archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Det globale fondet har bidratt til å re... - norad.no
  oppnådd gjennom en kombinasjon av økt tilgang til behandling og økt innsats for å forebygge sykdommer Antall liv tallfestes ut i fra beregning av livreddende effekt av tre nøkkeltjenester hivbehandling fullført tuberkulosebehandling og utdeling av myggnett behandlet med innsektsmiddel som beskytter mot malaria Flere enn halvparten av landene som fikk støtte av fondet ser ut til å nå tusenårsmålene for hiv og tuberkulose Det er også fremgang for malaria men hvis målene skal nås innen 2015 må innsatsen økes Hiv Av de som er berettiget hivbehandling i Afrika sør for Sahara hadde 56 prosent tilgang til slike medisiner i 2012 en økning fra mindre enn fem prosent i 2000 Per 1 juli 2013 hadde fondet globalt bidratt til at 5 3 millioner er under hiv behandling en økningfra 1 4 millioner i 2007 Videre bidro fondet til 1 1 millioner nye på hiv behandling de første seks månedene av 2013 en økning fra 900 000 i hele 2012 Nye hivinfeksjoner er fortsatt et betydelig problem men antallet går ned Siden 2001 har det vært en nedgang i nye hivtilfeller på 33 prosent blant barn 52 prosent En av grunnene til det er økttilgang til tjenester som hindrer smitte fra mor til barn Antall kvinner Det globale fondet i dag hjelper med slike tjenester er 2 1 millioner en økning fra 147 000 kvinner i 2007 Antall dødsfall på grunn av aids nådde en topp i 2005 og har siden da blitt redusert med 30 prosent Av 105 land støttet av Det globale fondet er 41 prosent i rute for å nå det internasjonale målet om universell tilgang til hivbehandling innen 2015 Syv av ti land som har 80 prosent behandlingsdekning har mellom 2005 og 2011 mer enn halvert aidsrelaterte dødsfall Tusenårsmålet om å stoppe spredningen av hiv er altså på vei til å nås Tuberkulose Det anslås at 67 prosent av 8 7 millioner som blir tuberkulosesyke hvert år blir diagnostisert og 85 prosent av disse får effektiv behandling og overlever Dette er en økning fra 43 prosent diagnostisering og 67 prosent behandling for ti år siden Det globale fondet har bidratt til denne økningen ved at dte per 1 juli 2013 har bidratt til diagnostisering og behandling av elleve millioner tuberkulosetilfeller Videre bidro fondet til at 1 3 millioner tuberkulosetilfeller ble diagnostisert og behandlet de første seks månedene av 2013 en økning fra 1 1 millioner i hele 2012 På verdensbasis har tuberkuloserelaterte dødsfall blant hiv positive gått ned med 36 prosent siden 2004 Malaria Anslagsvis 53 prosent av risikoutsatte husholdninger i Afrika sør for Sahara hadde i 2012 minst ett myggnett behandlet med myggmiddel en økning fra tre prosent i 2000 Per 1 juli 2013 har Det globale fondet bidratt til at 340 millioner malarianett har blitt delt ut globalt for å beskytte familier mot malaria en økning fra 46 millioner i 2007 De første seks månedene av 2013 bidro fondet til at 30 millioner malarianett ble utdelt Undersøkelser viser at omtrent 90 prosent av de som har

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/sikrer-fremskritt-p%C3%A5-helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Resultatbasert finansiering bidrar til ... - norad.no
  en håndfull er oppskalert til å dekke hele landet Resultater Økt dekning tilgjengelighet og bruk av tjenester I pilotland har resultatbasert finansiering ført til økt tilgang til og bruk av helsetjenester I Rwanda har det vært 23 prosent flere fødsler på klinikker med resultatbasert finansiering enn i øvrige klinikker Det har vært 56 prosent økning i forebyggende tiltak for barn under to år og 132 prosent økning for barn over fem år Det er ikke funnetnoen effekt på antall barn med full vaksinasjonsdekning eller antall svangerskapskontroller men kvaliteten av kontrollene er bedret I områder hvor resultatbasert finansiering ble innført i Zimbabwe økte antall svangerskapskontroller med over 100 prosent etter ett år Tilsvarende skjedde også i Burundi I Zambia har antall fødsler på klinikk og ikke i hjemmet økt ved klinikker som får resultatbasert finansiering Figur 3 8 I Zimbabwe økte effektiviteten i helsesystemet ved at det ble gitt bonuser for henvisning til sykehus ved risikoutsatte fødsler Flere fødsler ble gjennomført av mer kvalifisert personell med bedre utstyr Ved oppskalerte programmer er det grunn til å tro at resultatbasert finansiering har effekt på helsestatus I Burundi ble det i 2010 registrert 499 dødsfall per 100 000 gravide en nedgang fra 615 i 2005 etter at resultatbasert finansiering var innført i hele landet Reduksjonen i barnedødelighet var fra 175 til 96 per 1000 levendefødte i samme periode Det er vist at resultatbasert finansiering medvirket til dette I DR Kongo økte familieplanlegging langt mer i klinikker der resultatbasert finansiering ble innført enn i andre Forskjellen forklares med at helsearbeiderne ble mer aktive i planlegging og bestilling og bruk av leveranser av prevensjonsmidler Kvaliteten og regelmessigheten av innrapportert helseinformasjon er forbedret i nær sagt alle pilotlandene Dette er en tilleggseffekt med betydning for tjenestelevering og overvåking generelt Lærdommer Resultatbasert finansiering gir bedre helsedekning Resultatbasert finansiering har vist seg å kunne bedre både dekning og kvalitet av mødre og barnehelsetjenester i hvert fall på kort sikt Det har også bidratt til å styrke ulike deler av helsesystemet som helseinformasjon ressurstilgang helsearbeideres motivasjon og fravær problemløsning og desentralisering Resultatbasert finansiering endrer tankegangen og erfaringene fra Rwanda og Burundi viser at slik finansiering også kan fremskynde reformer Samtidig er det viktig å være klar over at resultatbasert finansiering kan innebære økt risiko for juks med tall for blant annet å få dokumentert gode resultater og økt utbetalinger Derfor er det viktig at tilstrekkelige kontrollmekanismer er på plass For å nå de fattigste kombinerer mange resultatbasert finansiering med belønninger rettet mot brukerne som transportstøtte til gravide eller kontantoverføring for at barna vaksineres Det er sannsynlig at økt tjenestebruk kommer til å ha en effekt på helsestatusen Basert på relativt små pilotprogrammer er det dog vanskelig å måle effekt i form av reduksjon av mødre og barnedødelighet som er store nok til at det slår ut på statistikken Ulike oppsummeringer av erfaring fra land har vist at det er viktig å fokusere på kvaliteten på tjenesteleveringen og ikke bare antallet helsetjenester I India økte antallet av fødende kvinner så

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/resultatbasert-finansiering-bidrar-til-%C3%B8kt-dekning-av-helsetjenester-for-kvinner-og-barn (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Vaksinealliansen GAVI har bidratt til å... - norad.no
  utvikling av strategier for langsiktig bærekraftig finansiering legges til grunn for GAVIs virksomhet Resultater Økt bruk av nye vaksiner bedre pris og tilgang til vaksiner og redusert dødelighet GAVI sammen med WHO og UNICEF har de siste tolv årene kjøpt og hjulpet land med å distribuere viktige vaksiner til mer enn 70 lavinntektsland Dette har bidratt til at fattige land har kunnet introdusere nye vaksiner mot alvorlige sykdommer som gulfeber hjerne og lungebetennelser hepatitt B og rotavirusdiaré Mer enn 390 millioner barn har blitt fullvaksinert med støtte fra GAVI i perioden 2000 til 2012 Det vil si at de er blitt vaksinert mot flere forskjellige sykdommer som del av et vaksinasjonsprogram tillegg har vaksinekampanjer støttet av GAVI vaksinert 100 millioner mot hjernehinnebetennelse meningitt A og 68 millioner mot gulfeber Det beregnes at vaksineringen har bidratt til å forebygge 5 1 millioner dødsfall i samme periode Vaksineringen mot hjernehinnebetennelse meningitt A i det såkalte meningittbeltet i Afrika har gjort at det ikke forekom noen tilfeller av meningitt i 2012 Til sammenligning var det opp mot 1000 tilfeller per 100 000 mennesker under epidemier tidligere I 2000 hadde ingen utviklingsland introdusert vaksiner mot hepatitt B og Hib sykdom selv om disse vaksinene var tilgjengelige i rikere land Ved utgangen av 2012 hadde alle utenom ett av verdens lavinntektsland inkludert vaksinene i sine vaksinasjonsprogrammer med støtte fra GAVI Mens det før gikk opp til 20 år fra en ny vaksine ble tilgjengelig i rike land til den ble tilgjengelig i fattige land har GAVI gjort de nye vaksinene mot lungebetennelseog rotavirusdiaré tilgjengelig i utviklingsland i løpet av ett år Siden 2010 har pneumokokk vaksinen mot lungebetennelse blitt introdusert i 30 land og rotavirusvaksinen i 14 land GAVI har også investert i vaksinasjonsprogrammer Støtten har vært resultatbasert som her betyr at land har fått utbetalt midler etter hvor mange ekstra barn de kan dokumentere å ha vaksinert hvert år I GAVI støttede land har dekningen økt fra 61 prosent 2000 til 74 prosent 2012 Den globale vaksinasjonsdekningen har økt fra 73 prosent til 83 prosent fra år 2000 til 2012 Til tross for befolkningsvekst har barnedødeligheten blitt redusert fra 12 6 millioner i 1990 til 6 6 millioner i dag Det er likevel fortsatt 22 millioner barn som ikke mottar den grunnleggende pakken med vaksiner i dag Økt vaksinedekning til 90 prosent vil kunne redde to millioner flere barn per år Ved å samle etterspørselen etter vaksiner fra over 70 av verdens fattigste land har GAVI en styrke i markedet som gjør at alliansen kan forhandle frem lavere vaksinepriser på vegne av mottakerlandene I tillegg sikrer GAVI produsentene en langsiktig og forutsigbar finansiering Det gjør det lettere for vaksineindustrien å planlegge en langsiktig produksjon noe som bidrar til at vaksinene raskere kan gjøres tilgjengelig i utviklingsland Det skaper også en interesse hos nye produsenter for dette markedet Samlet kostnad for fullvaksinering av et barn med pentavalent pneumokokkog rotavirusvaksine gikk ned fra 35 USD i 2010 til 23 USD i 2012 Det er spesielt GAVIs

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/vaksineallianse-har-forhindret-5-millioner-d%C3%B8dsfall (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bistand har bidratt til robust helsesystem - norad.no
  kroner til 2000 kroner mellom 1975 og 2009 Noe av grunnen til økningen er aidsepidemien spesielt innkjøp av hivmedisiner 15 prosent av statsbudsjettet går nå til helse Den norske støtten kan deles inn i to faser Før 1996 var bistanden sektorbudsjettstøtte med et stort innslag av faglig bistand Bistanden var fleksibel basert på landets femårsplaner og forvaltet av botswanske fagdepartementer Bistanden gikk ikke til spesifikke tiltak der effekten kan vurderes hver for seg De fleste norske helsearbeiderne som ble sendt til Botswana fylte etablerte stillinger i sektoren Etter 1996 ble sektorprogrammet avviklet og erstattet med mindre prosjekter og institusjonssamarbeid Resultater Helsesystem har hjulpet i kampen mot aids Bildet er tatt på en Norad finansiert helsestasjon i Botswana i 1977 Foto Hanne Gamnes En evaluering som har vurdert betydningen av den norske bistanden for folkehelsen i Botswana gir norsk bistand gode karakterer Bidraget i form av fysisk infrastruktur og innføring av nye helsesystemer spesielt innen primærhelsetjenesten blir tillagt stor betydning Likeledes etableringen av et nasjonalt medisinaldepot Dette ble viktig i kampen mot hiv og aids Når det gjelder effekten av den norske bistanden på folkehelsen advarer evalueringen mot å trekke enkle konklusjoner Det er vanskelig å måle hvilke resultater som kan tilskrives bistanden Evalueringen påpeker at de tidlige programavtalene ikke inneholdt resultatmål og indikatorer og at det ikke ble gjort noen oppsummeringer av måloppnåelse underveis Det er heller ikke mulig å si hva som ville ha skjedd om Norge ikke bisto I tillegg er det mange forhold utenom statens helsebudsjett som påvirker helsetilstanden i befolkningen Lærdommer Norsk bistand har bidratt mye Evalueringen sier derfor at det ikke er mulig å føre bevis for en direkte årsakssammenheng mellom helsesituasjonen i Botswana og norsk bistand Den baserer sin vurdering hovedsakelig på innsamling av synspunkter fra et bredt utvalg av personer Samtlige tillegger det

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bistand-har-bidratt-til-robust-helsesystem (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Helseprosjekt har gitt ansatte kunnskap - norad.no
  støtte fra Norad til et helseprosjekt rettet mot hiv aids og malaria Målgruppen var både bedriftens ansatte og deres familiemedlemmer tilsammen om lag 3800 personer Resultater 63 prosent har tatt hiv test Prosjektet kan vise til en rekke konkrete forbedringer i helsesituasjonen hos målgruppen For eksempel har kunnskapen om seksuelt overførbare sykdommer hiv aids malaria og andre utbredte sykdommer økt 63 prosent har tatt en hiv aids test og 95 prosent bruker nå myggnett Stigma i tilknytning til hiv er redusert og ulykkesstatistikken har kommet ned på et nivå tilsvarende Veidekke i Norge Dette har bidratt til stabilitet i arbeidsstokken utvikling av ferdigheter blant de ansatte og bedre samarbeid Økt motivasjon arbeidsevne og arbeidsglede trekkes frem som effekter av prosjektet Lærdommer Noremco har fått pris Disse tiltakene har vært viktig for Noremcos posisjonering i markedet som i sin tur har innvirkning på lønnsomheten Noremco ble kåret til Best Foreign Contractor i Tanzania i 2007 Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Tanzania Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Befolkningen har fått strøm Se alle Flere eksempler Helse Bistand har bidratt til robust helsesystem Forbedret helsevesen har gitt flere hiv behandling Vaksinealliansen GAVI har bidratt til å forebygge mer enn fem millioner dødsfall Se alle Flere eksempler Hiv aids Bistand har bidratt til robust helsesystem Forbedret helsevesen har gitt flere hiv behandling Uniformerte styrker forebygging av hiv og aids Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/helseprosjekt-har-gitt-ansatte-kunnskap (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Hvert 40. sekund tar en person sitt eget liv - norad.no
  skjer i hele verden og i alle aldersgrupper I tillegg finnes det svært mange selvmordsforsøk Les hele rapporten på WHOs nettsider Dette er den første WHO rapporten av sitt slag Målet med rapporten er å øke bevisstheten om betydningen av selvmord og selvmordsforsøk slik at forebygging prioriteres høyere innen global folkehelse Hvorfor selvmord Årsakene til selvmord er mange og sammensatte Personlige sosiale psykologiske kulturelle og biologiske faktorer spiller alle inn Enkel tilgang til redskaper og metoder for eksempler giftig plantevernmiddel og våpen bidrar til økte selvmordstall Dermed er er av strategiene for å bekjempe de høye tallene å begrense muligheten til slike redskaper og metoder Underrapportert Selvmord er et sensitivt tema og i noen land ulovlig Derfor antar WHO at antallet døde er underrapportert I land med gode rapporteringssystemer kan selvmord bli feilrapportert som en ulykke eller andre dødsårsaker og i land med upålitelige rapporteringssystemer kan selvmord forbli urapportert Kan forebygges Selvmord kan forebygges I WHOs plan for mental helse fra 2013 2020 har organisasjonens medlemsland forpliktet seg til å jobbe for å redusere selvmord med ti prosent til 2020 Les Noradbloggen Ung og lykkelig Ungdommers psykiske helse er utsatt verden over Se Noradrapporten Psykisk helse som global helseutfordring 2014 Les også Trafikken tar flest liv Tweet Fakta om selvmord Over 800 000 mennesker dør på grunn av selvmord hvert år For hvert selvmord er det mange flere mennesker som forsøker å ta sitt eget liv Selvmord er den nest største dødsårsaken blant 15 29 åringer 75 prosent av selvmordene forekommer i lav og mellominntektsland Relaterte artikler Psykiske lidelser koster dyrt Kontakter Monclair Marianne Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/aktuelt-om-helse/hvert-40.sekund-tar-en-person-sitt-eget-liv (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Trafikken tar flest unge liv - norad.no
  også den nest største årsaken til sykdommer og nedsatt funksjonsevne Bedre tilgang til offentlig transport kan bidra til å redusere trafikkrelaterte skader i aldersgruppen Andre tiltak som WHO mener vil få ned dødstallene er bedre trafikkregler som for eksempel fartsgrenser og regler knyttet til promille trygge fotgjengerområder rundt skoler og muligheter for å trekke inn kjøretillatelser Deprimerte ungdom Globalt er depresjoner den største årsaken til sykdom og nedsatt funksjonsevne blant ungdom i alderen 10 19 år Selvmord er den tredje største dødsårsaken i aldersgruppen Noen studier viser at halvparten av dem som utvikler psykiske problemer får de første symptomene før fylte 14 år Dersom ungdom med psykiske problemer får den hjelpen de trenger kan det bidra til å hindre dødsfall og andre lidelser gjennom livet Psykisk helse er en økende global utfordring og psykiske lidelser er ofte forbundet med stigmatisering og diskriminering hvor ungdom er i en spesielt sårbar periode av livsløpet sitt ifølge Fogstad Det er viktig å øke kunnskap om psykiske lidelser både blant helsepersonell og i befolkningen som forebyggende tiltak lokalt og for å sikre tilgang til god behandling Ettbarnsmoren Hilda Songwe fra Malawi er 19 år Foto Kari Ulveseth Farlige fødsler Det er mange like dødsårsaker blant gutter og jenter men mange jenter dør også i forbindelse med graviditet eller fødsler Se film Malawis mødre Selv om mødredødeligheten er blitt redusert betydelig siden år 2000 er det den nest største årsaken til dødsfall blant jenter i alderen 15 19 år etter selvmord Å redusere antall mødre som dør er et av FNs tusenårsmål Det er positivt at man ser så mye fremgang i arbeidet med å nå helsetusenårsmålene Samlet internasjonalt innsats gir gode resultater Som rapporten viser har vi sett en betydelig reduksjon av mødre og barnedødelighet samtidig som det gjenstår en del for å nå de endelige målene understreker Fogstad Å stoppe og reversere spredning av hiv er et annet tusenårsmål Tall viser at antallet hivrelaterte dødsfall blant ungdom stiger Dette gjelder spesielt i Afrika selv om antall hivrelaterte dødsfall i alle andre aldersgrupper er på vei ned Vi er spesielt bekymret over den økende raten av hivrelaterte dødsfall blant ungdom Fremover vil det være viktig sikre en helhetlig tilnærming til levering av tjenester og behandling for denne aldersgruppen Les mer Ung kul og hivpositiv Målrettet innsats for ungdom Tall viser at færre enn hver fjerde ungdom mosjoner nok WHO anbefaler minst en time med moderat til hard trening om dagen I noen land er en av tre overvektige Men noen trender viser forbedring Antallet som røyker er redusert blant yngre ungdom i rike land men også i noen fattige land Vi ser at det er behov for en mer målrettet innsats for å bedre ungdommers fysiske og psykiske helsesituasjon slår Fogstad fast Det vil være sentralt å sikre integrering av innsatser på tvers av helse og andre relaterte områder Helsetjenester må tilpasses ungdommer man må sikre god opplæring av helsepersonell samt styrke ungdommers tilgang til seksualundervisning Derfor er denne rapporten et viktig innspill nå

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/aktuelt-om-helse/trafikken-tar-flest-unge-liv (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Psykiske lidelser koster dyrt - norad.no
  det i gjennomsnitt kun én psykiater og enda færre psykologer per to millioner innbyggere I Norge er det til sammenligning en psykiater per 4000 innbyggere og en psykolog per 700 innbyggere Ifølge Verdens helseorganisasjon bruker de fattigste landene minimalt av helsebudsjettene på psykisk helse og mestedelen av disse pengene går til å finansiere driften av store utdaterte psykiatriske asyl som er preget av isolasjon krenkelse av menneskerettighetene og med dårlige behandlingsresultater Rettighetsbrudd Underdirektør Helga Fogstad leder helseseksjonen i Norad Foto Sandra Aslaksen Psykiske lidelser er ofte forbundet med stigmatisering og diskriminering og legger et ekstra stort press på de som rammes og deres familier Kunnskap om psykiske lidelser både blant helsepersonell og befolkningen vil være viktig både som forebyggende tiltak og for tilgang til god behandling sier Fogstad Mennesker med psykiske lidelser utsettes mer enn andre for sosial utstøting diskriminering vold og en lang rekke brudd på menneskerettighetene I noen fattige land blir mennesker med psykiske lidelser fratatt alminnelige politiske og borgerlige rettigheter To tredjedeler av landene i verden har enten ingen psykisk helselovgivning eller en lovgivning som er over ti år gammel Satsing på psykisk helse vil være av vesentlig betydning for om FNs tusenårsmål som likeverd mellom menn og kvinner tilrettelegging for at kvinner kan bruke sitt potensiale redusert barnedødelighet bedre mødrehelse og bekjempelse av hiv aids malaria og andre sykdommer vil nås slår Fogstad fast og legger til at psykisk helse derfor er et viktig tema å inkludere i planleggingen av oppfølgningen av tusenårsmålene Definisjoner Psykisk helse Ifølge Verdens helseorganisasjon en tilstand av trivsel og velvære der hvert enkelt individ kan virkeliggjøre sitt eget potensiale mestre normale utfordringer i livet arbeide produktivt og være i stand til å bidra til samfunnet rundt seg Psykiske plager Referer til en symptombelastning f eks rusmiddelbruk angst depresjon søvnproblemer som er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/aktuelt-om-helse/psykiske-lidelser-koster-dyrt (2014-09-28)
  Open archived version from archive