archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norads årsrapport 2013 - norad.no
  Norads årsrapport 2013 pdf Oppsummering I 2013 var Norads hovedoppgaver å bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene med faglig rådgivning på det utviklingspolitiske området bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene i arbeidet med kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet kommunisere bredt om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater forvalte tilskuddsordninger på utviklingsfeltet i henhold til årlig tildeling fra Utenriksdepartementet Tweet Norads årsrapport 2013 Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Norads årsrapport 2012 Norads årsrapport 2011 Norads årsrapport 2010 Norads årsrapport 2009 Norads årsrapport 2008 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=412452 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Norads årsrapport 2012 - norad.no
  svar på overordnete rammer og føringer for arbeidet De prioriterte tematiske områdene har blitt ivaretatt og realisert under alle våre fem hovedoppgaver Norad har Levert faglig rådgivning og kvalitetssikring for å bidra til å styrke den faglige og forvaltningsmessige kvaliteten av norsk bistand og for å bidra til at tiltak som forvaltes av UD og utenriksstasjonene oppnår bærekraftige resultater i tråd med overordnete mål På flere av de tematisk prioriterte områdene har Norad ivaretatt sekretariatsfunksjoner for politiske initiativ Gitt faglig grunnlag for departementets politiske og budsjettmessige valg Bidratt til høyere kvalitet i forvaltningen gjennom økonomisk finansiell rådgivning resultatfaglige vurderinger juridisk rådgivning og kvalitetssikring samt gjennom forvaltningsgjennomganger Forvaltet tilskudd i tråd med mål for den enkelte tilskuddsordning Både Håndbok for tilskuddsforvaltning ordningsregelverk og maler for tilskuddsbrev er oppdatert Levert evalueringer iht plan kommunisert funn og benyttet funnene i læringsprosesser Dokumentert og formidlet bredt om norsk utviklingssamarbeid og resultater av innsatsen Resultatrapport 2012 handlet om naturressursforvaltning gjennom 60 år Etterspørselen etter tjenester innen alle Norads kjerneoppgaver har vært høy Arbeidet haromfattet aktiv deltakelse i internasjonale prosesser blant annet med faglig pådriverrolle i langsiktig utviklingsarbeid Gjennom prioritering av ressurser og ved bruk av ekstern kompetanse har Norad møtt den utfordringen som endring i tematiske prioriteringer og eller økt etterspørsel representerer Norads årsrapport for 2012 gir et innblikk i spennvidden i Norads arbeid Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=402376 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norads årsrapport 2011 - norad.no
  å gjøre bistanden bedre Være pådriver for samfunnsdebatten om bistand og utvikling Utvikle kompetanse arbeidsformer og ledelse som bidrar til at Norad løser sammensatte oppgaver på en god måte Det er Norads vurdering at etaten gjennom aktivitetene i 2011 i det vesentlige har svart på overordnete rammer og føringer for virksomhetens arbeid i 2011 gitt i Prop 1S 2010 2011 og tildelingsbrev 1 2011 Norad har Dokumentert og formidlet bredt om norsk utviklingsinnsats og dens resultater I 2011 har vi hatt et særlig fokus på bistand og konflikt Les mer i resultatrapporten for 2011 Levert evalueringer i samsvar med plan kommunisert funn og benyttet funnene i læringsprosesser Bidratt til høyere kvalitet i forvaltningen gjennom økonomisk finansiell rådgivning resultatfaglige vurderinger juridisk rådgivning og kvalitetssikring samt gjennom forvaltningsgjennomganger og utvikling av verktøy og opplæring Forvaltet tilskudd i tråd med mål for den enkelte tilskuddsordning oppdatert alle ordningsregelverk med krav til etiske retningslinjer og håndtert saker knyttet til mistanke om økonomiske misligheter Gitt faglig grunnlag for departementets politiske og budsjettmessige valg og levert faglig rådgivning og kvalitetssikring for å bidra til at tiltak som forvaltes av UD og utenriksstasjonene oppnår bærekraftige resultater i tråd med overordnete mål Norad har arbeidet inn mot de mest sentrale multilaterale organisasjonene som forvalter norske bistandsmidler Etterspørselen etter tjenester innen alle Norads kjerneoppgaver har vært høy Innen faglig rådgivning var det en økning innen ren energi miljø og klimatilpasning Etterspørsel etter faglig støtte inn mot det multilaterale arbeidet økte også i 2011 Gjennom prioritering av ressursene og ved bruk av ekstern kompetanse har Norad tilpasset seg de utfordringene endring i tematiske prioriteringer og eller økt etterspørsel representerer Norads årsrapport for 2011 gir et innblikk i spennvidden i Norads arbeid Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=393678 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norads årsrapport 2010 - norad.no
  opplæring Ved årets start konstaterte Norad at etterspørsel av faglig rådgivning og kvalitetssikring innen de fleste tematiske områder ble opprettholdt på høyt nivå med en betydelig økning innen ren energi Det var en dreining i behovsinnmeldinger fra departementet med en økning av tematiske og organisatoriske gjennomganger og faglig støtte inn mot det multilaterale arbeidet Det var fortsatt relativt mindre etterspørsel etter faglige tjenester fra ambassader i sårbare stater og land i konflikt enn fra mer tradisjonelle bistandsambassader En oppsummering på slutten av året viste at leveransene løpet av året gikk atskillig ut over opprinnelige innmeldte behov Flere ambassader som i utgangspunktet meldte inn lave behov etterspurte mer i løpet av året Også 2010 bød på en utfordrende balansegang i første rekke mellom langsiktig innsats knyttet til faglige rådgivning og programutvikling fleksibilitet til å møte prioriterte større behov som ikke var innmeldt ved årets begynnelse og leveranser på små hastebestillinger Dette understreker behovet for arbeidet som er igangsatt med sikte på bedre planleggings og samarbeidsmekanismer bl a for å sikre at Norads rådgivning rettes inn mot prioriterte områder Norad var i 2010 i det vesentlige i stand til å levere tjenester på de områder som tildelingsbrevene krever Den interne kapasiteten ble noe øket innen ren energi mens det både innen energiområdet og miljø og naturressurser var nødvendig med økt bruk av ekstern kompetanse Dette er effektivt men stiller samtidig krav til gode system for å sikre tilbakeføring av kunnskap til organisasjonen Relevansen av Norads rådgivning vurderes årlig i en brukertilfredshetsundersøkelse Det var kun mulig å bruke resultatene fra ambassadenes tilbakemeldinger idet svarprosenten fra departementet var svært lav Ambassadene var i all hovedsak positive men det ble påpekt variasjon i kvalitet I 6 kommentarene ble det pekt på at rådene ikke alltid var tilstrekkelig relevante og derved fikk redusert anvendelighet Når det

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=324227 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norads årsrapport 2009 - norad.no
  kvalitet Gjennom året har Norad overtatt flere oppgaver fra Utenriksdepartementet UD og befestet sin rolle som fagetat og forvaltningsorgan Norads fagkompetanse er anerkjent og har vært med på å gjøre Norad til en relevant og profesjonell aktør og samarbeidspartner for våre primære oppdragsgivere Gjennom omprioritering av ressursene har Norad klart å tilpasse seg og svare på de utfordringene som endring i tematiske prioriteringer og eller økt etterspørsel representerer Norads virksomhetsplan 2009 vektla en systematisk utvidelse av Norads brukergrupper ut over UD utestasjonene og eksisterende partnere i statsforvaltningen Etterspørselen fra nye brukergrupper særlig i UD er stigende men vi er ennå ikke ferdige med etableringen av tydelige samarbeidsrelasjoner til øvrige deler av offentlig sektor i Norge Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=197911 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norads årsrapport 2008 - norad.no
  av bistand Noen hovedtall Støtte til sivilt samfunn Støtte til næringsliv og næringsutvikling Forskning og høyere utdanning Faglig samarbeid Olje for utvikling Nansen programmet Informasjonsvirksomheten Administrasjon og organisasjonsutvikling Vedlegg 1 Gjennomganger og andre studier utarbeidet eller finansiert av Norad i 2008 Vedlegg 2 Faglig samarbeid med internasjonale organisasjoner og nettverk Vedlegg 3 Faglige konferanser og seminarer Vedlegg 4 Tabell Bistand gjennom Norad i 2008 og 2007 fordelt etter budsjett kapitler og poster Vedlegg 5 Tabell Norads andel av norsk bistand i 2008 fordelt på bistandstype Vedlegg 6 Tabell Bilateral bistand gjennom Norad i 2008 fordelt på geografiske regioner og budsjettkapitler Vedlegg 7 Tabell Støtte gjennom Norad til multilaterale organisasjoner i 2008 Vedlegg 8 Tabell Bilateral bistand gjennom Norad i 2008 fordelt på DAC sektorer Tweet Norads årsrapport 2008 Bestill Gratis Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=127560 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • NY-erklæring gir grunn til optimisme fo... - norad.no
  og tap av jordsmonn bevare vannforsyning og biodiversitet Nye avtaler Erna Solberg annonserte på toppmøtet nye intensjonsavtaler med Peru og Liberia Avtalene har en økonomisk ramme på 2 8 milliarder kroner Begge land har viktige regnskogsområder som de har forpliktet seg til å bevare Dette blir nye partnerland for Norge og planlegging av arbeidet i disse landene er allerede i gang Norge skal samarbeide med Verdensbanken i Liberia og med Tyskland i Peru for å bistå disse landene i sitt arbeid for å bevare skogen Les mer Norge og Liberia skal samarbeide om skogbevaring Urfolks rettigheter Organisasjoner for skogavhengige urfolk kom også med en erklæring om bevaring av skog De påtar seg et ansvar for forvaltning av til sammen 400 millioner hektar skog i Amazonas og Latin Amerika Kongobassenget og Indonesia Arbeidet med å styrke rettighetene for urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn anses som et viktig virkemiddel for å bevare skogen Klima og miljøminister Tine Sundtoft annonserte forrige uke et bidrag fra Norge på 100 millioner dollar for dette formålet Les også 100 millioner dollar til urfolk Regnskogen rundt Xingu reservatet i Amazonas har måttet vike for plantasjer Det får store konsekvenser for indianerne som lever av skogen Gode resultater Mye er allerede oppnådd ved at noen land har redusert avskogingen dramatisk Bare reduksjonen i avskogingen i Brasil har bidratt med en årlig reduksjon av utslipp som er minst 20 ganger Norges samlede klimautslipp Vietnam har snudd trenden med avskoging og ser nå en økning av skogarealene Etiopia kom på klimatoppmøtet 23 september med en ny erklæring om istandsetting av 22 millioner hektar ødelagt skog Dette vil doble skogarealet i landet og bringe Etiopia et godt stykke på veien tilbake til 30 prosent skogdekke som de hadde for hundre år siden Se flere resultater på klima og miljø i Norads

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/aktuelt-om-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/ny-erkl%C3%A6ring-gir-grunn-til-optimisme-for-verdens-skoger (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Klima + vekst = sant - norad.no
  og miljøminister Tine Sundtoft Byer landbruk og energibruk viktigst Rapporten viser at det er store muligheter for klimavennlig vekst innen særlig tre hovedområder av den globale økonomien byer landbruk og energibruk Noen av poengene fra rapporten er Byer Ved å bygge mer sammenvevde og kompakte byer og investere i storskala offentlige transportsystemer kan verden spare rundt 3 trilliarder amerikanske dollar fram til 2030 Landbruk Hvis vi gjør 12 prosent av jordas ødelagte landområder mer dyrkbare kan det gi mat til rundt 200 millioner mennesker og i tillegg øke bønders inntekt med 40 milliarder amerikanske dollar årlig Samtidig kan vi få en slutt på avskogning av naturskog innen 2030 ved å styrke skogforvaltning og gi incentiver til skogbevaring i tropiske skogland og samtidig øke internasjonal støtte til disse landene til 5 mrd USD per år i betaling for utslippsreduksjoner fra skog Energibruk Over halvparten av kommende elektrisitetsbruk de neste femten årene vil være innen fornybar energi Dette vil sammen med sterk innsats innen energieffektivisering redusere vår avhengighet til kull Rapporten anbefaler en umiddelbar slutt på bygging av nye kullkraftverk i i land og innen 2025 i mellominntektsland Omstilling blir krevende Omstillingen til lavutslippssamfunnet vil ikke bli enkel eller uten kostnader Men argumentet om at lavere utslipp vil svekke mulighetene for økonomisk vekst må revurderes fullstendig sier Solberg Vi skal overlate kloden til våre barn i minst like god stand som vi selv mottok den Da trenger vi også en langsiktig og ambisiøs klimaavtale New Climate Economy vil hjelpe oss i dette arbeidet sier Sundtoft Lansering Lanseringen av rapporten vil streames direkte kl 15 00 16 september www regjeringen no klimaokonomi norsk www government no newclimateecon med tolkning til engelsk Les hele rapporten her Tweet New Climate Economy Det er Den globale kommisjonen for økonomi og klima som står bak rapporten En

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/aktuelt-om-klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/klima-vekst-sant (2014-09-27)
  Open archived version from archive