archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Viltforvaltning har gitt økonomisk utvikling - norad.no
  gjøre ble faset ut og inntektene fra forvaltning og safarivirksomhet skulle finansiere både det meste av programmet og gi inntekter til lokalbefolkningen En sterk komponent av grasrotdemokrati ble innført Fra 1998 ble programmet lagt under Zambia Wildlife Authority samtidig som dette ble opprettet som et nasjonalt organ Det innebar en sentralisering av virksomheten i programmet og lavere deltakelse fra lokalbefolkningen Den siste fasen som begynte i 2005 medførte en enda sterkere fokus på finansiell og faglig levedyktighet Styrking av turismen har vært et sentralt aspekt i å øke bærekraften i programmet I hele perioden har utbygging av infrastruktur vært viktig med særlig vekt på bygging og vedlikehold av veier Resultater Bedre levevilkår men mindre deltagelse Lokalbefolkningen husker ifølge evalueringsrapporten med glede den første fasen da de kunne nyte godt av traktorutleie boring av nye brønner transport og kornmøller Men en slik tilnærming var ikke økonomisk levedyktig Evalueringsrapporten viser at programmet har vært i samsvar med den norske strategien for samarbeidet med Zambia men at engasjementet fra zambiske myndigheters side ikke har vært like sterkt som det norske Det har gitt seg uttrykk i manglende zambisk økonomisk støtte Rapporten viser at et godt samarbeid mellom myndighetene og lokalsamfunnet har gjort det mulig å redusere krypskyting Den viser også at programmet har tatt lærdom av den kunnskapsutviklingen som finner sted også internasjonalt på feltet Evalueringen konstaterer at viltforvaltningen i South Luangwa har bedret seg betydelig over perioden og at programmet ble finansielt selvbærende i 2006 om en ser bort fra investeringskostnader Levekårene i Lupande Game Management Area har også blitt bedre Mellom 1996 og 2005 ble det bygd 25 lærerboliger 61 skoleprosjekter 24 små klinikker og 102 borehull og 72 voktere ble rekruttert fra landsbyene Både selskapene som holder jaktlisenser og de som driver turistvirksomhet ansetter mange fra den lokale befolkningen En husholdsundersøkelse i et område ved siden av nasjonalparken viste at inntektene i husholdningene var betydelig høyere enn i andre områder det ble kontrollert for Men den viste også at inntektene i mindre grad tilfaller de fattigste Etter at Zambia Wildlife Authority ble etablert har inntektene fra virksomheten blitt mer sentralisert og høvdinger og lokalbefolkningen har fått færre midler stilt til direkte rådighet Virkningen av dette er at lokalbefolkningen i mindre grad oppmuntres økonomisk av programmet og at vanlige folk har mindre oversikt over hvordan inntektene fordeles Høvdingene har også fått færre direkte inntekter og mindre innflytelse på bruken av midlene Lærdommer Målet om å redusere fattigdom er svekket Evalueringsteamet hadde i oppdrag å vurdere om zambiske maktstrukturer og politikk ga nok rom for at norsk bistand til Luangwa Valley kunne bli utnyttet i henhold til målsetningene Svaret på spørsmålet er ja særlig i de tidlige fasene av programmet Evalueringsteamet stiller imidlertid spørsmål ved om den økende sentralisering som har funnet sted kan endre på dette Målet om fattigdomsreduksjon synes å være svekket både fra givers og myndigheters side i den nåværende fasen Norge får ros for å ha vært engasjert på dette feltet over så lang tid mens andre givere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/viltforvaltning-har-gitt-%C3%B8konomisk-utvikling (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Fiskerifagskole har blitt en overrasken... - norad.no
  ble foretatt av forskningsfartøyet Dr Fridtjof Nansen i 1982 og 83 og konkluderte med at fiskebestandene var relativt små Forutsetningene for et industrielt fiske var altså ikke til stede og få av studentene fra disse første årene fikk jobb i industrien Parallelt med de store diplomkursene begynte senteret å tilby kortere kurs basert på enklere teknologi som vedlikehold og reparasjon av utenbordsmotorer bruk av ulike fiskeredskaper samt bearbeiding og røyking av fisk En gjennomgang gjort av tiltaket i 1986 mente at det var kortkursene som hadde en positiv økonomisk innvirkning både for mennene som fisket og kvinnene som drev foredlingen De som var tilknyttet senteret fikk også et bra helsetilbud og økt tilgang til nærmeste by gjennom en gratis busstjeneste Et annet resultat fra den første perioden var et nytt og sikrere båtdesign som raskt ble populært blant fiskerne De som fortsatte å bygge tradisjonelle båter kunne gjøre dette mer effektivt gjennom å benytte båtbyggeriet ved Mbegani der det fantes elektrisitet og moderne utstyr Gjennomgangen mente imidlertid at disse resultatene var for små i forhold til de store summene Norge hadde brukt på tiltaket Det endte med at Norge etter en kort overgangsperiode avsluttet støtten i 1993 Ti år etter at den norske støtten ble trukket var skolen fortsatt i drift men driften var betydelig redusert I 2000 hadde elevtallet sunket fra 130 som skolen hadde kapasitet til til 30 Noen effekter fantes allikevel av den norske støtten En kvinnegruppe fungerte fortsatt Ved å drive en lokal mølle og leie ut bygningene de hadde fått fikk de en liten inntekt I tillegg hadde tidligere elever ved skolen lett for å få seg arbeid Privat sektor i Tanzania hadde vokst og deres kunnskap gjorde dem nå til attraktive arbeidstakere både innen fiske og annen skipsfart I dag tjue år etter prosjektets slutt har Mbegani blitt slått sammen med to andre sentre for å gjøre driften mer effektiv og driften har blitt lagt om i tråd med endringer i arbeidsmarkedet Det gis for eksempel undervisning i fiske av tunfisk som er en av få former for havfiske som lønner seg utenfor Tanzania I 2011 hadde skolen 195 studenter hvorav 73 var kvinner Skolens ledelse sier at det norske bidraget på 70 og 80 tallet gav dem grunnlaget for å videreutvikle en kompetanse som i dag bærer frukter Også tråleren Mafunzo har kommet til nytte Siden Tanzania ikke har en egen kystvakt brukes tråleren til å kontrollere illegalt fiske Landets inntekter fra havfiske har økt betydelig de seneste årene Lærdommer Ytre faktorer påvirker økonomiske resultater Mbegani har bidratt med lærdommer om tilpasning til lokale forhold underveis i et tiltak Det er også en lærdom at investeringer i nasjonale initiativer kan lønne seg Tanzania opprettet selv senteret og hadde vilje til å videreutvikle virksomheten etter prosjektets slutt En annen viktig lærdom er at kapasitetsbyggingstiltak innenfor industri og annen økonomisk virksomhet er avhengig av faktorer utenfor tiltakets kontroll Privatisering av mye virksomhet i Tanzania og opprettelsen av en fiskesone som regulerte havfisket utenfor kysten av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fiskerifagskole-har-blitt-en-overraskende-suksess (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Oljebistand har forbedret lovene - norad.no
  enn 30 år Ressurs miljø og finansforvaltning er hovedsatsningsområdene for programmet Olje for Utvikling som er en overbygning for den norske petroleumsbistanden Godt styresett er en sentral del av satsningen og alle land som får støtte blir blant annet oppfordret til å slutte seg til EITI Verdiskapning gjennom økt lokal sysselsetting kompetanseoverføring og industriutvikling vil også være en viktig del av programmets arbeid framover Resultater Bedre lover og regulering En evaluering fra 2007 viser at bistanden har vært mest vellykket der norsk bistand har kommet inn på et tidlig tidspunkt i utviklingen av petroleumsvirksomheten Mosambik og Øst Timor men hatt mindre virking i mer etablerte oljenasjoner Angola og Bangladesh Bistanden til Angola har ført til forbedring av landets lover og reguleringer innen sektoren Dette har vært et viktig bidrag i arbeidet med å styrke forvaltningen av petroleumssektoren men det er få andre resultater å spore Under halvparten av de planlagte aktivitetene er gjennomført Høye administrasjonskostnader har gått på bekostning av programaktiviteter og kostnadseffektiviteten har vært lav Lærdommer Kontrollrutinene må forbedres Fravær av gode kontroll og oppfølgingsrutiner har gjort det vanskelig å følge opp prosjektets utvikling og har ført til manglende resultater Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Evaluation of the Norwegian Petroleum Related Assistance Case Studies Regarding Mozambique Bangladesh East Timor and Angola Tweet Flere eksempler Angola Petroleumsforvaltningen er styrket Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk 895 personer har fått rettshjelp Se alle Flere eksempler Energi og infrastruktur Petroleumsforvaltningen er styrket Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Energibistand har gitt blandede resultater Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/oljebistand-har-forbedret-lovene (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Modernisert oppdrett har gitt mer verdi... - norad.no
  Department of Fisheries DOF har etablert forsøksanlegg i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen Et viktig element har vært utprøving av hvilke tropiske arter som egner seg for oppdrett i Thailand både biologisk atferdsmessig og med hensyn til markedsmuligheter Resultater Regelverk for oppdrettsindustrien Norge har bidratt til Thailands utvikling av en nasjonal utviklingsstrategi og et regelverk for oppdrettsindustrien Thailand ba også etter tsunamien om samarbeid med Norge for å kunne beregne størrelsen av sine fiskeressurser Dette er viktig for å sikre at uttaket ikke ødelegger ressursgrunnlaget En prosjektgjennomgang som ble utført i juni 2009 er meget positiv og viser at de målene som ble satt er nådd DOF er nå i stand til å drifte anleggene selv Fisken fra anleggene er blitt svært godt mottatt i det internasjonale markedet og fisk til en verdi av tre millioner kroner er så langt blitt eksportert til Tyskland Japan og Singapore Når Thailand har fått regelverket på plass vil det åpnes for private investeringer i oppdrettsteknologi Lærdommer Fiskeressursene er bærekraftige Når det gjelder beregning av fiskeressursene er resultatene så langt positive Informasjon har blitt tatt i bruk av fiskeriforvaltningen og blant annet ført til at det er lagt begrensninger på fiskeriaktivitet i havområder som er viktig for yngelproduksjonen Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Thailand Bedre veier og tilgang på strøm er ikke tilstrekkelig for fattigdomsbekjempelse Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Primærnæring landbruk fiske skogbruk Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/modernisert-oppdrett-har-produsert-mer-verdifull-fisk (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Forskningssamarbeid har resultert i nye... - norad.no
  administrasjon støtte til forskning utdanning og opplæring direkte støtte til fiskeriforetak i privat sektor På Sri Lanka blir fisk som det ikke er marked for kastet på sjøen Et prosjekt har undersøkt mulighetene for å utnyttet denne fisken til menneskemat og annen nytte Dette ville bidra til verdiskaping sysselsetting og mindre forsøpling Resultater Marked for biprodukter fra fiskeindustrien Norge støttet et samarbeid mellom Fiskeriforskning og Industrial Technology Institute på Sri Lanka fra 2003 til 2007 Samarbeidet kan vise til gode resultater på forskningssiden for å finne regningssvarende måter å utnytte biprodukter fra fiskeindustrien på Det ble utviklet ulike matprodukter utviklet metoder for produksjon av plantestoffet ensilasje som brukes i dyrefôr og andre produkter til industrielt formål Flere fiskeforedlere har for første gang startet med kommersiell verdiskaping basert på biprodukter fra fiskeindustrien Miljøet ved fiskelandingsplassene og langs kjeden til foredlingsfabrikkene er blitt renere og denne miljøgevinsten har bidratt til et mer positivt inntrykk internasjonalt Lærdommer Ekspertise kan minske fokus på fattigdom Støtten som er gitt i tilknytning til etablering av private bedrifter i utviklingsland har generelt gitt gode resultater og bidratt til arbeidsplasser i stor grad for kvinner Evalueringen peker på at bruken av norsk ekspertise og konsentrasjon om felt hvor norsk fiskeriekspertise har fortrinn medførte at fattigdomsperspektivet ble mindre sentralt Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Sri Lanka Observatørstyrke bidro til å dempe konflikt Delvis vellykket næringslivsbistand Yrkesopplæring gir flere unge jobb Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/forskningssamarbeid-har-resultert-i-nye-matprodukter (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Jordbruksprosjekt har redusert krypskyting - norad.no
  levekårene for lokalbefolkningen og man kan dokumentere en positiv effekt på naturmiljøet i dalen Gjennom merkenavnet It s Wild selges blant annet ris honning peanøttsmør og maismel I tillegg blir det solgt produkter lokalt for eksempel til en rekke turistfasiliteter i og rundt nasjonalparken For de nærmere 40 000 småbrukerne som i dag er med i programmet kan det dokumenteres en svært positiv utvikling i deres levekår Husholdningenes inntekter har økt gradvis i programperioden I 2001 var gjennomsnittlig inntekt for husholdningene om lag 205 kroner i 2006 var inntektsnivået økt til 745 kroner mens det i 2008 økte til 875 kroner Ved å endre jordbruksmetodene blant annet gjennom å benytte kompost økte avlingene med 15 prosent hos de involverte småbrukerne fra programstart til 2008 Et annet viktig resultat er at over 48 000 snarer og 1 800 våpen har blitt levert inn av tidligere krypskyttere Rundt 700 av de som deltar i programmet var tidligere aktive krypskyttere og mye tyder på at de fleste av dem nå har fått andre og ofte bedre inntektskilder enn ulovlig salg etter krypskyting Dette har ført til at krypskyting har blitt redusert og at antall ville dyr har stabilisert seg og i noen tilfeller også økt i antall Man anslår at programmet årlig forhindrer at omtrent 5000 dyr blir skutt eller tatt i snarer Lærdommer Deltagelse gir prisgaranti De som er med i programmet får en garantert pris for sine produkter gitt at de bidrar på en positiv måte til å bevare naturen i området Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Zambia Viltforvaltning har gitt økonomisk utvikling Landbruksprogram ga ikke ønsket virkning Budsjettstøtte har bidratt til økonomisk vekst Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Primærnæring

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/jordbruksprosjekt-har-redusert-krypskyting (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Analyseinstitutt har bare fungert med n... - norad.no
  etter norsk oppfatning innebar rollekonflikter eier av statlige lete og produksjonsselskaper forvalter av avtalene med de utenlandske oljeselskapene og sterk innflytelse på regulering av hele olje og gassektoren I perioder stoppet virksomheten til BPI nesten helt opp på grunn av samarbeidsvansker med Petrobangla Midt på 1990 tallet ble den norske støtten rettet mot en ny institusjon The Hydrocarbon Unit HCU i håp om at denne skulle få den uavhengigheten BPI aldri fikk Fra 1997 bidro Norge med finansiering av utstyr og enhetens samarbeid med det norske oljedirektoratet og andre norske eksperter HCU fikk utført de første store beregningene over både oppdagede og sannsynlige reserver Det var store forsinkelser allerede ved etableringen av HCU Rekrutteringen av fagfolk ble hemmet av det statlige lønnsregulativet For å bøte på dette ble enheten med norsk støtte skilt ut fra statsforvaltningen og gjort til et frittstående prosjekt Dette gjorde det lettere å få tak i dyktige medarbeidere og løse andre administrative spørsmål På lengre sikt kan det ha bidratt til større avhengighet av norske prosjektpenger og til at de bangladeshiske myndighetene satset lite på enheten I 2006 ble den norske støtten til petroleumsforvaltningen i Bangladesh videreført i et større Asiabank prosjekt Hydrokarbonenheten er blitt integrert i energiministeriet Virksomheten har kommet sent i gang norske penger er fortsatt den dominerende finansieringskilden men de fleste kronene er fortsatt ubenyttet Resultater Instituttene var ikke bærekraftige BPI klarte med faglig og finansiell norsk støtte å få gjennomført viktige seismiske undersøkelser Blant annet på grunn av for snever faglig støtte fra Norge ble det lite ut av planene om produksjonsovervåking og anslag brønnanalyser og studier av petroleumsøkonomi og miljøforhold Instituttet etablerte et godt opplæringssenter som fortsatt finnes mange år etter at den norske støtten tok slutt Norsk støtte bidro også til å få gjennomført studier av alternativer for utnyttelse av petroleumsressursene Disse studiene var nyttige både for myndighetene og den offentlige debatten om utvinning og bruk av landets olje og gassforekomster Selv om BPI og HCU oppnådde noen gode resultater kan ikke kapasitetsutviklingen karakteriseres som vellykket Ingen av de to institusjonene var bærekraftige da den direkte støtten fra Norge ble avsluttet i henholdsvis 1996 og 2006 De fleste fagfolkene hadde da gått til andre jobber Norsk støtte til bangladeshisk petroleumsforvaltning bygget på at reformer var like rundt hjørnet Samarbeidet har lidd av at reformene uteble De norskstøttede institusjonene fikk lite støtte fra myndighetene og forble svake i forhold til etablerte interesser og institusjoner på petroleumsområdet Lærdommer Eierskapsforhold kan være veldig viktig Norge fikk honnør av samarbeidspartnerne for sin fleksibilitet Det er likevel et spørsmål om fleksibiliteten var god nok når det gjaldt å finne ekspertise utenfor Norge Dette bidro til å innsnevre virksomheten til de områdene der Norge hadde ekspertise å tilby Den norske støtten skulle kanskje ha blitt redusert tidligere da det ble klart at samarbeidsinstitusjonene ikke fikk den nødvendige støtten på hjemmebane En annen lærdom er hvor viktig eierskap kan være Reell uavhengighet for HCU ville krevd reduksjon av Petrobanglas innflytelse Mange hadde interesse av at det ikke

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/analyseinstitutt-fungerte-bare-med-norsk-st%C3%B8tte (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Oljebistand har produsert kartleggingssystem - norad.no
  ønske om å legge mer forvaltingsansvar over til departement Norge har bidratt til kapasitetsbygging i petroleumsforvaltningen i Vietnam siden 1977 med særlig vekt på utdannelse og opplæring knyttet til helse miljø og sikkerhet HMS og god forvaltning av petroleumsressursene Institusjonssamarbeidsavtaler med konkrete prosjekt aktiviteter har pågått siden 1996 Resultater System for reservoardata brukes aktivt Datasystem for ressurskartlegging VITRA II er utarbeidet og brukes aktiv at PetroVietnam til strategisk utvikling av energisektoren Foto Ken Oprann Utarbeidelse av et datasystem for ressurskartlegging VITRA II 2002 2007 til ni millioner kroner er avsluttet og brukes aktiv at PetroVietnam Prosjektet Utvikling av Systemer og retningslinjer for HMS 2001 2005 er forlenget til 2010 Dataprogrammet VITRA anvendes til strategisk planlegging for utvikling av energisektoren Oljeselskaper som opererer i Vietnam må årlig rapportere reservoardata via dette datasystemet Dette har gitt bedre oversikt over ressursene i de ulike felt basert på kalkyler over gjenstående reservoarer og muligheter for planlegging av energitilgang og behovet i fremtiden Systemer og retningslinjer for HMS er under utarbeidelse og delvis innført Lærdommer Mottaker må ha eierskap Bistand til kompetanseoverføring og kapasitetsbygging må bidra til å utvikle bærekraftige institusjoner Det er mange eksempler på at det bistanden har støttet ikke har vært liv laga når giveren trekker seg ut Bistanden må derfor være tuftet på et solid eierskap hos mottaker være forankret i mottakerlandets prioriteringer og forvaltningsrutiner og tilpasset kapasiteten mottaker har til å ta imot opplæring og annen assistanse Infrastrukturtjenestene må produseres kostnadseffektivt og være av god kvalitet og stabil tilgjengelighet Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Vietnam Forskning har avlet bedre fisk Norsk fiskeribistand nytter fattigdomsperspektivet mangler Ny fiskerilov har økt inntektene og minsket forurensningen Se alle Flere eksempler Naturressurser inkludert olje Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Norad Direktoratet for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/oljebistand-har-produsert-kartleggingssystem (2014-09-28)
  Open archived version from archive •