archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Demokrati gir vekst også i svake stater - norad.no
  forslag Jeg har tidligere deltatt på konferanser og workshops som både inkluderer akademikere og politikere fra ulike land både demokratiske og udemokratiske Dette er en måte å gjøre funnene kjent på som ikke alltid kun vil ha positive aspekter jeg jobber blant annet med analyser om hvordan ledere og regimer beholder makten Ellers leser jo også diktatorer The Economist for eksempel og ser CNN så å sikre omtale i store internasjonale medier er et annet forslag Hvordan integrere kjønnsperspektivet En får håpe at du fortsetter å gruble regne og dokumentere på områder knyttet til demokrati og vekst Som kjent er kvinners likeverdige deltakelse i arbeids og samfunnsliv viktig for økonomisk vekst og demokrati noe Norge er et eksempel på Behovet for å integrere kjønnsperspektiver i norsk utviklingspolitikk ble for første gang tatt opp formelt i en Stortingsmelding for 1974 75 Norge støtter utviklingsforskning via Forskningsrådet med over 200 millioner kroner i året Et eget forskningsprogram der tar opp emner knyttet til kvinner og likestilling Hvordan ville du integrere kjønnsperspektiver i sammenliknende studier av demokrati og økonomisk utvikling Empiriske studier av disse spørsmålene ville vært veldig spennende å forfølge Heller enn å tenke kreativt rundt hvordan kjønnsperspektivet skal integreres med eksisterende spørsmål teoretiske rammeverk og analyser tror jeg det er mer fruktbart å utforske konkrete hypoteser som Økt politisk deltakelse blant kvinner leder til høyere økonomisk vekst alt annet likt i selvstendige studier Mulighetene for å gjøre dette på en tilfredsstillende måte vil avhenge blant annet av datatilfanget på relevante variabler om kvinners og menns deltakelse i politikk og arbeidsmarked Om Christian Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning Chr Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning kr 50 000 skal synliggjøre og inspirere til utviklingsrelatert forskning av høy kvalitet og relevans Den tildeles på Chr Michelsens fødselsdag 15 mars Prisen tildeles annethvert år av fondet Nationalgaven til Chr Michelsen som er det norske folks gave ved hans avgang som statsminister i 1907 Prisen ble første gang tildelt i 2014 og skal fortrinnsvis benyttes til vitenskapelige formål Kandidater til prisen kan nomineres av enkeltpersoner eller institusjoner Kandidater må ha bopel i Norge og eller være norsk statsborger Arbeider som nomineres til prisen må være publisert i løpet av de to foregående år Nominering skjer til styret Artikler publisert i 2012 og 2013 av forskere under 40 år kunne delta i konkurransen Hva vil du se nærmere på Prisen på 50 000 kroner skal fortrinnsvis benyttes til vitenskapelige formål Hvilken spennende aktivitet skal du bruke prisen på Uansett om det er aktuelt å bruke beløpet på dette eller ikke hvis du kunne velge et lav eller mellominntektsland for et forskningsopphold hvilket skulle det bli og hva ville du se nærmere på Jeg har ennå ikke bestemt meg men det mangler ikke på gode formål Et aktuelt alternativ er kodingen av et nytt datasett på ulike karakteristika ved demokratiske overganger Valg av eventuelt land henger nøye sammen med den aktuelle problemstillingen jeg analyserer men en nærmere studie av politikken og de konkrete mekanismene som leder til suksessfull

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/demokrati-gir-vekst-ogs%C3%A5-i-svake-stater (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Gode lærere er nøkkelen til god utdanni... - norad.no
  krig Dette innebærer at det må rekrutteres gode kandidater til læreryrket lærerutdanningen må være relevant lærere må rekrutteres til stillinger i områder hvor det er størst behov og insentiver må tilbys for at lærerne forblir i sitt yrke Et annet viktig forhold som det i følge rapporten må gripes fatt i er den kjønnsbaserte volden i skolene som utgjør en hindring for kvalitet og likestilling i skolen Flere lærere er løsningen for å gi gi flere barns skolen de har rett på Foto Ken Opprann Jenter med utdanning får færre barn Fakta om Utdanning for alle målene Ingen av de seks Utdanning for alle målene vil bli nådd innen 2015 57 millioner barn i verden går ikke på skole Nesten halvparten av dem bor i konfliktområder Flere land deriblant Rwanda og Vietnam har gjort store fremskritt i å få flere barn på skole I de 10 landene som sliter mest har det imidlertid vært små endringer Det trengs 1 6 millioner nye lærere hvis målet om grunnutdanning for alle skal nås innen 2015 Mens det har skjedd store fremskritt i å få flere barn på skole har kvaliteten på undervisningen fått for lite oppmerksomhet 130 millioner barn går på skole i flere år uten å lære seg lesing eller skriving Grunnutdanning er i dag underfinansiert med 26 milliarder dollar i året samtidig som bistanden fra flere donorer fortsetter å synke Blant landene som har kuttet i bistandsbudsjettene er Canada Frankrike Nederland og USA Rapporten viser at jenter som utdannes får færre barn senere i livet og at barna i større grad overlever I 2012 døde 6 6 millioner barn under fem år de fleste i lav og mellominntektsland Hvis alle kvinnene i disse landene hadde fullført barneskolen hadde barnedødeligheten falt med 15 prosentpoeng Hvis alle jentene hadde fullført ungdomsskolen hadde

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning/gode-l%C3%A6rere-er-n%C3%B8kkelen-til-god-utdanning-for-alle (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Norsk bistand til utdanning i sårbare s... - norad.no
  all norsk bistand til utdanning i perioden 2010 2012 har gått til utdanning i sårbare situasjoner Studien har estimert at rundt ni prosent av støtte til utdanning i sårbare situasjoner gis gjennom multilaterale kanaler men dette er helt sikkert for lavt grunnet at denne støtten ikke øremerkes Studien viser derimot at de viktigste mottakerne av norsk støtte GPE UNICEF og UNESCO investerer i utdanning i sårbare situasjoner Det samme gjelder til en viss grad UNHCR og OCHA men disse organisasjonene bruker relativt lite av sine midler på utdanning Basert på den støtten fra Norge som kan estimeres til utdanning i sårbare situasjoner 27 så mottar land i Afrika mest støtte 50 prosent etterfulgt av Asia 31 prosent Midtøsten 10 prosent Europa 7 prosent og Amerika 2 prosent Den humanitære støtten til utdanning estimeres til minst to prosent men det er trolig høyere To prosent er uansett bedre enn det globale snittet på 1 4 prosent men lavere enn det globale målet som er satt til 4 prosent Basert på analysen i studien går 80 prosent av de humanitære midlene til utdanning gjennom humanitær støtte til Midtøsten mens bare 1 prosent av denne støtten går til Afrika Forbehold må derimot tas ettersom ikke alle avtaler er inkludert i analysen Nesten halvparten av støtte til utdanning i sårbare situasjoner gis gjennom sivilt samfunn i hovedsak gjennom norske organisasjoner Afrika er den regionen som mottar mest støtte 77 prosent av midlene som kanaliseres gjennom avdeling for sivilt samfunn i Norad Kartlegging av hvilke utdanningsaktiviteter som støttes gjennom sivilt samfunn og HUM viser at utdanningsaktiviteter på barneskolenivå mottar mest støtte Aktiviteter for ungdom støttes i mindre grad Ekstrabevilgning til utdanning i sårbare situasjoner har blitt gitt i 2012 og 2013 Det viser at dette feltet prioriteres politisk Samtidig er det en utfordring at denne støtten utlyses på årlig basis da dette gjør det vanskeligere å planlegge langsiktig Anbefalinger Studien kommer med følgende anbefalinger til hvordan Norge kan styrke utdanning i sårbare situasjoner Norge bør utvikle en egen strategi for utdanning hvor Norges innsats når det gjelder utdanning i sårbare situasjoner defineres Gitt at halvparten av barn som ikke går på skole i dag bor i konfliktområder bør utdanning i sårbare situasjoner prioriteres i strategien Prioritere utdanning i sårbare stater gjennom dialog og avtaler med de multilaterale kanalene som Norge støtter Sikre at den humanitære støtten fra Norge til utdanning er i tråd med det globale målet som er satt til minst 4 prosent Øke støtte til utdanning for flyktninger og internt fordrevne gjerne gjennom UNHCR men støtten bør være godt koordinert med andre utdanningsaktører Jobbe mot bedre overganger mellom humanitær og utviklingsstøtte som sikrer langsiktig planlegging Støtte utvikling av konfliktsensitive utdanningsplaner på landnivå Klargjøre og styrke Norges rolle når det gjelder utdanning og fredsbygging Støtte Global Monitoring Report og arbeidet som gjøres når det gjelder kartlegging av ulikheter innen utdanning i sårbare situasjoner Øke støtte til utdanning for ungdom i sårbare situasjoner Dette inkluderer mer støtte til yrkesrettet utdanning Tweet Norsk bistand til utdanning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning/norsk-bistand-til-utdanning-i-s%C3%A5rbare-situasjoner (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Ønsker nye utviklingsmål for utdanning ... - norad.no
  skills og i noen tilfeller høyere utdanning Norad mener Norge bør fokusere på følgende utdanningstemaer i post 2015 debatten Kvalitet Utdanningsagendaen etter 2015 må ha læring som et hovedelement At barn begynner på skolen er bare et første skritt Så mange som 250 millioner barn kan verken lese eller skrive når de begynner i fjerde klasse 94 av elevene i Mali som går i 2 klasse kan ikke lese et eneste ord Kvalitet må imidlertid sees multidimensjonalt i form av å oppnå tilfredsstillende umiddelbare resultater og i forhold til langsiktige virkninger for sysselsetting og personlig utvikling Studier viser at undervisning på morsmål har en positiv effekt på læringsresultater Ungdom og videregående utdanning Dagens store ungdomskull står i stor grad uten videregående utdannings opplæringstilbud og jobb Dette viser med stor tydelighet at det har vært satset for lite på videregående utdanning I dag er det 71 millioner unge i ungdomsskolealder som ikke går på skole Ungdom trenger ulike utdanningstilbud alt fra grunnleggende lese og skriveopplæring som de har gått glipp av eller falt fra til videregående skole yrkesopplæring og videre akademisk utdanning Utdanningen må i større grad gjøres relevant i forhold til næringslivets behov og gi ungdom ferdigheter og holdninger som etterspørres av næringslivet eller som kan hjelpe dem i gang med inntektsgivende aktiviteter Skoledeltagelse på videregående nivå bør inkluderes i fremtidens utviklingsmål I post 2015 sammenheng bør en generelt se mer helhetlig på utdanningssatsingen gjennom eksempelvis sektorplaner for utdanning som omfatter førskole grunnutdanning videregående utdanning opplæring høyere utdanning samt lærerutdanning Inkludering og fordeling EFA Global Monitoring Report viser at ut fra nåværende trender vil nesten 72 millioner barn være uten skolegang i 2015 Afrika sør for Sahara og sørlige og vestlige Asia vil være overrepresentert i denne gruppen Sosio økonomiske faktorer som alder kjønn språk etnisitet funksjonshemming fattigdom og geografi er spesielt avgjørende for hvem som får anledning til å gå på skolen Oppmerksomheten må rettes på årsaksforhold og tilnærmingsmåter som egner seg til å løse disse Det gjelder ikke minst for marginaliserte og sårbare grupper blant annet barn i sårbare og konfliktrammede land Fattigdom Tusenårsmålene har i liten grad fokusert på de mest fattige For utdanning har det vært langt mindre fremgang for de 20 prosent fattigste enn for resten av befolkningen Fra et fordelings og rettighetsperspektiv vil det være viktig å fokusere og måle fremgang for de 20 prosent fattigste for post 2015 målene Kjønn Utdanning er avgjørende for å oppnå større grad av likestilling Kjønnsperspektivet kan ses som en del av fordelingsagendaen og må fortsatt være sentralt men det bør nyanseres noe Fokuset på gender parity kjønnbalanse i skoledeltagelse har bidratt til økt skoledeltakelse for jenter men ikke nødvendigvis til å fremme likestilling i skolen og samfunnet Følgelig må fokus endres til gender equality eller kjønnsbalanse i kvalitet og læringsresultater for å fremme likestilling i praksis Gitt økende kjønnsforskjeller på de høyere utdanningstrinnene bør en spesielt fokusere på kjønnsforskjeller i videre og høyere utdanningen Barn i konfliktland utgjør en vesentlig del av barn som ikke går på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning/%C3%B8nsker-nye-utviklingsm%C3%A5l-for-utdanning-etter-2015 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forskningskonferanse etterlyser innovasjon - norad.no
  universitet har utviklet kunnskap og programmer for å hjelpe bønder med å forbedre matproduksjonen blant annet med norsk støtte I forhold til andre land har Norge bidratt med spesiell og stor innsats når det gjelder kapasitetsbygging innen høyere utdanning gjennom programmene NUFU og NOMA sier Anne Wetlesen Dette ble bekreftet av Henning Melber tidligere forskningsleder ved Nordiska Africainstitutet Han framhevet at langsiktig støtte fra de nordiske landene har vært viktig for å bygge universitetsinstitusjoner med forskningskapasitet i Afrika Andre vestlige land har nesten kun vært opptatt av universitetene som utdanningsinstitusjoner Ny og tverrfaglig kunnskap er nødvendig Anne Wetlesen fra Norads seksjon for forskning innovasjon og høyere utdanning arbeider med å utvikle Norads første forskningsstrategi Kunnskapsproduksjonen ved afrikanske universiteter er ikke god nok ifølge Nico Cloeto fra Center for Higher Education Transformation i Sør Afrika Han presenterte en studie som viste at afrikanske universiteter utdanner få forskere med doktorgrad Det fins enkelte framragende forskningssentre som holder et høyt internasjonalt faglig nivå Men de er få og frakoblet universitetssektoren og bidrar derfor i liten grad til utvikling i de enkelte landene Det er imidlertid ikke bare utviklingsland som mangler relevant kunnskap for å møte framtidens utfordringer hevdet flere av innlederne Cloeto Melber og Luk Van Langenhove fra UN University Institute on Comparative Regional Integration Studies i Belgia pekte alle tre på at den internasjonale finanskrisen og den økonomiske krisen i vestlige land har synliggjort et generelt behov for samfunnsfaglig kunnskap Løsninger på klima og miljøproblemene er en annen felles utfordring for land i Nord og Sør som mange av innlederne valgte å fokusere på Det var enighet om at det trengs både samfunnsfaglig og naturfaglig kunnskap for å møte denne utfordringen men at forskningen må bli mye mer tverrfaglig for å finne gode løsninger Dagens finansieringsmodeller fremmer imidlertid ikke en slik utvikling

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning/utviklingsforskere-mener-kunnskapsproduksjonen-m%C3%A5-endres (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Barn i krig må også få utdanning - norad.no
  om utdanning til alle og forlate de mest sårbare barna i verden uten håp og muligheter sa Holmås Et eksempel på at det er mulig kommer fra Nepal Mens landet var rammet av konflikt ble de stridende enige om et eget initiativ som kalles Skoler som fredssoner Partene ble enige om å beskytte skoler og skoleveier slik at barn i landet kunne fortsette på skolen I Syria er for eksempel over 2000 av landets skoler blitt ødelagt og lærere blitt drept under den pågående borgerkrigen Andre skoler fungerer som mottak for fortvilte flyktninger Les mer Globale ledere krever umiddelbar oppmerksomhet til utdanning av barn i konfliktområder engelsk Liberias tapte generasjon Under møtet påpekte Holmås at konflikter ofte er langvarige som i Somalia eller Det palestinske området Derfor kan man ikke vente med å tilby barna i disse områdene utdanning til konflikten er løst Det er tre ganger mindre sjanse at barn i krise og konfliktrammede områder går på skole som barn andre steder Liberias utdanningsminister som deltok på møtet i New York fortalte om Liberias tapte generasjon Dette er ungdommer og voksne som ikke fikk utdanning da landet var som verst rammet av konflikt Norge vil øremerke midler over statsbudsjettet I dag går kun to prosent av humanitær støtte til utdanning Både Redd Barna og Unesco deltok på møtet og fremmet at denne andelen må økes til det dobbelte I tillegg til å gå inn for at den humanitære støtten skal heves betydelig ble deltakerne også enige om å planlegge bedre slik at man står bedre utrustet til å takle humanitære kriser som flom jordskjelv eller matmangel Norge vil gi 75 millioner øremerkede kroner på statsbudsjettet for 2013 for å gi barn i katastrofeområder bedre mulighet til en utdannelse Tweet Relaterte artikler Vurderer resultatbasert bistand til utdanning Norad Direktoratet for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/barn-i-krig-m%C3%A5-ogs%C3%A5-f%C3%A5-utdanning (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om utdanning - norad.no
  globale sjef for utdanning Susan Durston har hele yrkeslivet jobbet med å få flere barn på skolebenken Nå vil hun bruke kunnskap fra felt og forskning for å finne ut mer om hvorfor barn ikke går på skolen 07 09 2010 Over 750 millioner voksne er analfabeter 8 september markeres FNs internasjonale dag for lese og skriveferdigheter Mens stadig flere barn får lære å lese og skrive er det fortsatt over 750 millioner voksne som er analfabeter 10 09 2010 Rettferdighet er lønnsomt sier ny Unicef rapport Det lønner seg satse på de svakeste og de mest vanskeligstilte om man skal nå tusenårsmålene Det var konklusjonen da Unicef presenterte sin oppsiktsvekkende rapport under barnefondets styremøte i New York Den viser at en såkalt equity based strategi er den mest effektive Selv om det koster å satse på de svakeste er ringvirkningene så store for så mange at man får mer tilbake for hver krone man investerer 03 09 2010 INEE Minimum Standards for Education Norwegian Launch of the 2010 INEE Minimum Standards for Education 13 09 2010 Lønnsomt å investere i tidlig barndom Å iverksette tiltak så tidlig som mulig overfor et vanskeligstilt barn har både størst effekt og er økonomisk lønnsomt sier den anerkjente økonomiprofessoren og Nobelprisvinneren James Heckman 24 09 2010 INEE roser Norge for å inkludere utdanning i humanitær hjelp Norge har spilt en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere utdanning i humanitær innsats sier lederen for Inter Agency Network for Education in Emergencies INEE Lori Heninger 30 09 2010 Norge vil fortsette samarbeidet om høyere utdanning i det sørlige Afrika Det tiårige samarbeid mellom norske myndigheter og seks land i det sørlige Afrika innen høyere utdanning kan vise til svært gode resultater Nå vil Norge fortsette utdanningssamarbeidet Forrige 1 2 3 4 Neste Tweet Norad Direktoratet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning?index=10 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om utdanning - norad.no
  seminar 18 11 om viktigheten av et godt omsorgs og læringstilbud for de aller minste 22 11 2010 Små folk økte rettigheter FN jobber med en egen resolusjon om rettigheter i tidlig barndom Denne muligheten må vi bruke sier professor i barndom Martin Woodhead 25 11 2010 Liten framgang i kampen mot vold mot kvinner I juli i år ble 200 kvinner i Øst Kongo voldtatt Ti år etter FN resolusjon om kvinner og jenters rolle i krig og konflikt maner FN til økt innsats 02 12 2010 Norge gir én milliard kroner til utdanning og jenters rettigheter Norge har inngått en ny toårig avtale med Unicef på én milliard kroner Støtten skal bidra til at flere barn i konfliktområder og jenter sikres skolegang 09 12 2010 Retten til utdanning for alle 10 desember markeres menneskerettighetsdagen 72 millioner barn 759 millioner voksne frarøves retten til utdanning 22 12 2010 Higher education institutions a global knowledge base Higher education institutions have an important role to play in the development of society says Director of Education and Research at Norad Dr Ragnhild Dybdahl 11 01 2011 Utdanning et verktøy for å motvirke og redusere klimaendringer Utdanning er et dårlig utnyttet verktøy i kampen mot klimaendringer The Brookings Institution peker på at en rekke tiltak både for reduksjon av og tilpasning til klimaendringer kan fremmes gjennom utdanning 01 03 2011 Evaluering av Redd Barnas internasjonale kampanje Rewrite the Future Redd Barna presenterte i januar en intern evaluering av Rewrite the Future Programmet er en global kampanje for å kunne bedre kvaliteten på utdanningstilbudet i konfliktherjede områder og sårbare stater Kampanjen startet i 2005 og arbeidet ble avsluttet i 2010 Forrige 1 2 3 4 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/aktuelt-om-utdanning?index=20 (2014-09-28)
  Open archived version from archive