archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Systemer for helseinformasjon - norad.no
  et dataprogram som er åpent tilgjengelig Programmet egner seg for å analysere data på distrikts og nasjonalt nivå i utviklingsland HISP styrker informasjonsbruk gjennom opplæring av lokale teknologer og beslutningstakere og bidrar med forskning og formidling Den norske støtten går til programutvikling og gjennomføring av dataprogrammer for helseinformasjonsystemer i utviklingsland samt utdanning av master PhD studenter innen helseinformatikk WHO har fremhevet at HISP har en av de beste metodene for å utvikle helseinformasjonsystemer HISP er derfor en sentral partner for FN HISP startet sitt arbeid i Sør Afrika i 1995 Nettverket arbeider etter forespørsel fra en rekke land som ønsker å utvikle sine informasjonssystemer for helse Målet er å forbedre kapasiteten til å innhente analysere og bruke data for å ta bedre beslutninger samt å formidle og rapportere resultater Nært samarbeid med og eierskap hos nasjonale myndigheter samt å bygge på eksisterende teknologi har vært viktig for å utvikle systemer som tar høyde for eksisterende kunnskap behov rutiner og lokal kapasitet for vedlikehold Resultater Helseinformasjonsystemer i mer enn 30 land HISP har bidratt til uteksamineringen av mer enn 100 mastergradstudenter og 20 PhD studenter i informatikk fra blant andre Etiopia Malawi Mosambik Sri Lanka og Tanzania Mange av disse arbeider nå med helseinformasjonsystemer i offentlige institusjoner privat sektor eller som vitenskapelig ansatte på universiteter i hjemlandet Se boks 2 4 på side 31 om norsk støtte til høyere utdanning som har bidratt til HISP programmet HISP har hatt en betydelig påvirkning på helseinformasjonsystemer i lav og mellominntektsland Nettverket av brukere av DHIS omfatter over 30 land i Afrika Asia og Latin Amerika Over 1 3 milliarder mennesker kan potensielt dekkes av tjenestene I land som HISP har jobbet lenge i er det dokumentert mer systematisk bruk av informasjon til å bedre helsetilbud og administrasjon I Kenya benytter helseadministrasjonen elektroniske data til kartlegging og planlegging I Liberia ble informasjonen brukt i planlegging av ny nasjonal tiårsplan Avtaler om tjenestelevering fra sivilsamfunnsorganisasjoner overvåkes ved hjelp av programvaren I Malawi har tilgjengelighet av data fremmet desentralisering av beslutningsmyndighet til distriktsnivå Distriktsadministrasjonen benytter systemet til å identifisere klinikker med for lav kvalitet og setter inn tiltak for å forbedre kvaliteten I Sierra Leone har WHO vist at bruk av programvaren til å analysere planlegge og gjennomføre tiltak for mødre og barnehelse har ført til en høyere andel fødsler på klinikker og sykehus enn tidligere Data for elleve standardindikatorer for mødre og barnehelse er nå tilgjengelige i 75 land Dette gjør det lettere å måle fremgang mot tusenårsmålene HISP har bidratt til å heve kvaliteten på dataene i de landene de arbeider i Lærdommer Nye helseinformasjonsystemer bygger på eksisterende løsninger Evalueringer av prosjektet viser at de fleste land tidlig oppnår tilgang til informasjon av høy kvalitet og relevans etter innføring av District Health Information Software også på lokalt nivå Det gjør HISP systemet for helseinformasjon til et av de mest brukte i verden Evalueringen pekte videre på at lokal deltakelse i utviklingav helseinformasjonsystemer og involvering av lokale universiteter i forskning og utvikling sikrer nødvendig bærekraft

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/systemer-for-helseinformasjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Fagbevegelsen bidrar til at petroleumsr... - norad.no
  Bolivia videreføres i perioden 2013 2015 med et budsjett på 1 3 millioner kroner Betydelige mengder olje og gass har bidratt med store inntekter til Bolivia siden nasjonaliseringen av petroleumssektoren i 2006 Lærdommer fra andre land viser at inntekter fra petroleumssektoren kan bidra til redusert fattigdom hvis ressursene forvaltes rettferdig og demokratisk Aktive fagforeninger spiller en viktig rolle ved å styrke den sosiale dialogen sette fokus på faglige og menneskelige rettigheter samt å sikre en mer rettferdig fordeling av godene Som del av Olje for utvikling programmet i Bolivia har Norge bidratt gjennom LO og forbundet Industri Energi med kunnskap og erfaring til olje og gassarbeiderforbundet Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia Målet er å gjøre fagbevegelsen i stand til å engasjere myndighetene og arbeidsgivere for å sikre bred deltagelse og åpenhet i petroleumsindustrien Resultater En aktiv fagbevegelse sikrer åpenhet og medbestemmelse Foto Federacion Nacional de Trabajadores Petroleros de Bolivia Fra å bestå av 1000 medlemmer i 2008 organiserer Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia i dag oppimot 10 000 arbeider om lag halvparten av arbeidstakerne i olje og gassektoren Selv om det økonomiske bidraget fra Norge har vært beskjedent har prosjektet oppnådd gode resultater Gjennom opplæring og erfaringsutveksling har det norske forbundet Industri Energi bidratt til å fremme bevisstheten og kunnskapen om petroleumssektoren blant fagbevegelsen i Bolivia Dette har gjort forbundet bedre i stand til å utøve sitt viktige mandat gjennom å drive politisk påvirkningsarbeid mobilisere arbeidstakere samt overvåke landets oljepolitikk Olje og gassarbeiderforbundet i Bolivia bidrar til ansvarliggjøring av myndighetene ved å ta opp kontroversielle problemstillinger på vegne av medlemmene Forbundet har god tilgang til og øver innflytelse overfor myndighetene Ved å organisere årlige oljeseminarer bidrar fagbevegelsen til å fremme dialog mellom myndigheter arbeidsgivere og arbeidstakere Olje og gassutvinning er et betent tema i Bolivia spesielt hos miljø og urbefolkningsorganisasjoner I tillegg til det nære samarbeidet med myndighetene samarbeider forbundet med miljøbevegelsen og urfolksgrupper om å løfte miljø spørsmål på den politiske agendaen Etter at president Evo Morales kom til makten i 2005 har det blitt etablert formelle klagesystemer for urbefolkning som påvirkes av utbyggingen av gassrørledninger i landet I henhold til forpliktelsene Bolivia har overfor den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO skal urbefolkningsgruppene bli konsultert ved petroleumsaktivitet på sine områder Gjennom informasjonsdeling og kompetanseheving bistår forbundet urbefolkningsgruppene med å styrke deres kunnskap om hvordan utvinningen av naturressursene kan komme lokalsamfunnene til gode Fagbevegelsen i Bolivia deltar aktivt i debatten om bekjempelse av korrupsjon og forbundet har regelmessige møter med energiministeren arbeidsministeren og presidenten I 2012 ble det vedtatt at forbundet skal ha en representant i styret i alle større oljeselskaper Det er rimelig å anta at dette bidrar til å styrke forbundets mulighet til å overvåke selskapene og således reduserer risikoen for korrupsjon Det er vanskelig å organisere arbeidstakere innen petroleumssektoren og spesielt krevende er det å fokusere på likestilling Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia prioriterer organisering av kvinner og oppfordrer dem til å ta verv Forbundet har lyktes med å øke antallet kvinnelige medlemmer

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fagbevegelsen-bidrar-til-at-petroleumsressurser-forvaltes-mer-rettferdig-og-demokratisk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  både kan forebygges og behandles Verdenssamfunnet gikk derfor sammen om å etablere Det globale fondet for bekjempelse av hiv aids tuberkulose og malaria Fondet har bidratt til at tusenårsmål 6 om blant annet reversering av aidsepidemien langt på vei blir oppnådd 08 04 2014 8 2 millioner flere barn på skolen siden 2001 Norads resultatrapport 2011 viste at Afghanistan har hatt stor fremgang i det å få flere barn også jenter på skole Siden da har antallet økt ytterligere Samtidig har flere kvinner begynt på lærerskolen og flere unge får yrkesopplæring 03 02 2014 Mer rettferdig fordeling i regnskogen Norad støtter et av verdens største regnskogsprosjekter i Indonesia Lokalsamfunnene har fått styrkede landrettigheter og legger nå grunnlaget for økte inntekter 03 02 2014 Forskning styrker klima og skogsatsingen i Indonesia Arbeidet for å redusere avskogingen krever store faglige ressurser og planlegging på tvers av sektorer Indonesia bruker forskningsresultater til å utarbeide lokale lavkarbonstrategier som skal bidra til helhetlige og effektive klimatiltak 03 02 2014 Fremgang i kampen for regnskogen i Liberia Klimaprosjekter møter hard konkurranse fra tømmerselskaper og plantasjeindustri Men støtte til bærekraftig skogforvaltning gir håp om bedre levekår og mindre avskoging 30 01 2014 Lokalsamfunn i Indonesia sikrer eiendomsretten til skogen Støtte til miljøorganisasjoner som driver opplæring i blant annet kartlegging av skog og tradisjonelle landområder og forhandling med myndighetene har bidratt til å styrke lokalbefolkningens landrettigheter 11 12 2013 Et løft for dårlige skoler Målrettet innsats i de tre provinsene i Burundi der skoleresultatene var dårligst har bidratt til å øke andelen barn som går på skolen og bedre skolemiljø og eksamensresultater Det er likevel langt igjen til utdanning for alle 11 12 2013 Læringsmiljøer tilpasset jenter gir bedre læring Jenter gjør det bedre på skolen når læringsmiljøene tar hensyn til begge kjønn Forumet for afrikanske kvinnelige utdanningseksperter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=10 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  institusjoner hindrer lekkasje av ressurser ut av landet 11 12 2013 Universitetssamarbeid bidrar til kunnskap og debatt om demokrati i Indonesia Samarbeid mellom Universitetet Gadjah Mada UGM og norske universiteter har bidratt til utvikling av demokrati i Indonesia 11 12 2013 Eksperter på likestilling har forbedret lover og politiarbeid Universitetet i Zimbabwe har utdannet 200 eksperter på kvinnerett fra tolv land i det østlige og sørlige Afrika Dette har bidratt til at likestilling er innført på alle områder i den nye grunnloven i Zimbabwe Siden starten for 25 år siden har mange av de uteksaminerte bidratt til lovreformer og tiltak for likestilling En av de første studentene er professor Patricia Kameri Mbote fra Kenya som har bidratt til å lage Kenyas grunnlov og Rwandas miljøvernlov 11 12 2013 Fleksibelt utdanningstilbud har gitt nomader skolegang I samarbeid med en rekke organisasjoner har Redd Barna bidratt til å gi barn og unge i nomaderegionen Karamoja et fleksibelt og alternativt utdanningstilbud En undervisning som er tilpasset lokale forhold og levesett har sørget for at 265 000 barn har fått gå på skolen siden starten i 1998 11 12 2013 Et av Afrikas beste universiteter Norge har i over ti år støttet Makerere universitet i å utdanne ansatte utvide studietilbudet og styrke forskning og publisering på områder av betydning for landet og regionen Kjønnsperspektivet er løftet opp på agendaen Makerere blir idag rangert som et av de beste universitetene i Afrika 10 12 2013 Partnerskap om mødres og barns helse leverte ikke som forventet Norge inngikk i 2008 et partnerskap med pakistanske myndigheter og FN om å redusere den høye mødre og barnedødeligheten i Sindh provinsen Forhold som flom reformer i helsesektoren og svak koordinering internt i FN førte til manglende fremdrift og få resultater Norge har derfor bestemt å avslutte støtten 10 12

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=20 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  2013 Økt tilgang på prevensjonsimplantat Samarbeid mellom produsenter myndigheter og helseorganisasjoner har gitt jenter og kvinner i utviklingsland økt tilgang til prevensjon og frihet til å velge den prevensjonsmetoden som passer dem best 04 12 2013 Barn med nedsatt funksjonsevne inkludert i skolen i Vietnam I Vietnam står 60 prosent av barn med nedsatt funksjonsevne uten tilgang på utdanning Gjennom samarbeid mellom lokale myndigheter skoler og den norske Misjonsalliansen har skoledekningen for denne gruppen i én provins økt til 85 prosent Provinsen blir nå brukt som modell for inkluderende utdanning i resten av landet 04 12 2013 Resultatbasert finansiering bidrar til økt dekning av helsetjenester for kvinner og barn Større økonomisk gevinst gjennom resultatbasert finansiering kan bedre både dekning kvalitet og bruk av mødre og barnehelsetjenester 04 12 2013 På vei mot utdanning for alle Over 95 prosent av barna i Nepal begynte på grunnskolen i 2013 De fem prosentene som fortsatt står utenfor er de fattigste og mest marginaliserte barna Disse er de vanskeligste å nå 04 12 2013 Spedbarnsdødeligheten synker men ikke raskt nok til å nå tusenårsmålet Til tross for gode resultater i enkeltland er spedbarnsdødeligheten fortsatt høy Tusenårsmål 4 om å redusere dødsfall blant barn under fem år med to tredjedeler innen 2015 vil ikke nås ved dagens innsats 03 12 2013 Bygging av klasserom bidrar til bedre kvalitet i utdanning Langvarig norsk støtte til ILO tiltak på Madagaskar har ført til bedre kvalitet i utdanningen og kompetanseheving i byggebransjen 03 12 2013 Globalt partnerskap for utdanning bidrar til at flere barn får skolegang Ti år med Det globale partnerskapet for utdanning har bidratt til at flere barn i utviklingsland går på skolen enn noen gang tidligere Flere skoler flere lærere og mer skolemateriell gir barna bedre læringsmiljø Men marginaliserte barn står fortsatt utenfor og læringsutbyttet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=30 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  skog 15 10 2013 Afrikansk forskning har påvirket politikk Forskningsinstitusjonen African Economic Research Consortium AERC ble etablert i 1988 fordi behovet var stort for å bygge kompetanse hos afrikanske forskere til å gjøre økonomiske analyser som var relevante for å utforme politikk Via AERC har 2320 afrikanere avlagt master og doktorgrad 30 08 2013 FN har fått en ledende rolle i overgangsfasen fra krig til fred Mosambik er kanskje det beste eksemplet på hvordan det internasjonale samfunnet i regi av FN kan gå sammen om å bidra til fred forsoning og fremskritt 26 08 2013 Bedret økonomistyring og økonomisk fremgang Etter at budsjettstøttesamarbeidet i Malawi ble basert på en felles avtale mellom givere og myndighetene har det blitt gjort store fremskritt 26 08 2013 Betre kontroll og opplæring har redda nasjonalpark Økonomisk støtte til naturvernsfond har hjelpt nasjonale myndigheiter til å avgrense ulovleg og ukontrollert hogst 23 08 2013 Styrking av FNs Menneskerettighetsråd Forhandlingene i FNs Menneskerettighetsråd gir ikke alltid de resultater Norge ønsker og regimer som har et annet syn på menneskerettigheter har økt sin relative innflytelse Norge har derfor vært med på å etablere en uformell fem landsgruppe som skal styrke tilliten og samarbeidet mellom de ulike regionale grupperingene i håp om at dette skal styrke Menneskerettighetsrådets arbeid mer i tråd med dets opprinnelige mandat 23 08 2013 Oljebistand har økt skatteinntektene Petroleumsfaglig bistand innen geologi fiskalmåling feltutvikling og forvaltning har bidratt til å øke statens inntekter fra oljeselskaper 23 08 2013 Soldater fra væpnede grupper hjulpet tilbake til et sivilt liv Flernasjonalt program støttet av Norge hjalp tidligere regjerings og geriljasoldater i Sentral Afrika til å skape seg alternative inntektsmuligheter Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=40 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  nepalske aktører og FN 23 08 2013 FN ledet overvåking av menneskerettighetene dempet konflikten Norge støttet observatørkorps i regi av FN for å ivareta menneskerettighetene i Nepal etter borgerkrigen 23 08 2013 Kjemper for en fri og profesjonell presse Norsk støtte til medieinstitutt på Sri Lanka bidrar til å motvirke krefter som ønsker å begrense medienes frihet i en konfliktfylt tid 23 08 2013 Delvis vellykket næringslivsbistand Norsk støtte til Sri Lanka har resultert i mange arbeidsplasser men gjort lite for landets økonomi 23 08 2013 Utdanning med kjønnsperspektiv Grunnet norsk støtte til Palestina får nå flere jenter på landsbygda fullført grunnutdanning 23 08 2013 Bedre veinett og flere i inntektsgivende arbeid FN organisasjon i samarbeid med Øst Timors regjerning satte i gang prosjekt som gav 23 500 mennesker arbeid og betydelig utbedring og utbygging av infrastruktur 23 08 2013 Oljebistand har bidratt til petroleumsfond En av verdens yngste oljenasjoner tok inn 1 3 milliarder amerikanske dollar i petroleumsskatt i 2011 og har tilsvarende 60 milliarder norske kroner satt av i et petroleumsfond Samarbeid med Norge og bruk av norsk kunnskap og erfaringer har lagt grunnlaget for denne positive utviklingen 23 08 2013 Økt legitimitet for staten men liten sikkerhetseffekt Flere norskstøttede FN tiltak bedret den urolige situasjonen i Sør Sudan før valget i 2011 men mottakerne klaget på kortsiktig bistand 23 08 2013 Flere helsearbeidere forblir i hjemlandet Støtte fra blant andre Norge har ført til stor økning i antall helsearbeidere i Malawi Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=50 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  fokus har også vært satt på tiltak for å minske ulikheter mellom skolebarn 23 08 2013 Minerydding ga gode resultater Norsk Folkehjelp satte i gang et mineryddingsprosjekt etter borgerkrigen i Mosambik På 13 år ble mer enn 21 5000 miner og eksplosiver fjernet og destruert 23 08 2013 Skattesamarbeid har økt inntektene fra petroleumsvirksomhet Kompetansebygging i skatteetaten har gjort Mosambik bedre rustet til å sikre seg en rimelig andel av inntektene fra utvinning av naturressurser 23 08 2013 Utdanning og beskyttelse til internt fordrevne flyktninger Norske frivillige organisasjoner med Flyktningehjelpen i spissen har bidratt til forbedringer innen blant annet helse skole og bolig under våpenhvilen i Uganda 23 08 2013 Økt debatt om ressursfordeling og korrupsjon Etter borgerkrigens slutt i Angola i 2002 har oljeinntektene økt Korrupsjon hindrer at oljeinntektene kommer befolkningen til gode og bidrar til å undergrave tilliten til det politiske systemet Det katolske universitetet i Luanda og CMI i Bergen har siden 2006 samarbeidet om å løfte debatten om utfordringer ved styresett og offentlig forvaltning i Angola inklusive bruken av oljepengene 24 06 2013 Investeringer som har gitt økt sysselsetting og skatteinntekter Nordfunds investeringer i bedrifter i utviklingsland har gitt overskudd 18 04 2013 Vannkraftverk gir mer ren energi Tronder Power har bygd kraftverk som reduserer strømavbrudd 16 04 2013 Næringsråd skapt med norske midler Norskfinansiert distriktsutviklingsprogram i Hambantota distriktet på Sri Lanka sørget for økonomisk vekst men programmet er fortsatt avhengig av bistand Forrige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=60 (2014-09-27)
  Open archived version from archive