archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biologisk mangfold - norad.no
  finansiering ble vedtatt på partsmøtet i 2010 Hva gjør Norad Norad har de siste to årene prioritert å støtte afrikanske land i forhandlingene om Nagoya protokollen gjennom det panafrikanske ABS initiativet innovative finansieringsmekanismer og koblingen mellom klima og biologisk mangfold Norsk bistand til biologiske mangfold går gjennom både bilaterale og multilaterale kanaler Utvalgte eksempler er UNDPs globale biomangfoldprogram herunder Ekvator initiativet for oppskalering av suksessfull lokal praksis EMIS Utviklingsfondet WWF og Regnskogsfondet Sentrale prinsipper for arbeidet Under trekkes sentrale prinsipper for arbeidet med bærekraftig naturressursforvaltning i utviklingssamarbeidet fram Rettighetsperspektivet Alle parter som har en rolle i eller blir berørt av ressursforvaltningen må sikres rettigheter i forhold til hvordan ressursene blir forvaltet Dette er særlig viktig for urfolk og lokalsamfunn som ofte mangler formelle rettigheter til jord og naturressurser og som har vanskelig for å bli hørt av sentrale myndigheter Likedan at kvinner og menn sikres like rettigheter til aktiv deltakelse i forvaltningen av lokale naturressurser Norge støtter for eksempel FNs ernæring og landbruksorganisasjon FAO sitt arbeid med å utarbeide frivillige retningslinjer for rettigheter til land Dette arbeidet bygger på FAOs erfaringer fra utarbeidelse av retningslinjer for retten til mat som også er støttet av Norge Godt styresett Mange alvorlige miljøproblemer skyldes dårlig styresett både finansielt og juridisk Det er nødvendig å sikre at naturressursenes reelle verdi blir reflektert i finansforvaltning sentralt og lokalt at ressursene blir forvaltet og fordelt optimalt og at det juridiske systemet er i stand til å påtale og straffe miljøkriminalitet Godt styresett har fått et særlig fokus i forbindelse med regjeringens klima og skoginitiativ da de bakenforliggende årsakene til avskogning og ikke bærekraftig bruk av skogressurser ofte anses å være relatert til dårlig eller manglende styresett Det har de siste årene også vært økende internasjonal fokus på bekjempelse av ulovlig fiske et område hvor Norge også

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/biologisk-mangfold (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Biologisk mangfold og klima - norad.no
  klimasensitive arter Med godt styresett god arealplanlegging bruk av miljøvennlig teknologi og lokal deltagelse er det mulig å øke verdiskaping og produktivitet i intakte økosystemer Samtidig ser vi en økende konflikt om jordrettigheter som følge av økende etterspørsel etter mat og biobrensel Les mer om bevaringsjordbruk her Bevaring av skog og rehabilitering av ødelagte områder vil både kunne gi en karbongevinst og en naturmangfoldgevinst mens nyplanting og plantasjer vil kunne bidra til ytterligere utarming av naturmangfoldet Metoder for å identifisere områder med størst samlet klimagevinst og naturmangfoldgevinst ble drøftet samt fordeler og ulemper ved å skille ut de ulike økosystemtjenestene fra ett og samme område I det frivillige karbonmarkedet er det i dag mulig å betale ekstra for områder med ekstra naturmangfoldsverdi En videreføring styrking av denne praksis vil kunne slå negativt ut for naturmangfoldet Ettersom betalingsvilligheten er høyere for karbon enn for naturmangfold kan det drive karbonfinansieringen over på de billigste naturmangfold fattigste områdene og dermed indirekte bidra til redusert naturmangfold Økt fokus på bevaring av skog og skogplanting for økt opptak av menneske skapt karbon fører til økt press på randområdene det være seg jordbruks og beiteområder eller åpen tørrlandsskog savanne eller grasmarker Naturmangfoldfinansieringen bør fokusere på disse dersom naturmangfoldsdimensjonen sikres på en god måte gjennom karbonfinansieringen av skog 31 10 2011 Biologisk mangfold og klima Bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold og naturressurser er en hovedprioritet i norsk miljøbistand 31 10 2011 Klimarobust landbruk De siste tjue årene er det gjort svært gode erfaringer med nye og mer miljøvennlige metoder for planteproduksjon i landbruket i form av conservation agriculture eller bevaringsjordbruk Tweet Relaterte lenker The Poverty and Conservation Learning Group PCLG Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/biologisk-mangfold/biologisk-mangfold-og-klima (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Økosystem - norad.no
  i dag de fattiges kapital eller sagt med andre ord mister de fattige sine uformelle bruksrettigheter til naturen mister de sitt livsgrunnlag De nye virkemidlene må bygge opp en grønn økonomi som bidrar til fattigdomsreduksjon gjennom å styrke naturgrunnlaget og bidra til mer rettferdig byrde og fordelsfordeling av miljøtiltakene Nye økonomiske og politiske virkemidler skal legge til rette for markedsbaserte ordninger for betaling for økosystemtjenester som hittil i stor grad har vært gratis Det skal bli økonomisk lønnsomt å ta vare på naturgrunnlaget som forsyner samfunnet med økosystemtjenester Flere nye innovative mekanismer for finansiering av utviklingstiltak i fattige land er foreslått de siste 20 årene Flere forslag er realisert Forslaget om en valutatransaksjons skatt den såkalte Tobin skatten er igjen løftet frem som en mulighet Andre mekanismer er karbonskatt globale lotterier offentlige garanti og forsikrings ordninger betaling for globale fellesgoder mikro finans etc Få av de nye finansierings mekanismene for utvikling har en direkte tilknytning til naturmangfold og er mer koblet opp mot det velkjente prinsippet om at forurenseren skal betale eller det mindre etablerte prinsippet om økologisk fotavtrykk enn betaling for økosystemtjenester Debt for nature swaps mobiliserte imidlertid 1 milliard USD til naturverntiltak i løpet av de siste to tiårene Mulighetene for å inkludere naturmangfold i de nye finansieringsmekanismene for utvikling bør utredes nærmere Felles mål om null utslipp og null tapav mangfold En av drivkreftene bak arbeidet med nye innovative finansieringsformer er å skaffe ny kapital til utviklingsformål For å sikre naturgrunnlaget for videre vekst og velstand øker oppslutningen om mål om null utslipp og null tap av naturmangfold Slike mål forutsetter at det må utvikles et vel fungerende internasjonalt marked for naturverdier Både de som svekker økosystemtjenestene ved forurensning gjennom det vel etablerte prinsippet om at forurenseren skal betale eller ved for stort uttak av naturressurser gjennom

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/biologisk-mangfold/%C3%B8kosystem (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Skogprosjektet - norad.no
  bruker 200 millioner urfolk skogen til jakting sanking eller dyrking av mat Bevaring av skogen er derfor viktig i kampen for utryddelse av ekstrem fattigdom Ikke noe menneskeskapt system for rensing av vann vil noen gang fungere bedre enn filtreringen som skjer i skogen Slike økosystemtjenester samt de millioner av dyre og plantearter som holder til i skogen settes i fare om ikke skogen forvaltes på en bærekraftig måte Vil du vite mer Du finner mer informasjon om klima og skogprosjektet og de konkrete aktivitetene på prosjektets egen hjemmeside Klikk for interaktivt kart med oversikt over støtten til klima og skogprosjektet for sivilt samfunn Regjeringen har siden 2007 bevilget opp til tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet til det internasjonale arbeidet for reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse REDD Hovedmålsettingene til arbeidet er å Bidra til at REDD inkluderes i et nytt internasjonalt klimaregime under UNFCCC Få på plass tidlige tiltak for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland i påvente av en ny klimaavtale Bidra til å ivareta naturskog for å sikre denne skogens evne til å binde karbon Siden det norske klima og skogprosjektet er finansiert gjennom bistandsbudsjettet skal prosjektet også bidra til å nå de overordnede målene for norsk utviklingspolitikk bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom Prosjektet er både god klimapolitikk og god utviklingspolitikk Mer om utviklingseffektene av klima og skogprosjektet Med riktig styring og implementering kan REDD resultere i flere positive utviklingseffekter Hvis REDD bidrar til at klimaendringene blir mindre dramatiske vil det også bidra til å sikre en trygg basis for utvikling i Sør REDD kan bidra til utvikling av levekår politikk og institusjoner på mange områder både lokalt og nasjonalt REDD fremmer bærekraftig utnyttelse av skog Opplevd nytteverdi av skog bidrar til beskyttelse av skogarealene REDD kan bidra til godt styresett økt kunnskap

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/skoginitiativet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Landbruk - norad.no
  flere av Norges samarbeidsland er tilgangen til nok og trygg mat en kritisk faktor for store befolkningsgrupper For å sikre at alle får tilgang til den maten de trenger er det derfor viktig å satse på bærekraftig produksjonsvekst i landbruket kombinert med økonomiske og sosiale reformer Tiltak for økt matproduksjon sikring av rettigheter knyttet til jordbruksland og tilgang til utmarksressurser er derfor viktige elementer i norsk bistandspolitikk Primærnæring og annen næringsutvikling Typisk for mindre utviklede land MUL er at primærnæringene er den dominerende inntektskilden for flertallet av befolkningen Veksten som skapes i primærnæringene er dermed spesielt viktig for å få til økonomisk utvikling Økt produktivitet og inntekter i primærnæringene skaper økt produksjon og kjøpekraft for folk som har sin inntekt fra disse næringene Dette fører dels til økte investeringer og dels til økt etterspørsel etter varer og tjenester særlig lokalt produserte varer og tjenester Matsikkerhet og matvarepriser Retten til mat innebærer at myndighetene skal legge til rette for at enkeltpersoner og deres husholdning har mulighet til å sikre seg tilgang til nok og trygg mat Maten skal også være i tråd med befolkningens kultur og tradisjoner De siste årene har både nasjonale og internasjonale matvaremarkeder vært preget av ustabile og stigende priser Dette skyldes flere faktorer blant annet feilslåtte avlinger høye oljepriser at landbruksarealene i økende grad brukes til annet formål enn matproduksjon som fremkallelse av biobrensel eiendomsspekulasjon og økt etterspørsel etter kjøtt og andre ressurskrevende matvarer Høye matvarepriser rammer særlig verdens fattige som bruker store deler av sin inntekt på mat Selv om også småbrukere tjener på økte matvarepriser er fattige småbrukere ofte ikke selvforsynte med mat hele året Høye priser på basismatvarer som hvete mais og ris har utløst matrelatert uro og konflikter Fattige land er sårbare for internasjonale svingninger i matvarepriser Bedret matsikkerhet vil avhenge av økte

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/landbruk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasset landbruk - norad.no
  en helhetlig politikk og strategi for klima og utvikling mot en grønnere utvikling Høye utslipp Utslipp av klimagasser fra jordbruk utgjør 12 14 prosent inklusive utslipp fra gjødselproduksjon av de totale utslippene mens utslipp fra avskoging og skogforringelse REDD utgjør 10 15 prosent Endringer i arealbruk utgjør omtrent en tredjedel av de totale klimautslippene Her er landbruket en hovedfaktor Utslipp fra lav og middelinntektsland utgjør omtrent tre fjerdedeler av de globale utslippene Det er mulig å øke produktiviteten i landbruket og kombinere dette med reduksjon av utslipp av klimagasser redusert avskoging og opprettholdelse av viktige økosystemtjenester En vekst i landbruket i utviklingsland har en dobbelt så stor fattigdomsreduserende effekt i forhold til vekst i bruttonasjonalprodukt utenom sektoren Vil utnytte synergier Utfordringen er å utnytte de betydelige synergiene utviklingen av det multifunksjonelle landbruket kan ha for en grønnere utvikling Norsk landbruks klimaprogram fokuserer på rollen til landbruket i å sikre ikke bare økonomisk vekst og matsikkerhet under et mer variabelt klima men også samspillet med avskoging REDD biodiversitet og energi bioenergi Programmet Klimatilpasning i bistanden består av fem innsatsområder Styrke norsk klimadiplomati ved økt matsikkerhet gjennom klimatilpasning redusert utslipp fra avskoging REDD og i landbruket samt Energy Norskfinansierte klimatilpasningsprogrammer er innovative og resultatorienterte Samarbeid med private sektor om økte investeringer i klimatilpasset landbruk Kvinners rettigheter og muligheter skal virkeliggjøres i den afrikanske handlingsplan for landbruk gjennom politikkutforming programutvikling og praktiske løsninger i landbruket for å møte klimaendringene Kunnskapsutvikling i skjæringsfeltet politikkutvikling forskning og implementering av klimatilpasningsprogrammer i våre samarbeidsland Tweet Kontakter Avdeling for klima energi og miljø Studsrød Jan Erik Seniorrådgiver Arnesen Odd Erik Seniorrådgiver Gilst Daniel van Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/landbruk/klimatilpasset-landbruk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bilateral støtte - norad.no
  samarbeid med multilaterale organisasjoner som FAO IFAD og Verdensbanken Noen av de strategiske partnerskapene skal bidra til utvikling av lokale myndigheter lokale organisasjoner og sammenbinding av tiltakene som støttes under bondeorganisering forskning og undervisning Les mer om norsk bistand til Malawi Zambia Det største programmet innen landbruk finnes pr i dag i Zambia Her støttes et regionalt og to nasjonale programmer innenfor klimasmart jordbruk De to nasjonale programmene arbeider med å skalere opp bruken av Conservation Agriculture CA som et alternativ til tradisjonell landbruk Det regionale programmet er et samarbeid med Comesa hvor målet er å påvirke flere land i regionen til å investere i klimasmart jordbruk inkludert CA I tillegg til å skalere opp bruken av den nye landbruksmetoden støtter de de ovenfornevnte prosjektene institusjonsutvikling i sentraladministrasjonen og utvikling av private sektororganisasjoner Les mer om norsk bistand til Zambia Tanzania Norge støtter flere landbruksrelaterte prosjekter gjennom skogprogrammet Gjennom privat sektor støtter Norge den sørlige landbrukskorridoren kalt The Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania SAGCOT Korridoren er et samarbeid mellom myndigheter private investorer utviklingspartnere og bønder som skal skape vekst og øke matproduksjonen i Tanzania Gjennom landbruksuniversitet Sokoine SUA støtter Norge ett fireårig forskningsprogram på jordbruk og tilpasning til klimaendringer Målet med programmet er å introdusere nye klimatilpassede og vekstfremmende jordbruksteknikker samt øke markedstilgangen for tanzanianske bønder Forskerkompetansen på klima og jordbruk i Tanzania vil også styrkes gjennom utdanning av master og doktorgradstudenter Forskningsprogrammet er en del av Norges klimasatsning i landet og et viktig bidrag til den ovennevnte landbrukskorridoren SAGCOT Les mer om norsk bistand til Tanzania Latin Amerika Norge støtter flere anvendte landbruksforskningsprogrammer i Mellom Amerika gjennom en regional forskningsstiftelse CATIE Tematiske områder er bedret markedstilgang for pesticid frie produkter og bedret forvaltning av beiteområder Tweet Kontakter Avdeling for klima energi og miljø Studsrød Jan Erik Seniorrådgiver Arnesen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/landbruk/bilateral-st%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Multilateral støtte - norad.no
  miljø og helse FAO i samarbeid med partnere arbeider for å bedre mattrygghet og motvirke miljøødeleggelse gjennom internasjonale ordninger som har sitt sekretariat i FAO Dette gjelder bl a retningslinjer for matvarestandarder Codex Alimentarius og systemer for å forebygge spredning av sykdommer og skadedyr som rammer avlinger og husdyr på tvers av nasjonale grenser FAO har videre en sentral rolle i arbeidet mot fugleinfluensa noe som har bidratt til at antall utbrudd har latt seg kontrollere FAO spiller en sentral rolle i utviklingen av globale retningslinjer innen fiskeri og havbruk og for faglig og forvaltningsmessig kompetansebygging Det ble i 2009 oppnådd enighet om en bindende havnestatskontrollavtale Når den trer i kraft vil den være et viktig skritt på veien i bekjempelse av ulovlig urapportert og uregulert fiske Globale retningslinjer for dyphavsfiske på det åpne hav ble vedtatt i 2008 og et program for implementering ble presentert på møtet i FAOs fiskerikomite i 2009 Det internasjonale fondet for landbruksutvikling IFAD Norske bidrag til IFAD Norge har bidratt med omlag 111 millioner norske kroner i 2013 IFAD bidrar årlig med over 6 milliarder kroner i lån eller tilskudd til medlemslandene I tillegg tiltrekker IFADs programmer ca 9 milliarder årlig i samfinansiering I 2013 finansierte IFAD 241 prosjekter i totalt 96 land IFAD har de fattigste befolkningsgruppene på landsbygda som sin målgruppe og arbeider for å øke deres inntekter og matsikkerhet IFAD lånefinansierer innovative prosjekter på konsesjonelle vilkår ofte sammen med andre bilaterale og multilaterale givere IFAD gir lån til både mellominntekts og lavinntektsland Alle land som er medlem av FN kan bli medlem av IFAD Viktige prioriteringer IFADs spesielle rolle er å bidra til fattigdomsreduksjon og jordbruksutvikling IFAD fokuserer på den fattigste delen av befolkningen på landsbygda med særlig vekt på kvinner Det strategiske rammeverket for organisasjonen for perioden 2007 2010 er basert på følgende hovedprioriteringer Naturressurser særlig land og vann og mer effektiv teknologi Variert tilbud av finansielle tjenester og åpne og rettferdige markeder for innsatsfaktorer og landbruksprodukter Alternative inntektsmuligheter og bedriftsutvikling Deltakelse i lokal og nasjonal politikkutforming Norge har vært en pådriver med hensyn til reformarbeidet i IFAD Særlig har det vært nødvendig å forbedre personalpolitikken Norge har lagt vekt på arbeidet med å utvikle gode resultatindikatorer i forhold til likestillingsperspektivet og urbefolkningsdeltakelse Norge støtter kvinners deltagelse i alle sentrale beslutningsfora En viktig norsk prioritering er å forankre IFADs prosjekter i den nasjonale politikkutformingen Norge legger vekt på IFADs rolle som kunnskapsformidler og som innovatør og pådriver når det gjelder å implementere forbedrede dyrkingsmetoder Verdens matvareprogram WFP Norsk bidrag til WFP Det samlede norske bidraget for 2013 var rundt 362 millioner norske kroner fordelt over ulike poster Dette utgjorde omlag én prosent av WFPs totale bidrag I tillegg mottar WFP bidrag fra FNs nødhjelpsfond CERF hvor Norge er en stor bidragsyter Verdens matvareprogram er FNs organisasjon for matvarebistand Den overordnede målsettingen for WFP er å bekjempe sult og fremme matvaresikkerhet gjennom distribusjon av mat WFPs strategiske plan Redde liv og beskytte menneskers livsgrunnlag i akutte kriser Forebygge akutt sult og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/landbruk/multilateral-st%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive