archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktuelt om demokrati og styresett - norad.no
  er viktig for utvikling i hjemlandet Det som opptok dem mest var tilgang til skole og utdanning at utdanning må tilpasses praktiske ferdigheter som kreves i yrkeslivet og at myndighetene må bidra til at det skapes flere arbeidsplasser Korrupsjon ble også tatt opp som et hinder for utvikling Ungdoms involvering og deltakelse samt seksuell og reproduktiv helse var andre tema på dagsorden Representerte seg selv Burundi er et land med store politiske økonomiske og sosiale utfordringer Med 65 prosent av befolkningen under 25 år er det viktig at ungdom deltar og blir hørt i avgjørelser som gjelder deres fremtid Konferansen i april ble arrangert av burundiske myndigheter med støtte fra Norad Blant deltakerne var ungdommer fra landsbygda analfabeter enslige mødre funksjonshemmede og albinoer som Muco Dette var ifølge flere deltakere første gang andre enn ungdom som tar høyere utdannelse i hovedstaden ble invitert I forkant av konferansen hadde representanter for sivilsamfunnsorganisasjoner i landet i samarbeid med myndighetene utarbeidet et sett med kriterier for å sikre bred deltakelse blant annet geografisk og aldersmessig Ingen vold Ungdommene kom fra hele landet og representerte brede lag av befolkningen Foto Ida Eline Engh Et av målene for konferansen var å fokusere på ungdoms utfordringer framfor politiske skillelinjer Ungdommene som var til stede representerte først og fremst seg selv og ikke politiske partier eller organisasjoner Konferansen kom i stand etter en forespørsel om et samarbeid for å gjøre noe for ungdom fra Burundis daværende ungdoms idretts og kulturminister Jean Jacques Nyenimigabo etter han besøkte Norge høsten 2012 Ministerens engasjement for ungdom i landet ble tatt på alvor Men det ble raskt klart at ungdommen selv måtte være med og definere utfordringene de møter i dagens Burundi I vinter ble Nyenimigabo utnevnt til rådgiver fra presidenten men både han og hans etterfølger Adolphe Rukenkanya deltok på konferansen De var begge godt fornøyde ikke minst fordi konferansen ble gjennomført uten tilløp til vold Burundi er et land på vei ut av konflikt men frykten for vold er fortsatt stor Burundi må lede an Representanter fra den norske paraplyorganisasjonen for barne og ungdomsorganisasjoner LNU deltok på ungdomskonferansen i Burundi Foto Ida Eline Engh Hva som blir utfallet av konferansen er foreløpig ikke klart Det er viktig for oss at initiativet ligger hos burundiske myndigheter sier direktør Terje Vigtel i avdelingen for sivilt samfunn Konferansen i Burundi er et ledd i Norads arbeid med i langt større grad å vurdere situasjonen i det enkelte land og hvor samfunnsutviklingen i landet går når man vurderer støtte til sivilt samfunn I et land preget av konflikt som Burundi er det viktig med tiltak som bygger bro framfor at sivilsamfunnet bidrar til ytterligere splittelse Ifølge Vigtel avventer nå Norad burundisk oppfølging av forslagene som kom opp under konferansen før de gjør en vurdering om dette kan få norsk støtte gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner Vi vil også følge opp konferansen gjennom dialog med de organisasjonene vi allerede støtter i Burundi sier Vigtel 18 04 2013 Unik ungdomskonferanse i Burundi For første gang var ungdommer fra

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/aktuelt-om-demokrati-og-styresett (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Rettighetsbasert utvikling - norad.no
  sentrum for debatten om knesetting av individuelle rettigheter som kjerneelementet i oppfatningen av hva veien ut av fattigdom består av kvinners rettigheter retten til mat retten til vann osv Rettighetsbasert utvikling Rettighetsbasering av utviklingssamarbeidet har konkret betydning for hvordan man jobber og for hvem man jobber med En rettighetsbasert tilnærming rights based approach til utvikling innebærer at rammeverket for den prosessen som skal føre til menneskelig utvikling skal baseres på internasjonale menneskerettigheter Med utgangspunkt i det internasjonale menneskerettighetslovverket har denne tilnærmingen følgende prinsipper Deltakelse Ansvarlighet Ikke diskriminering Transparens Menneskelig verdighet Innflytelse Rettssikkerhet Denne konkrete sjekklista gjør det mulig for individer og grupper å hevde sine rettigheter og for statlige myndigheter å identifisere sin plikt til å respektere beskytte og innfri menneskerettighetene I forvaltningen av utviklingsprogrammer er det nyttig å vite hva det internasjonale menneskerettighetssystemet har anbefalt for gitte land og temaer En kan vanskelig si at et bistandsprogram er rettighetsbasert dersom de ansvarlige parter ikke har gjort seg kjent med hvorvidt relevante traktatorganer har sagt noe om det gjeldende område Traktatorganene eller komiteer under de ulike menneskerettighetskonvensjoner vurderer jevnlig rapporter fra stater FN organisasjoner på landnivå og sivilsamfunnsorganisasjoner om økonomiske og sosiale forhold likestilling fordeling og ikke diskriminering Vurderingene konkluderer med konkrete anbefalinger til det enkelte lands myndigheter om hvor de største menneskerettighetsutfordringene ligger Traktatorganene gir anmodninger om hva som bør gjøres ikke hvordan De gir anvisning på politiske prioriteringer og ligger dermed i skjæringspunktet mellom politikk og fag Dette har de mulighet til fordi statene også aksepterer traktatorganets kompetanse ved å ratifisere en konvensjon Dersom flere land og givere aktivt hadde brukt traktatorganenes anbefalinger er det grunn til å tro at dette hadde tjent både bistandskoordineringen konsentrasjonen av bistanden og måloppnåelsene Tweet Begrunner bistand I 1997 erklærte FNs generalsekretær en rettighetsbasert tilnærming til alt av FNs arbeid Også et

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/rettighetsbasert-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Rettighetsindikatorer - norad.no
  lovverket Prosessindikatorer hvilke tiltak har staten gjennomført for å oppfylle forpliktelsene Resultatindikatorer hva er resultatene av disse tiltakene Menneskerettighetsforpliktelsene er ytterligere operasjonalisert i følgende kapasitetsrammeverk Indikatorer på staters autoritet og mandat til å innfri rettighetene Indikatorer på staters aksept og vilje til å imøtegå forpliktelser Indikatorer på staters tilgjengelige ressurser til å innfri rettighetene Indikatorer på staters kommunikasjonsevne Indikatorer på kapasitet til å overvåke følge opp og evaluere Rammeverket og kapasitetsindikatorene er hentet fra Developing Capacity to Realise Socio Economic Rights av Ida Eline Engh To kapitler fra publikasjonen er gjengitt her med tillatelse fra forlaget Intersentia se i høyrekolonne Disse indikatorene er nyttige verktøy i utviklingssamarbeidet Når vi bruker dem er det lettere å se hvilke områder våre samarbeidsland trenger å styrke for å kunne ivareta sine forpliktelser Tweet Relaterte filer Developing capacity to realise socio economic rights av Ida Eline Engh gjengitt med tillatelse av forlaget Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/rettighetsbasert-utvikling/rettighetsindikatorer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Statens plikter - norad.no
  skal bli realisert Staten er forpliktet til å respektere beskytte og innfri innbyggernes rettigheter Å respektere innebærer at staten selv ikke undergraver rettighetene Å beskytte innebærer å beskytte mot en tredje part som kan være en trussel for krenkelse av rettighetene Å innfri rettighetene innebærer at staten legger til rette for og har tiltak som kan sikre at de som ikke har sine rettigheter ivaretatt får dem oppfylt Eksempel Retten til mat Vi kan bruke retten til mat som eksempel på de tre nivåene av statlige forpliktelser Staten må for det første respektere retten til mat Det betyr at staten ikke må fjerne muligheten til å brødfø seg for innbyggerne For eksempel skal ikke staten annektere småbønders jordlapper uten å gi dem kompensasjon For det andre har staten plikt til å beskytte retten til mat Dersom innbyggerne står i fare for å miste muligheten for å brødfø seg må staten gripe inn For eksempel skal staten stoppe en godseier som annekterer småbønders jordlapper For det tredje har staten plikt til å innfri retten til mat Dette innebærer både å legge til rette for og assistere til slik at retten til mat kan sikres Når det gjelder innfrielse må staten medvirke til at de som ikke har mulighet til å brødfø seg kan sikres dette for eksempel gjennom vedtak om jordreform Når det gjelder assistansen har staten plikt til å hjelpe de innbyggerne som selv ikke kan skaffe seg nok mat som gamle sjuke og funksjonshemmede Staten kan sørge for å hjelpe de som er uten inntekt produktiv eiendom eller annet gjennom et statlig sosialt trygdesystem eller gjennom andre ordninger Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/rettighetsbasert-utvikling/statens-plikter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kvinner og likestilling - norad.no
  som mål å bekjempe fattigdom Vi skal oppnå økonomisk utvikling i tråd med menneskerettighetsstandardene alle land har forpliktet seg til Det er anslått at 1 3 milliarder mennesker lever i absolutt fattigdom De globale krisene både innen økonomi og klima kan forverre situasjonen i årene som kommer På grunn av kvinnediskriminering rammes nå jenter og kvinner hardest Kvinners kontroll over egen kropp og eget liv mulighet til å legge premissene for samfunnsutviklingen og ha like økonomiske og politiske rettigheter som menn er sentralt for å få til utvikling Likestilling er ikke bare et gode i seg selv men det har også stor betydning for utviklingen i et land Studier viser at satsing på kvinner og jenter i utviklingssamarbeidet vil gagne hele samfunnet sosialt og økonomisk Les mer i World Development report 2012 Utfordringer Kvinne lager mat på Madagaskar Foto Bodil Maal Norad Utfordringene er mange På verdensbasis er kvinner i flertall blant de fattigste fordi de diskrimineres i utdanning og arbeidsliv og dermed ikke sees som en viktig del av et lands ressurser De møter større hindringer enn menn i å få tilgang til kreditt drive entreprenørskap motta arv ha eierrettigheter til jord tilgang til innsatsfaktorer i jordbruk og fiske Kvinner har større arbeidsbyrder enn menn fordi de gjør hoveddelen av det ubetalte omsorgsarbeidet I politikken er menn overrepresentert og utgjør om lag 80 av parlamentarikerne i verden En rekke land reserverer seg mot FNs Kvinnekonvensjonen sitt pålegg om like rettigheter for kvinner 30 land gir ikke like rettigheter i ekteskapet 20 land nekter kvinner lik rett til statsborgerskap og 7 land gir ikke kvinner samme rett som menn til å velge bosted Her er en oversikt over hvilke land som har undertegnet Kvinnekonvensjonen Kvinner utsettes for partnervold som går ustraffet i mange land Tre millioner jenter i Afrika står

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kvinner-og-likestilling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Likestilling i utviklingssamarbeidet - norad.no
  Tre viktige områder Handlingsplanen inneholder nye tiltak og tydeliggjør eksisterende tiltak på tre områder hvilke arbeidsformer vi bruker hvilke ressurser og hvilken kompetanse vi mobiliserer og hvordan vi følger opp våre målsettinger UD og Norads rolle Utenriksdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av handlingsplan og vil gi en årlig rapportering på om målene nås Kvinne og likestillingsbevilgingen vil fortsatt være viktig for å oppnå likestillingsmålene ikke minst gjennom å påvirke bruken av de store pengene i bistanden Norad vil bidra faglig i gjennomføringen av planen Vi skal også følge opp kravet om at likestillingsdimensjonen skal vurderes i alle fagråd fra Norad til departementet eller stasjonene Kvinnebevilgningen I 2014 utgjør kvinnebevilgningen 313 500 millioner kroner ca 1 prosent av det totale bistandsbudsjettet Kvinnebevilgningen skal brukes for å styrke integreringen av kjønnsperspektivet i for eksempel klima og energiinnsatsene i tillegg til å støtte egne målrettede tiltak for kvinner og likestillings formål som ikke faller naturlig inn under andre bevilgninger Næringsutvikling og miljø og bærekraftig utvikling er to store utgiftskapitler i bistandsbudsjettet Disse kapitlene har en svært lav andel programmer prosjekter som har markert at hensynet til kvinner og likestilling er i varetatt Se OECD DACs policymarkør flak I 2011 var bare 2 prosent av bistanden over disse to store utgiftskapitlene merket med policymarkør på kvinner og likestilling For å følge opp dette er egne innsatser innen energi og klima satt i gang finansiert over kvinnebevilgningen Målet er å få kjønnsdimensjonen inn i de store satsningene UN Women FNs kvinne og likestillingsorganisasjon UN Women er en viktig kanal for norsk bistand rettet mot kvinners rettigheter og likestilling UN Women ble opprettet av FNs Generalforsamling i 2010 og har vært operativ siden januar 2011 Norge var en pådriver for opprettelsen av en ny og mer slagkraftig organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling og har vært en av dens største bidragsytere siden Norge sitter også i styret til UN Women UN Womens mandat UN Women har et helt spesielt mandat i og med at det har både en normativ og en operasjonell rolle Den normative rollen betyr at organisasjonen skal være en pådriver for at likestillingsagendaen gjennomføres i tråd med de prinsipper og standarder som FNs medlemsland har kommet til enighet om Dette er nedfelt den globale Beijing Plattformen for likestilling fra 1995 i Kvinnekonvensjonen og i årlige resolusjoner og sluttdokument fra ulike FN forhandlinger Gjennomføringen gjøres av det multilaterale systemet dvs FNs egne organisasjoner og av landene selv UN Women er sekretariat for den årlige Kvinnekommisjonen i FN hvor alle land rapporterer om hvordan de gjennomfører sine forpliktelser og hvor det utvikles ny likestillingspolitikk UN Women har i tillegg et svært viktig mandat for å bidra til at FN systemet som helhet blir bedre til å integrere likestilling i alle FN organisasjonene og alle aktiviteter Et virkemiddel for å oppnå dette er en ny handlingsplan som omfatter hele systemet og som UN Women har ansvar for å rapportere på årlig Les mer om UN Womens rapportsystem UN SWAP her Det at UN Women også har

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kvinner-og-likestilling/likestilling-i-utviklingssamarbeidet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Dette gjør Norad - norad.no
  kan vi bidra til å skreddersy deres arbeid med likestilling både i programmer men også i den politiske dialogen de har med landene Her kan du lese rapportene fra gjennomgangene i Zambia Etiopia De Palestinske områder Mosambik Vietnam Nepal India Afghanistan Pakistan Sudan Indonesia Tanzania Det er også utarbeidet en enkel og lettlest erfaringsoppsummering fra disse gjennomgangene og 10 bud for stasjonssjefer som vil ha resultater på likestillingsområdet Pilotambassader for likestilling Pilotambassadene har hatt mer fokus på kapasitetsbygging for likestilling og de har hatt en egen årlig resultatrapportering på Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet 2007 2009 utvidet til 2013 Formålet med pilotambassader har vært å prøve ut måter å styrke arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling ved ambassadene for bedre resultater Initiativet sprang ut av evaluering av Kvinnestrategien 1997 2005 og midtveisgjennomgangen av Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling 2017 2009 forlenget til 2013 Disse viste at høye politiske ambisjoner ofte blir vannet ut og ikke kommer til handling Det ble blant annet påpekt at det ikke etableres rapporteringsrutiner at ledere ikke holdes ansvarlig og at det er for svak kompetanse og likestillingskapasitet Norad har vært sekretariat for pilotambassadesatsningen og har rapport til UD to ganger i året på fremdriften Tweet Relaterte lenker Handlingsplanen for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner fred og sikkerhet pdf Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Relaterte publikasjoner Utdanning jobb nummer 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 Landbruk mot fattigdom Regjeringens handlingsplan for landbruk i utviklingspolitikken Gender Review Royal Norwegian Embassy in Dar es Salaam Tanzania Lessons Learned from Gender Reviews of Norwegian Embassies Gender Review Report Royal Norwegian Embassy Sudan Gender Review Royal Norwegian Embassy Indonesia Gender Review Report Royal Norwegian Embassy Afghanistan Gender Review Royal Norwegian Embassy Pakistan Gender Review Report

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kvinner-og-likestilling/dette-gj%C3%B8r-norad (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om likestilling - norad.no
  og likestilling utgjorde 31 prosent av bistanden Det tilsvarte 4 8 milliarder kroner I 2011 var bistanden på 5 1 milliarder kroner Dette året var det Malawi Afghanistan og Nepal som fikk mest norsk bistand rettet mot kvinner og likestilling Dette er også tre av landene i verden som har størst likestillingsutfordringer De gjør det dårlig på likestillingsindekser som baserer seg på statistikker for helse arbeidsdeltakelse og kvinner i parlamentet I tillegg til å gi bilateral bistand som har som formål å bedre likestilling gir Norge kjernestøtte til multilaterale organisasjoner som jobber med kvinners rettigheter I 2011 var Norge sammen med Spania og Storbritannia de landene som ga mest i kjernestøtte til FNs kvinneorganisasjon UN Women Tallene er basert på policy markøren kvinner og likestilling Alle prosjekter hvor likestilling er et hovedmål eller delmål er inkludert 07 03 2014 Likestilling i utviklingssamarbeid fra ord til handling Krav om å rapportere resultater bedre rutiner og økt kompetanse er de viktigste anbefalingene for å styrke kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet 15 08 2013 Ny handlingsplan skal styrke kvinners rettigheter og likestilling Med overskriften Like rettigheter like muligheter meisles veien ut for norsk innsats for verdens jenter og kvinner i utenriks og utviklingspolitikken de neste to årene 08 03 2013 Tallenes tale Kvinner og likestilling Kvinner og likestilling står sentralt i norsk utviklingspolitikk Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Les mer Likestilling og kvinners rettigheter Running on high heels kvinner og politikk Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kvinner-og-likestilling/aktuelt-om-likestilling (2014-09-27)
  Open archived version from archive