archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Øst-Timor - norad.no
  likestilling To store prosjekter støttet av Norge et innen petroleum og et om kapasitetsbygging innen ren energi ble avsluttet 2013 Samarbeid på fiskerisektoren for å skape vekst også etter oljealderen forberedes for 2014 Olje og utvikling Norges petroleumssamarbeid med Øst Timor ved etablering av et oljefond etter norsk modell ble formelt avsluttet i september 2013 Programmet gjennom Olje for utvikling OfU betraktes av myndighetene som svært vellykket og har bred støtte i parlamentet Programmet er et omfattende kapasitetsprogram og det er holdt en rekke seminarer innen juridiske områder geofysikk ledelse og miljø En rekke norske eksperter har bidratt med kompetanse innen disse områdene Et norskstøttet stipendprogram har også bidratt med viktig kompetansebygging av nå sentralt plasserte embetspersoner Fornybar energi I samarbeid med Øst Timors myndigheter har Norge støttet et prosjekt i energisektoren Prosjektet ble avsluttet i 2013 fordi myndighetene har bestemt å installere dieselkraftverk for sin energiproduksjon Norge og Øst Timor besluttet derfor i samarbeid å avslutte ren energi programmet fordi verken vannkraft eller ren energi på nåværende tidspunkt har høy prioritet hos myndighetene Norge har valgt å fullføre pågående studieopplegg for studenter i Indonesia Demokrati og menneskerettigheter Den norske ambassaden støtter en rekke tiltak innen justissektoren kvinner og likestilling og barns rettigheter Norge har bidratt til støtte i justissektoren siden 2002 Arbeidet skjer i hovedsak gjennom FN og sivilt samfunn I 2013 ble grunnlaget lagt for støtte til anti korrupsjonsarbeid gjennom FN organisasjonen UNODC Prosjektet starter første halvår 2014 Norge støtter forebyggende arbeid som omhandler barns rettigheter Prosjektet sammen med FNs barnefond UNICEF har bidratt til å etablere et nettverk for å beskytte barn i 17 distrikter Sammen med FN organisasjonene UNDP og UNCDF støtter Norge et prosjekt med opplæring av lokale distriktmyndigheter Prosjektet har spesielt fokusert på kapasitetsbygging av tekniske ingeniører på lokalt nivå og gjennomføring av småskala infrastruktur Norge støtter også FNs utviklingsprograms UNDP Justice System Program JSP Programmet har vært viktig for justissektoren En evaluering i 2012 utført av Norad og FAFO ga prosjektet gode skussmål Prosjektet har lært opp dommere påtalemyndigheter og forsvarere Det er også utarbeidet forslag til nytt lovverk Kvinner og likestilling Den norske ambassaden jobber aktivt for å styrke dialogen med prosjektpartnere om likestilling som et tverrgående hensyn og for å integrere likestillingsperspektivet i flere deler av ambassadens daglige virke Norge har et omfattende arbeide som omhandler kvinners rettigheter og likestilling for å hindre vold mot kvinner i Øst Timor Norge støtter et program for å bedre kvinners rettigheter under rettsaker og for å følge pågående saker i rettsvesenet Vold mot kvinner er en bekymring i det patriarkalske samfunnet på Øst Timor Norsk støtte til bekjempelse av vold mot kvinner går gjennom FN organisasjonen UNWOMEN I tillegg støtter Norge nettverksarbeid gjennom kvinnegrupper for å opplyse om kjønnsbasert vold og gir støtte til voldsoffer Fiskeri Norge inngikk i desember 2013 en avtale med de frivillige organisasjonene Mercy Corps og Hivos om et prosjekt som skal bidra til innlands fiskeoppdrett i småskala med tanke på bedre ernæring bruk av fisk og entreprenørskap hos kvinner

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/%C3%B8st-timor (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Haiti - norad.no
  lever på under to dollar per dag På landsbygda har under fem prosent tilgang til strøm Omfang og organisering av Norges engasjement i Haiti Siden jordskjelvet har Norge bidratt med om lag 800 millioner kroner Bidraget i 2013 var på i overkant av 90 millioner kroner I tillegg har Norges obligatoriske bidrag til FN styrken MINUSTAH siden 2010 kommet opp i cirka 160 millioner kroner Det har over tid vært en gradvis nedskalering og fokus på de tiltakene som har vist seg å gi best resultater I samråd med Haitis myndigheter ble det besluttet å konsentrere den norske overgangsbistanden i Departement du Sud for å bidra til utvikling utenfor den overbefolkede hovedstaden geografisk arbeidsdeling mellom givere synlige og varige resultater Økonomisk utvikling i Departementet du Sud er ikke mulig uten å gjøre veier strømforsyning skoler sykehus og annen infrastruktur sikrere mot flom orkan og omfattende erosjon Norske tilskudd til omfattende skogplanting og sikring av elvebredder ga gode resultater i forbindelse med flommen i 2012 Omfattende tiltak i og rundt nasjonalparken Macaya bidrar til å sikre biologisk mangfold øke matvaresikkerheten forebygge erosjon og øke inntektsgrunnlaget for lokale bønder Macaya er Haitis viktigste nasjonalpark med landets eneste gjenværende urskog det største biologiske mangfoldet og det viktigste vannreservoaret Inntektsgrunnlaget for lokale fiskere er bedret gjennom å sikre marine ressurser Flertallet av innbyggerne i området har ikke tilgang på strøm og gjennom norsk støtte har tolv kommunale helsesentrere og sykehus fått installert solcellepaneler Hybride diesel sol kraftverk vil i løpet av 2014 gi strøm til 1600 husstander Andre fornybare energiprosjekter vann vind og biomasse er under kartlegging Norge finansierer også prosjekter dels med nasjonalt fokus dels konsentrert i hovedstaden Port au Prince eller via Departementet du Sud Organisasjonen Femmes en démocratie fremmer kvinners politiske deltakelse og helsetiltak for kvinner IDEA arbeider for styrking av parlamentet dialog mellom politiske partier og kvinners politiske deltakelse kjønnskvotering Et norsk politi team driver opplæring av det nasjonale politiet i håndtering av ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold Om lag 700 kubanske helsepersonell har siden 2010 mottatt støtte til medisinsk utstyr Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner for haitiske migranter i den Dominikanske Republikk utdanning og i å bekjempe vold mot kvinner Den brasilianske organisasjonen Viva Rio driver utdannings og konfliktløsningsprosjekter i de fattigste og mest voldsutsatte bydelene i Port au Prince med gode resultater Bistandseffektivitet På grunn av den ekstraordinære støtten til Haiti etter jordskjelvet og det faktum at Norge hadde et begrenset samarbeid med landet før det skjedde ba Utenriksdepartementet Norad om å foreta en full evaluering av den norske bistanden til Den er ventet å komme høsten 2014 Innsatsen sør i Haiti ble evaluert i 2012 med anbefaling om fortsatt videre støtte Tweet Fakta om Haiti Befolkning 10 2 mill 5 mill Forventet levealder 63 år 81 år BNI per innbygger 760 56830 Andel fattige under 1 25 Mangler data HDI indeks for menneskelig velferd 161 plass 1 plass Kilder Verdensbanken UNDP Relaterte lenker Haiti CIA World Factbook FN styrker i Haiti FNs utviklingsprogram i Haiti FN

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/latin-amerika/haiti (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nicaragua - norad.no
  i befolkningen og den har i stor grad klart å kontrollere kriminalitets og voldsutfordringene som de andre landene sliter med Det nye prosjektet skal bidra til en bedre opplæring i menneskerettigheter på politiakademiet Spesielt gjelder dette likestilling og forebygging av kvinnevold Forebygging og oppfølging av ungdomskriminalitet er også en viktig del av prosjektet Norges avsluttende bidrag til antikorrupsjonsfondet i Nicaragua ble gitt for å gjennomføre det som kalles den nasjonale strategien for godt styresett som ble utviklet etter en flerårig støtte fra Norge og andre givere Gjennomføringen skal være ferdig i 2014 Klima Norge har gjennom en årrekke bidratt til bærekraftig jordbruksproduksjon og økte inntekter for 2 000 familier Et viktig resultat har vært en tilpasning av landbruket til og motvirkning av negative konsekvenser av klimaendringer samt en styrket dialog med myndighetene om lokale miljøspørsmål Tilgang til mindre kreditter har vært et sentralt virkemiddel for produksjon og kommersialisering av produkter Arbeidet skjer i samarbeid med organisasjonene FADCANIC Atlanterhavskysten og ADDAC sentrale Nicaragua Samarbeidet skal videreføres til 2017 I 2013 ble også undervisnings senteret til FADCANIC utvidet Dette resulterte i en forbedring av undervisningstilbudet med mulighet til å gi enda flere studenter innføring i aktuelle økonomiske og sosiale forhold I den nye fasen vil det bli lagt mer vekt på innovasjon og utvikling av flere produkter Norge er inne i den avsluttende fasen av støtten til fem kommuner i området rundt den forurensede Managuasjøen I 2013 ferdigstilte prosjektet lokale reguleringsplaner for å optimalisere landbruksproduksjon og hindre jordras og andre ødeleggelser Det har kommet gode tilbakemeldinger fra fem kvinnelige ordførere i området som forteller om nye verktøy og retningslinjer som tas i bruk for å sikre arbeidet med forvaltningen av landområdene Kultur Nesten 40 000 mennesker er nådd gjennom et nytt senter mobile biblioteker og leseringer Foreningen for barnebøker rapporterer at også barn og mødre i de fattigste områdene også deltar Norges kultursamarbeid med landet er inne i en avsluttende fase og satsingen har gjort det mulig å bygge opp lokale institusjoner som gjør kultur tilgjengelig også i utkantsområder i et land hvor kulturtilbudet og finansieringen er lav Kulturtiltak for og med urfolk bidrar til økt kunnskap og respekt for urfolkene hos den hvite eliten Fornybar energi Norsk støtte til små vannkraftverk gir strøm til 8 262 familier utenfor det nasjonale strømnettverket totalt 50 000 mennesker Strømmen har resultert i lokal utvikling og kreativ næringsvirksomhet De subsidierte strømregningene blir betalt Med mulighet for kveldsundervisning har skoletilbudet blitt bedre for både barn og voksne og man kan nå lese og gjøre lekser i lys om kvelden Arbeidet har skjedd i samarbeid med Sveits og FNs utviklingsorganisasjon UNDP Kvinner og minoriteters rettigheter Norge har bidratt til drift av et tyvetalls sentre for kvinner og barn i tillegg til forebyggende og oppfølgende arbeid av kvinner som har vært utsatt for vold og misbruk Sammen med Sveits støtter Norge også et FN prosjekt for kvinners rettigheter Prosjektet var høyaktuelt i 2013 ettersom store deler av det sivile samfunn var imot en lovendring som innførte tvungen mekling

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/latin-amerika/nicaragua (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Libanon - norad.no
  generasjoner Samarbeidet består i å tilby teknisk kompetanse basert på de norske lærdommene spesielt om forvaltning og åpenhet Les mer om Olje for utvikling Ofu programmet i Libanon har allerede bidratt til å utvikle det strategiske og juridiske rammeverket for petroleumssektoren og styrket kompetansen i petroleumsforvaltningen At det er enighet om målene for programmet betyr også at viktige hensyn som samarbeid mellom relevante institusjoner og miljøhensyn er styrket Kartlegging av behov og ønsker fra libanesisk side gjør det lettere å drive arbeidet fremover mot å skape en bærekraftig petroleumssektor Andre resultater Norge gir årlig støtte til prosjekter innen fred og forsoning menneskerettigheter styrking av kultursektor og kvinner og likestilling i Libanon Her er noen resultater fra et utvalg av prosjekter for 2013 Den norske støtten er også i seg selv et viktig bidrag til å bygge det libanesiske sivilsamfunnet Fred og forsoning Lebanese Palestinian Dialogue Committee Støtten har bidratt til å øke dialogen mellom libanesiske myndigheter og det palestinske samfunnet I tillegg har LPDC fått økt kapasitet til å utvikle en mer helhetlig politikk rundt palestinske flyktninger i Libanon med hensikt å forbedre levevilkårene for palestinere Geneva Call Norge har støttet et prosjekt gjennom Geneva Call siden 2011 som har hatt som mål å beskytte sivile i palestinske flyktningleire mot vold fra bevæpnede grupper Prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen om beskyttelsesbehov for særlige sårbare grupper i leirene gitt økt kunnskap om humanitærrett for ikke statlige bevæpnede grupper gjennom opplæring I 2014 støtter ambassaden for første gang en lokal organisasjon som er etablert som følge av prosjektet og vil videreføre Geneva Call sitt arbeid hvilket er mulig på grunn av lokalt eierskap og ervervet kompetanse Oxfam Norge støtter prosjektet Voice and Accountability Prosjektet har til hensikt å øke syriske kvinners deltakelse i politiske humanitære og utviklingsprosesser og beslutninger Prosjektet har til nå gitt viktig kapasitetsbygging av lokale organisasjoner i Libanon og Jordan Prosjektet ble igangsatt i 2013 Najda Now Arab Ressource Center for Art og Arab Puppet Theatre Foundation Norge har støttet tre prosjekter gjennom disse tre lokale organisasjonene som har syriske palestinske og libanesiske barn og unge som målgruppe Resultater av prosjektene er psykososial støtte økt kunnskap om hverandre og kunnskap om fredelig konfliktløsning som igjen på lengre sikt vil kunne bidra til å redusere spenning mellom ulike grupper og lokalsamfunn i Libanon Safadi Foundation Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen og bevisstheten om kommunalt styre og innbyggeres rettigheter og muligheter til å påvirke kommunen i el Mina som er et konfliktområde i Tripoli i Nord Libanon Resultater så langt fra prosjektet er at det er etablert en gruppe mellom innbyggere og kommunen og at det er etablert et borgerhus Det er for tidlig å si om prosjektet har hatt konfliktforebyggende effekter Kvinner og likestilling Norge har støttet organisasjonen Helem som arbeider for å styrke rettighetene til seksuelle minoriteter i Libanon I 2013 har Helems arbeid a bidratt til at analtester som politiet har benyttet seg av for å undersøke om personer har begått homofile handlinger er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/midt%C3%B8sten/libanon (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Syria - norad.no
  Krigen i Syria skaper uro i hele regionen Flyktningstrømmen ut av Syria har påført nabolandene en stor byrde og legger press på vertslandenes evne til å levere grunnleggende tjenester som utdanning helse vann og sanitær både til sin egen befolkning og til flyktningene Norge forsøker å støtte opp om nabolandene så de kan fortsette å holde grensene åpne for dem som klarer å flykte fra Syria Norge har særlig prioritert støtte til Libanon som har tatt imot flest syriske flyktninger I dag er hver fjerde innbyggere i Libanon en syrisk flyktning Humanitær innsats I 2014 har Norge bevilget 460 millioner kroner til ofrene for konflikten i Syria Omtrent halvparten av dette bidraget vil gå til humanitære tiltak inne i Syria Den andre halvparten vil gå til syriske flyktninger i nabolandene Norge bruker et bredt sammensatt knippe av humanitære partnere for å levere nødhjelp til Syria og til syriske flyktninger i nabolandene Vi støtter både FN det internasjonale Røde Kors og frivillige organisasjoner som arbeider inne i Syria I flere områder det store problemer med humanitær tilgang særlig i opposisjonskontrollerte områder der FN kun i begrenset grad når fram Frivillige organisasjoner som kan jobbe på tvers av nasjonale grenser benyttes her Norge prioriterer matvareleveranser husly helse utdanning og vann og sanitære tjenester i den humanitære innsatsen Regjeringen har uttrykt at Norge vil fortsette å trappe opp bistanden til Jordan Libanon og Syria i tiden fremover Kjemiske våpen En sentral del av oppgaven med å destruere Syrias kjemiske våpenprogram har bestått i å transportere kjemiske stridsmidler og andre substanser ut av Syria På grunnlag av FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118 om destruering av syriske kjemiske stridsmidler har Norge og Danmark gjennom deltakelsen i OPCW og FNs fellesoperasjon bidratt til å frakte kjemiske våpen ut av Syria for destruksjon Norge har siden desember 2013 deltatt med et sivilt lasteskip og et fartøy for militær eskorte samt et militært støtteelement om bord på lasteskipet MV Taiko OPCW rapporterte 23 juni 2014 at transporten av kjemiske stridsmidler ut av Syria er sluttført Aldri tidligere har et lands arsenal av masseødeleggelsesvåpen blitt fjernet på en tilsvarende måte Ved å delta i operasjonen har Norge bidratt til å forhindre at våpnene igjen brukes mot den syriske sivilbefolkningen eller faller i gale hender Norge ga i desember 2013 også et bidrag på 18 3 millioner til OPCWs destruksjonsfond Utdanning i krise Konflikten i Syria har drevet millioner av barn ut av sin normale hverdag 1 3 millioner syriske barn er i dag flyktninger i nabolandene Enda flere lever på flukt inne i Syria hvor kamphandlinger og ødeleggelser har rasert store deler av det nasjonale utdanningstilbudet UNICEF anslår at i alt 2 8 millioner barn i Syria står uten skolegang I følge Utdanningsministeriet i Syria går 35 prosent færre syriske barn og unge på skolen nå sammenlignet med før krigen 1 9 millioner elever mellom første og 12 klasse droppet ut eller ble aldri skrevet inn i skolen for skoleåret 2012 2013 Norge har støttet arbeidet med utdanning i Syria

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/midt%C3%B8sten/syria (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Where we are - norad.no
  São Tomé and Príncipe South Sudan Sudan Tanzania Timor Leste Uganda What we do How we work News archive Clean Energy Gender in energy Where we are Oil for Development cooperates with 16 countries in Africa Asia the Middle East and Latin America Published 29 10 2011 Updated 03 07 2014 Print Tweet From Tanzania Please use the menu to the left to choose country of your interest Tweet Related publications Oil for development Annual Report 2013 Oil for Development Annual report 2012 Oil for Development Annual Report 2011 Oil for Development initiative Annual report 2010 Oil for Development Annual report 2009 Oil for Development 2008 annual report Norad Norwegian Agency for Development Cooperation 2011 Location Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Norway Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Norway Telephone 47 23 98 00 00 E mail postmottak norad no Contact us Thematic areas Climate Change and the Environment Energy Macroeconomics and public administration Global health Education and research Democracy and Good Governance Countries Africa Asia and Oceania Latin America Middle East Tools publications Publications Guidelines for quality assurance Norwegian Aid Statistics Aid transparency Evaluation What is evaluation Implementation of evaluations Evaluation program Ongoing evaluations Planned evaluations Tender notification Publications Handbook

  Original URL path: http://www.norad.no/en/thematic-areas/energy/oil-for-development/where-we-are (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fagetaten Norad - norad.no
  faglige råd til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene bistå i arbeidet med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer kommunisere om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater forvalte tilskuddsordninger Norad disponerer årlige tildelinger fra Utenriksdepartementet og Klima og miljødepartementet Føringene for bruken av pengene gis i årlige tildelingsbrev Norad holder til i Oslo og har 230 ansatte 2014 Tweet Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid Visjon Resultater i kampen mot fattigdom Virksomhetsidé Norad bidrar til å sikre bistandens kvalitet Verdier Respekt integritet kreativitet Styrende dokument Stortingsproposisjon nr 1 Tildelingsbrev nr 1 2014 Utenriksdepartementet Tildelingsbrev nr 1 2014 Klima og miljødepartementet Strategi Mandat instruks Les også Slik styres Norad Relaterte artikler Ny klimaminister besøker Norad for første gang Relaterte publikasjoner Norad resultater i kampen mot fattigdom Norads årsrapport 2013 Norads årsrapport 2012 Norads årsrapport 2011 Norads årsrapport 2010 Norads årsrapport 2009 Norads årsrapport 2008 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/om-norad (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tidligere evalueringer - norad.no
  oppdatert 17 07 2014 Skriv ut Tweet Rapportene fra Evalueringsavdelingen organiseres i ulike kategorier som vist nedenfor Sammen med presentasjonen av de ordinære evalueringsrapportene får du også også informasjon om hvordan de blir fulgt opp For de andre rapporttypene kan oppfølgingen variere etter hva slags type studie det er snakk om og hvem som har ansvaret for å følge opp evalueringsresultatene Se her for generell informasjon om hvordan evalueringene følges opp Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/evalueringer (2014-09-27)
  Open archived version from archive