archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forskning - norad.no
  enn til vår egen norske historie Hjemlig naturvitenskapelig forskning ga i sin tid startskuddet til et norsk industrieventyr og historieforskningen bidro til å skape en norsk identitet for positiv utvikling Forskningsbasert kunnskap om lokale forhold har vist seg å være essensielt for å kunne bedre levekår og gi næringsgrunnlag for et bredere lag av befolkningen I front for demokratisk utvikling Sterke stolte universiteter har gang på gang vist seg å gå i bresjen for tanker om menneskerettigheter likeverd og demokrati Skinndemokratier og korrupte regimer er blitt veltet ikke av militærkupp men av frie meningsytringer og behørig press Også likestilling er blitt styrket gjennom press fra universitetene I Øst Afrika har for eksempel kjønnsstudier ved universitetene ført til konkrete politiske vedtak om å bekjempe kjønnsbasert trakassering Relevant lokalt og uavhengig For at den høyere utdanningen og forskningen skal være til nytte for det enkelte utviklingsland er det flere forutsetninger som bør være til stede Undervisningen og forskningen må være relevant og imøtegå lokale behov Dette fordi lavinntektsland ikke automatisk har nytte av forskning som er produsert i et vestlig overflodssamfunn Utdanningsinstitusjonene må være uavhengige av politiske føringer de må være innovative og de må ha et rimelig bra lønnsnivå Hvis ikke risikerer man å miste de beste hodene til andre land der problemstillingene er mer spennende hvor konklusjonene ikke er forhåndsbestemte og hvor lønningene er høyere Rekrutteringen til høyere utdanning og forskningsarenaen må være basert på rettferdig konkurranse Talentfulle studenter med små økonomiske ressurser må gis mulighet til å ta en doktorgrad på lik linje med rike og terskelen for å entre forskningsarenaen bør være lik for kvinner og menn og for folk av ulik etnisitet Det bør være et mål at antall mennesker som velger høyere utdanning øker og at de representerer et tilsvarende mangfold Dersom universitetene fylles opp av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/forskning (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • FN-konvensjoner - norad.no
  i forhold til retten til utdanning og likebehandling av barn men artikkel 28 og 29 dekker utdanning spesifikt sett inn link Det finnes også en rekke andre konvensjoner som er relevante for retten til utdanning Se linker oppe til høyre Konvensjonen om barns rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse derfor har de sine egne rettigheter uttrykt i barnekonvensjonen Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter uansett hvem de er og hvor de bor Rettighetene er politiske økonomiske sosiale og kulturelle og gjelder alle under 18 år uavhengig av nasjonalitet kjønn sosial status religion kultur Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner over alt Artikkel 28 i konvensjonen tar for seg barns rett til utdanning I 2000 kom det to tillegg til Barnekonvensjonen ett om barn i krig og ett om seksuell utnyttelse av barn Konvensjonen om økonomiske sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 14 Formålet med konvensjonen om økonomiske sosiale og kulturelle rettigheter er at FNs medlemsland skal sørge for at innbyggerne har tilgang til blant annet mat vann bolig utdannelse og grunnleggende helsetjenester Konvensjonen fastslår at myndighetene i et land plikter å gi alle gratis grunnskoleundervisning Kvinnekonvensjonen Kvinnekonvensjonen skal sikre at kvinner har de samme rettigheter som menn Artikkel 10 i kvinnekonvensjonen fastslår at kvinner og menn skal ha lik rett til utdanning Konvensjonen om avskaffelse av alle former for rasediskriminering I konvensjonen forplikter konvensjonspartene å forby og avskaffe enhver form for rasediskriminering og å sikre enhver uten hensyn til rase hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse likhet for loven Konvensjonen ramser opp en rekke rettigheter som særlig viktig og retten til undervisning og opplæring i artikkel 5 punkt v er én av disse Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne Retten til utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne er nedfelt i artikkel 24 i konvensjonen Her heter det at staten skal sørge for at også barn med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanningssystemet og sikres skolegang på lik linje med funksjonsfriske barn Internasjonale utdanningsmål FNs tusenårsmål I 2000 vedtok verdens ledere åtte målsetninger kalt FNs tusenårsmål To av tusenårsmålene relaterer seg til utdanning Disse fastsetter at alle skal ha et grunnleggende utdanningstilbud innen 2015 og at alle barrierer som hindrer full likestilling mellom kjønnene i grunn og videregående og høyere utdanning skal være borte innen samme år sett inn link Utdanning for alle På Dakar konferansen om Utdanning for alle i 2000 ble det vedtatt seks hovedmål for utdanning internasjonalt Å utvide og forbedre omsorg for og opplæring av småbarn særlig de mest sårbare og marginaliserte Å sikre at alle barn særlig jenter barn med vanskelige livsvilkår og barn fra etniske minoriteter får adgang til og fullfører gratis og obligatorisk grunnskole av god kvalitet innen år 2015 Å sikre at læringsbehovene til alle unge og voksne blir tilfredsstilt gjennom rettferdig tilgang til egnet opplæring og tilegnelse av grunnleggende livsferdigheter Halvere analfabetismen blant voksne innen 2015 spesielt kvinner samt sikre rettferdig tilgang til grunnleggende og videregående utdanning til alle voksne

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/fn-konvensjoner (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater på området utdanning - norad.no
  på utdanning Gjennom samarbeid mellom lokale myndigheter skoler og den norske Misjonsalliansen har skoledekningen for denne gruppen i én provins økt til 85 prosent Provinsen blir nå brukt som modell for inkluderende utdanning i resten av landet 04 12 2013 På vei mot utdanning for alle Over 95 prosent av barna i Nepal begynte på grunnskolen i 2013 De fem prosentene som fortsatt står utenfor er de fattigste og mest marginaliserte barna Disse er de vanskeligste å nå 03 12 2013 Globalt partnerskap for utdanning bidrar til at flere barn får skolegang Ti år med Det globale partnerskapet for utdanning har bidratt til at flere barn i utviklingsland går på skolen enn noen gang tidligere Flere skoler flere lærere og mer skolemateriell gir barna bedre læringsmiljø Men marginaliserte barn står fortsatt utenfor og læringsutbyttet i skolen er for dårlig 11 12 2013 Læringsmiljøer tilpasset jenter gir bedre læring Jenter gjør det bedre på skolen når læringsmiljøene tar hensyn til begge kjønn Forumet for afrikanske kvinnelige utdanningseksperter har laget en modell for å oppnå likestilling i skolen Myndigheter i flere land tar nå modellen i bruk 11 12 2013 Et av Afrikas beste universiteter Norge har i over ti år støttet Makerere universitet i å utdanne ansatte utvide studietilbudet og styrke forskning og publisering på områder av betydning for landet og regionen Kjønnsperspektivet er løftet opp på agendaen Makerere blir idag rangert som et av de beste universitetene i Afrika 11 12 2013 Et løft for dårlige skoler Målrettet innsats i de tre provinsene i Burundi der skoleresultatene var dårligst har bidratt til å øke andelen barn som går på skolen og bedre skolemiljø og eksamensresultater Det er likevel langt igjen til utdanning for alle 04 04 2013 Mer og bedre skolegang for konfliktrammede barn Redd Barna prosjekt for å innfri barns rett til skolegang ble gjennomført i 20 land med en målgruppe på 10 millioner barn 12 04 2013 Støtte til jenters utdanning gjennom flere kanaler Norsk bistand for å styrke jenters skolegang i Nepal går gjennom flere kanaler både som direkte støtte til staten og via multilaterale og frivillige organisasjoner 15 10 2013 Afrikansk forskning har påvirket politikk Forskningsinstitusjonen African Economic Research Consortium AERC ble etablert i 1988 fordi behovet var stort for å bygge kompetanse hos afrikanske forskere til å gjøre økonomiske analyser som var relevante for å utforme politikk Via AERC har 2320 afrikanere avlagt master og doktorgrad 23 08 2012 Utdanningsprosjekt har gitt flyktninger nyttige ferdigheter Flyktninghjelpen har gitt internt fordrevne ungdommer en uformell utdanning som kan sikre dem et yrke og en inntekt 15 08 2012 Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Norad støtter årlig nesten 100 frivillige organisasjoner Nedenfor er eksempler på resultater som organisasjonene rapporterer om 15 08 2012 Flere lærere og jenter i skolen Den samlede budsjettstøtte til Mosambik utgjør noe under 20 prosent av statsbudsjettet Støtten har blandt annet bidratt til at tusenvis av lærere er utdannet og enda flere jenter har begynt i skolen 16 10 2013

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-utdanning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om utdanning - norad.no
  for alle Å utdanne jenter bidrar til mindre barnedødelighet bedre helse utjevning av lønnsforskjeller og økonomisk vekst Nøkkelen er flere gode lærere 31 10 2013 Norsk bistand til utdanning i sårbare situasjoner En ny studie viser at over 27 prosent av norsk utdanningsstøtte går til sårbare situasjoner Nesten halvparten av støtten gis gjennom sivilt samfunn hovedsakelig norske organisasjoner 05 03 2013 Ønsker nye utviklingsmål for utdanning etter 2015 Kvalitet ungdom og videregåendeopplæring og prioritering av de fattigste og barn i konflikt Dette er temaer Norad har gitt Utenriksdepartementet råd om å prioritere når verdenssamfunnet skal diskutere og sette nye utviklingsmål for utdanning 07 11 2012 Forskningskonferanse etterlyser innovasjon For å produsere kunnskap som kan bidra til å løse framtidens utfordringer må forskningsinstitusjonene både i Sør og i Nord tenke nytt Det kom fram på en konferanse som Norad arrangerte med Forskningsrådet for å få innspill til stortingsmeldingen om forskning og Norads forskningsstrategi 18 10 2012 Arbeidet med å få alle barn i skole stagnerer Arbeidet med å få flere barn til å begynne på skolen har stagnert og mange unge mennesker mangler elementære kunnskaper viser ny rapport fra UNESCO 27 09 2012 FN løfter utdanning på agendaen FNs generalsekretær lanserer for første gang et utdanningsinitiativ som skal sikre barn og ungdom en utdannelse som er av god kvalitet som er relevant og skaper forandring 25 09 2012 Barn i krig må også få utdanning Under FNs 67 generalforsamling møttes internasjonale ledere til et eget arrangement for å diskutere utdanning i konfliktområder Norges utviklingsminister Heikki Holmås ledet møtet 25 11 2011 Fornyet innsats for å få flere på skole Lovnader om 1 5 milliarder dollar for å sikre alle barn grunnskoleutdanning var resultatet etter at The Global Partnership for Education GPE møttes i november Forrige 1 2 3 4 Neste Tweet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultatrapport 2011 - norad.no
  hindrer utvikling og gjør det vanskelig for befolkningen å forme sin egen fremtid Forord link Sammendrag Resultatrapporten består av tre selvstendige deler Sammendrag link Del 1 Bistand og konflikt Hovedtemaet for årets resultatrapport er resultater av norsk bistand til land der konflikt i stor grad har preget utviklingen eller mangelen på utvikling Del 1 Bistand og konflikt link Del 2 Aktuelt om resultater I de senere årene har bistandsdebatten i økende grad dreid seg om resultater Del 2 Aktuelt om resultater link Del 3 Tallenes tale Statistikk som viser hva norsk bistand brukes til og sammenligner Norge med andre giverland Del 3 Tallenes tale Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Forord - norad.no
  som ikke virker må vi endre eller avslutte Årets tema er viktig men krevende Land i konflikt er de vanskeligste landene å oppnå resultater i Den politiske situasjonen kan endre seg raskt I samfunn som preges av lovløshet og korrupsjon må bistandstiltak følges særlig nøye opp Det er også risiko for at bistanden blir en del av konflikten Sjansen for å mislykkes er overhengende Likevel kan risikoen ved ikke å gjøre noe være større enn sjansen for å feile i forsøket Mange forhold avgjør om samfunn kan bevege seg fra krig til fred Bistanden er en liten brikke og resultatene må vurderes i lys av dette Resultatrapporten viser eksempler på norsk bistand som har bidratt til å redde liv og redusere lidelsene forårsaket av krig og konflikt Mennesker på flukt har fått husly mat og vann og sårede har fått helsehjelp Rapporten viser også eksempler som har bidratt til stabilisering og fredsbygging ved hjelp av sivile observatørstyrker forsoningstiltak eller gjennom at tidligere marginaliserte grupper har fått en mulighet til å delta i politiske prosesser Den viser også tiltak som har bidratt til gjenoppbygging og utvikling av statlige institusjoner og et levende sivilt samfunn I tillegg til den direkte effekten av tiltakene kan internasjonal tilstedeværelse bidra til å beskytte sivilbefolkningen Norads resultatrapporter er ett av flere bidrag til større åpenhet om resultater og utfordringer i norsk bistand Rapporten er verken en forskningsrapport eller en samlet evaluering av all norsk bistand til land i konflikt men analysene og eksemplene baserer seg på evalueringer forskning og internasjonale erfaringer Oslo 12 12 11 Villa Kulild Direktør Tweet Relaterte artikler Sammendrag Del 1 Bistand og konflikt Del 2 Aktuelt om resultater Del 3 Tallenes tale Relaterte filer Norads resultatrapport 2011 Forord og innholdsfortegnelse pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/forord (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Sammendrag - norad.no
  bidro både til å bygge 300 km vei og å gi midlertidig arbeid til 23 500 mennesker For mange var dette en første erfaring med lønnsarbeid En gjennomgang konstaterer at dette bidro både til fattigdomsreduksjon og til å dempe konflikter i en tidlig fase etter selvstendigheten I Sør Sudan er kamp om tilgang til dyrkbar jord beitemark og vannkilder fortsatt en årsak til lokale væpnede konflikter Norsk Folkehjelp har støttet kartlegging av denne typen naturressurser for å sørge for bedre forvaltning og bidra til konfliktreduksjon Tiltaket har ført til økt produksjon og bedre inntekter for lokalbefolkningen men har i liten grad bidratt til å redusere konflikter over ressursene Somalia er et av de mest talende eksemplene på utfordringene som møter bistandsaktører i sårbare stater Mens tørken og sultkatastrofen herjer risikerer bistandsarbeidere å bli kidnappet eller drept i sine forsøk på å få bistand fram til en nødstilt befolkning Væpnede grupper krever avgifter for å la konvoier med bistand passere Flyktninghjelpen har gjennom å bygge gode relasjoner med lokalsamfunn lyktes i å skape aksept for at organisasjonen kan levere nødhjelp De har nådd fram med matvarebistand og husly forbedret sanitærforhold og tilbudt grunnskoleutdanning til mange tusen mennesker Bare i august 2011 mottok 70 000 somaliere matbistand fra Flyktninghjelpen I borgerkrigen på Sri Lanka var Norge tilrettelegger for fredsprosessen der partene inngikk en våpenhvileavtale i 2002 og avholdt fredsforhandlinger fra 2002 2003 samt forhandlinger om en bistandsmekanisme etter tsunamien Norge bidro til etableringen av og ledet en sivil observatørstyrke som overvåket partenes implementering av avtalen Observatørene bidro blant annet til at lokale konflikter ikke utartet seg og bidro til løslatelse av tvangsrekrutterte barn Da partene valgte krigens vei var det ingenting observatørstyrken kunne gjøre Det er et eksempel på at den overordnede politikken avgjør I Nord Uganda ble det inngått en delvis fredsavtale med opprørsgruppen Lords Resistance Army LRA i 2006 Dette ledet til at internt fordrevne ugandere kunne vende hjem mens LRA etablerte seg permanent i Sør Sudan DR Kongo og etter hvert i Den sentralafrikanske republikken Militær aktivitet og sivile kampanjer i disse landene har fått LRA opprørere til å desertere og returnere til Uganda under løfte om amnesti for tidligere opprørere Dette fører til at både offer og ansvarlige for overgrep ofte vender hjem til samme landsby uten at overgriperen har fått noen form for straff En lokal organisasjon bidrar til traumebearbeiding og forsoningsarbeid med støtte fra Norge Det har hjulpet både overlevende og overgripere til å forsone seg med historien og med hverandre Prosjektet har prioritert støtte til kvinner både som ofre for overgrep men også som drivkraft i forsoningsprosessen Fredsavtalen mellom maoistopprørerne og regjeringen i Nepal i 2006 la grunnlag for utarbeidelse av en ny grunnlov og utvikling av et fungerende demokrati Selv om prosessen har stått i stampe på grunn av de store motsetningene mellom partene har tidligere marginaliserte grupper fått mulighet til å delta i prosessen Norge har støttet lokale organisasjoner som arbeider for etniske minoriteters og kvinners rettigheter Dette har resultert i at etniske

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/sammendrag (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Del 1 - norad.no
  nabolandene Dette gjør det viktig for Norge å engasjere seg både av humanitære utviklingspolitiske og sikkerhetspolitiske grunner De følgende fem kapitlene ser på bistand til land i konflikt fra ulike sider Kapittel 1 gir en kort bakgrunn om tenkningen rundt bistand til land i konflikt Kapittel 2 gir en oversikt over det norske engasjementet i land som er i eller på vei ut av konflikt med noen konkrete eksempler på hvordan dette engasjementet har artet seg ulike steder Kapitlet viser også hvordan de norske bistandsmidlene til slike land fordeler seg Kapittel 3 forklarer hvordan bruken av bistand som virkemiddel har utviklet seg når det gjelder konfliktsituasjoner Hovedvekten er lagt på kapittel 4 som viser ulike former for norsk engasjement illustrert med resultateksempler nummerert fra 1 til 32 Eksemplene kommer fra land og områder som har gjennomgått langvarige væpnede konflikter I noen av landene som Guatemala og Mosambik er det flere år siden konflikten opphørte mens i andre som Afghanistan og Det palestinske området pågår konfliktene fremdeles Eksemplene kan leses hver for seg og vektlegger informasjon om resultater De fleste eksemplene inkluderer også refleksjoner om hva vi kan lære av de ulike tiltakene som er gjennomført I kapittel 5 oppsummeres det hvordan eksemplene i rapporten kan belyse spørsmål av betydning for forvaltningen av norsk bistand Last ned del 1 ved å klikke på vedlegget til høyre Du kan også laste ned hele resultatrapporten Tweet Relaterte artikler Forord Sammendrag Del 2 Aktuelt om resultater Del 3 Tallenes tale Relaterte filer Norads resultatrapport 2011 Del 1 pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/del-1 (2014-09-27)
  Open archived version from archive