archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • - Resultatmåling prioriteres ikke i praksis - norad.no
  praksis En av årsakene er press på utbetalinger av bistandsmidler Evalueringen viser at politiske initiativ og presset på å utbetale penger i løpet av budsjettåret kan gå på bekostning av å måle resultater sier avdelingsdirektør Tale Kvalvaag i evalueringsavdelingen Evalueringen viser at ansatte i bistandsforvaltningen opplever at de ikke har tid til å følge opp denne delen av forvaltningsansvaret Samtidig er ledere i Utenriksdepartementet Norad og ambassadene lite opptatt av resultatmåling i planlegging og systematisk oppfølging av tiltak og ifølge evalueringen etterspør de sjelden slikt fra sine ansatte Tapte muligheter Svak resultatstyring betyr ikke nødvendigvis at bistanden ikke gir resultater Det betyr at resultatene av norsk bistand ikke blir målt og rapportert på en tilfredsstillende måte Men det innebærer også tapte muligheter til å forbedre bistanden sier Kvalvaag Om vi hadde visst mer om bistandens resultater kunne vi enklere ha redusert på dårlig bistand og gjøre mer av det som fungerer bra Evalueringsrapporten ser også på om evalueringsavdelingen legger vekt på å dokumentere resultater Ett funn er at det ofte er avstand mellom den opprinnelige oppdragsbeskrivelsen for evalueringer og det som står i de ferdige evalueringsrapportene Oppdragsbeskrivelsene fra evalueringsavdelingen er så omfattende at konsulentene som får evalueringsoppdraget ikke rekker over alt Dette kan hindre grundig vurdering av resultatoppnåelsen i evalueringene Gode håndbøker og regelverk blir ikke brukt Ifølge evalueringen er bistandsforvaltningens regelverk håndbøker kurs og rådgivning for å oppnå resultater i bistanden stort sett av god kvalitet Problemet er at retningslinjene ikke blir fulgt Flere tiltak blir godkjent uten at det blir tilrettelagt for at resultater skal kunne måles underveis i tiltakene og oppfølgingen etterpå er er mangelfull I rapporter ramses det ofte opp hvilke aktiviteter som er satt i gang eller gjennomført men det skrives lite om hva aktivitetene har ført til Evalueringen viser til konkrete eksempler på tiltak som har blitt godt fulgt opp og hvor resultater har blitt målt og rapportert på en tilfredsstillende måte Ifølge rapporten skyldes dette snarere dedikerte medarbeidere enn et godt fungerende system for resultatmåling Derek Poate er en av konsulentene bak evalueringen Kan vi måle resultatene av norsk bistand Se hans korte oppsummering av evalueringsrapporten Video Laila S Berg Resultatmåling må prioriteres og premieres Evalueringen anbefaler at ledere må styrke kunnskapen om og prioriteringen av praktiske sider ved resultatmåling og resultatbasert styring Videre foreslår evalueringen at de ansatte bør ha klare insentiver for dette arbeidsområdet med konsekvenser for karriereløp Evalueringen viser klart at Norge kan gi bedre bistand ved at vi blir flinkere til å bruke eksisterende forskning og evalueringer i planleggingen av bistandstiltak Kunnskapsbasert planlegging innebærer å lære av det vi vet at virker Man bør sørge for å ha en klar strategi for resultatmåling innenfor hva som er realistisk i hvert enkelt tiltak Hvis det er et felt man vet lite om bør man i tillegg vurdere behovet for å evaluere tiltaket Ansatte bør belønnes for god resultatstyring og ikke nødvendigvis for resultatene som sådan siden dette stort sett er utenfor deres kontroll sier Tale Kvalvaag Evalueringen ble presentert under

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/resultatm%C3%A5ling-prioriteres-ikke-i-praksis (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Nytt evalueringsprogram går til kjernen... - norad.no
  på systemer for resultatmåling i bistandsforvaltningen Norsk bistand legger mye vekt på resultater men har ikke alltid vært flink nok til å dokumentere disse Denne evalueringen ser på hvordan alt fra håndbøker og kursing til kvalitetssikring og oppfølging kan bidra til dette Se oversikt over pågående evalueringer og planlagte evalueringer på norad no Klima og skoginitiativet evalueres videre I år kommer den siste evalueringen av i alt fire i en følgeevaluering av regjeringens klima og skoginitiativ KoS Så langt har følgeevalueringen sett på alt fra sivilsamfunnets rolle til hvordan man best kan måle utslipp av menneskeskapte skogrelaterte klimagasser Så langt har klima og skoginitiativet hatt varierende fremgang på landnivå hvor for eksempel Guyana har kommet langt innen målinger av klimagasser De politiske forholdene og de lokales fagkunnskap spiller en avgjørende rolle På det internasjonale nivået har initiativet bidratt med en rekke lærdommer til debatten under klimaforhandlingene som igjen bidrar til et av målene forteller Kvalvaag Fordelen med en følgeevaluering av en så stor satsning som klima og skoginitiativet er at den legger til rette for læring underveis Gjennom en kontinuerlig vurdering av resultatene opp mot vedtatte mål kan det gjøres endringer i gjennomføringen av initiativet på et tidlig stadium Selve prosessen har dessuten skapt mulighet for mer strategiske diskusjoner og gitt partene anledning til refleksjon Evalueringsavdelingen vil fortsette å evaluere regjeringens klima og skoginitiativ i årene som kommer Foto Knut Nyfløt Formålet med den siste evalueringen under følgeevalueringen er å vurdere i hvilken grad de forventede resultatene er oppnådd fra 2007 frem til 2013 på et overordnet nivå Evalueringsprogrammet viser også at en ny evaluering av initiativet er planlagt med oppstart i 2015 ettersom dette fortsatt er en prioritet for regjeringen frem til 2020 og utgjør en vesentlig andel av det norske bistandsbudsjettet Se de første rapportene fra følgeevalueringen Norsk innsats for å dokumentere utslipp av klimagasser fremgang globalt vanskelig nasjonalt 2013 Sivilsamfunnsorganisasjoner bidrar i klima og skogsatsingen 2012 Evaluering av arbeidet for å få med utslipp fra avskoging i det globale klimaregelverket og nasjonalt REDD arbeid i fem land 2011 Ny ledelse Det siste året har det vært en utskifting i ledelsen i evalueringsavdelingen Tale Kvalvaag ble ansatt som avdelingsdirektør etter Marie Gaarder i april mens Øyvind Eggen er avdelingens første fagdirektør Vi er fortsatt opptatt av at evalueringene skal brukes Dette innebærer at både de som evalueres og andre faktisk lærer noe Dette forsøker vi å få til ved å involvere de det gjelder men vi ser at det gjenstår en del arbeid med å formidle all kunnskapen og sørge for at den faktisk blir brukt Evalueringer av ulike tiltak skal gjøre bistanden bedre Evalueringene bør gjøre en forskjell Det må gjøres mer av det som virker samtidig som man tar de nødvendige grep hvis ting ikke fungerer Vi har dessuten et ansvar for å formidle funn til den norske offentlighet for å bidra til ansvarliggjøring av alle som har ansvar for forvaltning av bistand Ifølge Kvalvaag er programmet som nå foreligger i stor grad en videreføring av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/Evalueringsprogram+2014-2016 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Flyktninghjelpens arbeid i Somalia, Pak... - norad.no
  3 milliarder kroner og cirka halvparten kommer fra den norske stat Evalueringen påpeker at Flyktninghjelpen kan gjøre mer for å kartlegge utgangssituasjonen i områder hvor den skal hjelpe Om man har gode data fra starten av et prosjekt vil det bidra til å måle resultater på en bedre måte Utfordringen for Flyktninghjelpen er å tenke mer langsiktig hevder evalueringen Velferdsgevinsten for nødlidende kunne trolig ha blitt større dersom Flyktninghjelpen hadde tenkt mer langsiktig i sitt arbeid Evalueringsteamet peker på enkelte svakheter ved Flyktninghjelpens aktivitet i de landene som ble studert Innsatsen i Pakistan blir i det store og hele vurdert positivt Evalueringsteamet mener at Flyktninghjelpen i ett tilfelle reagerte sent på matvarebehov i Somalia Ifølge nødlidende i Sør Sudan har de fått sorghum frø som ikke passet i klimaet Fleksibelt og relevant personell fra NORCAP NORCAP beredskapsstyrken blir høyt vurdert av internasjonale organisasjoner som får personell derfra Styrken har stor grad av fleksibilitet De kan stille på meget kort varsel 72 timer og har mulighet ved behov å bli inntil 18 måneder Personellet i NORCAP berømmes også for høy og relevant kompetanse Opplæringen av NORCAP personalet kunne i følge konsulentene vært mer strategisk Selv om rekrutterings og utvelgelsesprosessen er forbedret i senere tid viser konsulentene også til visse svakheter når det gjelder kvalitetskontrollen Sikkerhetsutfordringer i evalueringsfasen Sikkerhetssituasjonen i de utvalgte landene gjorde datainnsamlingen vanskelig og denne utfordringen ble i stor utstrekning kompensert for ved å vurdere Flyktninghjelpens system for å nå sine mål avslutter avdelingsdirektør Tale Kvalvaag Tweet Om evalueringen Evalueringen skal gi innsikt og bidra til å forbedre viktige humanitære program i Flyktninghjelpen og innsatsen til beredskapsstyrken NORCAP Norwegian Capacity Evalueringen har fokusert på fem kjerneområder i Flyktninghjelpens arbeid og har i særlig grad vurdert aktiviteter i Pakistan Somalia og Sør Sudan Det er utarbeidet egne delrapporter om arbeidet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/flyktninghjelpens-arbeid-i-somalia-pakistan-og-s%C3%B8r-sudan-evaluert (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norsk innsats for å dokumentere utslipp... - norad.no
  er klar veiledning fra det internasjonale klimaregelverketom hva som trengs innenfor MRV avgjørende sier Kvalvaag Hva er MRV Measurement Reporting and Verification MRV handler om å måle rapportere og verifisere utslipp av menneskeskapte skogrelaterte klimagasser M å måle og overvåke skogen for å samle inn data om klimagassutslipp Både informasjon innhentet via fjernmåling satellitt og bakkebaserte data er nødvendige for å måle og overvåke skogens karbonutslipp R å samle denne informasjonen i rapporter som skal sendes til det internasjonale klimaregimet V å verifisere og sikre at rapportert informasjon og metoden som er brukt for at samle inn dataen er korrekt Slike data er viktige dersom utviklingslandene skal motta betaling for resultater de oppnår innen utslippsreduksjon For å kunne motta betaling for resultater som oppnås må man kunne sammenligne med en standard en må kunne dokumentere fremgang Dette kalles referanseutslippsnivå Reference Level og skal utvikles av alle land innenfor REDD Utvikling av MRV systemer skal bidra til dette Kostnadsspørsmål I evalueringen anbefales det å i større grad vurdere kostnadene ved å etablere ulike MRV systemer Her er det sentralt å sammenligne driftskostnadene opp mot potensialet for betaling mot resultater sier Kvalvaag Må sikre bærekraften Fortsatt fremgang innen utvikling og bruk av MRV vil ifølge evalueringen sannsynligvis bli vanskelig i fravær av betaling mot resultater og en internasjonal avtale på REDD Derfor anbefales det å bygge MRV systemer som ikke avhenger av fremgang innen REDD For å sikre bærekraft må systemene samtidig ivareta nasjonale behov knyttet til skogsektoren og bruk av landareal sier Kvalvaag Gir viktige bidrag til de globale klimaforhandlingene Evalueringen viser samtidig at KoS sin støtte til MRV har bidratt med viktige lærdommer til debatten på internasjonalt nivå under klimaforhandlingene Dette har i følge evalueringen bidratt til KoS sine generelle målsettinger om å få på plass et globalt forpliktende og langsiktig regime som kan sikre tilstrekkelig reduksjon i de globale klimagassutslippene sier Kvalvaag Lærdommer fra de enkelte landene kan i følge evalueringen bli kommunisert mer effektivt gjennom å fokusere på overførbare erfaringer REDD REDD REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Altså å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse Ved klimaforhandlingene i Cancun i 2010 ble landene enige om å minske utslippene knyttet til avskoging og det ble lagt til flere punkter i avtalen som fikk navnet REDD Pluss tegnet står for bærekraftig skogforvaltning økning av skogens karbonfangst og vern av skog og biologisk mangfold Siden 2007 har den norske regjeringen forpliktet til seg til å bevilge inntil tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet gjennom sitt klima og skoginitiativ KoS Tweet Om evalueringen av MRV Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet LTS International Dekker perioden 2007 2013 Omfatter feltarbeid i fire land Indonesia Tanzania Den demokratiske republikken Kongo og Guyana I tillegg har noen multilaterale institusjoner blitt evaluert Oppdraget er gjennomført på vegne av Norads Evalueringsavdeling Rapporten ble offentliggjort hos Norad 24 september 2013 Følgeevaluering av klima og skoginitiativ KoS Evalueringen inngår i følgeevalueringen av regjeringens klima og skoginitiativ KoS Tidligere evalueringer under dette programmet er Evaluering av arbeidet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/norsk-innsats-for-%C3%A5-dokumentere-utslipp-av-klimagasser-fremgang-globalt-vanskelig-nasjonalt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bygger bredere helsetilbud til nyfødte ... - norad.no
  det andre fase av samarbeidet skal igangsettes foreligger en evaluering av prosjektets første fase Relevant partnerskap Evalueringen viser at samarbeidet har satt helsa til mor og barn i India på landets nasjonale helseagenda Gjennom NIPI har blant annet vanlige kvinner yashoda er fått opplæring til å hjelpe fødende på klinikker med informasjon om barnestell kosthold vaksiner og amming Samtidig besøker asha er landsbyhelsearbeidere gravide kvinner og nybakte mødre hjemme NIPI har i stor grad oppnådd målene om å være strategisk katalytisk innovativ og fleksibel NIPI har blant annet bidratt til å fremskynde noen eksisterende prosesser som det enten ville tatt lenger tid å realisere eller som ikke ville blitt gjennomført i samme skala uten partnerskapet NIPI har også blant annet introdusert tiltak som er nye eller aldri tidligere implementert i India og bidratt med fleksibel finansieringspott som er blitt fordelt basert på behov Fulgte ikke opp anbefaling Samtidig viser evalueringen at fraværet av et rammeverk for resultater gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt initiativet har nådd målsetningen om å bidra til bedre helse for mødre og barn i India Allerede i en midtveisgjennomgang av partnerskapet i 2010 og igjen i en evalueringsstudie i 2011 ble det anbefalt å utarbeide et rammeverk for resultater Disse anbefalingene er ikke fulgt opp En av anbefalingene i evalueringen som nå foreligger er at NIPI bør etablere et resultatrammeverk som tydelig definerer målene for partnerskapet for fase 2 Videre slår evalueringen fast at det er behov for bedre dokumentasjon og formidling av resultater Initiativet videreføres Partnerskapet har valgt å arbeide gjennom FN organisasjoner fremfor å bygge opp parallelle strukturer FNs kontor for prosjekttjenester UNOPS har hatt ansvaret for å etablere et sekretariat for NIPI mens Verdens helseorganisasjon WHO og FNs barnefond UNICEF har implementert deler av programmet Det er ifølge evalueringsteamet positivt men har likevel

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/bygger+bredere+helsetilbud+til+nyf%C3%B8dte+i+India (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Godt informert, men lite involvert - norad.no
  Participation in Development Lokalt eierskap Det finnes et bredt spekter av måter å skape eierskap på blant lokalsamfunn Involveringen kan variere fra at befolkningen kun blir informert om et tiltak til at de selv deltar i prosessene fra å definere hvilke behov de i lokalsamfunnet har til planlegging av tiltak for å møte disse behovene I studien ser konsulentene på hele prosessen når det gjelder deltakelse fra planlegging til gjennomføring av tiltak og vurdering og evaluering i etterkant forteller Kvalvaag Konsulentene bak studien har gjennomført en casestudie av helsesektoren i Malawi Studien viser at landsbysamfunnene i landet generelt er godt informert om deres rettigheter har fått bedre tilgang til helseinformasjon og at de har en forventning om å få god behandling Studien viser også at det kun er i gjennomføringsfasen av utviklingstiltakene at lokalbefolkningen blir trukket inn i tiltakene som for eksempel bygging av helseklinikker og informasjonstiltak Eierskapet til tiltakene er begrenset Mye av informasjonen om helse kommer fra media og helsesentre Også radiostasjoner frivillige kirker skoler tradisjonelle autoriteter og kvinnegrupper spiller en viktig rolle for å dele helseinformasjon og skape diskusjon om rettigheter og helsesystemet viser studien Evalueringsstudien viser at det er god informasjon om helse men færre muligheter til å påvirke tiltak som skal bidra til utvikling Foto Serufusa Sekidde Manglede bindeledd Ved å bruke helsesektoren i Malawi som case har vi sett på hvordan lokalsamfunnene er involvert i egen utvikling Vi har videre sett på hvordan oppfatninger og prioriteringer fra lokalsamfunnene selv kan være forskjellig fra det som kommer ut av møter mellom giverland og myndighetene i mottakerlandet sier Kvalvaag Selv om lokalsamfunnene kjenner til sine rettigheter og har visse forventninger til hvilke tilbud de skal kunne motta mangler de effektive kanaler til å kommunisere egne behov utøve egne rettigheter og sikre ansvarlighet innenfor helsesystemet Faktisk deltakelse i planlegging og budsjettering for offentlige tjenester er begrenset på grunn av bl a manglende bevilgninger fra sentralt hold til lokale beslutningsmyndigheter Lokalbefolkningen har også begrenset innflytelse på bistandsprogrammer i regi av ikke statlige organisasjoner fordi budsjettene ofte er bestemt på forhånd Det er opprettet landsbyutviklings eller områdeutviklingskomiteer i lokalsamfunnene som kunne hatt en viktig rolle i å overvåke bistandstiltakene men de mangler tilgang til informasjon eller myndighet til å påta seg en slik rolle viser studien Se hele casestudien fra Malawi Local Perceptions Participation and Accountability in Malawi s Health Sector Helsebistand i Malawi Malawi er med sine 15 millioner innbyggere det fattigste av de norske samarbeidslandene i sørlige Afrika Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden og hver kvinne får i gjennomsnitt 5 7 barn Norge er tredje største bilaterale giver til landet og er en viktig partner innen landbruk og klima styresett og helse Norge har gjennom mange år vært en viktig samarbeidspartner for malawiske myndigheter i utviklingen av helsesektoren Det er derfor betimelig å få kunnskap om hvordan norsk bistand kan sørge for at lokalbefolkningen involveres i egen utvikling forteller Kvalvaag Ifølge Kvalvåg er det videre målet for evalueringsstudien at analyseverktøyet som er utviklet i forbindelse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/godt-informert-men-lite-involvert (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluering - norad.no
  og læring Dette er blant funnene når seks norske organisasjoners evalueringsarbeid er gjennomgått 08 02 2013 Stø kurs for evalueringer av norsk bistand Evalueringer som ikke blir brukt debattert eller fører til læring er bortkastet sier avtroppende evalueringsdirektør 23 01 2013 Norsk oljebistand bør fortsette Petroleumsutvinning har fått større betydning for mange utviklingsland de seneste årene Norge er den viktigste bistandsgiveren på området fremhever en ny evalueringsrapport om Olje for Utvikling OfU som anbefaler at programmet prioriteres videre 17 09 2012 Ti år med norsk bistand til Afghanistan En evaluering finner at den norske bistanden har bidratt til oppbygging av blant annet grunnutdanning og politi men korrupsjon og ufred gjør det vanskelig å gjennomføre bistanden og måle resultater 21 08 2012 Sivilsamfunnsorganisasjoner bidrar i klima og skogsatsingen Det norske klima og skoginitiativets støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner har bidratt til verdifull kapasitetsbygging i sivilsamfunn på lokalt og nasjonalt nivå kommer det frem i en ny evaluering av initiativet 19 06 2012 Innledning ved evalueringsavdelingens årsrapport 2011 Årsrapporten sammenstiller de viktigste funnene og forsøker å trekke lærdommer på tvers av de enkelte evalueringene Etter vår mening gir evalueringene i 2011 og årsrapporten i god tradisjon stadig ny kunnskap om norsk bistands og utviklingsarbeid 19 06 2012 Verdsbankens fleirgivarfond for resultatbasert finansiering innan helse er evaluert Forsøka med å utbetale bistandspengar basert på oppnådd resultat gir viktige innspel i utviklinga av resultatbasert bistand Men det er framleis uklart om slik bistand faktisk verkar kjem det fram i ein ny evalueringsrapport Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle Pågående evalueringer Evaluering av Statens Investeringsfond for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=10 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluering - norad.no
  med øremerkede midler for å unngå overskudd i FN systemet var konklusjonen på seminar arrangert av Evalueringsavdelingen i Norad 02 03 2012 Funksjonshemmedes rettigheter er lite integrert i norsk bistand Det kommer frem i en ny evaluering av norsk utviklingssamarbeids arbeid for å fremme funksjonshemmedes rettigheter 08 02 2012 Studie av pengestrømmer til FN klar FN organisasjoner har mye penger på bok ved årets slutt det kommer frem i en ny studie om pengestrømmer i FN 27 12 2011 Korrupte politikere og valgutfall Hjelper det med eksponering Vil informasjon om politisk korrupsjon gi høyere valgdeltagelse og mer støtte til utfordrerpartier 06 12 2011 Ny studie av norsk støtte til handelsrelatert bistand Opposisjonen vil kutte støtten til tungrodde FN organer stod det nylig i Aftenposten Bakgrunnen var en britisk vurdering av 43 multilaterale organisasjoner En ny studie fra Norad konkluderer annerledes 11 11 2011 Kunne Norge stoppet krigen på Sri Lanka Norge kunne gjøre lite for å påvirke de kreftene som satte en stopper for fredsprosessen og førte til at en ny krig begynte sier Gunnar Sørbø fra Chr Michelsens Institutt CMI 04 11 2011 Seminar om evaluering av norsk fredsinnsats på Sri Lanka Hva kan vi lære av norsk fredsinnsats på Sri Lanka Kunne noe ha vært gjort annerledes Hvilken forståelse av konflikten hadde Norge som tilrettelegger Dette er noen av spørsmålene som belyses i en uavhengig evaluering av norsk fredsmeklingsinnsats på Sri Lanka Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle Pågående evalueringer Evaluering av Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Norfund Evaluering av den ekstraordinære norske innsatsen på Haiti

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=20 (2014-09-27)
  Open archived version from archive