archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Energibistand har gitt blandede resultater - norad.no
  fra det nasjonale nettet i noen år har hatt større økonomisk vekst enn andre områder Effekten på fattigdom er imidlertid ikke dokumentert Den nasjonale kraftleverandøren i Mosambik har fått en stor andel av den norske støtten Samtidig har kostnadseffektiviteten fortsatt vært svak og rent økonomisk er virksomheten ikke bærekraftig selv etter langvarig norsk bistand Selv om institusjonssamarbeidet med Norge har resultert i at kvaliteten på energiforvaltningen har blitt bedre er kostnadene ved det institusjonelle samarbeidet høye Vedlikehold av de norskfinansierte kraftverkene har vært et problem To lokale småkraftverk som ble bygget under borgerkrigen er ikke lenger i drift etter at områdene er blitt knyttet til det nasjonale nettet Kraftverkene dekket i sin tid lokalt kraftbehov og hadde dessuten en viktig funksjon ved å representere normalitet og moralsk støtte for Mosambik i en nedbrytende borgerkrig Det noe større Corumana kraftverket ble bygget for å redusere Mosambiks avhengighet av kraftimport fra Sør Afrika under apartheid tiden Selskapet blir i dag pålagt avgifter for bruk av vann slik at anlegget ikke lenger er så lønnsomt og brukes først og fremst til å bidra ved belastningstopper Bygging av en stor overføringslinje Alto Molocue Gurue har brakt strøm til en provins som tidligere ikke var tilknyttet det nasjonale nettet Det er dokumentert økt tilflytting til områder som er blitt elektrifisert Grunnen er bedre jobb og forretningsmuligheter tilgang til veier rent drikkevann og bedre skole og helsetilbud Lærdommer Langsiktig stabil og bred innsats gir sukess I Mosambik har foreløpig bare åtte prosent av befolkningen tilgang til strøm Foto Ken Oprann Det viktigste bidraget har vært kombinasjonen av støtte til utbygging av vannkraftanlegg overføring og fordelingsnett og støtte til institusjonell kapasitetsutvikling Støtten har bidratt til kompetanseoppbygging i hele sektoren De viktigste suksessfaktorene har vært langsiktig stabil og bred innsats Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/energibistand-har-gitt-blandede-resultater (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Faglig bistand har sikret nasjonal kont... - norad.no
  planlegging og bygging av minikraftverk undersøkelser og planlegging av nye kraftverk og overføringsledninger finansiering av lokale distribusjonsnett organisasjonsoppbygging av landets elektrisitetsvesen Electricidade de Moçambique EdM og avdelinger i energi og mineralressursdepartementet Resultater Teknisk støtte har vært en suksess Bildet er fra 2008 Utbygging av ledningsnettet i Mosambik har vært viktig for å stimulere økonomisk utvikling Foto Ken Oprann Under konfliktperioden gjorde den norske støtten til gjenoppbygging etter sabotasjer og vedlikehold av ledninger at kjerneaktivitetene i sektoren kunne holdes i gang I tillegg til forsyning av utstyr og reservedeler gjorde faglig assistanse og utdanning av ingeniører og teknikere at kraftforsyningen til de større byene ble opprettholdt selv under den verste konfliktperioden Da freden kom hadde Mosambik kompetanse til å bygge opp igjen landets kraftforsyning forholdsvis raskt og å utvide til nye områder Norge støttet sammen med Sverige opplæring av lærere til EdMs treningssenter og sørget for at Mosambiks kapasitet til å lære opp fremtidige teknikere og ingeniører ble styrket Utbygging av ledningsnettet til de delene av landet som ikke hadde dekning var viktig for å stimulere økonomisk utvikling selv om de som først tjener på adgang til strøm er de bedrestilte og ikke de fattige Oppbygging av minikraftverk nord i landet stort sett under konfliktperioden har i ettertid vist seg mindre lønnsomt Mens norsk støtte til den tekniske delen av EdM har vært en suksess var oppbyggingen av EdM som et moderne elektrisitetsvesen til å begynne med mindre vellykket Analysen av hva som trengtes på administrasjons og ledelsesnivåene var ufullstendig og for farget av norske synspunkter Det var også lite tradisjon i norsk bistand for å hjelpe EdM til å bli en selvfinansierende aktør Først da Verdensbanken kom inn og bidro til en omstrukturering i sektoren ble støtten til EdMs modernisering mer systematisk Norge har støttet Mosambiks ønske om å beholde nasjonal kontroll over vannkraften Da Verdensbanken ønsket å stykke opp EdM og konkurranseutsette lokal strømforsyning stilte Norge seg på Mosambiks side og argumenterte for at markedet var for lite og for ungt til at dette ville være fornuftig Mosambik vant til slutt denne diskusjonen Norge stilte også ledende ekspertise til rådighet for Mosambik i forbindelse med forhandlingene om tilbakekjøp av Cahora Bassa kraftverket fra Portugal et viktig skritt for å sikre landets langsiktige kraftforsyning Lærdommer Solid kunnskap og godt partnerskap har gitt bra resultater Norge har støttet kraftsektoren i over 30 år Dette har vært en viktig årsak til at mye av støtten har gitt positive resultater Partene er i årenes løp blitt godt kjent med hverandre stoler på hverandre og har opparbeidet partnerskap som gjør det mulig å finne løsninger som takler Mosambiks behov Norge har vært en fleksibel giver som har tilbudt norsk ekspertise hvor dette var naturlig og har også betalt for ekspertise fra andre steder når Mosambik har bedt om det Kombinasjonen av kortsiktighet og langsiktighet i støtten var mulig på grunn av den solide kunnskapen Norge hadde om sektoren aktørene og behovene Kilder Skriv ut Årsrapport 2007 Evaluering av norsk utviklingssamarbeid Evaluation of Swedish Support

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/faglig-bistand-har-utviklet-og-sikret-nasjonal-kontroll-med-vannkraften (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt... - norad.no
  utvidelse av til sammen 15 transformatorstasjoner i og nær Lilongwe prioritert etter de mest akutte behovene Målet for støtten var å fremme økonomisk og sosial utvikling ved å bedre elektrisitetsforsyningen Resultater Lav kostnadseffektivitet Norge har bidratt med støtte til opprustning og utvidelse av til sammen 15 transformatorstasjoner i og nær Lilongwe Transformator ble kjøpt inn til fryserommet på Chia fiskemarked Dette gjør det mulig å utnytte ressursene bedre i og med at fisk som ikke blir solgt kan fryses ned og selges senere Foto Ken Opprann Utstyret er installert og overlevert men det er sannsynlig at støtten har hatt en lav kostnadseffektivitet Norads oppfølging og avslutning av prosjektet ble basert på fremdriftsrapporter fra Norplan som ble engasjert av Norad som uavhengig rådgiver for det malawiske statlige kraftselskapet ESCOM Tilsagnet som ble gitt i 2001 var under en parallellfinansieringsordning som var bundet opp mot norske leverandører men det ble ikke holdt anbudskonkurranse for leveransene til prosjektet Det foreligger ingen analyse av måloppnåelse innen økonomisk og sosial utvikling Lærdommer Dokumentasjon er nødvendig Dette eksemplet viser problemet med resultatrapportering i mange prosjekter Det er generell mangelfull dokumentasjon Myndighetene i Malawi har ikke fremlagt en sluttrapport som forutsatt i avtalen fra 2001 og støtten er heller ikke gjennomgått underveis eller i etterkant Rapportene har et rent teknisk fokus Informasjonen om arbeidet med å effektivisere ESCOM og innføre kostnadsbaserte tariffer er mangelfull Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Malawi Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bondeorganisering har løftet levestandarden Betre kontroll og opplæring har redda nasjonalpark Se alle Flere eksempler Energi og infrastruktur Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Energibistand har gitt blandede resultater Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/uvisst-om-utvidelse-av-elektrisitetsnett-har-bidratt-til-utvikling (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Landbruksprogram ga ikke ønsket virkning - norad.no
  til chitemene Ansatte i landbruksetaten som jobbet i felten mente at tilnærmingen var feilslått og at for mye av ressursene ble brukt på forskning på provinsnivå Fra zambisk side ble det foreslått å legge programmet kraftig om Norge vedtok imidlertid å avslutte den norske bistanden ut fra de negative resultatene studien i 1997 viste Som en del av landevalueringen i 2007 inngikk en studie av om en nå ti år etter at dette programmet ble avsluttet kan se noen langsiktige virkninger av innsatsen Resultatet av denne undersøkelsen er at den negative konklusjonen fra 1997 ennå er gyldig Chitemene er fremdeles den mest vanlige formen for jordbruk Det må likevel anerkjennes at forskningen i programmet resulterte i en rekke varianter av bønner millet sorghum soyabønner og kassava som ennå blir dyrket av en del bønder Det er også ting som tyder på at med endrede betingelser for markedsføring og salg av landbruksprodukter blant annet over landegrensene er bøndene nå mer villige til å ta i bruk disse alternative planteslagene I tillegg bidro programmet til økt kompetanse i den zambiske landbruksforvaltningen Et område hvor evalueringsteamet fant en langvarig virkning var innen fiskeoppdrett Programmet bidro til en økning i antallet bønder som bruker fiskeoppdrett til å skaffe seg økte inntekter noe som blant annet førte til et mindre ensidig kosthold i familiene Denne virksomheten var vanskelig å opprettholde etter at programmet ble lagt ned Nå har produksjonen av fiskeyngel begynt igjen og bøndene viser interesse for å fylle opp fiskedammene sine Lærdommer Støtte var basert på paternalisme Evalueringsteamet mener den norske støtten til Nordprovinsen var basert på en paternalistisk tilnærming hvor Norge antok at Zambia trengte bistand til å modernisere landbruket sitt på et område hvor tradisjonelle landbruksmetoder var ansett som negative for miljøet Dette var en omstridt tilnærming forbundet med det tidligere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/landbruksprogram-ga-ikke-%C3%B8nsket-virkning (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Partnerskap har styrket forvaltningen a... - norad.no
  vedlikehold og forvaltning har styrket vernet Innsatsen har gitt viktige resultater både for lokalsamfunnene og for vern av biologisk mangfold som er viktige for det internasjonale samfunnet Nasjonalparkmyndighetene har styrket sin kapasitet og kompetanse til å forvalte parken gjennom bedre fysisk infrastruktur og opplæring av staben For første gang siden etablering av nasjonalparken blir nå inntekter fra turistavgifter delt med lokalsamfunnene Hvis turismen øker vil også inntektene som kommer lokalsamfunn til gode øke Lokalsamfunnene har kommet med en rekke forslag til samfunnsnyttige prosjekter som gjennomføres med finansiering fra parken i samarbeid med lokale myndigheter Det er etablert lokale grupper som har fått ansvar for vedlikehold av parkgrensen og som får lov å dyrke avlinger i et belte på seks meter inn i parken foreløpig langs 32 km av parkgrensen En klarere definert parkgrense har senket konfliktnivået Det er utarbeidet over 60 lokale miljøplaner som gjør at lokale myndigheter kan få tilgang til statlige midler som er øremerket miljøtiltak Småbrukere har plantet over 200 000 trær i områder med utpint jord som ikke lenger brukes til jordbruk Trærne gir brensel og tømmer og er et alternativ til ulovlig hogst inne i nasjonalparken Lærdommer Dialogfora har vært nyttige Det er etablert en rekke fora for dialog mellom parkforvaltning og lokalsamfunn kombinert med informasjons og opplæringsarbeid både blant lokalsamfunn og UWAs ansatte Dette gjør at parkforvaltningen og lokalsamfunnene både kan diskutere problemer og muligheter De har en meningsfull og konstruktiv dialog om forvaltningen av nasjonalparken om sikring av vann til folk jordbruk og kraftproduksjon samt globale naturverdier og sist men ikke minst om bidrag til klimastabilisering Kilder Skriv ut Resultarapport 2007 Tweet Flere eksempler Uganda Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Bedre økonomistyring Utdanningsprosjekt har gitt flyktninger nyttige ferdigheter Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/partnerskap-har-styrket-forvaltningen-av-nasjonalpark (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Oljebistand har produsert kunnskap - norad.no
  Utvikling som er en overbygning for den norske petroleumsbistanden Godt styresett er en sentral del av satsningen og alle land som får støtte blir blant annet oppfordret til å slutte seg til EITI Verdiskapning gjennom økt lokal sysselsetting kompetanseoverføring og industriutvikling vil også være en viktig del av programmets arbeid framover Resultater Senter for seismisk analyse og reservoaranalyser I 2007 ble det gjennomført en uavhengig evaluering av petroleumsbistanden til Angola Bangladesh Mosambik og Øst Timor som samlet har mottatt mer enn 60 prosent av den norske støtten til sektoren Bistanden til Bangladesh har gitt resultater i bl a form av kompetanseoverføring etablering av et senter for seismisk analyse og reservoaranalyser landets første olje og gassressursgjennomgang i 2001 og en utredning om utnyttelse av naturgass i 2002 2004 Sistnevnte inngikk i Verdensbankens plan for gassutnyttelse som ble godkjent av myndighetene i Bangladesh i november 2006 Evalueringen viser at virkningene av programmet har vært små Lærdommer Programmet har vært for snevert Programmet har vært for snevert kostnadseffektiviteten har vært lav og institusjonsbyggingen har vært mangelfull Evalueringen viser at bistanden har vært mest vellykket der norsk bistand har kommet inn på et tidlig tidspunkt i utviklingen av petroleumsvirksomheten men hatt mindre virking i mer etablerte oljenasjoner som Bangladesh Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Bangladesh Analyseinstitutt har bare fungert med norsk støtte Norge har finansiert strømtilgang Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/oljebistand-har-produsert-kunnskap (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Bondeorganisasjon har blitt viktig samf... - norad.no
  Den ønsker å styrke kvinnenes posisjon i landbruket Kvinner som utgjør 70 til 80 prosent av alle malawiske småbrukere har begrenset innflytelse på valg som påvirker deres hverdag NASFAM mener at Malawi er altfor økonomisk avhengig av tobakk og påpeker store problemer knyttet til under og feilernæring Organisasjonen jobber for å få frem andre produkter for salg på det internasjonale markedet Den offentlige veiledningstjenesten har mange svakheter og NASFAM ønsker å bidra til mer effektiv rådgivning og oppfølging av småbrukerne Først og fremst vil den hjelpe bøndene i overgangen fra selvbergingslandbruk til forretningsmessig landbruk Resultater Organisasjonen har fått stor innflytelse Bildet er fra 2009 Økonomien i Malawi er landbruksbasert og det er nødvendig å få frem et mer bærekraftig og mindre ensartet jordbruk Foto Ken Oprann Samarbeidet med Norge har preget NASFAMs virksomhet NASFAM har styrket seg som organisasjon Den har blitt dyktigere på programdrift økonomiforvaltning og egenevaluering Kapasiteten til å gi veiledning til medlemmene har blitt betydelig bedre Samarbeidet med myndighetene på informasjons og veiledningstjenester er utviklet Det har skjedd viktige endringer i prioriteringer NASFAM har de senere år lagt stadig mer vekt på ernæring treplanting klimatilpasning og energisparing Organisasjonen har lykkes med å bygge kapasitet hos sine medlemmer Bønder er lært opp til å representere organisasjonen i formelle fora også i internasjonale sammenhenger Kvinner har lederroller på alle nivåer I følge NASFAM Developments Impact Assessment har organisasjonen bidratt til økt produktivitet i jordbruket 50 prosent av NASFAM bøndene dyrker nok mat til å brødfø familiene mot 32 prosent av småbrukerne for øvrig Det skjer en dreining fra et ensidig landbruk med fokus på tobakk og mais til dyrking av bomull ris peanøtter soya chili og paprika Noe av dette går også til eksport NASFAM bøndenes peanøtter er blitt godkjent som Fairtrade produkter På kort tid har det i noen distrikter vokst frem et mer klimatilpasset landbruk Som en del av dette har NASFAM bidratt til omfattende treplanting Det er blitt bedre tilgang til kreditt for småbrukere gjennom et samarbeid med Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives NASFAM er blitt en organisasjon med stor innflytelse NASFAMs leder er utnevnt til å sitte i presidentens rådgivningsorgan og bondeorganisasjonens meninger og erfaringer lyttes til Organisasjonen har blant annet bidratt til at det har blitt lettere for bøndene å finne markeder for produktene sine NASFAM har også oppnådd internasjonal anseelse og i 2009 mottok den Yara prisen for sin innsats Lærdommer Langsiktig samarbeid har vært verdifullt NASFAM har de senere år lagt stadig mer vekt på ernæring treplanting klimatilpasning og energisparing Foto Ken Oprann En viktig grunn til at samarbeidet med NASFAM har vært vellykket er organisasjonens kompetente og motiverte ledelse En annen viktig faktor har vært at Norge kunne forplikte seg til langsiktig samarbeid og gikk inn med store midler Det gjorde det mulig for ledelsen å realisere ambisjonen om å gjøre NASFAM til en viktig samfunnsaktør Den norske ambassaden har hatt en rolle i å oppmuntre til samhandling og erfaringsutveksling med ulike organisasjoner slik at NASFAMs læring kommer andre

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/nytenkende-bondeorganisasjon-er-blitt-viktig-samfunnsakt%C3%B8r (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Faglig bistand har gitt økt kompetanse ... - norad.no
  2009 har samarbeidet i hovedsak vært knyttet til kapasitetsbygging i sektoren for å gjøre Bhutan bedre i stand til å forvalte egne naturressurser Resultater Nytt informasjonssystem og forbedret energilov Norsk faglig bistand har hjelpet Bhutan med å kartlegge vannressursene og legge planer for hvordan de skal utnyttes Foto Ken Oprann Samarbeidet for perioden fra 2001 til 2007 har blitt gjennomgått på oppdrag fra Norad Studien trekker frem flere vellykkede kapasitetsutviklingsstiltak Et geografisk informasjonssystem er på plass et datasystem for å håndtere informasjon er under etablering en masterplan for utnyttelse av vannkraftressursene og utvikling av energisystemet er oppdatert en vannressursplan er ferdigstilt organiseringen av innsamling og overvåkning av hydrologiske data er styrket Bhutan gjennom samarbeidet med Norge fått på plass en elektrisitetslov Loven har medført etablering av en uavhengig reguleringsmyndighet og et nytt lisensierings og tariffsystem for elektrisitetssektoren Loven krever at det skilles mellom myndighetsoppsyn og drift i energisektoren og i 2008 ble det etablert et statseid kraftselskap som opererer og vedlikeholder eksisterende vannkraftanlegg og initierer nye prosjekter En rekke forskrifter til energiloven er også utarbeidet og vedtatt Et viktig skritt er etableringen av en myndighet for elektrisitetssektoren Arbeidet med vannkraft og vannressursplaner har møtt politiske hindre og det virker uklart i hvilken grad de faktisk har blitt rettledende i saker om tildeling av konsesjoner for utbygging Konflikter knyttet til vannressurser ble undervurdert i risikovurderingen av prosjektet Lærdommer Resultatmålingen har ikke vært god nok Det er uklart om utviklingen av vannkraftsektoren har bidratt til økonomisk vekst og mindre fattigdom Foto Ken Oprann Det har skjedd en betydelig utvikling av kompetanse på vannkraft i Bhutan de senere årene men gjennomgangen og prosjektrapporter gir ikke et klart bilde av den norske rollen i samarbeidet Dette tyder på at det ikke har vært et godt nok opplegg for resultatmåling noe som både gjelder for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bistand-har-gitt-%C3%B8kt-kompetanse-p%C3%A5-vannkraft (2014-09-28)
  Open archived version from archive