archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Del 2 - norad.no
  Opprann Debatten dreier seg om i hvilken grad det er mulig å fastslå effektene av ulike former for bistand Diskusjonen handler både om bistandsorganisasjoner og givere har tilstrekkelig dokumentasjon av hva bistandskronene leder til og om resultatene som oppnås er gode nok Denne delen av rapporten gir en introduksjon til politiske initiativ tiltak og nyere studier som påvirker resultatarbeidet i norsk bistand Det er også informasjon om resultater i multilateral bistand Last ned hele del 2 ved å klikke på lenken til høyre Du kan også laste ned hele resultatrapporten Tweet Relaterte artikler Forord Sammendrag Del 1 Bistand og konflikt Del 3 Tallenes tale Relaterte filer Norads resultatrapport 2011 Del 2 pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2011 Bistand og konflikt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/del-2 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Del 3 - norad.no
  av BNI Norsk bistand har vært økende de siste årene Fra 2001 og til 2010 økte bistanden med 129 prosent Korrigert for inflasjon var økningen på over 90 prosent I tillegg til at norsk bistand har økt de siste ti årene har den også økt i forhold til BNI I 2001 utgjorde bistanden 0 8 prosent av BNI Bistanden utgjorde 1 1 prosent av BNI i 2010 som er det høyeste bistandsnivået i forhold til BNI som er målt siden 1992 Norges bistand kan deles inn i tre hovedkategorier administrasjon multilateral og bilateral bistand Administrasjon er kostnader forbundet med forvaltning av bistanden Dette går til å finansiere utgifter som Norad Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene har som er forbundet med bistandsforvaltning Den multilaterale bistanden består av kjernestøtte til multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken Disse midlene forvaltes av organisasjonene og Norge stiller ikke direkte krav til hvilke typer prosjekter eller hvilke land som skal motta dem Kontingenter til ulike FN organisasjoner og generell støtte til organisasjoner som helsefondene Global Alliance for Vaccines and Immunisation GAVI og The Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and Malaria GFATM er eksempler på multilateral bistand Bilateral bistand er øremerkede midler som gis til prosjekter som er knyttet til et land eller region eller som er knyttet til en spesifisert sektor Den bilaterale bistanden kan deles i to underkategorier bilateral og multi bilateral bistand Den multi bilaterale bistanden er øremerkede midler som gis til multilaterale organisasjoner Denne er i motsetning til den multilaterale bistanden knyttet til spesifikke prosjekter Den rene bilaterale bistanden er for eksempel direkte utviklingssamarbeid mellom Norge og et samarbeidsland eller midler som kanaliseres gjennom enten norske lokale eller internasjonale ikke statlige organisasjoner Informasjonsarbeid i Norge og kostnadene forbundet med å motta flyktninger til Norge inngår også i den bilaterale bistanden Les hele Del 3

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2011/del-3 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultatrapport 2012 - norad.no
  kunnskap om olje og skatteforvaltning har relativt små bidrag gitt statlige inntekter som er mange ganger større enn bistanden Les hele innledningen link 10 hovedbudskap om bistand til naturressursforvaltning Utnyttelse av naturressurser har ført til positiv økonomisk og sosial utvikling i så ulike land som Norge og Botswana Les mer om hvordan om hvordan dette er mulig link Historisk utvikling Fra Kerala til klima Norsk bistand til naturressursforvaltning har endret seg i løpet av de siste 60 årene Norsk bistanden til naturressursforvaltningen fra 1952 til i dag link Eksempler på resultater av norsk bistand Det viktigste innholdet i rapporten er selve resultateksemplene Eksempler på resultater av norsk bistand link Tallenes tale Rapportens statistikkdel tar for seg utvalgt utviklings og bistandsstatistikk Tallenes tale Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Forord - norad.no
  kunnskap om ressursgrunnlaget og i tillegg lover og regler som gir forutsigbare rammevilkår for industrien samtidig som de ivaretar landets interesser Videre er det nødvendig med offentlige myndigheter med vilje og kapasitet til å fremforhandle gode kontrakter og til å påse at regelverket overholdes Åpenhet om inntektsstrømmer og prosesser for å sikre at berørte aktører blir konsultert er også viktig for å sikre god forvaltning Rapporten inneholder eksempler på hvordan bistand til utforming av skattelover og kapasitetsbygging av skattemyndigheter og sivilt samfunn har ført til økte inntekter for staten Landbruk fiske og skog er naturressurser som gir et direkte inntekts og livsgrunnlag for de fleste mennesker i utviklingsland Økt produktivitet og en bærekraftig utnyttelse av disse ressursene er en forutsetning for å øke matsikkerheten og skape grunnlag for lokal økonomisk utvikling Resultatrapporten viser eksempler på at norsk bistand har bidratt til bedre utnyttelse av ressurser gjennom blant annet forskning ressurskartlegging utforming av lovverk og nye produksjonsteknikker Den inneholder også eksempler på mindre vellykkede tiltak der de ønskede effektene har uteblitt fordi det har blitt tatt for lite hensyn til lokale forhold eller til naturens tålegrenser Globale klimaendringer forverrer fattigdomsproblemet gjennom reduserte avlinger og naturkatastrofer Dette rammer de aller fattigste hardest Rapporten inneholder eksempler på bistand som har bidratt til klimatilpasning redusert avskoging og reduserte klimagassutslipp Norads resultatrapport er ett av flere bidrag til større åpenhet om resultater av norsk bistand Rapporten er hverken en forskningsrapport eller en samlet evaluering av all norsk bistand til naturressursforvaltning Den presenterer et utvalg resultateksempler innenfor årets tema Eksemplene baserer seg på evalueringer forskning prosjektrapporter samt Utenrikstjenestens og Norads egne vurderinger Oslo 11 12 2012 Villa Kulild Direktør Tweet Relaterte artikler Norads resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning 10 hovedbudskap om bistand til naturressursforvaltning Historisk utvikling Fra Kerala til klima Eksempler på resultater av norsk bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/forord (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Innledning - norad.no
  store naturressurser Norsk bistand tilknyttet utnyttelse av naturressurser har historisk balansert mellom en vektlegging av økonomisk utvikling på den ene siden og miljø på den andre I den tidlige fasen av norsk bistand var perspektivet nesten utelukkende knyttet til økonomisk vekst Nå er det en større balanse mellom de to hensynene samtidig som spørsmål knyttet til klima har fått mer oppmerksomhet At Norge understreker forhold knyttet til både vekst og vern er en refleksjon av våre egne nasjonale erfaringer Norge har hatt en rekke konfliktfylte debatter og avveininger når det gjelder ivaretakelse av miljø og sosiale hensyn ved store utbygginger innen petroleum og vannkraft En erfaring Norge tar med seg i dialog med samarbeidspartnerne er at diskusjonene rundt reelle og vanskelige dilemmaer har blitt håndtert på en åpen og inkluderende måte med sterkt engasjement fra både sivilt samfunn berørte lokalsamfunn næringsinteresser og opposisjonen på Stortinget Utviklingsutfordringen Store deler av jordas befolkning har hatt en betydelig velstandsøkning de siste tiårene Fra 1990 til 2008 ble verdenshandelen firedoblet Samtidig ble handelen mellom utviklingsland tidoblet Velstandsøkningen har en bakside Fremgangen er ujevnt fordelt og menneskeskapte klimaendringer truer med å øke jordens gjennomsnittstemperatur så mye at det vil endre økosystemene fundamentalt Dette vil ramme de fattigste landene hardest Afrika sør for Sahara og Sør Asia kommer ikke til å nå tusenårsmålet om halvering av ekstrem fattigdom og sult innen 2015 selv om utviklingslandene sett under ett allerede har nådd målet Omkring én milliard mennesker har ikke tilgang til nok mat og sultproblemet vil øke med økt befolkningspress i allerede fattige områder I tillegg til løsninger som skaper vekst for land trengs også løsninger for å gi de fattigste i disse landene muligheter til inntekter og matsikkerhet Det er et paradoks at land med store forekomster av verdifulle ikke fornybare naturressurser ofte har hatt dårligere økonomisk og sosial utvikling enn land med færre slike ressurser 2 Ofte forsvinner verdiene ut av landet uten at de kommer befolkningen til gode Et eksempel er Zambia der kobbereksporten sto for nesten 20 prosent av landets brutto nasjonalprodukt mellom 1998 og 2007 mens skatteinntektene fra kobber bare utgjorde 1 6 prosent av landets totale skatteinntekter I primærnæringene fiske og landbruk er produktivitetsvekst en hovedutfordring Overforbruk som utarmer det lokale ressursgrunnlaget et vanlig problem Fiskere og småbrukere som hovedsakelig bruker sine produkter til eget forbruk rammes hardest av miljøforringelse siden de er mest direkte avhengige av lokalt tilgjengelige naturressurser Det samme gjelder de 350 millioner fattige som lever av skogressurser Det er ikke slik at en økning i landbruksproduksjonen først og fremst kan eller bør skje gjennom å dyrke mer land FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO sier at 80 prosent av økningen i verdens matvareproduksjon fremover må skje gjennom å øke produktiviteten på eksisterende landområder Dette er fordi 45 prosent av det arealet som ikke er utnyttet til landbruk på verdensbasis er dekket av skog Å hogge denne ville innebære store klimagassutslipp og miljø ødeleggelser Ytterligere tolv prosent av potensielle landbruksområder er vernede naturområder Å dyrke jorda der

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/innledning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hovedbudskap - norad.no
  å utnytte inntektsgrunnlaget og sikre bærekraft Derfor støtter Norge kartlegging av ressurser og eiendomsforhold til lands og til havs Dette er viktig blant annet i støtten til fiskeri skogbevaring vannkraft og petroleumsvirksomhet Forsking på ressursene har økt forståelsen om hvordan de kan utnyttes mer effektivt og bærekraftig Fastsettelse av afrikanske lands yttergrenser til havs og kartlegging av fiskeressurser i havene rundt Afrika Asia og Latin Amerika er eksempler på norske bidrag 4 Kapasitetsbygging kan utløse inntekter som er mange ganger større enn bistanden Deling av norske erfaringer innen petroleum og skatt er eksempler på at bistanden kan virke katalytisk Relativt små bidrag har gitt statlige inntekter som er mange ganger større enn bidraget Gjennom bistandens historie har norsk kompetanse vært brukt med varierende hell Å overføre kompetanse slik at effektene opprettholdes etter at den norske ekspertisen ble trukket ut har vært en av de største utfordringene En lærdom fra tidlige infrastrukturtiltak var at hvis det ikke var lokal vilje og kompetanse til å fortsette bruk og vedlikehold feilet prosjektene Bygninger og utstyr ble stående igjen som såkalte hvite elefanter symboler på feilslått bistand I dag handler det i større grad om å dele norske erfaringer innen naturressursforvaltning og utvikling av nasjonale institusjoner Der norsk kompetanse har vært etterspurt og samarbeidet har vært langsiktig og tilpasset lokale forhold har bistanden gitt gode resultater 5 Bistand kan utløse kommersielle investeringer i utviklingsland Kommersielle investeringer er nødvendig for utvikling i mange land Da må det være lønnsomt for kommersielle selskaper å investere i klima og miljøvennlige løsninger Bistand kan brukes til å skape gode rammebetingelser for investeringer Et eksempel er å redusere investeringsrisikoen i prosjekter for utvikling av ren energi eller økoturisme 6 Medbestemmelse over naturressurser må styrkes Den norske skogsatsingen legger vekt på økt samarbeid mellom lokalsamfunn og nasjonale myndigheter Dialog mellom lokalsamfunn og myndigheter har blant annet ført til krav om åpenhet i beslutninger som angår tildeling av konsesjoner for skoghogst Mange sivilsamfunnsaktører har spilt en viktig rolle i å gi lokalsamfunn stemme i slike diskusjoner og i å øke åpenheten rundt statlig forvaltning av naturressurser Norsk bistand har bidratt til økt lokal kontroll over naturressursene i flere land Jordrettigheter er en viktig del av dette arbeidet Der bistanden støtter lokal forvaltning er det viktig å sørge for at kvinner deltar i beslutningsprosessene slik at deres behov ivaretas 7 Satsing på kvinner er lønnsomt Når kvinner får økt kontroll over naturressurser og samme tilgang som menn til offentlige goder slik som subsidier i landbruket øker produktiviteten Verdensbanken sa i sin rapport om verdens utvikling i 2012 at dersom for eksempel kvinnelige bønder i Malawi og Ghana får samme tilgang til gjødsel og andre innsatsfaktorer som menn vil maisavlingene øke med nesten en sjettedel Ofte blir det forbedringer i barns ernæring helse og utdanning når kvinner får større kontroll over ressursene For å styrke kvinners stilling må det tas tak i flere ulikheter samtidig Eiendomsforhold tilgang til informasjon og medbestemmelse og tilgang til utdanning og helse Les hele rapporten World Development Report

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/hovedbudskap (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Historisk utvikling - norad.no
  70 tallet Flere av prosjektene ble likevel kritisert for å ha negative sosiale og miljømessige konsekvenser for eksempel ved at utbygging reduserte artsmangfoldet og vanntilførselen til lokalbefolkningen En evaluering fra 2007 av norsk støtte til vannkraftutbygging i Nepal og Mosambik mellom 1965 og 2006 konkluderte med at utbyggingen av infrastrukturen var vellykket men at miljøhensyn ikke ble ivaretatt systematisk verken fra Norges eller samarbeidslandenes side Motsetningsforholdet mellom vekst og vern ble ytterligere forsterket da utviklingslandene på 1980 tallet ble rammet av en gjeldskrise Det er i denne perioden eksempler på at giverland slettet gjeld i utviklingsland i bytte mot investeringer som ivaretok miljøet for eksempel tiltak for å bekjempe avskoging eller sikre vern av truede arter Denne miljørettede gjeldssletten var en liten del av en større gjeldsslette som skjedde i denne perioden 1990 tallet Globale miljøløsninger 1990 tallets internasjonale utviklingsagenda prioriterte støtte til godt styresett og vektlegging av demokratisering rettigheter og effektivitet Nasjonale fattigdomsstrategier og sektorprogrammer ble sentrale Miljø kom inn som et tverrgående tema I ettertid har det vist seg at bærekraftig bruk av naturressurser ikke i tilstrekkelig grad ble ivaretatt i disse planprosessene På begynnelsen av 1990 tallet kom miljøsaken høyt opp på den politiske agendaen og støtten til miljø og naturressursforvaltning økte Miljøproblemer som klimaforandringer ozonfortynning erosjon av fruktbar jord avskoging redusert artsmangfold og foru rensning av luft vann og jord fikk stor oppmerksomhet Samtidig førte befolkningsvekst til enda større fattigdomsproblemer Norge startet i denne perioden mange miljørelaterte bistandstiltak i Asia med den begrunnelsen at land med en viss grad av økonomisk vekst bedre kunne nyttiggjøre seg norsk miljøbistand I de fattigste landene ble det igangsatt få rene miljøtiltak I stedet ble det satset på å integrere miljø i andre bistandsprogrammer En evaluering fra 1995 berømmet Norge for å ha bedret miljøaspektet i bistanden Evalueringen kritiserte likevel miljøsatsingen for å ha vært fragmentert og lite forankret i mottakerlandene Endringene som var nødvendige for at miljø skulle integreres i utviklingslandenes nasjonale planer og offentlige tiltak uteble Miljøsatsingen besto i stor grad av enkeltstående programmer og prosjekter drevet av marginaliserte miljøadministrasjoner eller prosjektbaserte bistandsorganisasjoner I 2002 avviklet Norge særbevilgingen for miljø og naturressursforvaltning fordi bevilgningen ikke i tilstrekkelig grad har medvirket til å fremme integrering av miljøhen syn i det øvrige utviklingssamarbeidet På 1990 tallet ble det igjen reist omfattende kritikk av mange vannkraftsutbygginger og det ble dokumentert at flere av disse blant annet hadde ført til miljø ødeleggelser I 1991 nedsatte Verdensbanken etter internasjonalt press for første gang en uavhengig kommisjon som skulle undersøke et nylig påbegynt damprosjekt i Narmadaelven i India Kraftpotensialet ved å regulere elven var stort og utbyggingen ville gi renere drikkevann Store befolkningsgrupper måtte flyttes og inngrepene i naturen var store 2000 frem til i dag Fattigdomsreduksjon miljø og klima ses i sammenheng Norge har lenge drevet omfattende bistand rettet mot forvaltning av en rekke typer naturressurser som landbruk fiske energi skog og olje Et kjennetegn for bistanden på 2000 tallet har vært en utvidelse og oppskalering av slike innsatser med mer vekt på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/historisk-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultateksempler - norad.no
  til Målet med portalen er å vise frem norsk bistand og hvilke resultater vi oppnår med de pengene vi investerer i internasjonalt utviklingssamarbeid Besøk Norads resultatportal Her er alle eksemplene fra resultatrapporten publisert I portalen er verden bare et tastetrykk unna Hvert resultateksempel sier noe om hvorfor prosjektet fikk støtte hvilket problem bistanden skulle gjøre noe med hvor mye penger Norge har brukt hvilke resultater som er oppnådd og hva vi har lært Se filmen om resultatportalen Tweet Relaterte artikler Norads resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning Forord 10 hovedbudskap om bistand til naturressursforvaltning Historisk utvikling Fra Kerala til klima Tallenes tale Relaterte filer Alle eksemplene i resultatrapporten 2012 PDF pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/resultateksempler (2014-09-27)
  Open archived version from archive •