archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Villa Kulilds åpningstale på Norad-konf... - norad.no
  is an issue of global importance The populations of conflict affected and fragile states are often traumatized by war and many live in poverty and misery In addition armed conflict creates fertile ground for illegal cross border activities such as human trafficking arms smuggling and drugs trade The international community must therefore get involved for humanitarian foreign policy and security policy reasons A significant share of official development assistance is being spent in conflict affected and fragile states This was also a key topic at the fourth high level forum on aid effectiveness in Busan There we discussed how development assistance can be of crucial importance in order to promote peace building and state building Today we have gathered a group of highly experienced politicians and academics to share their opinions on how the international community can deliver on this tall agenda It is a great privilege for us that one of this year s Nobel Peace Prize laureates Her Excellency President Ellen Johnson Sirleaf has taken the time to be with us this morning to share her experiences The distinguished Norwegian foreign correspondent Bjørn Hansen will join her in a dialogue on lessons learnt from building peace and the way forward He will also be our moderator for the rest of the day Erik Solheim Minister of the Environment and International Development sends us his regards from Durban He will unfortunately not be able to join us today as planned due to the unforeseen delays in the climate negotiations in Durban Your Excellency President Sirleaf and Bjørn please the floor is yours Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011/tema/villa-kulilds-%C3%A5pningstale-p%C3%A5-norad-konferansen-2011 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Støtte til styresett gjennom mange kanaler - norad.no
  til valget til grunnlovsgivende forsamling og i perioder hvor fredsprosessen har gått trått Norge er en av mange givere som støtter staten gjennom bidrag til Det nasjonale fredsfondet for å markere støtte til regjeringens engasjement i fredsprosessen Fondet blir administrert av Finansdepartementet Giverne og myndighetene har bidratt med omtrent like mye midler til fondet Norge støtter også fredsprosessen gjennom FNs fredsfond Når det gjelder menneskeretter og rettsvern gir Norge støtte til en rekke prosjekter gjennom blant annet UNDP Kirkens Nødhjelp og Redd Barna Valget av FN og frivillige organisasjoner er basert på at de ulike organisasjonene har ulike tilnærminger og kan bidra på ulike måter Gjennom Danidas menneskerettsprogram har Norge støttet en rekke nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og små mediaorganisasjoner over hele landet Norge er den største giveren til det UNDP støttede programmet for desentralisering som ligger under departementet for distriktsutvikling Norge har også gitt omfattende støtte til desentralisering gjennom Unicefs rettighetsprogram for barn og kvinner Decentralised Action for Children and Women DACAW Reform av offentlig sektor og økonomiforvaltning blir støttet av Norge indirekte gjennom generelle bidrag Verdensbankens og Asiabankens virksomhet Kilder Skriv ut Resultatrapport 2008 Tweet Flere eksempler Nepal Økonomisk og faglig bistand har økt strømproduksjonen Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Infoprosjekt har involvert minoriteter i grunnlovsdebatt Se alle Flere eksempler Styresett og demokrati Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Ikke statlig organisasjon har skapt debatt om korrupsjon Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Se alle Flere eksempler Kirkens Nødhjelp Religiøst dialogprosjekt har skapt gjensidig forståelse Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Ikke statlige organisasjoner har sikret bedre bistand Se alle Flere eksempler Redd Barna Organisasjonsstøtte har ført til bedre administrasjon Utdanningsrevolusjon med store utfordringer Mer og bedre skolegang for konfliktrammede barn Se alle Flere eksempler UNDP Demokratistøtte har styrket urfolks rettigheter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/st%C3%B8tte-til-styresett-gjennom-mange-kanaler (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Politisk organisering av mayakvinner - norad.no
  i 2011 inngår også organisasjonen for urfolksordførere og myndigheter AGAAI Hovedmålet for ambassadens støtte til Moloj er å bidra til full gjennomføring av mayakvinnenes politiske og sivile rettigheter i Guatemala Moloj s institusjonelle kapasitet og mayakvinnenes lederskap skal styrkes gjennom skolering og institusjonelle prosesser Kapasitetsutvikling utdanning kulturell identitet og selvbevissthet er avgjørende for suksess Molojs kapasitet er begrenset og arbeidet er lite institusjonalisert Mange av medlemmene mangler nødvendig skolering for å bli akseptert som seriøse aktører på den politiske arenaen Norge finansierer anskaffelse av et nytt hovedkvarter i hovedstaden og et opplæringssenter i Sololá I 2009 inngikk ambassaden avtale med Moloj om et toårig prosjekt for institusjonell styrking og politisk skolering Prosjektet skal også sikre optimal bruk av de nyanskaffede husene Resultater Større åpenhet i organisasjonen huskjøp og database over medlemmer men på samfunnsnivå er det få konkrete resultater Seledonia Vicente leverer et flammende innlegg under avslutningen av en workshop som Moloj holdt i Huehuetenango i 2010 Foto Ken Opprann Det nåværende samarbeidet er i en tidlig fase men på organisasjonsnivået har det skjedd endringer Huskjøpene innebar kapasitetsutvikling Det er uvanlig at mayakvinner går ut på eiendomsmarkedet og det innebar nye utfordringer hvor Moloj i følge ambassaden gjorde en god jobb Arbeidet i forbindelse med anskaffelser og ansettelser har ført til større åpenhet i organisasjonen Faste rutiner for medlemskap er under etablering inklusiv en database over alle medlemmene med kontaktinformasjon bosted språk arbeidsområde og kontaktnettverk med andre organisasjoner På samfunnsnivå er det foreløpig ikke mulig å peke på konkrete resultater av Molojs arbeid Det er svært få mayakvinner i kommunestyrer og i kongressen Moloj har jobbet med kvinnekommisjonen i Kongressen for å få lagt inn en paragraf om kjønnsfokus i budsjettet i Lov om statsbudsjettet Lærdommer Påvirkning av kulturelle og politiske oppfatninger krever tålmodighet Eksempelet viser at relativt små midler kan gjøre mye der basiskunnskap og enkle hjelpemidler mangler Å påvirke kulturelle og politiske oppfatninger krever tålmodighet Etter at prosjektet ble igangsatt har det vært en utfordring for Moloj å bruke de tildelte midlene Grunnen kan være at prosjektet i hovedsak er dedikert til det institusjonelle og politisk skolering og har lite midler til innkjøp og anskaffelser Mayakvinner og kontakten med Norge en kort historikk 1989 Mayakvinner kommer til Norge bl a i forbindelse med TV aksjonen som omfatter prosjekter for dem Blant dem var Rosalina Tuyuc en uredd forkjemper for enkeorganisasjonen Conavigua Hun velges noen år senere som en av de første mayakvinner til landets nasjonalforsamling 1992 Rigoberta Menchu mottar Nobels fredspris i Oslo 1996 Våpenhvileavtalen for Guatemala undertegnes i rådhuset i Oslo En av deltakerne er Otilia Lux som noen år senere blir den første mayakvinne som tar plass i Guatemalas regjering Hun er i dag mayaenes fremste talsperson i nasjonalforsamlingen 1997 Rosalina Rigoberta og Otilia er blant de bevisste og aktive mayakvinnene som danner mayakvinnenes politiske organisasjon Moloj 2008 Etter mange års støtte til mayakvinnene i Conavigua og Moloj utgir det norske kvinne nettverket FOKUS sammen med bl a Moloj boka Fredsveverskene med kvinneportretter og arrangerer konferanse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/politisk-organisering-av-mayakvinner (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Økt legitimitet for staten, men liten s... - norad.no
  gjennomføre folkeavstemningen om uavhengighet Det var knyttet stor uro til om folkeavstemningen ville være mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte At den fikk så høy deltagelse og ble så fredelig som den ble skyldes i stor grad det norskstøttede tiltaket Via FNs utviklingsfond støtter Norge også et utvekslingsprogram for å styrke kapasiteten i myndighetsapparatet i Sør Sudan Gjennom dette programmet jobber tjenestemenn fra Kenya Uganda og Etiopia som har mer erfaring med statlig styring sammen med sine sørsudanske kolleger Slik oppnår man at statlige funksjoner ivaretas i den nye staten samtidig som kapasiteten bygges Tiltaket har så langt blitt vurdert som vellykket Når det gjelder den totale internasjonale innsatsen kommer en fersk evaluering se kilde med kritiske synspunkter Hovedbudskapet er at det totale konfliktnivået ikke har blitt redusert i Sør Sudan de siste fem årene Den hevder at giverne har hatt et for ensidig fokus 80 prosent av bistanden har gått til primære offentlige tjenester som helse utdanning vann og sanitærutbygging Disse tiltakene har kommet folk til gode og har bidratt til styrket kapasitet og legitimitet for myndighetene i Sør Sudan men evalueringen sier at disse effektene har kommet på bekostningen av sikkerheten fordi giverne i liten grad har prioritert konfliktdempende tiltak politi og lov og orden Giverne har også i for liten grad bidratt til å redusere lokale konflikter for eksempel om beitemark og vannressurser et unntak er Norsk Folkehjelp se eks 4 Det må likevel tas med i betraktingen at den krevende tiden etter fredsavtalen faktisk resulterte i etableringen av Afrikas nyeste stat basert på folkeavstemming og et internasjonalt anerkjent valg Lærdommer Vanskelig å lykkes når det i utgangspunktet ikke finnes noe statsapparat og bistanden lett bli fanget i et maktspill på sentralt nivå Evalueringen peker på mangelfull analyse av årsakene til lokale voldelige konflikter Konfliktene har ofte rot i etniske motsetninger eller ungdom og tidligere soldater som ikke finner arbeid De dreier seg ofte om tilgang til land og vann Arbeidet med å hjelpe lokalsamfunn med å ta imot folk som vender tilbake har ikke vært godt nok organisert Mye av bistanden konsentreres om hovedstaden Juba området og folk i andre regioner føler seg oversett Lokale og tradisjonelle institusjoner for å sikre lov og orden har ikke fått nok oppmerksomhet Evalueringen peker også på hvor krevende det er å lykkes med en massiv bistandsinnsats når det i utgangspunktet ikke finnes et statsapparat Mange av giverne Norge inkludert valgte å samordne bistanden i flergiverfond Flere av disse fondene får sterk kritikk for å ha vært ineffektive Giversamarbeid medfører tidkrevende konsultasjoner og Verdensbanken og FN organisasjoner har prosedyrer og regler som er vanskelig å etterleve i Sør Sudan Evalueringen berømmer bilaterale programmer som har nok lokalt ansatt personell til å følge opp prosjektene direkte USA kommer godt ut av evalueringen nettopp på grunn av slike tiltak Mange på mottakersiden har klaget på manglende kontinuitet og langsiktighet hos giverne Det er hyppig utskifting av personale og finansieringen har ofte ikke mer enn et to til tre års perspektiv Evalueringen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/%C3%B8kt-legitimitet-for-staten-men-liten-sikkerhetseffekt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Multilateral bistand til kapasitetsutvi... - norad.no
  of Development Results som UNDPs evalueringskontor har gjennomført i 2009 og 2010 for å følge opp UNDPs effektivitet og resultater på landnivå i de ni landene materialet dekker Forhold som påpekes er at UNDP i over halvparten av landene har en spredt portefølje med små prosjekter og at det er forsinkelser på grunn av lange beslutningskjeder manglende delegering og tunge prosedyrer UNDP er klart mer effektiv og synes å få bedre resultater i mellominntektsland enn lavinntektsland Der landkontorene leverer best har de fagekspertise med høy kompetanse Nøytralitet viktig faktor for suksess Resultatene varierer fra tema til tema og fra land til land det er ikke spesielle tematiske områder som utmerker seg UNDPs nøytralitet fremheves som en viktig faktor for suksess særlig i land som har hatt interne voldelige konflikter I slike land har UNDP hatt en viktig rolle som tilrettelegger for dialog i sensitive politiske spørsmål Resultatene ser ut til å være avhengig av de ressursene UNDP klarer å mobilisere på stedet I Indonesia får UNDP skryt for sin rehabiliteringsinnsats etter tsunamien mens i Uganda blir innsatsen for gjenoppbygging etter konflikten i Nordprovinsen kritisert for at det manglet en strategi for kapasitetsutvikling med klare mål og indikatorer To eksempler fra en av UNDPs siste publikasjoner er presentert nedenfor Økt kriseberedskap i Bangladesh Dersom havnivået stiger slik prognosene fra FNs klimapanel antyder vil Bangladesh innen 2050 miste 18 prosent av sittlandareal og 30 millioner mennesker vil bli miljøflyktninger UNDP har støttet myndighetene i arbeidet med å forberede seg på hvordan man kan møte en slik dramatisk utvikling UNDP bidro til at eierskapet ble ivaretatt gjennom tett samarbeid med myndighetene Bangladesh Comprehensive Disaster Management Programme har til nå gitt følgende resultater Et nytt lovverk med tilhørende retningslinjer er utarbeidet Et kriseberedskapsnettverk som omfatter mer enn 75 offentlige og private organisasjoner i tillegg til FN organisasjoner 25 000 har fått opplæring i kriseberedskap Vurdering av risikoen for jordskjelv og mulige konsekvenser for de største byene i landet Rwanda styrer bistanden bedre Bistand utgjør en høy andel av statsbudsjettet i Rwanda Etter borgerkrigen og folkemordet i 1994 tok regjeringen kontakt med UNDP for å få hjelp til å koordinere den økende bistanden til landet Finansdepartementet så på UNDP som en nøytral partner i etableringen av en koordineringsenhet for bistand I starten lå denne enheten i UNDPs kontor men ble flyttet til Finansdepartementet i 2006 Året etter tok departementet selv over ledelsen av kontoret Under UNDPs lederskap ble dialogen mellom giverne styrket og tilliten til nasjonale myndigheter ble bedre Det ble laget en strategi for hvordan regjeringen kunne ta eierskap og lederskap i styringen av bistanden Det omfattet arbeidet med en nasjonal bistandspolitikk som kom i 2006 og et bedre system for registrering av bistanden Resultater av arbeidet er En økt andel av bistanden går nå gjennom nasjonale systemer Regjeringen har nylig etablert et sett av indikatorer for å måle i hvilken grad givere oppfyller sine forpliktelser og etablerte standarder for god giverpraksis jf Pariserklæringen om bistandseffektivitet fra 2005 Regjeringen utviser større grad av lederskap

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/multilateral-bistand-til-kapasitetsutvikling-et-hovedm%C3%A5l-for-undp (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • FN-ledet overvåking av menneskerettighe... - norad.no
  for menneskerettigheter OHCHR Observatørkorpset fikk mandat til å utplassere et betydelig antall observatører rundt om i landet Hovedoppdraget var å overvåke partenes respekt for menneskerettighetene Observatørene skulle bidra til stabilisering ved tilstedeværelse etterforskning og rapportering Korpset skulle også fremme menneskerettighetsspørsmål overfor myndighetene og støtte institusjoner og organisasjoner som jobber for menneskerettigheter Resultater og lærdommer Observatørkorpset hindret på kort sikt mange nye voldsspiraler men fremtiden er usikker på grunn av spent situasjonen i landet En demonstrant kaster stein mot opprørspolitiet i Nepals hovedstad Katmandu i januar 2006 Folkelige demonstrasjoner endte til slutt med at kongens regjering gikk av og overlot makten til de politiske partiene i landet Foto Ken Opprann Tiltaket ble evaluert i 2011 og i evalueringen trekkes det frem at observatørkorpset har vært svært relevant Resultatene ble vurdert som meget positive Observatørene berømmes for å ha har spilt en vesentlig rolle i å roe gemyttene Tilstedeværelsen av OHCHR observatørene har bidratt til at potensielt farlige situasjoner ikke har utløst nye voldsspiraler ved mange anledninger og har derfor bidratt til stabilisering på kort sikt Men fremtiden er usikker på grunn av den spente situasjonen i landet og fordi regjeringen presser OHCHR ut av distriktene Kilder Skriv ut Resultatrapport Evaluation Report 10 2010 Democracy Support through the United Nations Evaluation Department Norad Tweet Flere eksempler Nepal Økonomisk og faglig bistand har økt strømproduksjonen Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Infoprosjekt har involvert minoriteter i grunnlovsdebatt Se alle Flere eksempler Konflikt fred og sikkerhet Kartlegging av ressurser har ikke løst konflikt Oljebistand har dempet konfliktnivået Vannsamarbeid ga verken fordeling eller forsoning Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fn-ledet-overv%C3%A5king-av-menneskerettighetene-dempet-konflikten (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Et mer inkluderende valgsystem - norad.no
  velgere Stemmeberettigede må registrere seg på forhånd for å kunne avgi stemme Valgreformen i 2005 innebar et utvidet ansvar for valgdomstolen som måtte styrkes for å sikre gjennomføringen av den nye valgordningen Norge Sverige USA og Nederland støttet et kapasitetsutviklingsprogram for å gjøre valgdomstolen i stand til å håndtere nye oppgaver Giverne inngikk avtaler med Organisasjonen av Amerikanske Stater OAS og Det Inter amerikanske Menneskerettighetsinstituttet IIDH for at disse skulle yte teknisk bistand og gi faglig rådgivning i gjennomføringen av programmet Valgdomstolen trengte kunnskap og kapasitet til å gjennomføre en full desentralisering av stemmelokalene til landsbygda Målet for programmet var et korrekt og oppdatert velgerregister med alle stemmeberettigede før valgene i 2007 En viktig oppgave var kampanjer for å nå personer grupper og områder som i liten grad registrerte seg eller som tradisjonelt hadde lav deltagelse ved valg særlig kvinner mayabefolkningen og fattige på landsbygda Det skulle også utvikles en strategisk plan for institusjonen Til sist skulle programmet gi teknisk bistand til gjennomføring og formidling av valgresultater Resultater Bredere politisk inkludering av kvinner mayabefolkning og folk på landsbygda og økt operativ kapasitet for valgdomstolen Valgdomstolen gjennomførte det mest omfattende valget siden demokratiet ble gjeninnført Det ble opprettet 695 nye stemmelokaler på landsbygda 900 000 nye stemmeberettigede ble innskrevet i velgerregisteret Dette var en økning på 18 prosent fra 2003 og økningen var dobbelt så stor for kvinner som for menn Antall stemmelokaler økte med 53 prosent Det internasjonale samfunnet karakteriserte valgene i Guatemala som frie og rettferdige Valgdeltagelsen var på 60 prosent og på landsbygda var deltagelsen 70 prosent For første gang i landets historie ble presidentvalget avgjort med flest stemmer fra landsbygda Et nytt opplegg for informasjon til velgerne ble utviklet og for første gang ble det produsert valginformasjon på mayaspråk Det ble etablerte et nytt digitalisert system for velgerregistrering som gjorde at alle velgere fikk utstedt et valgkort Resultatene fra opptellingen ble formidlet elektronisk etter hvert som de enkelte valgstyrene hadde talt opp stemmene Valgresultatene ble publisert løpende på valgdomstolens nye webside Et raskt valgresultat er av avgjørende betydning i et land der konfliktnivået er høyt og hvor det ble rapportert om minst 50 politiske drap som en direkte følge av valgkampen Generelt bidro valget til en bredere politisk inkludering av kvinner mayabefolkningen og folk på landsbygda Den vellykkede gjennomføringen av valgprosessen viste at valgdomstolens operative kapasitet var betydelig økt Lærdommer Legitimitet blant internasjonale samarbeidspartnere like viktig som teknisk dyktighet Eksempelet viser at god politisk forståelse er nødvendig ved støtte til kapasitetsutvikling i nasjonale demokratiske institusjoner Giverne samlet seg om en felles dialog med Valgdomstolen og med andre viktige nasjonale politiske aktører Det bidro til å sikre et tilstrekkelig budsjett for valget Å støtte modernisering av et valgsystem er politisk sensitivt Internasjonale samarbeidspartnere må oppfattes som legitime aktører og ha tillitt Det er like viktig som teknisk dyktighet Konsortiet av givere som Norge ledet etablerte derfor faste hyppige møter for informasjonsutveksling med OAS og IIDH Evalueringen av programmet viste at det bød på problemer å ha både en

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/et-mer-inkluderende-valgsystem (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kjemper for en fri og profesjonell presse - norad.no
  lovverket Resultater Høyere journalistiske standarder og klageutvalg bidrar til å fremme etikk og kildekritikk i pressen Norge støtter utviklingen av fri og uavhengig presse i mange land Foto Ken Opprann Over 80 prosent av journaliststudentene har fått jobb i mediebransjen flere av dem i viktige posisjoner Studentene bringer med seg ny kunnskap og krav om høyere journalistiske standarder Etter hvert som de kommer i ledende posisjoner kan dette bidra til endring av bransjen innenfra Klageutvalget har bidratt til å fremme etikk og kildekritikk i srilankisk presse og vurderte i fjor 131 klager De fleste klagene ble løst ved at man kom til enighet mellom den som klaget og medieinstitusjonen Bare et fåtall ble avvist på grunn av manglende grunnlag Dette bidrar til mer åpenhet og øker folks tillit til mediene Arbeidet med å fremme lover som sikrer retten til tilgang på informasjon har vært vanskelig og tidkrevende SLPI har foreslått en ny medielov som kan få stor betydning for nasjonsbyggings og forsoningsprosessen Den kan også bidra til økt sikkerhet for journalister som rapporterer om politisk sensitive saker Lærdommer Tålmodig støtte utenfra gjorde det mulig å holde Sri Lanka Press Institute i gang på tross av at krigen brøt ut på nytt En viktig lærdom er at givere må være tålmodige og holde samarbeidet gående selv om resultatene ikke kommer umiddelbart Instituttet ble etablert i en tid da det var fremgang i fredsprosessen Optimismen som rådet ga håp om at det var mulig å endre pressen innenfra Da krigen brøt ut på nytt ble det offentlige ordskiftet igjen dominert av sterkt polariserte og politiserte nyheter Journalister ble trakassert og instituttet ble gjenstand for trusler og forsøkt kontrollert I likhet med mange av landets journalister rømte også nøkkelpersonell i SLPI landet Dette viser noe av risikoen ved bistand til sivile organisasjoner i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/kjemper-for-en-fri-og-profesjonell-presse (2014-09-27)
  Open archived version from archive