archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fiske - norad.no
  Bedret ernæring og levevilkår for den fattige delen av befolkningen Det vises til FNs tusenårsmål 1 om utryddelse av fattigdom og sult Å sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av ressursene gjennom styrking av offentlig og lokal forvaltning i tråd med tusenårsmål 7 At utviklingsland oppfyller internasjonale forpliktelser innen fiskeriforvaltning og forvaltning av akvatiske økosystemer både nasjonalt og regionalt Bilateralt samarbeid Utviklingsamarbeid innen fiskeri og oppdrett mellom Norge og samarbeidsland er i hovedsak bilateralt og består i dag hovedsakelig av følgende områder fiskeriforvaltning med vekt på institusjonsutvikling fiskerilovgivning og regulering ressursovervåking fiskerioppsyn utdanning på universitetsnivå og forskningssamarbeid gjennom institusjonelt samarbeid næringsutvikling innen oppdrett foredling markedsføring og kvalitetskontroll oppdrettsforskning forvaltning og utvikling fiskeriutvikling i et integrert distriktsutviklingsperspektiv Det er pågående bilaterale avtaler innen fiskerisektoren med følgende land Mosambik Mauritius Vietnam Indonesia Thailand Nicaragua Cuba Norge støtter også prosjekter i Filippinene Regionalt samarbeid Regionalt støtter Norge BCC Benguela Current Commission i Sør Afrika Namibia og Angola NansClim samarbeid mellom Sør Afrika Namibia og Angola på tidsserier fra Nansenprogrammet BOBLME Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Programme i Sør og Sørøst Asia AquaClimate Project prosjekt gjennom Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific NACA for å styrke robusthet i småfiskersamfunn til klimaendringer Multilateralt miljøsamarbeid Norge er involvert i multilateralt samarbeid med EAF Nansenprogrammet Programmet bistår regionale Large Marine Ecosystems i Afrika med kartlegging av marine ressurser og gjennomføring av en økosystembasert fiskeriforvaltning Arbeidet inngår i FAOs FNs mat og landbruksorganisasjon arbeid med økosystembasert fiskeriforvaltning og er et samarbeid med GEF Global Environment Facility Programmet har et klart miljøfokus og har som formål å bidra til bærekraftig utvikling Forskningsfartøyet Dr Fridtjof Nansen bistår i kartlegging av miljøstatus i områder hvor det foregår eller planlegges petroleumsutvinning Norad representerer Norge i styringskomiteen for Verdensbankens PROFISH bistår Utenriksdepartementet og andre departement i prosesser og møter som er relevant for fiskeribistand og har vært invitert med i ekspertkonsultasjoner drevet av FAO Norge deltar også i nordiske og europeiske årlige møter innen fiskeriutvikling der faglige tema står på dagsorden Sivilt samfunn Norad har støttet en internasjonal organisasjon med base i India International Collective in Support of Fish Workers IWCF siden de ble dannet i 1986 Dette er en organisasjon spesielt rettet mot småskalafiskeres og fiskeriarbeideres rettigheter som også har et spesielt fokus på kvinner i fiskerinæringa Forøvrig støttes fiskeribistand gjennom ulike sivile organisasjoner som Verdens Villmarksfond WWF Norsk Folkehjelp med flere Norad fikk i 2011 overført fra Utenriksdepartementet disponeringen av midler fra kap post 166 72 i statsbudsjettet til kapasitetsbygging og utviklingslands deltakelse i internasjonale prosesser innen havressursforvaltning Dette er midler som norske og utenlandske institusjoner organisasjoner og private organisasjoner kan søke om Samarbeidspartnere Flere fagmiljøer i Norge er involvert i fiskerisamarbeidet Norad har en rammeavtale med Senter for fiskerifaglig samarbeid i utviklingsland Center for Development Cooperation in Fisheries CDCF som koordinerer faglig samarbeid med både Fiskeridirektoratet Norsk Institutt for ernærings og sjømatforskning NIFES Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet I tillegg er det en rammeavtale med Norges Fiskerihøyskole ved Universitetet i Tromsø Disse bistår med å utvikle tilsvarende institusjoner i våre samarbeidsland

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • EAF-Nansen-programmet - norad.no
  styrke regional og landspesifikk innsats for å redusere fattigdom og bedre matsikkerheten Dette skal skje gjennom utvikling av bærekraftige fiskeriforvaltningsregimer og spesifikt gjennom anvendelsen av en økosystembasert fiskeriforvaltning Programmet støtter opp om arbeidet for å nå de miljømål som er satt av FN i fiskeri og miljøkonvensjoner og av miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002 Hva er en økosystembasert fiskeriforvaltning Det internasjonale havforskningsrådet ICES har definert økosystembasert tilnærming som en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på kunnskap om økosystemenes dynamikk for å oppnå bærekraftig bruk av varer og tjenester fra økosystemene og opprettholdelse av økosystemenes integritet Programmets hovedkomponenter Støtte til å utvikle policy nasjonalt og regionalt i samsvar med EAF prinsipper Støtte fiskeriforvaltningen med helhetlige vurderinger ved planlegging og implementering Økosystemvurderinger og overvåking Kapasitets og kompetansebygging i nasjonale institusjoner og lokale organisasjoner Samarbeidsland Programmet omfatter i dag 32 land som inngår i Global Environment Facility GEF finansierte prosjekter rundt de fire store marine økosystemene i Afrika Large Marine Ecosystems LME Programmets fremtid Utenriksdepartementet vedtok i 2011 at programmet skulle videreføres i en tre års interimsperiode fra 2012 2014 i påvente av en beslutning om hva som skal skje med det 18 år gamle forskningsfartøyet som er modent for en oppgradering eller utskiftning Regjeringen går nå inn for at det skal bygges et nytt forskningsfartøy som etter planen skal være klart i 2016 Vil bygge en ny Dr Fridtjof Nansen Prisbelønt program For sitt bidrag til kunnskap om ressursene og bærekraftig fiskeriforvaltning i utviklingsland ble Nansenprogrammet Norad og HI i september 2007 tildelt en internasjonal pris fra Sverige The Swedish Seafood Award Kungsfenan Under FAOs rådsmøte i 2012 ble programmet lansert som en av FAOs ti suksesshistorier Kriteriene for å bli valgt som en FAOs suksesshistorier er at prosjektet må ha hatt positiv målbar effekt både lokalt og regionalt I tillegg

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/eaf-nansen-programmet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fiskeriforvaltning - norad.no
  Per person ga det 17 2 kg mot 16 2 kg i 2004 En økende andel kommer fra oppdrett Fiskekonsumet varierer sterkt fra land til land Fiskerisektoren bidrar til matsikkerhet både ved at fisk bringes til markedet og ved at fiskerisektoren bidrar til sysselsetting og inntekter Sysselsetting i fiskeri og oppdrett globalt har økt betydelig og økt mer enn verdens befolkning siden 1980 Prisøkningen på matvarer som korn og ris 2006 2008 bidro også til prisøkning på fisk Stor økning i Asia Det høyeste økningen i årlig fiskeinntak finner vi i Øst Asia en økning fra 10 8 kg pr person i 1961 til 30 1 kg i 2007 Den samme utviklingen skjer i Sørøst Asia og Nord Afrika selv om utgangspunktet i sistnevnte var lavt 2 8 kg i 1961 I Kina finner vi spesielt en dramatisk økning i konsumet med en gjennomsnittlig økning årlig på 5 7 prosent pr år i perioden 1961 2007 Norsk bistand bidrar inn i dette bildet med støtte til en bærekraftig ressursforvaltning for derved å bidra til at uttaket av fisk til mat kan fortsette på en bærekraftig måte Norge bidrar til økt oppdrettsproduksjon ved vekt på forskning og utdanning og finansierer en verdikjedestudie i regi av FAO sistnevnte ventes publisert i 2012 Ulovlig fiske UUU UUU fiske Miljø og økonomisk kriminalitet innen fiskerisektoren kalles UUU fiske ulovlig uregulert og urapportert fiske Dette omfatter en rekke forhold som svarte landinger svart omsetning feilføring av fangstdagbok landings eller sluttsedler utkast eller ulovlig bifangst Kombinasjonen av bekvemmelighetsflagg og bruk av finansielle tjenester som finansjurisdiksjoner tilbyr bidrar til at fiskebåtredere kan komme unna med slik kriminalitet Lovbrudd som ofte er en del av UUU fiske er slike forhold som korrupsjon hvitvasking og menneskehandel Et hovedproblem i forvaltningen av fiskeressursene nasjonalt og regionalt er det ulovlige uregulerte og urapporterte fisket UUU fiske Tiltak Internasjonalt regelverk Under folkeretten er det utformet en rekke internasjonale traktater og avtaler som regulerer fiske Havrettstraktaten UNCLOS FN avtalen på fiske UNFSA Internasjonal avtale på havnestatskontroll av 2009 FAO basert på at Norge fikk forslaget godkjent i Generalforsamlingens havrettsmøte og deretter i COFI FAO Flaggstatsavtalen fra 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas Sistnevnte gjennomgås nå med tanke på å styrke denne I tillegg eksisterer det en rekke normative instrument så som Adferdskodeksen for ansvarlig fiskeri Code of Conduct for Responsible Fisheries og dennes internasjonale aksjonsplaner bl a mot UUU samt andre som utvikles p t Internasjonale organisasjoner instanser involvert i arbeidet med UUU type saksforhold FAOs og dennes fiskerikomite COFI United Nations Office on Drugs and Crime UNODC ILO IMO INTERPOL med deres Miljøprogram Lloyds List Norge har over lang tid vært meget aktiv på den internasjonale arena i kampen mot UUU og har selv etablert en egen enhet som jobber med UUU problematikk inkludert opp mot det internasjonale arbeidet på området I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet av 15 mars 2011 samt i stortingsmeldingen om organisert kriminalitet er Fiskeriforvaltningens

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/fiskeriforvaltning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fiskeri og klima - norad.no
  og utbredelsen av fisken Jevnlige målinger av temperatur og andre fysiske og biologiske forhold i havet gir verdifull informasjon om tilstand og utvikling og informasjon om hvordan endringene påvirker organismene på ulike nivåer i næringskjeden Slike tidsserier er viktig for å forstå det økologiske samspillet og for å kunne fatte beslutninger om høsting nå og anslag for kommende år En god fiskeriforvaltning er den beste tilpasning til klimaendringer NansClim er et prosjekt som tar i bruk tidsserier fra tokt med Dr Fridtjof Nansen over en 20 årsperiode Prosjektet er et samarbeid mellom fiskeriforskningsinstitusjon i Sør Afrika Namibia Angola og Havforskningsinstituttet Gjennom EAF Nansenprogrammet samles det jevnlig inn informasjon om økosystemet Korallrev gir ekstra beskyttelse Kystområder er spesielt utsatt når det gjelder kraftige vinder og uvær Både korallrev og mangroveskog utgjør fysiske barrierer mot erosjonspåvirkning som havstrømmer og bølger bidrar til Tsunamien i Sørøst Asia i 2004 viste at der disse var intakt var skadevirkningene fra tsunamien mye mindre I tillegg til å være fysiske barrierer mot erosjon er både korallrev og mangroveskog viktige leveområder for fisk og andre organismer Norad har siden 2007 støttet prosjektet Mangroves for the Future som gjennomføres gjennom IUCN International Union for Conservation of Nature i flere land i Sør og Sørøst Asia Norad støtter også et prosjekt gjennom Network for Aquaculture Centres in Asia Pacific NACA med sikte på å styrke robustheten til småfiskersamfunn mot negative konsekvenser av klimaendringene Tweet Kontakter Avdeling for klima energi og miljø Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/fiskeri-og-klima (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Akvakultur - norad.no
  27 10 2011 Sist oppdatert 16 05 2013 Skriv ut Tweet Akvakultur Akvakultur betyr dyrking eller oppdrett av de naturlige næringskilder som finnes i fersk og saltvann Generelt regner man at høstingen av vill fisk har nådd et maksimum Omtrent en fjerdedel av verdens fiskebestander er utsatt for overfiske rundt halvparten høstes maksimalt og for den siste fjerdedelen kan uttaket økes Oppdrettssektoren er sannsynligvis den hurtigstvoksende matproduserende sektoren og bidrar i dag med nesten halvparten av verdens matfisk Norge har utviklet sin egen oppdrettsindustri gjennom de siste 40 årene og har blitt en viktig internasjonal aktør Vi opplever en økende interesse fra utviklingsland som ønsker hjelp til å etablere en egen oppdrettsindustri Oppdrett kan bedre matvaresikkerheten Det er stort potensial for økning av innenlands fiskeoppdrett noe som kan bidra til økt matvaresikkerhet og økte inntekter for fiskeribefolkningen lokale oppdrettere og for landet selv I dag er oppdrettsektoren kraftig dominert av Asia som står for 89 prosent av produksjonen mht kvantitet og 79 prosent mht verdi I Afrika bidrar oppdrettsektoren bare med 1 5 prosent av den totale produksjonen av fisk og utviklingen av sektoren har gått svært langsomt Samtidig er det mange områder som har et naturlig potensial for en slik utvikling Tweet Kontakter Avdeling for klima energi og miljø Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/akvakultur (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fiske som næringsliv - norad.no
  Norad og Norfund utarbeidet i 2007 notatet Strategiske prioriteringer for norsk bistand til næringsutvikling med fokus på fiskeri og oppdrettssektoren Følgende ble fremhevet som viktige områder og som det arbeides videre med Videre dialog med sentrale aktører i fiskeri og oppdrettsnæringen Kartlegging av mulige investeringsprosjekter og partnere i Afrika se relevant publikasjon til høyre Publikasjonen ble presentert på eget møte under AkvaNor i 2009 Vurdere strategisk partnerskap med utvalgte norske aktører OPS Offentlig Privat Samarbeid se lenke til høyre over verdikjeden fra fjord til bord og hvilke regelverk og institusjoner som er involvert i denne kjeden i Norge Økt satsing på arbeidet med UUU fiske ulovlig urapportert og uregulert Tweet Relaterte filer Norwegian adaptation to seafood quality legislation at the EU market pdf Relaterte publikasjoner Identification of potential aquaculture and fish processing investment projects and partners in selected countries in Africa Kontakter Avdeling for klima energi og miljø Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/fiske-som-n%C3%A6ringsliv (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater på området klima, miljø og n... - norad.no
  aktivt i debatten om hvordan landets petroleumsressurser skal forvaltes rettferdig og demokratisk 23 08 2013 Oljebistand har økt skatteinntektene Petroleumsfaglig bistand innen geologi fiskalmåling feltutvikling og forvaltning har bidratt til å øke statens inntekter fra oljeselskaper 04 09 2012 Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann Fortsatt gir mellom 65 og 100 prosent av brønnene som ble bygget rent vann selv om støtten ble avsluttet for tyve år siden 14 02 2013 Fiskeribistand i Kerala førte til overfiske Det første norske bistandsprosjektet har blitt mye kritisert men bidro til å danne grunnlaget for en moderne indisk fiskeriflåte Satsingen synliggjorde også viktigheten av å sikre bærekraftig forvaltning av naturressurser Dette påvirket den neste generasjonen av bistandstiltak 23 08 2013 Forbedret skattesystem har gitt økte inntekter til staten Skattesamarbeid med blant andre Norge har ført til reformer som gir Zambia større inntekter fra gruvesektoren 23 08 2013 Økt debatt om ressursfordeling og korrupsjon Etter borgerkrigens slutt i Angola i 2002 har oljeinntektene økt Korrupsjon hindrer at oljeinntektene kommer befolkningen til gode og bidrar til å undergrave tilliten til det politiske systemet Det katolske universitetet i Luanda og CMI i Bergen har siden 2006 samarbeidet om å løfte debatten om utfordringer ved styresett og offentlig forvaltning i Angola inklusive bruken av oljepengene 09 08 2012 Oljebistand har dempet konfliktnivået Bistand innen reservoarteknologi jus og miljø har bidratt til bedre oljeforvaltning i begge land og felles kompetanseutvikling har dempet konfliktnivået 14 02 2013 Norge har finansiert strømtilgang Hjelp til lokale strømkooperativer har bidratt til å gi store deler av befolkningen strøm 16 07 2012 Bistand har bedret forvaltning av vannkraft Langvarig samarbeid har forberedt forvaltning på søknader om utbygging av vannkraft 09 08 2012 Økonomisk og faglig bistand har økt strømproduksjonen Utbygging av vannkraftanlegg har bedret levevilkårene lokalt og gitt tilgang på renere energi nasjonalt 24 08 2012 15 000 bønder har tatt i bruk nye dyrkningsmetoder Integrert plantevern har gitt et mer produktivt jordbruk og mindre forurensning 15 08 2012 Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Norad støtter årlig nesten 100 frivillige organisasjoner Nedenfor er eksempler på resultater som organisasjonene rapporterer om 16 10 2013 Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten Kompetansebygging har muliggjort bærekraftig forvaltning av fiskeressurser uten ekstern støtte 16 10 2013 Forskningsfartøy har kartlagt fiskeressurser Kartlegging av fiskeressurser langs kysten av utviklingsland i Afrika og Asia har avverget bortkastede investeringer i fiskeflåten 09 08 2012 Energibistand har gitt blandede resultater Energisamarbeid har bidratt til økonomisk vekst selv om virksomheten til den nasjonale kraftleverandøren ikke er økonomisk bærekraftig 09 08 2012 Faglig bistand har sikret nasjonal kontroll over vannkraften Faglig assistanse og utdanning har bidratt til å utbygge vannkraften og sikre nasjonal kontroll med strømforsyningen 17 04 2013 Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Opprustning og utvidelse av elektrisitetsnett er gjennomført Men resultatrapporteringen er mangelfull og det fins ingen analyse av økonomisk og sosial utvikling 29 08 2012 Landbruksprogram ga ikke ønsket virkning Bistandsprosjekt utviklet ikke lønnsomme alternative jordbruksmetoder men noen bønder får ekstra inntekt fra fiskeoppdrett

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om klima, miljø og naturressurser - norad.no
  meldinger fra regjeringer private selskaper og organisasjoner 16 09 2014 Klima vekst sant Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst Det viser en ny internasjonal rapport som ble lagt fram tirsdag 02 04 2014 Klimaendringene bremser reduksjon i fattigdom Klimapanelets siste rapport slår fast at klimaendringene forventes å redusere økonomisk vekst heve matprisene på grunn av svekket matproduksjon og bremse reduksjonen i fattigdom 21 03 2014 Avtale om nytt fartøy endelig i havn Norge får et nytt forskningsskip også dette med navnet Dr Fridtjof Nansen 05 03 2014 F F Dr Fridtjof Nansen tilbake i Myanmar etter 33 år Forskningsfartøyet F F Dr Fridtjof Nansen var på tampen av 2013 tilbake i Myanmar 33 år etter at det for første gang gjorde undersøkelser av fiskeressursene i landet 04 02 2014 Norad styrker arbeidet mot fiskerikriminalitet Mange titalls milliarder USD som kunne gått til å skape vekst i utviklingsland går årlig tapt når fisk tas ulovlig opp av verdenshavene Norad er med når INTERPOL nå intensiverer jakten på de ulovlige fiskerne 20 12 2013 Norge støtter det internasjonale arbeidet mot forsøpling av havet Norge støtter et regionalt prosjekt som omfatter flere land i Sørøst Asia gjennom FNs organisasjon IMO for å bistå dem i deres arbeid med å få ratifisert og implementert marine miljøkonvensjoner 12 12 2013 Kina Norge og POPs Nei det er ikke en musikksjanger men en helsefare for deg og ødeleggende for miljøet 03 06 2013 Fra naturvern til grunnlag for vekst og velstand Vi betaler ikke lenger prisen på de varene vi kjøper Lave lønninger og dårlige arbeidsforhold har vært i fokus den siste tiden Prisen reflekterer imidlertid heller ikke de verdiene vi tar ut av naturen Forrige 1 2 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/aktuelt-om-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser (2014-09-27)
  Open archived version from archive •