archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Helsetusenårsmålene - norad.no
  aids Sikre alle som trenger det tilgang til behandling for hiv aids samt stoppe og begynne å reversere spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer Les mer I tillegg har tusenårsmål 1 som delmål å halvere andelen mennesker som sulter mens tusenårsmål 8 har som delmål å sikre tilgang på medisin til en overkommelig pris i utviklingsland Norsk fokus på kvinner og barn Norge har tatt et særlig ansvar for å bidra til å nå tusenårsmål fire og fem om å redusere barne og mødredødeligheten Dette er de av tusenårsmålene som det per i dag som vi er lengst unna å nå Derfor er det behov for en forsterket internasjonal innsats for å nå disse målene Den norske innsatsen er blant annet kanalisert gjennom FN Verdensbanken og globale helsefond Utfordringer En felles utfordring for tusenårsmålene er at helsesystemene i fattige land er for svake og for fragmenterte og lider under mangel på både personell medisiner utstyr og infrastruktur Den globale kampanjen for helsetusenårsmålene skal sørge for støtte som tillater nasjonale og lokale forvaltere å angripe flaskehalser som hindrer oppnåelsen av resultater Evaluering av tiltak for å nå helsetusenårsmålene I 2009 fikk evalueringsavdelingen i Norad utført en kartlegging som så på ulike former for bistand gjennom forskjellige kanaler og organisasjoner hvis målsetning er å nå tusenårsmål fire fem og seks Formålet med evalueringen var å få fram forslag til kostnadseffektive tiltak for å bedre innsatsen Les rapporten Tweet Relaterte artikler FNs tusenårsmål Helse på tvers av de ulike tusenårsmålene Tusenårsmålene og hovedpriorteringer for vannrelatert bistand Hiv og aids bremser utvikling Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Tusenårsmål fire - norad.no
  er lungebetennelse 18 diaré 15 fødselskomplikasjoner ved for tidlig fødsel 12 og fødselsasfyksi tetting av øvre luftveier 9 Underernæring er en underliggende årsak i mer enn en tredjedel av alle dødsfallene I Afrika sør for Sahara er malaria årsak til rundt 16 prosent av dødsfall blant barn Mens lungebetennelse diaré og malaria kan forebygges og behandles med enkle og billige midler byr underernæring og dødsfall blant nyfødte dvs de som dør før de er en måned gamle på andre utfordringer Et helhetlig helsetilbud og oppfølging fra helsepersonell er nødvendig for en god start i livet Riktig omsorg ved fødsel som forebygger dødfødsler og redder livet til både mor og barn sparer samfunnet for kostnader som er tre ganger så høye Definisjoner av barnedødelighet Barnedødelighet under five mortality rate Dødsfall blant barn før de fyller fem år Barnedødelighet er en viktig indikator som brukes ikke bare som mål på helse og ernæring men også som mål på sosial og økonomisk utvikling i land Indikatoren for barnedødelighet måler antall døde per 1000 levendefødte Spebarnsdødelighet infant mortality rate er antall barn som dør før de fyller ett år Spebarnsdødelighet brukes som en indikator ikke bare for helse og ernæring men også for et lands generelle helse og utvikling Indikatoren måler antall døde per 1000 levendefødte Nyfødtdødelighet neonatal mortality rate er antall barn som dør før de er 28 dager gamle Dødeligheten måles i antall døde per 1000 levendefødte Det er en god indikator for både mødrehelse og nyfødthelse og omsorg Nyfødtdødelighet kan også deles inn i tidlig og sen dødelighet blant nyfødte hvor tidlig dødelighet skjer i løpet av de første sju dagene mens sen skjer etter den sjuende dagen men før 28 dager Med levendefødte menes barn som viser livstegn ved fødsel Store forskjeller innad i landene De største utfordringene mot 2015 vil være relatert til økende sosiale ulikheter innad i land hvor de fattigste eller mest marginaliserte gruppene av befolkningen vil falle etter I de fattigste landene er risikoen for å dø som barn nesten dobbelt så stor om du bor på landsbygda i forhold til i en by Det samme gjelder hvis du tilhører den fattigste delen av befolkningen i forhold til den rikeste delen av befolkningen i det samme landet Mors utdanning er også en avgjørende faktor og barn av mødre som har fullført grunnskolen har større sjanse for å overleve enn barn av mødre som har lite eller ingen skolegang Suksessrike tiltak Økningen i antall barn som overlever skyldes suksessrike tiltak som vaksinasjon mot smittsomme sykdommer tilskudd av høydose vitamin A kapsler og forebygging av malaria Det finnes godt dokumenterte effekter av tiltak som bidrar til å redusere dødeligheten En styrket satsing på likestilling fjerning av økonomiske og sosiale barrierer som hindrer tilgang på helsetjenester innovasjoner som gjør tjenester tilgjengelige for fattige og økt ansvarliggjøring av nasjonale og lokale myndigheter har alle vist seg å være viktige for å redusere ulikhet og redusere dødsfall Partnerskap viktig Strategiske partnerskap og god planlegging på nasjonalt og globalt nivå er viktig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-fire (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tusenårsmål fem - norad.no
  kvinnes dødsfall under graviditet eller innen 42 dager etter fødsel uavhengig av hvor langt svangerskapet hadde kommet som har blitt direkte forårsaket av eller som kan knyttes til graviditeten eller hvordan den har blitt behandlet men som ikke er forårsaket av ulykke eller tilfeldige hendelser Dette kalles av og til også svangerskapsrelaterte dødsfall men disse kan ifølge noen definisjoner strekke seg til ett år etter fødsel Indirekte årsaker til mødredødsfall kan være malaria blodmangel anemi hiv aids og hjertesykdommer Indikatoren for mødredødelighet maternal mortality ratio måler antallet mødredødsfall per 100 000 levendefødte barn Med levendefødte barn menes barn som viste livstegn ved fødsel Ifølge WHO er de viktigste årsakene til mødredødelighet alvorlig blødning hemorragi 25 infeksjoner 13 farlige aborter 13 graviditetskrampe eklampsi høyt blodtrykk 12 forsinket fødsel obstruksjon 8 andre direkte årsaker 8 og indirekte årsaker 20 Familieplanlegging Færre barn som kommer med et visst mellomrom har vist seg å være gunstig i et helsemessig perspektiv Selv om det ofte er kulturelle faktorer som avgjør familiestørrelse vil tilgang til familieplanlegging og prevensjon kunne hjelpe kvinner til selv å bestemme når og hvor ofte de skal ha barn Framgangen i å øke bruken av prevensjon har bremset i mange fattige land Bruken av prevensjon er lavest blant de fattigste kvinnene og blant dem som ikke har noen utdanning Finansieringen av innkjøp og distribusjon av prevensjonsmidler har ikke holdt tritt med etterspørselen I utviklingsland dør rundt 300 000 kvinner hvert år i forbindelse med graviditet og fødsel Mangel på transport til sykehus medisiner og kvalifisert helsepersonell som jordmødre er blant hovedårsakene til at jenter og kvinner dør når de skal sette liv til verden Utfordringer for unge kvinner Unge kvinner er spesielt utsatt for komplikasjoner under svangerskap og fødsel I mange kulturer er kvinnene svært unge når de føder barn ofte er de tidlig i tenårene Dette øker risikoen for både mor og barn ettersom mors kropp ikke er ferdig utviklet til å bære fram et barn Mange unge som blir uønsket gravide tyr til helsefarlige aborter siden de ikke har tilgang til lovlige og trygge aborttjenester Det har vært liten framgang i å redusere antallet tenåringsgraviditeter Fattigdom og mangel på skolegang fører til at problemet vedvarer Framgangen trues også av humanitære kriser økende fattigdom og hiv aidsepidemien og dette gjelder spesielt Afrika sør for Sahara Les mer om tusenårsmål 5 på FNs egne tusenårsmålsider ekstern lenke Dette gjør Norge og Norad Norge støtter meget aktivt FNs generalsekretærs globale strategi for kvinners og barns helse Statsminister Stoltenberg har en sentral rolle i arbeidet med den globale kampanjen for helsetusenårsmålene Les mer om de globale kampanjene for barne og kvinnehelse Norge er også en av de største bidragsyterne til FNs befolkningsfond UNFPA Norge bidrar både med kjernestøtte til organisasjonen og med øremerket støtte til Maternal Health Thematic Fund og til et fond til støtte for arbeidet mot kjønnslemlesting som UNFPA og UNICEF samarbeider om Les mer om tusenårsmålene og helse Les også mer om seksuell og reproduktiv helse Hva kan gjøres Sammenhengende omsorg

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-fem (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tusenårsmål seks - norad.no
  åtte millioner mennesker som lever med hiv tilgang til hivbehandling Det er et rekordhøyt antall og en økning på 1 4 millioner mennesker i 2010 alene Men fortsatt er det bare litt over halvparten av dem som trenger behandling som får det UNAIDS har som målsetning at alle hivpositive som trenger det skal få tilgang til hivbehandling innen 2015 Malaria Malaria er fortsatt en av de sykdommer som på verdensbasis forårsaker flest sykdomstilfeller og dødsfall særlig hos barn Rundt 3 3 milliarder mennesker halve verdens befolkning er i risiko for å få malaria Nærmere 80 prosent av malariatilfellene og 90 prosent av dødsfallene i verden forekommer i Afrika WHO African Region se også informasjon fra WHO I 2010 utviklet rundt 216 millioner mennesker klinisk malaria hvilket forårsaket rundt 655 000 dødsfall Hovedsakelig er det barn under fem år i Afrika som dør av sykdommen Faktisk er det anslått at det i Afrika dør ett barn av malaria hvert minutt Les mer om barnedødelighet I løpet av de siste årene har mange land greid å redusere antall sykdomstilfeller betraktelig Antall dødsfall har siden 2000 gått ned med nærmere 25 prosent på globalt nivå og 33 prosent i Afrika Dette har sammenheng med en betydelig økning i tilgjengelige midler for å bekjempe malaria gjennom det globale partnerskapet Roll Back Malaria og Det globale fondet for bekjempelse av aids tuberkulose og malaria Dette har bedret tilgangen på mer effektive medisiner og i tillegg masseutdeling av myggnett Verdens Helseorganisasjon anser delmål 6C om å stoppe og begynne reversere spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer for å være innen rekkevidde Tuberkulose En tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulose og 5 10 prosent av de smittede utvikler sykdommen i løpet av livet 1 4 millioner døde av tuberkulose i 2010 Det har vært en nedgang i dødsfall på 40 prosent siden 1990 Forekomsten av tuberkulose er på nedtur etter å ha nådd et høydepunkt i 2002 men nedgangen går fortsatt for sakte De fleste tilfeller forekommer i sørøstlige Asia og Afrika I Afrika er hiv en viktig årsak til tuberkulosebyrden Utbredelsen av multiresistent tuberkulose dvs at sykdommen ikke kan behandles med vanlige medisiner er en utfordring i flere av landene i det tidligere Sovjetunionen selv om den globale byrden ikke er så stor Dette er et viktig nasjonalt anliggende for Norge i og med vår nærhet til og økende utveksling med Russland og nordområdene Det har vært en stor økning i antall behandlede og av de 22 landene med høyest forekomst av tuberkulose ser man en bærekraftig nedgang i løpet av de siste 20 årene Over halvparten er på rett vei for å nå tusenårsmålet se WHO Dette gjør Norge og Norad Den norske støtten gis gjennom mange kanaler deriblant UNAIDS og Det globale fondet for bekjempelse av aids tuberkulose og malaria I 2011 mottok disse to institusjonene til sammen 610 millioner kroner Det globale fondet har per desember 2011 bidratt til at 3 3 millioner mennesker har fått tilgang til hivbehandling ARV

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-seks (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tusenårsmål på tvers - norad.no
  føre til bedre helse Les mer om tusenårsmål 6 7 Sikre miljømessig bærekraftig utvikling Manglende tilgang på rent drikkevann og sanitærfasiliteter forårsaker sykdommer som diaré tyfus kolera og dysenteri som dreper kvinner og barn Innendørs luftforurensing bidrar til luftveisinfeksjoner og en stor sykdomsbyrde Et miljø som bidrar til levedyktige samfunn er viktig for å bekjempe fattigdom Les mer om vanns rolle for tusenårsmålene 8 Bygge et globalt partnerskap for utvikling Globale partnerskap og forutsigbar finansiering er viktig for helsen til de mest sårbare kvinnene og barna Samarbeid med privat sektor for tilgang til medisiner og ny teknologi kan bidra til bedre tjenester og kunnskap Å bedre folks helse er hovedmålsetningen for tusenårsmål 1c 4 5 og 6 Arbeidet med å redusere barne og mødredødelighet og å forebygge hiv og aids har i løpet av de siste ti årene i økende grad blitt knyttet opp mot tusenårsmål to om utdanning og mål tre om likestilling Arbeidet med å nå disse to målene vil ha positive ringvirkninger på arbeidet med å nå helsetusenårsmålene Miljø og klima påvirker helsa Mindre oppmerksomhet har blitt gitt til hvordan miljø og klima påvirker helse Tusenårsmål syv om å bevare biologisk mangfold har hatt begrenset fremgang Målsetningene under det syvende målet er imidlertid avgjørende for folks helse Intakte økosystemer og biologisk mangfold sørger for at menneskets liv og helse blir ivaretatt gjennom ren luft rent vann variert kosthold medisiner og et relativt stabilt klima Dette er globale fellesgoder og tjenester som må ivaretas for å sikre god helse både på kort og lang sikt Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon WHO er miljørelaterte sykdommer årsak til 13 millioner dødsfall årlig Forebygging av miljørisiko kan redde opp til fire millioner liv bare blant barn hvert år i hovedsak i utviklingsland Avhengighetsforhold Utvikling miljøendringer og helsestatus er i et gjensidig avhengighetsforhold Ved å beskytte miljøet legger vi grunnlaget for god helse Å se helse og miljø i sammenheng har derfor potensial til positive ringvirkninger innenfor begge områder Ved å knytte miljøtiltak opp mot bedre helse gis en samfunnsøkonomisk gevinst på lengre sikt og det kan bli lettere å få gjennomslag for økt satsing på miljøforvaltning En effektiv og samtidig bærekraftig vannressursforvaltning vil ha stor betydning for arbeidet med å nå de helserelaterte tusenårsmålene Forbedrede vann og sanitærforhold og god hygiene er avgjørende i kampen mot fattigdom Miljøfaktorer er årsak til 88 prosent av dødsfallene hvor 1 5 millioner barn årlig dør på grunn av diaré Helhetlig tilnærming nødvendig Tusenårsmål 1 om å redusere fattigdom og sult er også utslagsgivende for helse Effekten av klimaendringer og økte matvarepriser på global matsikkerhet er en folkehelseprioritet nært knyttet opp mot underernæring mødre og barnedødelighet og hiv aids som krever en helhetlig tilnærming fra flere fagmiljøer Kronisk og akutt underernæring blant barn lav fødselsvekt og for lite amming er estimert til å forårsake 3 3 millioner dødsfall blant mødre og små barn hvert år Matsikkerhet og ernæring er også knyttet opp mot tilgang til vann som også er et viktig område for helse og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-p%C3%A5-tvers (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Global helsemobilisering - norad.no
  norske satsningen på kvinner og barns helse og vil bli førende for prioriteringene frem mot 2015 Every Woman Every Child Fokuset for kampanjen er på de mest sårbare gruppene som gravide kvinner nyfødte barn og ungdom i 49 land som defineres av FN som verdens minst utviklede land MUL landene Målet er å skaffe flere penger til helse og få mer helse for hver krone Samtidig oppfordrer kampanjen til å styrke samarbeidet om landenes helseplaner For å nå målene kreves totalt 250 milliarder kroner Det er et ambisiøst mål som krever nytenkning og innovative løsninger samt ansvarliggjøring av de involverte partene Da kampanjen ble lansert i 2010 ble til sammen 40 milliarder dollar lovet til kampanjen fra ledere i både rike og fattige land Aldri tidligere har så mange parter sluttet opp om en felles plan for helse i fattige land på så kort tid I september 2011 var over 200 ulike bidrag til kampanjen annonsert Gledelig i denne sammenhengen var oppslutningen fra fattige land selv Over 50 av verdens fattigste land har sluttet seg til kampanjen I tillegg er det en økende interesse fra privat sektor Rapporter til kampanjene Accelerating progress in saving the lives of Women and Children er tittelen på 2013 rapporten til den globale kampanjen for helsetusenårsmålene Statsministeren har invitert en rekke statsledere ministre og andre globale ledere til å bidra med artikler om status i forbindelse med arbeidet med å nå helsetusenårsmålene Den globale helsekampanjen utga frem til 2010 årlige rapporter der statsledere organisasjoner og andre aktører la frem status om sin innsats for styrking av helsetjenester i fattige land Kampanjen har sluttet seg til Every Woman Every Child initiativet da dette ble lansert Til FNs generalforsamling i 2011 ble det laget en tematisk rapport om innovasjon for kvinne og barnehelse Rapporten fokuserer på mobilteknologi og helse samt ulike bærekraftige forretningsmodeller for helse Den globale helsekampanjen utga frem til 2010 årlige rapporter der statsledere organisasjoner og andre aktører la frem status om sin innsats for styrking av helsetjenester i fattige land Kampanjen har sluttet seg til Every Woman Every Child initiativet da dette ble lansert På våre engelske nettsider finner du mer informasjon Norads innsats på feltet Norad har bidratt med helsefaglig rådgivning i den globale helsekampanjen samt pådriver og kommunikasjonsarbeid for kampanjen og nettverket av globale ledere Både den årlige rapporten til helsekampanjen og den tematiske rapporten om innovasjon er produsert av Norad under ledelse av statsministerens kontor og Utenriksdepartementet Se faktaboks En viktig strategisk plattform i arbeidet har vært Partnership for Maternal Newborn Child Health PMNCH som med sine 400 partnere har samlet de viktigste aktørene for kvinne og barnehelse Helse 8 organisasjonene WHO UNICEF UNFPA Verdensbanken UNAIDS Det globale fondet GFATM Den globale vaksinealliansen GAVI og Gates Foundation har også vært viktige samarbeidspartnere i arbeidet Les mer om norske samarbeidspartnere Oppfølgning av strategien Norad var også svært delaktige i utviklingen av den globale strategien Every Woman Every Child og vil prioritere oppfølgingsarbeidet Blant annet leder Norge en gruppe på innovasjon som jobber

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/global-helsemobilisering (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kommisjon - norad.no
  og dødsregistre Innen 2015 skal alle land ha tatt betydelige skritt mot å etablere systemer for registrering av fødsler dødsfall og dødsårsak og ha velfungerende helseinformasjonssystemer som kombinerer data fra helsestasjoner sykehus og spørreundersøkelser 2 Helseindikatorere Innen 2012 skal alle land bruke de samme 11 kjerneindikatorere for reproduktiv barne og mødrehelse delt ved kjønn Indikatorene skal brukes til å overvåke fremgang mot målene i den globale strategien 3 Innovasjon Innen 2015 skal alle land ha tatt i bruk IKT i sine nasjonale helseinformasjonssystemer Bedre monitorering og oversikt av ressurser investert i kvinners og barns helse 4 Finansielle ressurser Innen 2015 skal alle 74 land der 98 av barne og mødredødeligheten finner sted overvåke og rapportere på hvor mye som investeres i helse totalt og hvor mye som investeres spesielt i kvinners og barns helse 5 Country compacts For å kunne Iegge til rette for overvåkning av finansielle ressurser skal det innen 2012 etableres compacts eller avtaler mellom myndigheter og utviklingspartnere om å rapportere på investeringer 6 Nå ut til kvinner og barn Innen 2015 skal alle lands myndigheter ha kapasitet til å gjennomgå landets investeringer i helse og å relatere investeringen til tidligere forpliktelser og målsetninger innen menneskerettigheter kjønn og reduksjon av ulikheter Bedre oversikt over resultater og ressurser nasjonalt og globalt 7 Nasjonal oversikt Innen 2012 skal alle land ha etablert nasjonale ansvarlighetsmekanismer som er transparente er inkluderende og anbefaler handling på basis av gjennomgang av resultater 8 Transparens Innen 2013 skal alle aktører dele informasjon om forpliktelser og innfrielse av forpliktelser både nasjonalt og internasjonalt 9 Rapportering av bistand til kvinners og barns helse Innen 2012 vil utviklingspartnere be om at OECD DAC blir enige om hvordan rapporteringssystemet for bistand kan forbedres slik at det blir mer presist i forhold til bistand til reproduktiv nyfødt og barnehelse I mellom tiden skal utviklingspartnere og OECD implementere en enkel metode for å rapportere på dette 10 Global oversikt Med start i 2012 og slutt i 2015 skal det opprettes en uavhengig ekpertgruppe som årlig skal rapportere til FNs generalsekretær om resultatene og ressursene under den globale strategien for kvinners og barns helse og på fremgangen mot å oppnå kommisjonens anbefalinger Pådriverfunksjon for kommisjonen Norge ledet av statsminister Jens Stoltenberg har arbeidet aktivt for å løfte kvinner og barns helse på den politiske dagsorden Kommisjonen er konsekvens av dette arbeidet Norge har spilt en nøkkelrolle i forbindelse med utarbeidelsen og lanseringen av den globale strategien for kvinners og barns helse i 2010 Kommisjonen vil spille en viktig pådriverfunksjon for mobilisering og effektivisering av den globale innsatsen fram mot 2015 Norge bruker store ressurser på dette arbeidet og vi har en særskilt interesse av å øke innsikt i og dokumentasjon av bidrag og resultater Norge leder arbeidet med andre partnere i utarbeidelsen av PMNCH rapporten Analysing Commitments to Advance the Global Strategy for Women s and Children s Health for å få bedre forståelse av detaljene tilknyttet bidragene på 40 milliarder USD Les rapporten Egen arbeidsplan En konkret arbeidsplan er også utviklet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/global-helsemobilisering/kommisjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Innovasjon - norad.no
  oppskalere bruken av mobil helse 34 millioner i støtte Støtten fra Norge og andre partnere til dette arbeidet har som mål å gi 1 5 millioner kvinner tilgang til viktige helsemeldinger og tjenester ved bruken av mHelse og øke kvaliteten i førstelinjetjenester ved at 100 000 helsearbeidere får adgang til mobilløsninger Norges totale investeringer tilknyttet mHelse utgjør ca kr 34 mill i 2013 En viktig leveranse fra mHelse Catalytic Grant er følgende mHealth innovations as health system strengthening tools som skisserer 12 sentrale mHelse applikasjoner og plasserer dem i et rammeverk for mHelse og IKT for RMNCH Bilateralt samarbeid Den bilaterale støtten til Nigeria på US 25 millioner for perioden 2013 2017 som Norge offentliggjorde i oktober i fjor er et godt eksempel på en integrert tilnærming som knytter globale initiativ til strategisk støtte til innovasjon i land en tilnærming som har skapt faglig og politisk begeistring Støtten fra Norge går til finansering av oral rehydration salts and zinc ORS Zinc og mHelse begge er sentrale i president Goodluck Jonathan sitt initiativ Saving One Million Lives som igjen baserer seg på anbefalingene fra Kommisjonen for livsviktige medisiner som president Jonathan ledet sammen med Stoltenberg Å redde liv i forbindelse med fødsler Saving Lives at Births SL B Saving Lives at Births SL B er et partnerskap samarbeid mellom Norge Gates Foundation DFID USAID og Grand Challenges Canada Samarbeidet ble til etter samtalene mellom daværende statsminister Stoltenberg og president Obama i anledning fredsprisutdelingen i 2009 og støttes av Norge med US 10 millioner for perioden 2011 2015 Gjennom søknadsbasert tilskuddsordning finansierer partnerskapet oppskalering av transformative og innovative forebyggings og behandlingstilnærminger for gravide kvinner og nyfødte i tiden rundt fødselen Hittil er det gjennomført 3 runder og til sammen er det 61 innovasjoner som er valgt Les mer og se videoer fra rundene her Runde 1 2011 Runde 2 2012 Runde 3 2013 SL B resultateksempler Rapporten Breakthrough innovations that can save women and children now ble lansert av PATH under UNGA 2013 Mange av de 10 innovasjonene i rapporten er tilknyttet SL B Vi presenterer her et utvalg på engelsk Rice University Bubble CPAP for Acute Respiratory Distress Early results from Rice University s introduction of a low cost bubble continuous positive airway pressure bCPAP device developed through a Saving Lives at Birth seed grant indicate a survival rate of 67 percent for neonates receiving bCPAP compared to 18 percent for neonates receiving the current standard of care Rice is now scaling up the device to district hospitals throughout Malawi with a Saving Lives at Birth transition to scale grant Scale up the use of a promising antiseptic chlorhexidine for newborn cord care in Nepal In a pilot study umbilical cord cleaning with chlorhexidine was proven to reduce the risk of death by 24 percent in Nepal Chlorhexidine is a low cost easy to use gel for umbilical cord care to prevent infection With support from Saving Lives at Birth JSI is working closely with the Nepal government to scale up

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/global-helsemobilisering/innovasjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive