archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Etiopia - norad.no
  det mulig å generere resultatbaserte inntekter I den første fasen 2013 2014 legges det stor vekt på institusjonell kapasitetsbygging både nasjonalt og regionalt Etableringen av den bilaterale konsultasjonsgruppen Joint Consultation Group i januar 2014 vil bli en viktig arena for å drøfte prioriteringer og evaluere fremdrift Mange av resultatmålene i fase I fra partnerskapsavtalen på REDD er oppnådd Det planlegges derfor utbetaling i løpet av første halvår 2014 Dette skjer fortrinnsvis gjennom det nasjonale klimafondet i Etiopia Norge inngikk i 2013 en avtale med Verdensbankens Bio Carbon Fund om finansiering av utvikling og design av en stor REDD pilot i Etiopias Oromia region Piloten vil ha en landskapstilnærming med fokus på driverne for avskoging og se på sammenhenger og synergier mellom sektorene skog landbruk og energi Pilotområdet dekker 60 av Etiopias gjenværende høylandsskog og erfaringene herfra vil gi både Etiopia og andre Afrikanske land verdifull erfaring og kunnskap om skogbevaring i integrerte natur og produksjonssystemer Finansiering til implementering av piloten er også planlagt gjennom BioCF Andre resultater Ambassadens langsiktige støtte til skog og landbruksforvaltning i Bale Eco regionen har i tillegg til redusert avskoging bidratt til økt matsikkerhet og styrket matproduksjonssystemer for over 12 millioner mennesker Utstrakt forskning og kapasitetsutvikling for å øke og forbedre matvaresikkerheten er godt i gang Støtten til og samarbeidet med landbruksuniversitetene har vært viktig cms content I Etiopia lever åtte av ti av landbruk likevel produseres det for lite mat Siden 1988 har UMB universitet for miljø og biovitenskap i Ås samarbeidet med universitetene i Hawassa og Mekelle i Etiopia Målet er å frembringe ny kunnskap og mer effektive dyrkningsmetoder Les om hvordan matproduksjonen har økt Energi og klima Utbygging av fornybar energi er et sentralt og høyt prioritert satsningsområde for Etiopia I 2013 ble forslag til hovedplan for kraftsektoren presentert Den legger opp til omfattende utbygging av både vannkraft vindkraft og geotermisk kraftproduksjon Investeringsbehovet er beregnet til cirka USD 50 milliarder de kommende 25 årene Samarbeidet mellom Etiopia og Norge tok et nytt skritt i 2013 gjennom oppstart av første fase av Energi samarbeidet Hovedmålet er å tilrettelegge for oppstart av resultatbasert støtte i perioden 2015 2016 I denne fasen vil støtten gis etter at utslippsreduksjoner og økt tilgang på moderne energi er dokumentert av uavhengig gransker Norske bidrag vil da overføres til Etiopias nasjonale klimafond som finansierer tiltak prioritert i Etiopias grønne utviklingsstrategi Andre resultater I 2013 ble det distribuert 2 4 millioner kokeovner som bruker mindre ved og trekull gjennom det nasjonale kokeovnprogrammet som Energi bidrar til Dette fører til både bedre inneklima og mindre press på skogressursene Global Green Growth Institute GGGI får støtte på 46 millioner kroner som blant annet brukes til kapasitetsbygging knyttet til gjennomføringen av Etiopias grønne utviklingsstrategi Ved utgangen av 2013 var ni rådgivere på plass plassert på sentrale departement blant annet i Skog og miljødepartementet Finansdepartementet og Energi og vanndepartementet GGGIs rådgivere bistår i å bryte ned den overordnede grønne utviklingsstrategien til konkrete planer I samarbeid med britiske DFID gir Norge støtte til et investeringsprogram for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/etiopia (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Ghana - norad.no
  President Mahama har bekreftet at han ønsker å fortsette arbeidet med Better Ghana Agenda med hovedvekt på fire områder Mennesker i fokus skolegang og sysselsetting Sterk økonomisk vekst med privat sektor som drivkraft Blant annet skal landbruket skal moderniseres Utbygging av infrastruktur Veier jernbane kraft og boligbygging skal prioriteres Antall telefonabonnementer er nå 26 millioner i en befolkning på 24 millioner Nå skal det bygges bredbånd Åpenhet og godt styresett med blant annet uavhengige domstoler styrket dialog mellom det offentlige og befolkningen respekt for ulike religioner fri presse og kamp mot korrupsjon og organisert kriminalitet Norsk utviklingssamarbeid med Ghana Olje og utvikling Fredsbygging Norges utviklings samarbeid med Ghana er konsentrert om Olje for utvikling programmet Ofu I tillegg blir det gitt støtte til samhandlingsreformen Ett FN som skal bidra til at FN organisasjonene samarbeider bedre innenfor et gitt land og klima tilpasning gjennom FNs utviklingsprogram UNDP Norge støtter også Kofi Annan Peacekeeping Training Center Norges næringslivssamarbeid med Ghana er i all hovedsak innen energi særlig i petroleumsindustrien Et norskstøttet program innen skattlegging og inntektsforvaltning i petroleumssektoren er under etablering cms content Gjennom bistandsprogrammet Olje for utvikling deler Norge våre erfaringer med nye oljenasjoner Myndigheter i Ghana tok kontakt for råd og samarbeid 2007 Olje og utvikling I 2012 gjennomførte Norad en evaluering av Olje for utvikling globalt Programmet i Ghana fikk gode skussmål for å ha lagt vekt på godt styresett og for å ha bidratt i avgjørende grad til utarbeidelse av lovverk som styrer sektoren Ofu programmet i Ghana fremstår generelt i rapporten som et av de aller mest vellykkede hittil De positive funnene og konkrete resultatene av Ofu samarbeidet bekreftes in den nylig gjennomførte gjennomgangen Samarbeidet forventes videreført i 2014 Produksjonen på det første feltet Jubilee startet i desember 2010 og har pågått uten store problemer Samtidig har det vært hektisk letevirksomhet på ghanesisk sokkel og nye funn er gjort Myndighetene har med norsk bistand fylt sin rolle på de fleste av de kritiske områdene for leting utvikling og produksjon Ofu programmet har blant annet bidratt til Kompetanseheving av offentlige ansatte innen petroleumssektoren Å innhente og analysere miljødata Å utarbeide retningslinjer for miljøkonsekvenser Å utarbeide standarder innen miljøforvaltningen I 2013 ble den nye Petroleum Exploration and Production Bill lov om leting og produksjon ferdigstilt og sendt parlamentet for godkjenning Ghanas Petroleumskommisjon etablerte seg for alvor som oppstrøms regulator En strategisk miljøvurdering på konsekvensene av leting og produksjon av olje og gass ble fullført etter tre år med norsk bistand I Ghana har rundt ti norske institusjoner vært aktive med innsats fra rundt femti fageksperter fra Norges egen petroleumsforvaltning Norsk ekspertise blir først og fremst brukt til å gjøre ghanesiske partnere bedre Ghana har skilt ut de regulerende funksjonene og lagt de til en petroleums kommisjon modell etter det norske Oljedirektoratet og betydelig kompetanse bygging har funnet sted det siste året Arealplanleggingen som Norge har bidratt med i vest Ghanas oljeregion skal nå gjennomføres i myndighetenes regi i hele landet Presidenten omtaler det som et vellykket prosjekt I samarbeid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/ghana (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kenya - norad.no
  sektor Matsikkerhetssituasjonen i Kenya er alltid sårbar for tørke særlig i Turkana Samburu Marsabit Wajir Garissa og Tana River Selv om Kenya er svært sårbar for klimaendringer tørke og flom er det de menneskeskapte krisene som dominerer den humanitære agendaen FNs kontor for humanitære saker OCHA anslår at 1 9 millioner kenyanere trenger nødhjelp Nivået på interne lokale uroligheter i siste halvdel av 2013 har vært høyt Særlig berørt siden august 2013 er områder der sikkerhetssituasjonen lenge har vært vanskelig og der tilgangen på grunnleggende tjenester er lav Kilder til konflikt oppgis å være kommersialisering av kvegtyveri landrettigheter og uenigheter knyttet til politisk representasjon blant annet i forbindelse med de nye myndighetsstrukturene Flyktninger Kenya huser over en halv million flyktninger fra nabolandene De fleste er fra Somalia men landet har også mottatt et økende antall flyktninger fra konflikten i Sudan og Sør Sudan i løpet av 2013 Kenya ønsker retur av flyktningene En trepartsavtale ble signert mellom myndighetene i Kenya Somalia og UNHCR i november 2013 Den regulerer tilbakevending av somaliere fra Kenya til Somalia og understreker frivillighet som prinsipp for retur men kenyanske myndigheter gir offentlig uttrykk for at de ønsker å repatriere somalierne tilbake til sitt hjemland Derimot er forholdene i de områdene i Sør og Sentral Somalia det planlegges repatriering til preget av usikkerhet internt fordrevne og mangel på sosiale basistjenester Nødhjelpsbehovet for Kenya ble redusert i 2013 grunnet bedret matvaresituasjon og revisjon av prosjekter til totalt USD 663 millioner I hovedsak gikk dette til flyktningene i Dadaab og Kakuma Det er utarbeidet ekstra appeller for å finansiere den økte flyktningestrømmen fra Sør Sudan etter borgerkrigen i verdens nyeste land drev over en million mennesker på flukt Norske prioriteringer i Kenya menneskerettigheter godt styresett likestilling Kenya var i 2013 nummer 145 på FNs utviklingsindeks Nøkkelord er økende forskjeller og svake offentlige strukturer særlig i distriktene Det begrensede norske utviklingssamarbeidet konsentreres om fremme av menneskerettigheter og godt styresett med likestilling som en integrert del I 2013 var bidrag til gjennomføringen av valget det viktigste resultatet av utviklingssamarbeidet Ambassaden har deltatt i det internasjonale kurvfondet som har bistått valgkommisjonen støttet kapasitetsbygging av de politiske partiene og velgeropplæring i regi av det sivile samfunn I tillegg har ambassaden bistått sivilsamfunnsorganisasjoner i arbeidet med å styrke kvinnelig deltagelse Også nasjonale konfliktløsningsmekanismer og Kofi Annan sekretariatet har bidratt til fredsbygging og demping av potensielle konflikter rundt valget med finansielle bidrag fra Norge Etter at valget var avviklet ble hovedvekten lagt på gjennomføring av grunnloven særlig desentralisering styrking av politiske partier og støtte til menneskerettighetsforsvarere Valgprosesser og en grunnlov med tilslutning i folket er sentrale forutsetninger for de overordnede mål med norsk bistand både i Kenya og i regionen Disse milepælene er nådd i Kenya Norge har ikke stat til stat avtaler i sitt utviklingssamarbeid med Kenya Godt styresett og menneskerettigheter Ambassaden støttet også Kenyas menneskerettighetskommisjon Det er sivilsamfunnets organisasjon for å fremme rettighetsbasert politikk og en av de mest frittalende menneskerettighetsforsvarere Kommisjonen Kenya Human Rights Commission er talerør for befolkningen individuelt og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/kenya (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Liberia - norad.no
  til 18 000 i utgangen av 2013 5354 nye kunder ble koblet opp i 2013 på slutten av 2013 ble det koblet opp over 1000 nye kunder hver måned og denne trenden har fortsatt inn i 2014 10 000 av tilkoblingene har blitt koblet opp med norske midler i hushold med lav inntekt Målet er å knytte 33 000 kunder til nettet innen juni 2015 og tiltaket er i rute Mt Coffee Norge tok også initiativ til å rehabilitere kraftstasjonen Mt Coffee som ble ødelagt under borgerkrigen Norge er den største giveren med 400 millioner kroner over tre år I tillegg har den europeiske investeringsbanken gitt et lån på EURO 50 millioner Tyskland gir EURO 25 millioner Liberia bidrar med USD 45 millioner selv Mt Coffee blir sett på som en hjørnestein i gjenoppbyggingen av landet etter den 14 år lange borgerkrigen Prosjektet vil kunne tilby fornybar og kosteffektiv energi til hovedstaden Monrovia og et viktig første steg i elektrifiseringen av landet Les også Krigsruin skal gi ren energi Mt Coffee vil kunne ha en maksimalkapasitet på 80 MW og det nasjonale elektrisitets selskapet kunne forsyne 92 500 kunder med elektrisitet i løpet av 2016 Før borgerkrigen var selskapets kundebase til sammenligning på 30 000 I forbindelse med kompetansebygging i energiverket og andre institusjoner legges det vekt på å styrke kvinnenes innflytelse Det er holdt en rekke kurs og flere kvinner har fått stipend for å få videre utdanning i energisektoren Dette arbeidet har ført til økt kompetanse og kjennskap til nye teknologi og dermed økt sikkerhet for de ansatte som jobber i felt I tillegg har opplæringsprogrammet identifisert potensielle lederkandidater som med mer opplæring og erfaring kan drifte Mt Coffee videre i fremtiden Norge støtter også et institusjonssamarbeid mellom Norges vassdrags og energidirektorat NVE og energidepartementet i Liberia Som følge av denne støtten ble et utkast til ny energilov utarbeidet og en database for vannmålinger ble etablert En midtveisgjennomgang i 2013 av Norges støtte til fornybar energi til Liberia viste at den er i samsvar med myndighetenes politikk prioriteringer og behov samt norsk utviklingspolitikk Norge som den største giveren i energisektoren i Liberia har spilt en viktig rolle i utviklingen av sektoren de siste årene først og fremst fordi Norge har vist fleksibilitet og hatt evnen til å reagere raskt i implementeringen av tiltak Sikkerhet Norge har de siste årene blant annet bidratt til å bygge opp det nasjonale politiakademiet Støtten handler både om kunnskap og oppgradering av selve akademiet kjøkken matsal og sovesaler ble ferdig bygget i 2012 ti klasserom med møbler er ferdig bygd sikkerhetssystem og sportsfasilitetene på området ble oppgradert etablering av fire regionale treningssenter for politi påbegynt et er ferdigstilt tre er nesten ferdigstilt 500 politioffiserer 20 prosent kvinner ble uteksaminert i 2012 Liberias nasjonale politi fikk også opplæring i å respondere på og håndtere seksuell vold mot kvinner Norsk støtte til sikkerhetssektoren har også blitt kanalisert gjennom Flyktninghjelpens prosjekter gjennom UNDP og Fredsbygningsfondet PBF Gjennom Flyktninghjelpen har et nettverk mot seksualisert vold mot kvinner

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/liberia (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Madagaskar - norad.no
  i perioden 1012 2014 kanaliseres bilateralt gjennom UNICEF til et integrert utdanningsprogram som inkluderer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Verdens matvareprogram WFP Norges utdanningssamarbeid med UNICEF ble i 2012 vurdert ved en ekstern gjennomgang som konkluderte med at tiltakene har bidratt til å øke kompetansen til nesten 3500 lærere i 79 skoledistrikter at 18 000 lærere fikk opplæring at 1130 skoler har fått skolekantiner at 232 nye klasserom er oppført i 2012 at samtlige skolebarn får en startpakke med skrivesaker og linjal Resultater fra 2013 UNICEF WFP og ILO samarbeidet på 39 skoler ILO har bygget og utstyrt 50 nye skoler 1 3 mill barn har fått skoleutstyr 992 skoler har mottatt utstyr til matvareprogrammet mer enn 3000 lærere har mottatt pedagogisk opplæring til sammen har 9530 lærere fått opplæring gjennom programmet 4200 skoler har skolebasert læreplaner Det gjennomføres en sluttgjennomgang for programmet i mai juni 2014 som vil inkludere forslag til forbedringer og eventuell forlengelse Norge er den største bilaterale giveren på utdanningssektoren og den mest sentrale når det gjelder kvalitative forbedringer og særskill innsats til barn som har falt ut av skolesystemet Med et nytt regime er det håp om at de sosiale sektorene inkludert utdanningssektoren på nytt blir høyt prioritert av myndighetene Det norske misjonsselskaps NMS partner den gassisk lutherske kirken på Madagaskar driver nesten 300 skoler Norsk bistand har blant annet gått til spesialskoler som utdanner lærere for blinde og hørselshemmede barn samt at hørselshemmede er integrert i skoler for normalt hørende Støtte til NMS forvaltet over regionbevilgningen var ni millioner kroner i 2013 Les også Flere barn i gassisk skole Miljø og naturressursforvaltning Madagaskar har en unik fauna og flora 80 prosent av artene finnes utelukkende på øya Krisen de siste årene har ført til svekket styresett og et stort press på naturen I tillegg bidrar fattigdommen til rovdrift på tropisk tømmer mineraler og utrydningstruede dyr Norsk støtte til miljøsektoren kanaliseres gjennom det sivile samfunn og forvaltes både av ambassadeseksjonen i Antananarivo og avdeling for sivilt samfunn i Norad Alliance Voahary Gasy AVG er en miljøallianse for sivilt samfunn som ble etablert som følge av den økende ulovlige hogsten i etterkant av statskuppet i 2009 AVG tilbyr en plattform for rundt 30 miljøorganisasjoner over hele øya og støttes av Norge AVG har gjort seg kjent både som vakthund for de store overgrepene på landets flora og fauna og som organ for kommunikasjon og kapasitetsbygging Av resultater er det viktigste at AVG er i bedre stand til å drive sitt informasjonsarbeid De har også opprettet en grønn linje for innrapportering av overtredelser på miljølovgivningen I 2013 kom det over 1900 innringninger Verdens Naturfond WWF arbeider på tre områder med norsk finansiering etablering av effektive overvåkingssystemer for avskoging ulike tiltak i samarbeid med lokalbefolkningen for å redusere avskoging reduksjon av den ulovlige trekullproduksjonen gjennom introduksjon av mer effektive produksjonsmetoder og introduksjon av alternative energikilder Et samarbeidsprosjekt med UNESCO finansiert over Skogfondet for bevaring av regnskogen ble nylig lansert på Madagaskar Conservation International CI er videre en viktig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/madagaskar (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mali - norad.no
  fødsler kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er utfordringer for barns og kvinners rettigheter En ny familielov ble enstemmig vedtatt av Malis nasjonalforsamling i desember 2011 Loven sier blant annet at kvinner skal adlyde sine ektemenn den setter aldersgrensen for ekteskap for menn til 18 år og for kvinner til 16 år Landet har hatt ambisjoner om å være selvforsynt med mat men matproduksjonen har ikke klart å holde takt med befolkningsveksten Matvareproduksjonen økte med 30 prosent i perioden 2009 2011 og kornavlingene i Mali var rekordhøye i sesongen 2009 10 grunnet forholdsvis god nedbør koblet med investeringer i landbrukssektoren Høsten 2011 sviktet imidlertid nedbøren Maliske myndigheter har beskrevet situasjonen i Nord Mali som katastrofal Alle basistjenester er fraværende infrastruktur og utstyr er plyndret eller ødelagt Mali er et av verdens fattigste land og ble sterkt påvirket av krisene først i Elfenbenskysten og deretter Libya Mange familier mistet store inntekter fra slektninger i utlandet som sendte penger hjem Terroristvirksomhet i Nord Mali hadde allerede førte til en drastisk reduksjon i turismen en av Malis viktigste inntektskilder Norsk utviklingssamarbeid På linje med de fleste andre givere har Norge gradvis gjenopptatt utviklingssamarbeidet med Mali i 2013 Et utvidet norsk engasjement er under oppbygging Det legges fra norske myndigheter opp til å konsentrere utviklingssamarbeidet med Mali rundt klimarobust matvaresikkerhet fred stabilitet og forsoning samt styrking av demokratiske institusjoner Fraværet av en fungerende sentral og lokaladministrasjon har gitt sivilt samfunnsaktører støttet av norske frivillige organisasjoner en viktig rolle i den mer langsiktige bistanden særlig innen utdanning helse lokaldemokrati og arbeidet med styrking av menneskerettigheter inkludert kvinners rettigheter Norge bidrar i tillegg med militært personell til FN operasjonen MINUSMA Det ble i 2012 totalt gitt om lag 95 millioner kroner fra Norge til Mali dette økte til 152 millioner kroner i 2013 Norske aktører har vært engasjert i nærmere 30 år i Mali Tørkekatastrofen i Sahel på 1980 tallet var utgangspunktet for det omfattende Sahelprogrammet som bygget den kompetansen det norske engasjementet fortsatt baserer seg på Samarbeidet har gått igjennom ulike aktører offentlige maliske institusjoner multilaterale organisasjoner norske frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner En avtale om bilateralt samarbeid mellom Norge og Mali for perioden 2011 2013 ble undertegnet 10 februar 2011 før opprøret spredte seg Norske frivillige organisasjoner og FNs utviklingsprogram UNDP har vært de viktigste samarbeidspartnerne i tillegg til maliske myndigheter De bilaterale forbindelsene mellom Norge og Mali er gode selv om det utenrikspolitiske og økonomiske samarbeidet har vært begrenset Grunnlaget for de gode forbindelsene ligger særlig i det norske humanitære engasjementet forskningssamarbeid og utviklingssamarbeidet som har pågått siden 1980 tallet bl a gjennom norske universiteter og frivillige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp CARE og Strømmestiftelsen Før statskuppet i 2012 skulle i utgangspunktet følgende samarbeid prioriteres Fred og forsoning Utdanning Menneskerettigheter Styresett Naturressursforvaltning og klimatilpasset jordbruk Men i likhet med andre givere stoppet Norge stat til stat bistanden som følge av militærkuppet og midlene ble omdisponert til humanitære formål kanalisert gjennom FN systemet og frivillige organisasjoner Prioritet ble gitt til Matvarekrisen Ofre for volden i nord Fredsbyggende tiltak Bevaring

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/mali (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mosambik - norad.no
  forventes en reduksjon av jordbruksproduksjonen med opp mot 25 prosent Tørke og flom må antas å gi en økning av vannbårne sykdommer uregelmessig produksjon og distribusjon av vannkraft samt erosjon og ødeleggelser av veier og infrastruktur Mer ekstremvær vil også ha store konsekvenser for tettbygde strøk langs kysten Det norske samarbeidet med den frivillige organisasjonen CLUSA med fokus på klimasmart jordbruk fortsatte i 2013 Prosjektet har hatt en langsom oppstart men ventes å få større aktivitet i 2014 I 2013 gikk den norske ambassaden også inn på en flerårig avtale med Norsk Folkehjelp for støtte til to nasjonale bondeorganisasjoner UNAC og ORAM Også disse jobber for et mer klimasmart jordbruk Implementering av aktivitetene i Reaching the Poor Program RPP godkjent av Verdensbanken i 2012 for å iverksette nødvendig forarbeid til det internasjonale arbeidet for reduserte utslipp fra avskogning og skogforringelse REDD har blitt kraftig forsinket og lite har skjedd i 2013 Les også Bønder i Mosambik skal cashe inn på cashew Mosambik har i samarbeid med Den afrikanske utviklingsbanken begynt å forberede en strategi for implementering av grønn økonomi Det er en målsetting at prinsippene fra denne skal etableres som styrende premisser for Mosambiks nye fem årige utviklingsplan fra og med 2014 Les også Brent jord mot aggressiv banansykdom Fiskeri Fiskeri står for rundt tre prosent av landets bruttonasjonalprodukt Ulovlig uregistrert og underrapportert fiske anslås å føre til rundt 64 millioner amerikanske dollar i tapte inntekter Både nasjonale og utenlandske fartøyer er involvert En opptrapping av overvåkingskapasiteten er en prioritert oppgave Det viktige rekefisket trues av overbeskatning sykdom og miljøendringer Regjeringens langtidsplan for fiskerisektoren legger opp til økt satsing på oppdrett som synes å ha det klart største potensialet for utvidet produksjon For å få dette til vil det være viktig å produsere yngel av høy kvalitet øke produksjonen av fôr og bedre logistikken samt gi tilgang til kreditt Norge bidrar med 150 millioner kroner til fiskerisektoren i løpet av en femårsperiode Nytt fiskeri program for perioden 2013 til 2017 ble utarbeidet og avtale inngått og iverksatt i 2013 Sentralt i det nye programmet er overvåking og kontroll av mosambikisk farvann utvikling av fiskerioppdrett kapasitetsbygging av Fiskeriministeriet og underliggende etater Les også Krass kritikk av Mosambik sløseri Godt styresett og menneskerettigheter Mosambik har de siste årene oppnådd en rekke forbedringer innen kvaliteten på offentlig finansforvaltning Gjennomføringen av reformprogrammet Sistafe har vært sentralt i denne sammenheng Forbedringer er oppnådd knyttet til styring av inntekter ekstern bistand betalingsoperasjoner utbetaling av lønninger innkjøp og ekstern revisjon Mosambik viser også klare forbedringer når det gjelder åpenhet og innsyn i offentlig finansforvaltning Mosambik scorer relativt bra på Verdensbankens indikatorer om Voice and Accountability sammenliknet med naboland og andre afrikanske land Mosambik har sivilt samfunnsaktører som er villig til å stå frem og fremme sin kritikk av styresettforhold i landet og en økende kritisk masse av samfunnsaktører som bidrar til å utdype demokratiet Den norskstøttede vaktbikkjeinstitusjonen Senter for offentlig integritet CIP har spilt en viktig rolle i å overvåke undersøke og synliggjøre korrupsjonssaker CIP har også

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/mosambik (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nigeria - norad.no
  gruppen Boko Haram tar mange liv og jager folk på flukt i den nordøstlige delen av Nigeria De interne sikkerhetsproblemene svekker også Nigerias evne til å bidra til å løse regionale konflikter Politisk er Nigeria preget av posisjonering foran presidentvalget i februar 2015 og oppbremsing av reformarbeid President Goodluck Jonathan har imidlertid evnet å gjennomføre en del reformer i løpet av valgperioden Bank og finanssektoren er styrket det er gjennomført en ambisiøs reform av kraftsektoren valgkommisjonen og menneskerettighetskommisjonen er styrket Resultatene frat arbeidet med å få bukt med korrupsjon oljetyverier og sabotasje av oljeledninger er imidlertid beskjedne Norsk bistand til Nigeria Norge har ingen bistandsavtaler med myndighetene i Nigeria Men gir bistand til arbeid med barne og mødrehelse demokrati menneskerettigheter og godt styresett Nigeria ligger dårlig an med å nå FNs tusenårsmål spesielt når det gjelder helse Vaksinedekningen i det nordlige Nigeria er svært lav og polio er fortsatt endemisk Mødredødeligheten i det nordlige Nigeria er blant den høyeste i verden Norge valgte derfor i 2012 å fortsette samarbeidet med Nigeria når det gjelder helse og inngikk en avtale om 30 millioner kroner i året over en femårsperiode Dette er en del av kampanjen Saving one million lives som bl e lansert av presidenten i landet Økt tilgang til livreddende medisinermed fokus på kvinners og barns helse er hovedelementer i satsingen Les mer om helsesamarbeidet her Samarbeidet viser positive resultater Foreløpige resultater viser at antall fødsler med kvalifisert hjelp er doblet og nyfødtdødeligheten er halvert siden programmet startet Til tross for de store utfordringer områdene nord i Nigeria står overfor er tiltakene godt gjennomført Innovasjon er med på å redde liv men det avgjørende er at nyvinninger faktisk blir tilgjengelige for fattige mennesker på landsbygda Sammen med Nigeria har Norge derfor ledet en kommisjon med formål å bedre tilgangen til 13 livsviktige men neglisjerte helseprodukter som blir brukt for mødre og barnehelse Les mer om medisinene som skal redde liv her Demokrati menneskerettigheter og godt styresett Norge støtter den frivillige organisasjonen African Network for Environment and Economic Justice ANEEJ som arbeider i delstater i Nigerdeltaet Målet er å styrke budsjettarbeid og økonomiforvaltningen på myndighetssiden og skape større åpenhet i forhold til befolkningen Resultater er bedre og mer strukturert informasjon fra delstat til befolkning og avholdelse av folkemøter Norge støtter også FNs utviklingsprogram UNDP sitt arbeid for bedre styresett i delstater i Nigerdeltaet og for utvikling av en nasjonal fredsarkitektur Programmet har bidratt til at det er vedtatt lover for offentlige innkjøp og opprettelse av innkjøpkontor og kontrollenheter Programmet har videre bidratt til at den uavhengige nasjonale MR kommisjonen har kunnet rekruttere og lære opp MR overvåkere som skal utplasseres i de tre delstatene som er særlig hardt rammet av konflikten med Boko Haram Den norske ambassaden i Nigeria har nulltoleranse for korrupsjon og har styrket prosedyrer for egen drift De to viktigste bistandstiltakene støtten gjennom UNDP og ANEEJ har godt styresett og reduksjon av korrupsjon på delstatsnivå som sentrale mål Tweet Fakta om Nigeria Befolkning 168 8 mill 5 mill

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/nigeria (2014-09-27)
  Open archived version from archive