordeling i regnskogen - norad.no
  både distriktsmyndighetene og tømmer og palmeoljeselskaper I enkelte tilfeller har dette allerede bidratt til å hindre avskoging i prosjektområdene I landsbyen Long Laai klarte prosjektet gjennom å gi innspill til miljøkonsekvensutredingen å hindre etableringen av 400 hektar med palmeoljeplantasje i regnskogen Landsbyen Long Duhung forhandlet frem en avtale med tømmerselskapene om å verne 1500 hektar med regnskog som tradisjonelt brukes av lokalbefolkningen til jakt og sanking I tillegg ble det vernet 125 hektar skog rundt drikkevannskildene til landsbyen Fellesrådet for landsbyene i Segah et underdistrikt i Berau har overvåket skogsdriften til et stort tømmerselskap for å sjekke om standardene for bærekraftig skogbruk blir oppfylt Dette har ført til endringer i skogsdriften og mindre lokal avskoging og skogforringelse Berau prosjektet er avhengig av bistandsmidler i påvente av en internasjonal klimaavtale som omfatter REDD The Nature Conservancy gir støtte til lokalsamfunnene slik at de kan bygge opp nye inntektskilder Fire landsbyer sikret seg økte offentlige overføringer ved å utarbeide egne kommuneplaner Landsbyene fikk et samlet ekstratilskudd på 37 000 USD mens det ordinære tilskuddet til landsbyutvikling er 15 000 USD Tre grupper av småbrukere startet en gummiplantasje ved hjelp av utstyr frømateriale og odlede småtrær gitt av prosjektet The Nature Conservancy bidro også med landbruksveiledning Én av gruppene i landsbyen Sidobangen har tjent 13 000 USD som har blitt reinvestert i den lokale planteskolen Prosjektet har også igangsatt flere prosesser som på lengre sikt kan gi nye inntektskilder I Landsbyen Long Duhung har de sikret seg tilgang til 70 hektar med avskoget land fra to tømmerselskaper Lokalbefolkningen har planer om å etablere en gummiplantasje drevet av småbrukere Landsbyen Merabu har på sin side utarbeidet en søknad til skogdepartementet om landrettighetene til 10 000 hektar med regnskog som de ønsker å verne til bærekraftig bruk Landsbyen Merbau er i forhandlinger med et tømmerselskap om tilgang til 150 hektar som skal beplantes med blant annet gummitrær Lærdommer Viktig med tidlige resultater og politikkpåvirkning REDD REDD REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Altså å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse Ved klimaforhandlingene i Cancun i 2010 ble landene enige om å minske utslippene knyttet til avskoging og det ble lagt til flere punkter i avtalen som fikk navnet REDD Pluss tegnet står for bærekraftig skogforvaltning økning av skogens karbonfangst og vern av skog og biologisk mangfold Siden 2007 har den norske regjeringen forpliktet til seg til å bevilge inntil tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet gjennom sitt klima og skoginitiativ KoS Usikkerheten rundt de internasjonale klimaforhandlingene har i mange tilfeller forplantet seg til lokalsamfunnene Det stilles spørsmål ved om REDD vil kunne gi inntekter til de som forvalter skogen på en bærekraftig måte The Nature Conservancy bruker derfor bistandsmidler til lokale utviklingsprosjekter for å sikre en raskere lokal utviklingsgevinst I påvente av en mer langsiktig og forutsigbar klimafinansiering er det viktig at regnskogsmidlene brukes til konkrete utviklingsprosjekter Erfaringene så langt har bekreftet at den lokale arealplanleggingen i Indonesia er svært mangelfull Tildelingen av konsesjoner til tømmer og plantasjeselskaper er ofte ureglementert og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/mer-rettferdig-fordeling-i-regnskogen (2014-09-27)
  Open archived version from archive •