archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ekspertkommentaren: Fattigdom, økonomis... - norad.no
  store at overføringsverdien av våre systemer er begrenset Et mer fruktbart utgangspunkt er å forstå hvilke mekanismer som hindrer og fremmer utvikling i utviklingsland Dårlig ulikhet I mange land skyldes mye av ulikhetene at elitene har skaffet seg rikdommen ved å dra stigen opp etter seg I så fall er det samme bakenforliggende faktor skjeve maktforhold og svake institusjoner som hindrer vekst og skaper ulikhet Dette gjelder ikke bare skillet mellom rik og fattig det samme gjelder i det små Der kvinner ikke har rett til å eie jord bidrar det ikke bare til større ulikhet mellom menn og kvinner men også til at utviklingen i landbruket hemmes motivasjonen til innsats og investering dempes kraftig dersom landbrukeren ikke vet om hun selv vil innkassere gevinsten I tillegg til ulikhet som skyldes system og maktforhold er markedene i utviklingsland ofte mangelfulle på tilsvarende vis de hindrer utvikling og stenger de fattige ute Et velkjent eksempel på slik markedssvikt er manglende tilgang på kreditt for fattige Denne skyldes ofte informasjonsmangel på tilbudssiden kunnskapen om betalingssikkerhet er for svak Mikrokreditt har mange steder hatt stor suksess i å bøte på dette I tillegg til systemsvikt og maktforhold kan fattigdom i seg selv hindre vekst De fattigste kan mangle mulighet for å investere de har mindre rom for å ta risiko de har ofte svekket helse og mange tar barna ut av skolen fordi familien trenger arbeidskraft eller inntekt Slik skapes det som har fått navnet fattigdomsfeller og som alene er et argument for tiltak direkte rettet mot de fattige God ulikhet Men det kan også være betydelige innslag av ulikhet som fremmer eller er tett knyttet til utvikling og vekst Også markeder som fungerer godt som motor i vekstprosessen kan skape ulikhet Ulikhet kan skyldes forskjeller i innsats produktivitet og evnen til å få til innovasjoner Når afrikanere skaffer seg høyere utdanning og bidrar til økt kvalitet i statlige virksomheter og økt lønnsomhet i private er det gunstig for utviklingen samtidig som ulikheten øker Økt ulikhet kan også skyldes at stordriftsfordeler spesialisering og investeringer i ny teknologi utnyttes bedre i deler av økonomien Disse formene for utvikling fører ofte til at veksten skyter fart men også til at den blir geografisk og næringsmessig ubalansert Faren er også til stede for at noen områder og grupper blir varig hengende etter noe det er mange eksempler på Om ulikheten er midlertidig og en del av en gunstig utviklingsprosess er sjelden mulig å vite sikkert i forkant Landbruk eller industri og tjenesteyting De aller fleste fattige lever fortsatt på landsbygda Dette betyr at en politikk for fattigdomsbekjempelse må bidra til å øke produktiviteten og inntektene i landbruket Analyser viser også at for en gitt vekst i BNP er effekten på fattigdommen større desto mer av veksten som skjer i landbruket Men relevansen av dette kan lett dras for langt Det er også slik at intet land har beveget seg fra lavinntektsland til mellominntektsland uten en betydelig grad av urbanisering og vekst i industri og tjenesteyting Langvarig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/ekspertkommentaren/fattigdom-%C3%B8konomisk-vekst-og-ulikhet-hvilke-sammenhenger-kan-det-v%C3%A6re (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ekspertkommentaren: Klima: Svært vanske... - norad.no
  langt har klimapolitikken til de fleste land inklusive Norge nesten ensidig fokusert på reduksjon av utslipp både nasjonalt og i utviklingssamarbeidet Dette er viktig men til tross for at Norge er aktive i klimaforhandlingene har tilpasning nesten vært fraværende i den norske debatten I klimadebatten og utviklingssamarbeidet er det fokus på reduksjon av utslipp fra skog og skogforringelse satsing på ren energi som et alternativ til bruk av energi fra kull og olje karbonfangst og lagring og kjøp av utslippskvoter i utviklingsland Den norske satsingen på tilpasning er meget liten Norge kan i likhet med andre givere i liten grad vise til større satsninger med tilpasning som et eksplisitt mål En rask gjennomgang av porteføljen viser at det er snakk om noen titalls millioner NOK mens vi bruker milliarder på reduksjon av utslipp En sentral utfordring er at det er vanskelig å skille mellom tilpasning og utviklingstiltak som vil redusere menneskers sårbarhet og øke motstandsdyktigheten Tilpasning blir derfor av mange satt lik bistand Dette er en klar forenkling Tilpasningskostnader i for eksempel Verdensbankens siste studie er beregnet med utgangspunkt i tilleggskostnader for å håndtere framtidige klimaendringer Kostnader til tiltak som ville blitt gjennomført uansett om det ikke tas hensyn til framtidige klimaendringer er ikke tatt med Tradisjonelle utviklingstiltak som bidrar til tilpasning til dagens klimatiske variabilitet kan derfor strengt tatt ikke regnes som konkrete klimatilpasningstiltak Afrika har stilt konkrete krav Afrikanske ledere ser at mens internasjonale givere bruker flere milliarder kroner på reduksjon av utslipp gjennom skog og energisatsinger så brukes bare en brøkdel av dette for å hjelpe utviklingslandene til å tilpasse seg konsekvensene av industrilandenes store utslipp Afrika stiller krav om at det internasjonale samfunn skal bidra med 68 milliarder USD til klimatiltak per år Tilpasning er prioritet nummer én for de fleste utviklingsland Når vi ikke leverer på deres prioriteringer er det forståelig at disse landene setter spørsmålstegn ved vår vilje til å komme dem i møte i forhandlingene Det har kommet en klar trussel fra sentrale afrikanske politikere at de vil forlate forhandlingene om vi i nord ikke leverer Hva må til Utviklingslandene forventer at Norge og andre givere setter av betydelige midler til tilpasning Dette kan raskt gjøres gjennom støtte til fond som er etablert bl a i Verdensbanken støtte regionale initiativ i Afrika inngå partnerskap med frivillige organisasjoner som arbeider aktivt med å styrke tilpasningsevnen rette norsk utviklingssamarbeid inn mot sektorer der tilpasningsbehovet vil være størst og klimasikre norsk bistand Evnen til å møte klimaendringene avhenger også av faktorer som styresett tilgang på ressurser og et aktivt sivilt samfunn Konsekvensene av klimaendringer kan ikke ses løsrevet fra utviklingsprosesser Derfor må strategier for tilpasning forankres i landenes egne utviklingsstrategier Klimahensyn må tas inn i nasjonale utviklingsplaner og strategier innen jordbruk vannforvaltning skogforvaltning energi helse og utdanning Bistand vil ikke være nok men bistand kan brukes til å fremme internasjonal satsning på tilpasning Denne satsningen vil kunne skaleres opp ved hjelp av annen type finansiering som forhåpentligvis er på plass etter 2012 i det nye klimaavtalen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/ekspertkommentaren/klima-sv%C3%A6rt-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-til-god-avtale-i-k%C3%B8benhavn (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ekspertkommentaren: Ny forskning: bista... - norad.no
  til sammen avgjør et lands økonomiske utvikling Den nye studien fra IMF er et en slik økonometrisk studie Den er basert på et stort datamateriale for utviklingsland for perioden 1960 2000 og har som en av sine hovedkonklusjoner at bistand har hatt en tydelig virkning på økonomisk vekst Den viser også at bistand delvis virker over svært lang tid ofte 10 20 år Dette er egentlig ikke så overraskende eksempelvis tar det svært lang tid fra forholdene bedres i grunnskolene i et land til dette slår ut i økt produktivitet og sysselsetting Men det er interessant at en finner igjen dette i makrosammenhenger og det er nyttig å bli minnet om at noen resultater oppnås på svært lang sikt Studien bidrar også med interessante funn angående spørsmålet om hva slags bistand som er mest effektiv I denne analysen har en ikke gått detaljert inn i ulike bistandsformer men gjort en grovsortering ved at en har gruppert giverland i tre grupper Denne er gjort ut fra en antakelse om at noen givere opptrer mer utviklingsorientert enn andre Her er de nordiske landene plassert gruppen av land som antas å være mest effektive givere Forskerne har gitt merkelappen nordisk på all bistand til land der de nordiske land har hatt en tilstrekkelig sentral rolle og tilsvarende satt andre merkelapper på bistanden i land der andre givere har vært dominerende Funnet de gjør er at den samlede bistanden har vært mer effektiv i mottakerland der nordiske land har dominert enn i andre land Funnet er et interessant nytt tilskudd i litteraturen om bistandseffektivitet og økonomisk utvikling som er et viktig grunnlag for arbeidet med å effektivisere bistanden Sannsynligvis vil dette funnet bli fulgt opp av andre analyser og tiden vil vise om en får andre resultater som harmonerer med eller er i strid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/ekspertkommentaren/ny-forskning-bistand-virker-og-nordisk-bistand-virker-best (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ekspertkommentaren: Elektrisitet til folket - norad.no
  i kraft av sin tekniske kompetanse Dette gir dem en ny status og er et lite steg i den lange prosessen for å gi kvinner et bedre liv og mulighet til å delta fullt ut i samfunnet i Afghanistan Det er sjelden at tilgangen til elektrisitet har så spesielle sosiale konsekvenser som denne Afghanistan historien selv om en studie gjort av elektrifiseringen av øya Pemba i Tanzania har gitt overskrifter i norsk presse som Bistand gir mindre sex Forklaringen er at elektrifiseringen som Norge har vært med å betale gir færre antall barn som et resultat av blant annet mer tv titting Bakteppet for begge historiene er at 1 3 milliarder mennesker lever uten elektrisitet mange av dem på landsbygda I Afrika er 85 prosent av landsbybefolkningen uten elektrisitet og dette antallet går svært sakte nedover Situasjonen i andre deler av verden har bedret seg dramatisk på dette området For eksempel har Kina og store deler av Øst Asia nå nesten full elektrisitetsdekning selv om situasjonen i Sør Asia fremdeles er meget dårlig Det blir gjort et stort arbeid globalt for å få fram elektrisitet til dem som ikke har det Norad sluttfører før sommeren et eget prosjekt for å vurdere nærmere hvordan landsbyelektrifiseringen for verdens aller fattigste kan akselereres og om Norge har noen spesiell rolle å spille i denne sektoren Lokale myndigheter har en helt fundamental rolle i å legge forholdene til rette for slike prosjekter Det er mange brikker som skal falle på plass alt fra tillatelser til finansiering Og ikke minst må prisingen være riktig Ingen land vi snakker om har råd til å subsidiere elektrifisering i det uendelige men legges prisnivået for høyt kan kablene være strukket til en landsby mens store deler av befolkningen selv fortsetter å bruke energi som før Det gjelder å

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/ekspertkommentaren/elektrisitet-til-folket (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Program Norad-konferansen 2013 - norad.no
  i sammenheng med andre utviklingstrekk og bidra med kunnskap som kan gi innspill til framtidige beslutninger sier Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm Program 09 00 11 30 Satsing på helse og utdanning i bistanden mot 2030 Velkommen ved Villa Kulild direktør i Norad Åpningsinnlegg Børge Brende utenriksminister Anthony Lake generaldirektør i Unicef Amina J Mohammed FNs generalsekretærs spesialrådgiver for utviklingsplanlegging etter 2015 Tim Evans direktør for helse ernæring og befolkning i Verdensbanken Innledningene etterfølges av debatt mellom innlederne Ordstyrer her er Eva Bratholm kommunikasjonsdirektør i Norad 11 30 12 10 Lunsj 12 10 12 40 Samtale mellom H K H Kronprinsesse Mette Marit og spesialrådgiver Tore Godal Godal jobber i Utenriksdepartementet Samtalen omhandler hans livslange innsats for global helse 12 40 15 00 Resultater på bakken Samspill for bedre helse og utdanning lokalt Kvinners helse og sikkerhet Dr Denis Mukwege lege og grunnlegger av Panzi sykehuset i DR Kongo Utdanning og sivilt samfunn Nyaradzayi Gumbonzvanda generalsekretær World YWCA Etterfulgt av panelsesjon med Anette Remme ungdomsrepresentant i GFATM LNU Nyaradzayi Gumbonzvanda og Denis Mukwege Norads resultatrapport 2013 Helse og utdanning Presentasjon av Norads resultatrapport 2013 Villa Kulild direktør Norad Etterfulgt av debatt med stortingsrepresentanter Anniken Huitfeldt Ap Liv Signe Navarsete Sp Kristian Norheim FrP Knut Arild Hareide KrF Bård Vegar Solhjell SV Ola Elvestuen V Sylvi Graham H Ordstyrer Eva Bratholm kommunikasjonsdirektør i Norad Tweet Norad konferansen 2013 Tid Onsdag 11 desember 2013 kl 09 00 16 00 Sted Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergs gate Oslo Twitter noradkonf Se hele konferansen igjen her For presse Eva Bratholm kommunikasjonsdirektør i Norad Mob 970 02 468 eva bratholm norad no Norads pressetelefon 97714966 Konferansen blir streamet Bilder fra konferansen kan lastes ned fra FlickR Twitter Noradkonf Relaterte filer Program Norad konferansen 2013 pdf Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/program/program-norad-konferansen-2013 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norad-konferansen 2013 - norad.no
  Samtidig har verdens befolkning økt Jenters skoledeltakelse har økt betydelig Barnedødeligheten i Afrika er halvert Dette er resultater som utviklingssamarbeid har bidratt betydelig til Norad konferansen vil diskutere resultatene sette dem i sammenheng med andre utviklingstrekk og bidra med kunnskap som kan gi innspill til framtidige beslutninger Resultatrapport 2012 Ved konferansen vil også Norads resultatrapport for 2013 bli presentert og diskutert Tema for rapporten er helse og utdanning Velkommen til Norad konferansen 2013 Detaljert program og mer om Norad konferansen 2013 finner du her Følg med på Twitter Det blir live oppdateringer muligheter for å stille spørsmål og annen nyttig informasjon på Twitter Hashtagen er noradkonf Begynn å følge med på Norad konferansen på Twitter allerede i dag Tweet Relaterte lenker Besøk konferansenettsiden Relaterte artikler Kronprinsessen intervjuer Tore Godal Toppledere ser framover Bistand til helse og utdanning nytter Kontakter Bergstøl Mona Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/arrangementskalender/norad-konferansen-2013 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Direkteoverføring av konferansen - norad.no
  but also a vaste of human resources globally Lake states in his speech to the Norad conference 2013 on global health and education Ms Amina J Mohammed UN Secretary General s Special Adviser on Post 2015 Development Planning cms content Where there is a will there is a way to eradicate extreme poverty by 2030 Ms Mohammed states in her speech at the Norad conference Mr Tim Evans Sector Director of Health at the The World Bank cms content We see reasons for optimism but also some some reasons for worry says Tim Evans on the progress on the fifth UN Millennium Development Goals on maternal health Conversation between Børge Brende Anthony Lake Amina J Mohammed Tim Evans cms content Conversation between the Norwegian Minister of Foreign Affairs Mr Børge Brende the Executive Director of UNICEF Mr Anthony Lake the UN Secretary General s Special Adviser on Post 2015 Development Planning Ms Amina J Mohammed and Director of Health Nutrition and Population at the World Bank Tim Evans at the annual Norad conference The conversation is moderated by Mrs Eva Bratholm Director of Communications at Norad Musical performance by Amina Sewali Trio cms content Amina is a singer actress multi instrumentalist songwriter and playwright who has already made her mark on several of the biggest stages in Norway both in theater television and in the music scene Samtale mellom H K H Kronprinsesse Mette Marit og Dr Tore Godal cms content Gleder meg til å intervjue Tore Godal mitt store forbilde tvitret H K H Kronprinsesse Mette Marit før hun gikk på scenen på Norad konferansen Her er den fortrolige og fine samtalen mellom de to Dr Denis Mukwege grunnlegger av Panzi sykehuset i Kongo cms content Dr Denis Mukwege grunnlegger av Panzi sykehuset i DR Kongo snakker om kvinners helse og sikkerhet i nasjoner preget av krig og naturkatastrofer Dr Mukwege understreker nødvendigheten av å behandle disse menneskenes psykiske traumer i tillegg til de fysiske Foredraget er på fransk med norsk tekst Ms Nyaradzayi Gumbonzvanda Secretary General of World YWCA cms content Nyaradzayi Gumbonzvanda Secretary General of World Young Women Christian Association YWCA stresses the need for women to play leading roles in the work for sexual and reproductive health and rights Ms Gumbonzvanda starts her speech by making the entire conference pay homage to the late Nelson Mandela Panel Session with Dr Denis Mukwege Ms Nyaradzayi Gumbonzanda and Ms Anette Remme cms content Panel session with Anette Remme Youth Representative of GFATM LNU Nyaradzayi Gumbonzvanda of the YWCA and Denis Mukwege founder of Panzi hospital in DR Congo The session is moderated by Eva Bratholm Director of Communication at Norad Villa Kulild presenterer Norads resultatrapport 2013 cms content Aldri før har verden sett så stor framgang innen helse og utdanning på så kort tid som på de siste 25 årene viser Norads resultatrapport 2013 Norad skal sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig resultatrapporten er et viktig bidrag inn i dette arbeidet Debatt med medlemmer fra Utenrikskomiteen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/tema/direkteoverf%C3%B8ring-av-konferansen (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • De første 24 timene i livet - norad.no
  i livet er dagen vi blir født I mange fattige land er det også den farligste for mor og barn Det trenger den ikke være Publisert 24 09 2014 Sist oppdatert 24 09 2014 Skriv ut Tweet Tweet Animasjoner De første 24 timene i livet Stadig flere barn vokser opp 9 av 10 begynner på skole Har du noen gang vært forelsket Arbeid mot fattigdom De fleste ville overlevd om bare Viktige valg Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/filmer/de-f%C3%B8rste-24-timene-i-livet (2014-09-27)
  Open archived version from archive