archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Demokrati - norad.no
  myndighet er maktmisbruk I dette ligger også faren for korrupsjon og brudd på sentrale menneskerettigheter Det er derfor viktig å støtte institusjoner som sørger for maktfordeling og at ulike maktinstanser kontrollerer hverandre For å utvikle demokratier er det nødvendig å etablere og ivareta noen grunnleggende demokratiske aspekter og institusjoner som valg representativitet lovstyre maktfordeling og ansvarlighet folkelig deltakelse og inkludering åpenhet politiske og sivile rettigheter autoritet og legitimitet Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å bare bygge opp de riktige institusjonene Det kreves også at institusjonene ivaretar sin funksjon på en tilfredsstillende måte Dette kan vi kalle politisk effektivitet Til dette trengs menneskelige og økonomiske ressurser som det i noen fattige land er mindre av Støtte til utvikling av kompetanse og kapasitet og økonomisk utvikling blir derfor også viktig Hva gjør Norge Norsk støtte til demokratiutvikling varierer mye mellom ulike land og situasjoner Støtten kan være av direkte karakter som for eksempel støtte til valg og politiske partier Støtte til demokratiutvikling kan også gis på en rekke andre mer indirekte måter slik som for eksempel støtte til antikorrupsjonsarbeid og til å utvikle skattesystemer og offentlig finansforvaltning Noen sentrale satsingsområder hvor Norge støtter demokratiutvikling er Gjennomføringen av valg Politiske partier og parlamenter Journalister og media Ivaretakelse av menneskerettigheter inkludert likestilling Sivilt samfunn og frivillige organisasjoner Mer indirekte støtte til demokratiutvikling omfatter støtte til utvikling av Offentlig finansforvaltning og skattesystemer Offentlig tjenestelevering knyttet til helse utdanning klima miljø og energi Antikorrupsjonstiltak En lang rekke land mottar støtte fra Norge som direkte eller indirekte støtter opp under demokratiutviklingen Støtten gis bilateralt og gjennom multilaterale kanaler som FN og Verdensbanken og til frivillige organisasjoner Tweet Relaterte lenker OECD DAC Network on Governance UNDP Oslo Governance Centre International IDEA Governance and Social Development Resource Centre Sida demokrati menneskerettigheter og likhet Afrobarometer Chr Michelsens Institutt CMI rettigheter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/demokrati (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Sivilt samfunn - norad.no
  måter å organisere seg på uavhengig av familien staten og markedet Sivilsamfunnet er en arena hvor individer frivillig kommer sammen for å fremme synspunkter og interesser på egne eller andres vegne direkte eller gjennom frivillige organisasjoner eller andre former for sammenslutninger Sivilsamfunnet er en arena hvor individer frivillig kommer sammen for å fremme synspunkter og interesser på egne eller andres vegne direkte eller gjennom frivillige organisasjoner eller andre former for sammenslutninger Samarbeider med organisasjoner Norges samarbeid med sivilsamfunn foregår hovedsaklig gjennom norske og internasjonale organisasjoner og nettverk men også direkte til nasjonale organisasjoner Det sivile samfunn er en viktig kanal for norsk bistand Omfanget av støtten til det sivile samfunnet varierer betydelig mellom land og fagområder Norad ønsker å ha et samarbeid med frivillige aktører som har demonstrert kapasitet til å oppnå resultater i kampen mot fattigdom demokratisering og utvikling eller som gjennom nyskapende arbeid har dokumentert sitt potensial for å få til endring Dette skal skje gjennom Norske frivillige organisasjoner i partnerskap med aktører i sør Internasjonale organisasjoner og nettverk som arbeider globalt eller regional innen prioriterte innsatsområder for norsk bistand hvor det finnes få kanaler Direktestøtte til nasjonale institusjoner som fordeler ressurser videre til lokale sivile aktører Sivilsamfunnet er en arena hvor individer frivillig kommer sammen for å fremme synspunkter og interesser på egne eller andres vegne Bildet viser et samvirkelag som samarbeider med Utviklingsfondet i Pokhara Nepal Foto Tone Slenes Tweet Norads støtte til organisasjoner Norad støtter en rekke norske og internasjonae organsiasjoner Les mer om tilskuddsordningene rettet mot sivilt samfunn frivillige organisasjoner Relaterte artikler Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/sivilt-samfunn (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Styrke sivilt samfunn - norad.no
  legges stor vekt på innsats for å styrke lokale samarbeidspartneres organisasjoner i utviklingslandene for å sikre tiltakenes bærekraft og bidra til å fremme utviklingen av det sivile samfunn Fremme forståelse og respekt Norad legger også vekt på at organisasjoner som inngår i ulike typer utviklingssamarbeid i sør er opptatt av å fremme forståelse og respekt for forhold i utviklingslandene og for nord sør spørsmål i Norge I denne sammenheng er det viktig at organisasjonene og deres medlemmer og støttegrupper samlet representerer en stor andel av Norges befolkning Her er de seks prinsippene for støtte kort gjengitt 1 Mobilisere frivillige organisasjoner på alle nivåer i kampen mot fattigdom og undertrykking Norad vil styrke samarbeidet med frivillige aktører som har demonstrert stor endringskraft i kampen mot fattigdom og for demokrati og utvikling eller som gjennom nyskapende arbeid har dokumentert sitt potensial Dette vil skje gjennom fortsatt støtte til norske frivillige organisasjoner i partnerskap med aktører i sør Dernest som støtte via internasjonale organisasjoner og nettverk som arbeider globalt eller regionalt innen prioriterte innsatsområder for norsk bistand hvor det finnes få kanaler og hvor overnasjonal innsats er viktig for talsmannsarbeid og politikkutforming Og for det tredje gjennom direktestøtte til nasjonale institusjoner som fordeler ressurser videre til lokale sivile aktører Organisasjoner som ønsker støtte fra Norad må levere gode fattigdomsanalyser gode handlingsplaner for valg av partnere kapasitetsbygging påvirkningsarbeid og økt deltakelse fra lokalt sivilt samfunn og god dokumentasjon på faktisk oppnådde resultater 2 Styrke de aktørene i sivilt samfunn som arbeider for utvikling demokratisering og omfordeling av makt Det er en målsetting å styrke lokale aktørers evne til å ta en aktiv pådriverrolle for eksempel i korrupsjonsbekjempelse i freds og forsoningsprosesser gjennom uavhengig informasjonsformidling og som ombudsmann i forhold til offentlige myndigheter Norske organisasjoner må øke sine kunnskaper om hvordan de kan bidra til å endre maktforhold politikk og økonomisk omfordeling til fordel for fattige mennesker Ved tildeling av støtte vil det bli lagt større vekt på deres evne til å styrke partnere med god grasrotforankring lokale nettverk og allianser som strekker seg utover horisontalt og opp til høyere samfunnsnivåer i mottakerlandet 3 Støtte sivilsamfunnsorganisasjoner i deres internasjonale arbeid Sørpartnernes prioriteringer skal være retningsgivende for de norske organisasjonenes Norad finansierte internasjonale engasjement Dette arbeidet foregår på svært mange arenaer og nettverk noen etablert kun for kortvarige kampanjer andre er permanente institusjoner for å håndtere løpende spørsmål Det er avgjørende at representanter fra Sør får anledning til å delta for fullt i dette arbeidet på internasjonalt plan 4 Sørge for at resultater blir bedre dokumentert og rapportert Økte krav til de norske organisasjonene går særlig på bedre dokumentasjon av roller relasjoner og resultater dvs den totale merverdien Når det gjelder tjenesteyting vil dokumentasjon av ringvirkninger utover selve tjenesten være en viktig del av den totale rapporteringen 5 Støtte effektiv bekjemping av korrupsjon i alle ledd I tillegg til å bekjempe korrupsjon i egne rekker har frivillige aktører også en stor utfordring når det gjelder å engasjere seg i dette arbeidet på bred front fra holdningsskapende

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/sivilt-samfunn/styrke-sivilt-samfunn (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Menneskerettigheter - norad.no
  at for eksempel NGOer er talerør for sårbare grupper som ellers ikke ville blitt hørt i beslutningsprosesser Disse kan generelt bidra til at berørte grupper blir involvert i utvikling og evaluering av politiske programmer som vedgår dem Selv i forholdsvis velfungerende demokratier blir ikke nødvendigvis mindretallets stemmer hørt Sivilsamfunnets spiller en avgjørende rolle for å fange opp de sårbares stemmer og interesser og dermed sikre lokal forankring og deltakelse bevisstgjøre og skolere rettighetshavere ved å drive folkeopplysning om menneskerettigheter spesielt blant sårbare grupper og individer Mangel på informasjon er ikke nødvendigvis problemet og det er langt fra årsaken til at det foregår brudd men informasjonsarbeid kan likevel være grunnleggende Rådgivning overfor myndighetene de som har forpliktelsene er også viktig siden mangel på respekt beskyttelse og innfrielse av rettigheter ikke nødvendigvis skyldes vond vilje Her gir forskning og høyere utdanning spesielt viktige bidrag med kompetanse kartlegginger og analyser av rettighetsbrudd og årsaker til at disse skjer overvåke menneskerettigheter ved for eksempel å dokumentere menneskerettighetsbrudd i skyggerapportering til FNs menneskerettighetskomiteer eller nasjonale menneskerettighetskommisjoner Sivilsamfunnet bidrar til å styrke disse mekanismene på alle nivåer noe som igjen styrker gjennomsiktighet ansvarliggjøring og antikorrupsjon Videre er det mange eksempler på at organisasjoner og andre sivilsamfunnsaktører bistår sårbare grupper i rettsprosesser Eksempelet FIAN og barns rett til skolemat i Uttar Pradesh FIAN International er en organisasjon som arbeider for mat som en menneskerett og som har medlemmer og nasjonale seksjoner i over 50 land Blant annet har FIAN lenge jobbet med en sak om barns rett til skolemat i delstaten Uttar Pradesh i India I India er det en rekke sosiale velferdsprogrammer som er ment å styrke retten til mat som er nedfelt i den indiske grunnloven Et av disse programmene garanterer barn i offentlig skole ett varmt måltid hver dag Dette er et viktig tiltak for å få bukt med sult og feilernæring blant skolebarna men programmet blir bare i begrenset grad implementert i indiske delstater Gikk til høyesterett I 2002 begynte FIAN Uttar Pradesh i samarbeid med FIAN Norge en kampanje for å styrke implementering av dette programmet De drev intenst arbeid med bevisstgjøring og skolering blant foreldre og lærere og de utøvde press på lokale myndigheter Parallelt med dette drev de påvirkningsarbeid på delstats og nasjonalt nivå og de anmodet indisk høyesterett om å holde delstatene ansvarlige for manglende implementering av skolematprogrammet I september 2003 etter ytterligere press fra sivilsamfunnet og en rekke midlertidige kjennelser fra høyesterett begynte Uttar Pradesh å implementere programmet I 2006 bestemte indiske myndigheter at de skulle øke midlene til programmet slik at hvert måltid kunne bli mer næringsrikt 17 millioner får skolemat FIAN og andre sivilsamfunnsaktører er stadig i dialog med myndighetene for å styrke implementeringen ytterligere men så langt har over 17 millioner barn fått tilgang på skolemat Ikke minst sendes flere jenter på skolen nå barn av ulik kaste spiser sammen og mange av kokkene på skolekjøkkenene er dalit kvinner Dynamikken mellom konkrete saker på grasrotnivå og påvirkningsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå gir slagkraft og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/sivilt-samfunn/sivilt-samfunn-og-menneskerettigheter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Organisasjonsgjennomganger - norad.no
  og styresett Organisasjonsgjennomganger Norad utfører systematisk gjennomganger av organisasjoner som får støtte fra Norad Organisasjonsgjennomgangene fokuserer på organisasjonenes forutsetninger for å nå avtalte mål herunder kapasitet strategi og resultater Publisert 02 11 2011 Sist oppdatert 02 11 2011 Skriv ut Tweet Gjennomgangene fokuserer på organisasjonenes systemer Foto Gunvor Skancke Norads avdeling for sivilt samfunn vil hvert år lage en plan for hvilke organisasjoner som skal gjennomgås fortrinnsvis før inngåelse av ny flerårige avtale Tweet Relaterte filer Mal for oppdragsbeskrivelse doc Rapportmal orggjennomgang engelsk for konsulent doc Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/sivilt-samfunn/organisasjonsgjennomganger (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Korrupsjonsbekjempelse - norad.no
  på dårlig styresett og en barriere for et lands demokratiske utvikling Hva er korrupsjon Korrupsjon defineres ofte som misbruk av offentlig makt til egen fordel Det gjelder enhver transaksjon mellom offentlige og private aktører der offentlige goder ulovlig omgjøres til private fordeler Da FN konvensjonen mot korrupsjon United Nations Convention on Corruption ble godkjent i 2005 fikk verden et felles rammeverk for bekjempelse av korrupsjon Det hjelper oss både til å gå i dialog og samarbeide med andre land på et tema som vanligvis oppfattes som vanskelig å diskutere Hva gjør korrupsjonen med samfunnet og befolkningen Korrupsjon undergraver folks tillit til demokratiske prosesser og politiske systemer Den fører til at store ressurser ikke går til utvikling og redusert fattigdom Investeringer blir dyrere og bedrifter får dårligere konkurranseforhold Mennesker som allerede er fattige og i en sårbar situasjon får det enda vanskeligere Stabiliteten i demokratiske institusjoner trues Mens storskalakorrupsjon har store samfunnsmessige konsekvenser har småskalakorrupsjon store konsekvenser for enkeltindivider Hvilke utfordringer står vi overfor Korrupsjonen er grenseoverskridende og kreftene bak kriminell virksomhet er sterke Korrupsjonens særtrekk er at den er hemmelig med de utfordringer det har i forhold til å følge utviklingen trender og endringer Et stort og debattert spørsmål er hvordan utviklingssamarbeidet påvirker korrupsjonen ikke minst i stater som er sårbare og eller i konflikt En annen utfordring er å finne gode måter å måle korrupsjon på og resultatene av de innsatsene vi støtter Globaliseringen av verden generelt og finanssektoren spesielt etableringen av skatteparadiser og de parallelle hensyn stater har blant annet i forhold til disse gjør at løsningen på korrupsjon ofte finnes både i utviklede land så vel som i utviklingsland Tweet Relaterte lenker Global Corruption Barometer GCB Relaterte artikler Norads håndtering av økonomiske misligheter Relaterte publikasjoner How banks assist capital flight from Africa A literature review Kontakter Stensrud

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hva er korrupsjon? - norad.no
  definisjoner av korrupsjon selv om det bare er én part involvert Økonomisk kriminalitet innebærer et element av svindel Når statlige tjenestemenn og eller politikere misbruker sin autoritet for å skaffe seg fordeler gjennom økonomisk kriminalitet faller dette også innunder definisjonen av korrupsjon Utpressing er en form for korrupsjon der den ene parten er langt sterkere enn den andre og den ene parten også får store fordeler og den andre lite igjen Dette er mafiametoder og innebærer trusler om bruk av vold og voldsbruk Både den statlige og den private siden kan være mafiaen Staten kan for eksempel presse folk til å betale urettmessig som ved veisperringer og tvangsinnkreving av ikke eksisterende skatter Den private siden kan presse gjennom fordeler som når importører truer tollere til å ta varer ulovlig inn i landet Favorisering er en også form for ulovlig privatisering av statlige ressurser Her fokuseres det på vennetjenester fordeler for familie og ens egen region religion etniske gruppe eller politiske støttespillere står i fokus Det er maktmisbruk i form av forfordeling og favorisering som fremskaffer politiske fordeler for noen og ulemper for andre Nepotisme er en form for favorisering der makthavere utnytter sin autoritet til å skaffe nærmeste familie fordeler Eksempler på dette kan være politiske posisjoner jobber i statsapparatet og forretningsfordeler Smått eller stort Det vanlige skillet mellom småskala og storskalakorrupsjon dreier seg både om de materielle verdier som er involvert og om hvor korrupsjonen foregår Storskalakorrupsjonen foregår på det politiske topplan Det innebærer at de politikere og byråkrater som har makt til å formulere spillereglene misbruker denne makten til å skaffe seg spesielt store fordeler Ofte blir det fokusert på å beholde makten gjennom personlig berikelse og kjøp av støtte Den tar ofte form av store underslag og store bestikkelser som mottas gjennom tvilsomme tildelinger av statlige innkjøp infrastruktur og industriinvesteringer Det foregår også politiske manipuleringer av markedet som skaffer monopolfordeler Småskalakorrupsjonen skjer i den andre enden av politikken der offentlig politikk og tjenestelevering møter den vanlige bruker av statlige tjenester Den skjer i helsestellet skolevesenet og ofte i lokalforvaltningen Korrupsjon nød eller grådighet Noen ganger har man referert til forskjellen mellom nødskorrupsjon og grådighetskorrupsjon som en parallell til småskalakorrupsjon og storskalakorrupsjon Argumentet er at statlig ansatte på lavere nivå i mange land ikke kan få endene til å møtes på grunn av svært lave lønninger og sene utbetalinger og altså tvinges til å bli korrupte På den annen side er de rikeste allerede rike nok men fortsetter å stjele av lasset i stor grad på grunn av grådighet Likevel innbærer utrykket nødskorrupsjon en form for aksept og bort forklaring av fenomenet I tillegg er begrepet grådighetskorrupsjon også problematisk Hvorfor Årsakene er at all korrupsjon er per definisjon uetisk og oftest ulovlig Videre er det strukturelle og ikke individuelle årsaker som driver den form for rutinemessig og omfattende korrupsjon som karakteriserer mange land For det første er det umulig å trekke et skille mellom etisk og uetisk korrupsjon Dessuten er det slik at selv om statlig ansatte er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/hva-er-korrupsjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Styresett og korrupsjon - norad.no
  forståelsen av at korrupsjonen er et direkte hinder for politisk og økonomisk utvikling har vi fått en økende erkjennelse av at ingen land er like Derfor må alle forsøk på å utarbeide en strategi eller tiltak mot korrupsjon rette seg mot de problemene hvert enkelt land har Det finnes ikke én enkelt oppskrift på anti korrupsjonstiltak som kan brukes overalt Les mer om styresett Oppbygging av nettverk rundt arbeidet Korrupsjon er et fenomen som gjør bistanden vanskeligere og dyrere Vi må ta hensyn til at bistandsmidler kan misbrukes Bistandsmidler må brukes til å skape en opinion mot korrupsjon gjennom kunnskap og informasjon Institusjoner og legale systemer må bygges opp slik at de kan kontrollere og begrense korrupsjonen Anti korrupsjon er nært knyttet til demokratibygging Tiltak som passer til landets systemer For bistandsorganisasjonene er en helhetlig og samordnet tilnærming nødvendig Separate innsatser uten tilknytning til hverandre fører ikke til reell bekjempelse av korrupsjon Tiltak må bygge på eksisterende organisasjoner og systemer i landet og bistandsorganisasjonenes innstats og press må være strategisk og koordinert Få med regjeringen på laget På den ene siden vet vi at bistand må bygge på nasjonal innsats og mål lokal politisk vilje til å bekjempe korrupsjonen og være en støtte til nasjonale tiltak for korrupsjonsbekjempelse På den andre siden vet vi også at korrupsjonen i noen av våre samarbeidsland strekker seg helt opp på regjeringsnivå og at den reelle politiske viljen til å bekjempe korrupsjon kan være svært mangelfull Korrupsjon er det motsatte av demokratisering og godt styresett Politisk korrupsjon og vanstyre Politisk og økonomisk vanstyre og korrupsjon særlig i Afrika har vært behandlet i mye akademisk forskning i 1990 årene Denne forskningen har vært knyttet til begreper som klientellisme nepotisme ny patrimonialisme og kleptokrati Forskjellige forskere har brukt ulike begreper og har hatt en noe ulik

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/styresett-og-korrupsjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive