archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • India - norad.no
  kullkraft og tilgang 400 millioner indere er uten strøm I følge landets femårsplan for 2012 17 skal energiproduksjonen økes med 70 prosent Det betyr en økning i utbygging av samtlige energiformer og andelen som kommer fra fornybare kilder ventes å stige Avtalen med The Energy and Resources Institute TERI er et flaggskip i institusjonssamarbeidet mellom Norge og India Instituttet ledes av Dr Rajendra K Pachauri som også leder FN s klimapanel og mottok Nobels fredspris sammen med Al Gore i 2007 Dette samarbeidet er en viktig plattform for blant annet å utvikle forretningsideer for bruk av ren energi som sol vind og vann TERI bidrar også til arbeidet i flere av Indias arbeidsgrupper under den nasjonale handlingsplanen for klimaendringer Samarbeidet mellom SINTEF i Trondheim og Indian Institute of Petroleum har pågått i et tiår Arbeid med teknologi for opptak av CO2 fra kraftverk og teknologioverføring innen bruk av avfall som brennstoff i blant annet sementindustrien har store potensialer for verdens nest største sementprodusent India Etter Kina er India verdens nest største risprodusent Til sammen produserer disse to landene mer enn halvparten av all ris i verden Klimaendringer er allerede en utfordring for risproduksjonen For å sikre befolkningen tilgang på mat i framtiden må India finne ut hvordan klimautfordringen skal håndteres Norge støtter forskning innen klimatilpasningsarbeidet med særlig fokus på to områder matsikkerhet og forebygging av naturkatastrofer Det er startet opp samarbeid om tilpasnings strategier for landbruket i tørkerammede delstater og samarbeidet mellom Bioforsk og ledende institusjoner i India har produsert fagbøker fagartikler og studentoppgaver Risbøndene har også bidratt med kunnskap og erfaring Nye metoder som sparer vann utprøves nå på 35 000 hektar og omfatter 1800 bruk Norge støtter Verdensbankens flergiverfond South Asia Water Initiative for økt koordinering mellom landene som omfattes av Himalayas vannreserver På miljøfeltet er det naturlig å trekke fram samarbeidet mellom Miljødirektoratet og National Biodiversity Authority NBA i Chennai Her samarbeider to viktige institusjoner om opprettelsen av et senter som skal bidra til å styrke det nasjonale og internasjonale juridiske og politiske rammeverket for biodiversitet Senteret Centre for Biodiversity Policy and Law framheves av politikere og andre både i India og Norge som et viktig og framtidsrettet initiativ Høyere utdanning og forskning Høyere utdanning og forskning blir stadig viktigere i samarbeidet mellom Norge og India Halvparten av Indias befolkning er under 25 år og høyere utdanning er målet for mange Økt forskningssamarbeid har over ti år medvirket til en sterk økning i internasjonal sampublisering mellom norske og indiske forskere særlig innenfor prioriterte områder som klima energi og miljø men også innen fysikk og matematikk Senter for internasjonalisering i utdanningen SIU og Norges Forskningsråd samarbeider med indiske partnere om hvordan vi best kan fremme høyere utdanning og forskning mellom våre to land Det bilaterale forskningssamarbeidet med India bygger på en egen avtale fra 2006 Året før etablerte statsminister Jens Stoltenberg under et besøk til India et samarbeid om vaksinering av barn Dette samarbeidet ble utvidet til også å omfatte dyrevaksine og spesielt fiskevaksiner Indiastrategien fra 2009 satte

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/india (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Indonesia - norad.no
  åpent om korrupsjon Den viktigste konkrete milepelen så langt er imidlertid President Yudhoyonos opprettelse av en egen spesialenhet for regnskogbevaring som ledes av en klima og skogminister Denne enhetens viktigste oppgave blir å sørge for at den nasjonale klima og skogstrategien ivaretar hensyn til naturmangfold lokalbefolkning og urfolk Eksempler på prosjekter gjennom det norske klima og skoginitiativet Norge har en flerårig avtale med organisasjonen Kemitraan for å bidra til å fremme bedre styresett i skogsektoren I 2013 ble det gjennomført en midtveisgjennomgang av et eksternt evalueringsteam som konkluderte med at Kemitraans arbeid har vært nyttig og bidratt til å støtte opp under det indonesiske REDD programmet En toårig avtale med Global Green Growth Institute GGGI for å bidra til Indonesias økonomiske utviklingsplaner samt for å bidra med teknisk assistanse til den indonesiske REDD prosessen Norge støttet et program i regi av FN organisasjonen UNODC for å bekjempe skogkriminalitet Prosjektet har styrket The Special Responsive Police Forest Task Force SPORC forbedret kapasitet i rettsvesenet og gitt støtte til sivilt samfunn i forhold til ulovlig hogst og korrupsjon Prosjektet har styrket antikorrupsjons enheter til bedre etterforskning av skogkriminalitet og hvitvasking av penger Støtte til Verdensbankens arbeid med å bidra til kvalitetssikring av REDD finansieringsmekanismen FREDDI Norge har støttet kapasitetsbygging i forbindelse med bærekraftig utvikling hos provinsmyndighetene i Papua som er blant landets fattigste provinser Den norske støtten ble gitt i nært samarbeid med den britiske ambassaden i Jakarta Programmet bidro til å styrke provinsmyndighetenes kapasitet til å ivareta miljøhensyn spesielt skogvern i sin økonomiske langtidsplanlegging Norge støtter opplæring av journalister i klima og REDD spørsmål Støtten ble gitt til Dr Soetomo Press Institute som stod for organisering av flere kurs og forelesningsserier omkring dette temaet Ti workshops ble gjennomført med til sammen 198 journalister Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive og ambassaden har observert flere avisartikler omkring klimaspørsmål fra deltakerne i dette opplæringsprogrammet Støtte til et program i regi av Transparancy International TI for å analysere styresettutfordringene innen skogsektoren Programmet har bidratt til økt åpenhet samt bidratt til kapasitetsbygging og styrking av det sivile samfunn og deres rolle Energi Samarbeid om utvikling av energisektoren i Indonesia har vist seg meget vellykket med etablering av kontrakt med Den asiatiske utviklingsbanken og organisasjonen HIVOS om elektrifisering av øya Sumba Sammen med Den asiatiske utviklingsbanken er et prosjekt for gjennomgang av ny nasjonal politikk knyttet til fornybar energi støttet av Norge Universitetssamarbeid innen ren energi og undergrunnsteknologi mellom NTNU og SINTEF og to tekniske universiteter i Indonesia går etter planen og avtale om støtte til et fem års samarbeid vil sannsynlig underskrives i andre halvår 2014 Indonesia har fokus på karbonlagring og Norge har støttet kompetansebygging både i Indonesia og i regionen Den norske ambassaden har nært samarbeid med Asiabanken og Verdensbanken på området Norske eksperter fra bl a Olje og energidepartementet OED Bellona og andre har medvirket i prosjektene I november 2013 inngikk den norske ambassaden en ny større kontrakt om kartlegging av lagringsområder i regionen Demokrati likestilling og menneskerettigheter Norge prioriterer menneskerettigheter høyt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/indonesia (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kina - norad.no
  to større prosjekter bidrar til å styrke Kinas klimagassregnskap og etablere et nasjonalt kvotehandelsregister i Kina Flere andre prosjekter søker å oppnå resultater på flere av de prioriterte samarbeidsområdene Et eksempel er samarbeid med sementindustrien om å brenne organisk farlig avfall på en forsvarlig måte som nå er utvidet til å teste miljøforsvarlige løsninger i håndtering av husholdningsavfall og kloakkslam Norsk samarbeidspartner er SINTEF Et annet prosjekt ser biologisk mangfold og klimaendringer i sammenheng og kartlegger blant annet tiltak som kan styrke økosystemtjenester og redusere utslipp av klimagasser Dette feltet er internasjonalt prioritert under både Biodiversitetskonvensjonen og Klimakonvensjonen Norge bidrar også med støtte til tankesmien China Council for International Cooperation on Environment and Development Denne kinesiske tankesmien gir anbefalinger til den kinesiske toppledelsen om tiltak for å oppnå kinesiske miljø og utviklingsmålsetninger Norge har støttet rådet siden oppstarten i 1992 og norske fagfolk bidrar med ekspertise til utformingen av rapporter og anbefalinger Norge var det første landet som innledet et samarbeid med Kina om kvikksølv for ti år siden Det har gitt gode resultater Fra kinesisk side vises det til at samarbeidet med Norge har gitt et viktig bidrag tilKinas deltagelse i de internasjonale kvikksølvforhandlingene og Kinas undertegning av Minamatakonvensjonen om kvikksølv i oktober 2013 Norsk part i samarbeidet har vært Norsk institutt for vannforskning NIVA På området miljøgifter har Norge også et samarbeid med Kina om gjennomføringen av Stockholmskonvensjonen om organiske miljøgifter Les mer om konvensjonen her Prosjektet fokuserer på forurensningssituasjonen i Kina for de nye miljøgiftene som nå er tatt inn i konvensjonen To nye prosjekter som ble inngått i 2012 dekker områder som er høyt på den politiske miljøagendaen i Kina Det ene har som målsetting å oppnå bedret luftforurensningskontroll i Kina mens det andre har som mål å styrke miljømyndighetenes håndtering av miljørisiko Velferdsutvikling og samfunnsmodeller Den norske ambassaden samarbeider med aktører i Norge og Kina om bedret velferd fordeling og modeller for samfunnsutvikling Utgangspunktet for samarbeidet er Kinas ambisjon om å etablere et velferdssamfunn tilpasset kinesiske forhold innen 2020 og norske erfaringer med å bygge ut finansiere og opprettholde en velferdsstat Ambassaden har i 2013 bidratt til å støtte samarbeid mellom kinesiske myndigheter og internasjonale fagmiljøer i regi av FN systemet UNDP samt bidratt til videreføring av mangeårig faglig samarbeid mellom norske og kinesisk fagmiljøer Prosjektene bidrar til å fremme kapasitetsutvikling og økonomisk fordeling i Kina Ambassaden bidro også i 2013 med midler til igangsetting av National Urban Policy Review i Kina i regi av organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD og National Development and Reform Commission NDRC Norge bidrar med 20 prosent av finansieringen og EU kommisjonen med 80 prosent Norge bidrar også med en ekspert fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til prosjektet Målsetningen er at prosjektet skal bidra til godt styresett samt økonomisk utvikling og rettferdig fordeling i Kina ved å gi råd til kinesiske myndigheter hva gjelder utforming av en statistisk metode som omfatter sosioøkonomiske og miljømessige faktorer for styring og overvåking av urbanisering i Kina Energi Norge søker også å bidra

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/kina (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Myanmar - norad.no
  kapasitetsbygging i offentlige institusjoner prioriteres i det langsiktige samarbeidet mellom Norge og Myanmar Ansvarlig naturressursforvaltning vil være et viktig satsingsområde og det jobbes aktivt med å etablere programmer for å bygge kapasitet særlig innenfor energisektoren fornybar energi samt petroleumsforvaltning og innen miljøforvaltning Norge støttet i 2013 Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonens ILO arbeid for kapasitetsbygging knyttet til implementering av Myanmars fagforeningslov Over 1000 fagforeninger har blitt etablert etter at en progressiv fagforeningslov ble vedtatt i 2012 Les også Må bruke norsk næringsliv i demokratikampen Energi Å realisere Myanmars energipotensiale og øke tilgangen til elektrisitet er høyt prioritert for landets myndigheter Norge bistår energidepartementet med kapasitetsbygging gjennom International Centre for Hydropower ICH og Norges vassdrags og energidirektorat NVE Norge er også en viktig bidragsyter til Verdensbankens Myanmar Electric Power Project gjennom konsulenttjenester levert av Norconsult og bistår Myanmars myndigheter i å revidere landets elektrisitetslover blant annet gjennom et samarbeid med Den asiatiske utviklingsbanken ADB Norges samarbeid med Asiabanken om revisjon av elektrisitetslovgivningen er godt i gang og vil resultere i etablering av en uavhengig etat for regulering av kraftsektoren Norge skal også bistå Myanmar på styring av petroleumssektoren gjennom Olje for utvikling programmet Programmet vil blant annet innebære kapasitetsbygging i departementene for Energi Finans og skatteinntekter samt til ressursforvaltning knyttet til klima og skog Les også Olje for Utvikling OfU starter opp i Myanmar Miljø og klima Gjennom den norske Klima og skogsatsingen har Norge for alvor startet forberedelser til et samarbeid med Myanmars miljø og skogdepartement Dette omfatter samarbeid med Miljødirektoratet Norsk Institutt for Vannforskning NIVA Nordic World Heritage Foundation UNESCO og Regnskogsfondet Partnerne har i 2013 gjennomført flere kartleggingsstudier og befaringer samt gjennomført kurs om forvaltning i verneområder Midlene utbetalt i 2013 gikk til å finansiere forberedende tiltak som vil danne grunnlaget for et fremtidig UN REDD program FNs program for reduserte utslipp fra avskoging og utarming av skog i Myanmar og er i tråd med Norges målsetning om å bidra til å bevare naturskog i utviklingsland Norsk bidrag til en kartlegging av potensielle kandidater for naturarv status har vært førende i prosessen mot å nominere naturområder i Myanmar til verdensarvstatus FNs utviklingsfonds UNDP arbeid med bevaring og rehabilitering av innsjøen Inle Lake ble i 2013 støttet med 6 5 millioner kroner Støtten har bidratt til finansiering av en rekke aktiviteter i landsbyer ved og rundt innsjøen knyttet til bærekraftig skogforvaltning jordbruk og økoturisme Prosjektet har blant annet bidratt til økt tilgang til rent drikkevann Les også Hurry slowly Norad i Myanmar for å dele erfaringer om naturressursforvaltning Menneskerettigher Norge har vært med på å kartlegge hvor mange politiske fanger som har sittet fengslet i Myanmar under militærdiktaturet Det er gitt reisestøtte og penger til kjøp av medisiner til familier av politiske fanger gjennom den lokale organisasjonen Assistance Association for political prisoners Det har vært avgjørende å få ut informasjon om situasjonen for sivilbefolkningen politikere og opposisjonelle i Myanmar Norge har derfor støttet Irrawaddy Publishing gjennom flere år Den positive utviklingen i landet gjør at videre norsk støtte nå går til

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/myanmar (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nepal - norad.no
  et landsbyenergiprogram Norges støtte har så langt utgjort ca 30 prosent Dette samarbeidet har bidratt til å gi minst ti prosent av alle nepalske husholdninger tilgang til mer rentbrennende teknologi for matlaging og strøm I 2013 fikk 16 000 husholdninger tilgang til strøm fra mikrokraftverker I tillegg fikk 98 000 husholdninger strøm fra solcelleanlegg Samarbeidet bidro også til at det ble installert 87 000 forbedrede vedovner og 24 000 biogassanlegg cms content Se hvordan hverdagen er blitt enklere for Sita Mainati etter at hun fikk installert solcellepanel Les mer om hennes nye hverdag Utdanning Norge støtter Nepals program for grunnutdanning Hovedmålet er å sikre et godt grunnutdanningstilbud for alle barn Resultater i forhold til avtalte mål er generelt positive særlig når det gjelder økt tilgang til utdanning på alle nivåer Andel førsteklassinger med førskolebakgrunn øker raskt og er nå på 57 prosent tre prosent høyere enn i 2012 Nær 92 prosent av alle femåringer begynte i første klasse i 2013 Jenter og gutter er likt representert på alle trinn fra første til åttende klasse og nasjonale prøver for åttendeklassinger viser at det er lite forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder læring Andre indikatorer knyttet til tilgang inkludert antall skoler og klasserom er i positiv utvikling I 2013 ble det blant annet bygd nær 500 skoler 18 000 nye klasserom og 1000 jentedoer Les også På vei mot utdanning for alle Offentlig utdanningsstatistikk er i liten grad egnet til å fange opp hva som skjer i klasserommet En indikator er tilgang til lærere Antall elever per lærer er 29 på landsbasis med store regionale forskjeller En nylig gjennomført undersøkelse viser at fravær blant lærere ligger på mellom 11 14 prosent Læringsmetode er i hovedsak basert på forelesninger En ny ordning med nasjonale prøver viser at mange mangler grunnleggende skrive og leseferdigheter selv på åttendetrinn så vel som ferdigheter knyttet til anvendelse av kunnskap og kritisk tenkning Dårlig kvalitet på undervisning og lite tilrettelegging i forhold til den enkeltes behov bidrar til ineffektivitet I 2013 måtte over 17 prosent av førsteklassinger gå ett år om igjen ned fra 20 prosent i 2012 Økt satsing på morsmålsundervisning kan være en årsak til en slik positiv trend Mens de fleste barn begynner på skolen er det mange som dropper ut før normert tid I følge den siste folketellingen er opp til en halv million barn i alderen fem til 15 år ikke på skolen Giverne til sektorprogrammet har opprettet arbeidsgrupper for å følge opp utfordringer som forvaltning kvalitet evaluering inkludering og likestilling Norge deltar i arbeidsgruppen for inkludering og likestilling og har satt særlig fokus på behov for å styrke satsingen på funksjonshemmede barns rett til utdanning Når det gjelder likestilling er det i tillegg til stipend for jenter en satsing på at alle skoler må ha egne jentedoer og rekruttering av kvinnelige lærere Andelen er nå om lag 40 prosent på grunnskolenivå men bare rundt 17 prosent på ungdomskolen Ordning med kvotering av kvinner folk med lavkastebakgrunn og andre diskriminerte grupper i offentlig sektor vil bidra til økt kvinneandel over tid cms content Bli med inn i klasserommet i Nepal Les også De er på skolen men lærer de noe Godt styresett Norge har siden 2008 støttet det nasjonale desentraliseringsprogrammet LGCDP Local Governance and Community Development Programme Evalueringer av LGCDP viser gode resultater både når det gjelder styrking av lokalbefolkningens deltakelse i planlegging på lokalt nivå og forbedringer av lokal tjenesteyting fra lokale myndigheters side overfor befolkningen Gjennom LGCDP er det etablert lokale institusjoner og rådgivingsgrupperi alle Nepals 3915 landsbyer og 58 bykommuner Rundt midten av 2013 var det opprettet 35 600 lokale institusjoner med noe over 800 000 medlemmer og 4300 rådgivingsgrupper med om lag 116 000 medlemmer I Nepal samarbeider Norge nært med FN organisasjonen UNICEF for å fremme barnevennlig styresett Arbeidet har gradvis blitt endret fra å være et UNICEF drevet prosjekt til å bli et program der Norge og UNICEF støtter gjennomføringen av myndighetenes nasjonale strategi for barnevennlig styresett innenfor rammen av LGCDP Å styrke barns rettigheter og levekår er en viktig del av UNICEFs landprogram i Nepal for perioden 2013 2017 Norge støtter dette arbeidet med om lag 30 millioner krioner i perioden 2013 2017 I 2013 var det over 17 000 barne og ungdomsklubber med mer enn 400 000 medlemmer i Nepal Klubbene bidrar til å sette barns interesser og problemer på dagsorden Representanter for klubbene deltar i økende grad i kommunale komiteer og planleggingsprosesser og etter hvert også i lokale styringsorganer for helsestasjoner og skoler Norge og resten av giversamfunnet i Nepal ga omfattende støtte til forberedelse og gjennomføring av valget i november 2013 Norge har støttet Valgkommisjonen i Nepal Election Commission of Nepal ECN i flere år via et flergiverfond administrert av UNDP En ny avtale om norsk bidrag for perioden 2013 2016 ble undertegnet i 2013 Norge var også en av de største bidragsyterne til valget via Nepal Peace Trust Fund Norges støtte til arbeidet med en ny grunnlov har blitt kanalisert gjennom FNs utviklingsprogram UNDP og International IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance I tillegg har en norsk ekspert vært rådgiver for Valgkommisjonen i Nepal når det gjelder valgordning i forbindelse med utformingen av ny grunnlov utarbeidelse av ny valglov og praktiske spørsmål Norge har i en årrekke støttet International Institute for Democracys IDEA arbeid i Nepal og fullfinansierte organisasjonen i 2013 IDEA spiller en særskilt rolle i landets grunnlovsarbeid blant annet som den eneste utenforstående aktøren som gir teknisk støtte til medlemmene av grunnlovsforsamlingen IDEA har også et sterkt fokus på likestilling i grunnlovsarbeidet og har utarbeidet en sjekkliste for å lettere identifisere hvor i grunnloven teksten bør utbedres i et likestillingsøyemed Dette er et konkret og nyttig verktøy for politiske interessegrupper og komiteer som jobber med å styrke likestilling i grunnloven Fred og forsoning Norge har over tid gjennom ulike kanaler støttet rehabilitering og reintegrering av tidligere maoistsoldater Denne innsatsen har gitt gode resultater Indikasjoner viser at innsatsen har redusert sjansen for at de tidligere soldatene vil ty

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/nepal (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Pakistan - norad.no
  resultater Den norske ambassaden i Islamabad støttet Access to Justice for the Marginalized AGHS ledet av menneskerettighetsforkjemperen Asma Jahangir AGHS har styrket marginaliserte gruppers rettslige stilling De ga rettshjelp til 8000 kvinner i 2013 bisto kvinner i 511 rettssaker og vant 178 saker AGHS betalte også kausjon for 53 fengslede kvinner AGHS lærte opp 6168 kvinnelige juridiske rådgivere Ambassaden samarbeider med United Nations Office for Drugs and Crime UNODC om å styrke rettssikkerheten i Punjab provinsen Fokuset er på hensiktsmessig bevisinnhenting og samarbeid mellom påtalemyndighetene og politiet Noen resultater 108 etterforskere har fått opplæring åstedsgranskningsenheten ved Central Police Line Gujrat distrikt har fått styrket evne til åstedsgranskning etterforskere har begynt å benytte internasjonale standarder i etterforskningen det er utviklet håndbok og sjekkliste for samarbeid mellom politi og påtalemyndigheter for å styrke forberedelse av saker under tiltale 50 utstyrskofferter for innsamling av tekniske bevis er distribuert til politiet i Punjab Utdanning Det ble utbetalt 3 049 millioner kroner til Right to Play RTP i 2013 75 000 barn har deltatt i organisasjonens organiserte lek og sportsaktiviteter Det er også tegnet en avtale om at RTPs program skal inngå i undervisningen i skolene i enkelte provinser En annen samarbeidspartner Bulandi ferdigstilte og åpnet en offentlige skole i Kashmir i 2013 Det ble gitt utstyr til tre laboratorier på skolen 500 jenter får utdanning på en velutstyrt skole Ambassadens samarbeidsprogram med utdanningsmyndighetene i Khyber Pakhtunkhwa provinsen har ikke hatt framdrift i 2013 Av tildelte 25 millioner kroner ble det ikke utbetalt noe Nye samarbeidsformer er drøftet med utdanningsmyndighetene og andre givere Landsbyutvikling 17 millioner kroner ble utbetalt til prosjektet Chitral Integrated Area Development Program CIADP i 2013 Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med lokale myndigheter som også får styrket planleggings og støttefunksjoner gjennom CIADP Resultater forebygging av lokale naturkatastrofer gjennom kurs for myndighetene og bygging av demninger som beskytter lokalsamfunn mot flom og jordras planting av 20 000 bartrær som skal redusere faren for jordras i bratte områder forbedret helse og hygieneforhold gjennom utdeling av 1100 gassovner til erstatning for kullovner opplæring i mødre og nyfødthelse og bygging av vannanlegg for drikkevann Økte inntektsmuligheter for familier som har fått hjelp til å drive hagebruk honningproduksjon og fruktdyrking bygging og utbedring av skoler Kvinner likestilling og menneskerettigheter Menneskerettighetskommisjonen i Pakistan er en aktiv deltaker i den offentlige dialogen om menneskerettighetsspørsmål og produserer årlig den anerkjente rapporten State of Human Rights Gjennom norsk støtte kartlegges og overvåkes krenkelser av menneskerettigheter Økt bevissthet om barns rettigheter og arbeid mot seksuelle overgrep av barn er formålet med Norges årlige støtte på 1 66 millioner kroner til sivilsamfunnsorganisasjonen Sahil I løpet av 2013 har Sahil nådd ut med fakta om barneovergrep gjennom 97 aviser på lokalt og nasjonalt plan De har fått ut informasjon FNs barnekonvensjon til 8 022 deltakere på kurs og bistått forskjellige organisasjoner med opplæring i beskyttelse av barn I fire fengsler har Sahil nådd ut til 105 ungdommer med informasjon om barns rettigheter beskyttelse av barn og kjønnsbasert vold og barneekteskap Gjennom et nettverk av frivillige advokater er det gitt rettshjelp i 140 saker Gjennom forskjellige advokatforeninger er opplæring gitt til 165 advokater Organisasjonen Rozan har utviklet pensum som fokuserer på rettigheter til sårbare grupper som kvinner og barn Pensumet har blitt en del av den vanlige politiopplæringen Innholdet skal også bli en del av eksamenstestingen for politi under opplæring Støtte til frie medier Ambassaden støtter Free Media Foundation FMF og prosjektet SAFMA South Asian Free Media Association Prosjektet arbeider for at media skal være et effektivt redskap for å bygge fredelige relasjoner i regionen med vekt på forholdet mellom Pakistan og India FMF hevder de har oppnådd følgende resultater i 2013 bidrag til økt bevissthet om spørsmål knyttet til terror ekstremisme og mellomstatlige konflikter med fokus på forholdet India Afghanistan og Pakistan gjennom ett regionalt og åtte nasjonale nettverk av journalister økt kunnskap om regionale spørsmål hos journalister i regionen er oppnådd ved tolv opplæringsprogrammer for journalister utveksling av journalister og felles konferanser mellom India og Pakistan med deltakelse av beslutningstakere og media Kultur Den norske ambassaden utbetalte 4 3 millioner kroner i 2013 av tildelte 9 0 millioner Årsaken til lavt forbruk var delvis prosjekter som var frosset på grunn av undersøkelser om mislighold og delvis at myndighetene ikke oppfylte sin del av samarbeidet Målet til Rafi Peer Theatre Workshops RPTW prosjekt The Cultural Diversification Programme er sosial endring bedre opplæring for barn og unge og inntektsmuligheter for brukskunstnere 1 5 millioner kroner ble utbetalt til RPTW i 2013 RPTW har gjennomført festivaler som omfattet film sufimusikk kunst laget av ungdom tradisjonelt dukketeater og fredsfestival i India Opplæringstiltak og kultursamarbeid har i tillegg til festivalene nådd 131 350 mennesker og disse tiltakene har særlig gitt kvinner og ungdom inntektsmuligheter Samarbeidet med Aga Khan Foundation AKF har resultert i restaurering og innlemmelse av det hundre år gamle Vazir House i Swat i den lokale turistnæringen 27 lokale håndverkere har fått opplæring og deltatt i restaureringsarbeidet Ambassaden har bidratt til restaurering av det 400 år gamle kongelige badet Shahi Hamman i den gamle bydelen i Lahore Restaureringing har ført til økt interesse fra lokal befolkningens og medias side for konservering og revitalisering av historiske bysentra AKFs dokumentasjon av åtte gamle fort promotering av turistruter langs den gamle Silkeveien og støtte til lokale kulturfestivaler har bidratt til at bevaring av nasjonalarv for utvikling av turisme nå er sentral i de lokale myndighetenes utviklingsagenda for Gilgit Baltistan 2 8 millioner kroner ble utbetalt til AKF i 2013 Naturkatastrofer Norge støtter et program for å øke myndighetenes og lokale humanitære partneres evne til lokal krisehåndtering De nasjonale krisehåndteringsmyndighetene National Disaster Management Authority NDMA valgte ut 51 av de mest kriseutsatte distriktene og i løpet av 2013 ble det gitt femdagers kursopplæring i forberedelse og håndtering av kriser til 642 mennesker Gjennom spørreskjemaer som ble utlevert før og etter opplæringen ble det målt en svarforbedring på 48 prosent Focus Humanitarian Assistance mottok 1 8 millioner kroner i 2013 for bedre katastrofeforberedelse og respons i utsatte områder spesielt i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/pakistan (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Sri Lanka - norad.no
  ambassaden bidratt til at mer enn 11 500 personer har returnert til sine hjemområder Mer enn 215 000 m2 land er klarert slik at jorden igjen kan brukes til landbruksaktiviteter husbygging brønner veier og annen infrastruktur Gjennom UNDP støtter Norge gjenbosetning og økonomisk utvikling i nord 58 prosent av produsentorganisasjonene som ble støttet i 2013 målte økt produktivitet og salg basert på økt produksjon og forbedring av produksjonsteknikker 24 nye produkter ble utviklet 310 personer har startet inntektsgivende aktiviteter Av disse er 216 kvinner Sevalanka har bidratt til å styrke kvinneorganisasjoners forvaltningskapasitet for å kunne lede utviklingsprosjekter i lokalsamfunn Ti distriktsutviklingsforeninger for kvinner har gjennom programmet økt medlemstallet med 50 prosent i løpet av perioden 580 familier har fått tilgang til lån gjennom organisasjonene 400 kvinner fikk opplæring for å starte inntektsbringende aktiviteter 296 av disse har begynt å tjene penger i 2013 300 familier mottok såfrø og 77 av disse tjener allerede nå ekstrainntekt ved salg av produksjonsoverskuddet I tillegg er et oppdrettsanlegg for fiskeyngel ferdigstilt Dette vil bidra til å gjenstarte innlandsfiske i 25 lokalsamfunn Strømmestiftelsen mottok i 2013 midler for et program i Mannar distriktet hvor 390 familier har mottatt støtte for å gjenoppta landbruks og levebrødsaktiviteter 86 brønner er bygget 460 familier har fått tilgang til vann Antikorrupsjonsarbeid Norge har støttet Transparency International TI TI har i 2013 blant annet gitt opplæring til 600 ansatte i lokaladministrasjon og folkevalgte på lokalnivå Temaet har vært antikorrupsjon og styresett Det er opprettet et parlamentarikernettverk mot korrupsjon som er medlem i en global organisasjon for parlamentarikere mot korrupsjon TI har også bidratt til opprettelsen av borgerkomiteer på provins by landsbynivå De har kommet med innspill til debatt omkring budsjett og utviklingsarbeid lokalt Styrke medieutdanning og uavhengige medier Norge og Danmark har gitt støtte til Sri Lanka Press Institute SLPI som driver grunn og videreutdanning av journalister 20 studenter gjennomgikk journalistutdanningsprogrammet i 2013 Pressens faglige utvalg håndterte totalt 163 klager i løpet av 2013 Samtidig ble det observert en økning i antall beklagelser i avisene på bakgrunn av klager sendt direkte til redaktørene Dette tyder på økt profesjonalisering i mediebransjen og forbedret yrkesetikk Det gis også støtte til Media Resources and Training Centre som driver journalistutdanning i regi av universitetet i Jaffna Totalt har 27 fullført utdanningen Alle disse har fått jobb i mediebransjen etter fullført utdanning 66 prosent av studentene er jenter Økonomisk utvikling Målet for støtten til økonomisk utvikling er å bidra til Sri Lankas nasjonale mål for å bedre levevilkår i fattige regioner Det skjer gjennom tiltak som bidrar til vekst og næringsutvikling og økt sysselsetting Norge har blant annet støttet yrkesopplæring 68 prosent av de som fikk denne utdanningen har kom ut i lønnet arbeid etterpå Disse har økt inntektsgrunnlaget sitt med over 500 prosent for menn og 370 prosent for kvinner Bedre tilgang til kredittordninger og kompetansebygging har stått sentralt i ambassadens støtte via IFC til handelskamre og banker Mer enn 7333 små og mellomstore bedrifter har fått bedre kompetanse innenfor ledelse og økonomi Her

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/sri-lanka (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Vietnam - norad.no
  og samarbeider med Norge både innenfor klima miljø og forebygging av naturkatastrofer Blant annet har Vietnam National University og Norges Geotekniske Institutts samarbeid bidratt til kompetansebygging hos vietnamesiske forskere når det gjelder forebygging av ødeleggelser på grunn av naturkatastrofer Fornybar energi Norge ønsker å bidra til satsing på fornybar energi og energieffektivisering slik at man får en mer klimavennlig utvikling I samarbeid med SN Power er to kapasitetsdelingsprosjekter med Vietnamese Electricity Cluster Gjennomført Det første prosjektet fokuserte på å dele norsk og internasjonal erfaring om hvordan forandre en monopolinstitusjon i kraftsektoren Det andre prosjektet hadde som mål å dele norsk og internasjonal erfaring med utvikling av markeder og gi bedre forståelse for verdien av selskapsledelse basert på internasjonal praksis Rapport på prosjektet foreligger i 2014 Faglig samarbeid Faglig samarbeid med norske fagmiljøer er etterspurt i Vietnam for å bidra til kompetanseheving og kapasitetsbygging innen klimaendringer og miljøgifter Et samarbeid mellom Vietnam Academy for Agricultural Sciences og norske Bioforsk har startet hvor effektene av klimaendringer studeres i forhold til risproduksjon Det er blitt laget en rapport som gir kunnskap om risproduksjonssystemene Ny kunnskap om kvinners sårbarhet og tilpasning er produsert En foreløpig rapport indikerer alternative produksjonsmetoder og mulig tilpasning til for eksempel mer salt i risåkrene og alternative gjødslingsmetoder Les også Universitetssamarbeid styrker fiskeriforvaltningen I et faglig samarbeidsprosjekt mellom Institut Pasteur i Nha Trang og Universitet i Tromsø er det gjennomført en oppfølgingsstudie av 189 barn som først ble undersøkt i 2005 og en sammenligningsgruppe på 200 barn for å se på langtidskonsekvenser av miljøgifter og resultatene skal foreligge i løpet av 2014 Les også Takk for samarbeidet cms content Gjennom bistandsprogrammet Olje for utvikling har norske fageksperter vært sentrale i etableringen av et system for å bedre helse miljø og sikkerhet i den vietnamesiske petroleumssektoren Kvinner og likestilling Kjønns og likestillingsperspektiv er integrert i alt utviklingsarbeid den norske ambassaden i Hanoi driver Likestillingsfokuset sikres også gjennom støtten til frivillige organisasjoner og FN organisasjoner som UN Women Norge har tatt aktivt del i likestillingsgruppen for multilaterale organisasjoner som har oppnådd nytt fokus hos myndighetene særlig på kjønnsbasert vold Likestilling er også integrert i norsk støtte til UN REDD Bilateralt har Norge og Vietnam et samarbeid om videre implementering av de nasjonale likestillingslovene Kultur For å sikre kulturelt samarbeid mellom Norge og Vietnam og bidra til oppbygging av vietnamesiske institusjoner av betydning for et fritt og variert kulturliv støttet den norske ambassaden i Hanoi kulturtiltak med 5 4 millioner norske kroner i 2013 Kulturprosjektet Transposition for klassisk musikk med 12 institusjonspartnere i Norge og Vietnam gjennomførte en rekke konserter ballettoppsettinger opera og seminarer Disse involverte mange hundre aktive deltakere som musikere dansere sangere teknisk og administrativ stab De offentlige konsertene ble overværet av mange tusen tilskuere og videreformidlet i en rekke TV programmer med utgangspunkt i Vietnams nasjonale og regionale TV stasjoner Gjennom utveksling utdanning og konserter fikk 153 vietnamesiske musikere styrket sin kompetanse Norske organisasjoner I 2014 mottar ni frivillige norske organisasjoner 26 millioner kroner over det norske bistandsbudsjettet til prosjekter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/vietnam (2014-09-27)
  Open archived version from archive •