archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 207

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samarbeidspartnere og kanaler - norad.no
  for resultatbasert finansiering med fokus på mødre og barnehelse samt ernæring tusenårsmål 4 5 og 1c Fondet som har betegnelsen Health Results Innovations Trust Fund HRITF ble etablert i 2007 og er blant de største helsefondene i Verdensbanken og har følgende målsetninger Støtte utforming implementering monitorering og evaluering av RBF mekanismer i land Utvikle og formidle kunnskapsbasen for god implementering av RBF mekanismer Utvikle lands kapasitet til å oppskalere og vedlikeholde RBF mekanismer Tiltrekke flere ressurser til helsesektoren I 2011 hadde totalt ti land satt i gang piloter for RBF med støtte mens ytterligere sju land var klare til å motta støtte fra Verdensbanken Pilotene er svært ulike både i innretning og i omfang og dekker alt fra insentiver til helsearbeidere for å øke tilgang og kvalitet på tjenester for mor og barn bidrag til lokale frivillige helsearbeidere for å bringe kvinner til klinikk til utkontrahering av ansvar for tjenestelevering til private organisasjoner I tillegg har en lang rekke land mottatt støtte til forberedende arbeid eller mindre prosjekter for å utvikle tilstrekkelig grunnlag for en evt pilot Verdensbanken bidrar gjennom det samme flergiverfondet til økt kunnskap om RBF globalt gjennom egen læring analyse kunnskapsoppsummering formidling gjennom seminarer møter kurs og nyhetsbrev og har også en omfattende hjemmeside der prosjekter og erfaringer presenteres både egne og andres Les mer om fondet for resultatbasert finansiering Den internasjonale ordningen for innkjøp av legemidler UNITAID Den internasjonale ordningen for innkjøp av legemidler UNITAID bygger på et bredt samarbeid med offentlige og ikke statlige aktører og baserer seg på utviklingslands behov og helsesystemer for innkjøp og distribusjon av legemidler Den skal bidra til lavere legemiddelpriser og bedre tilgang til medisiner mot de store folkesykdommene aids tuberkulose og malaria i utviklingsland UNITAIDs formål er å komplementere andre etablerte mekanismer og initiativ som støtter bekjempelse av aids tuberkulose og malaria og finansierer tiltak i regi av samarbeidspartnerne UNITAID støtter også diagnostisk utstyr som er nødvendig for å sikre riktig behandling og forebygging av overføring av hivsmitte fra mor til barn UNITAID er i tillegg til tusenårsmål 6 viktig i satsingen på tusenårsmålene 4 og tusenårsmål 5 om barne og mødrehelse 67 prosent av støtten går til prosjekter med barn og kvinner som målgruppe Dersom prosjekter som har elementer som mor og barn drar nytte av tas med er andelen 72 prosent Legemiddelordningen ble lansert av fem land i september 2006 Ved utgangen av 2010 har 29 land og Gates stiftelsen sluttet seg til ordningen Norge er styremedlem Skal skape forutsigbarhet Ordningen er i hovedsak basert på å endre markeder for nødvendige legemidler og andre medisinske produkter gjennom å inngå flerårlige forpliktelser for å bidra til nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet Dette gir forhandlingsstyrke både i forhold til pris og volum og dermed sikkerhet for tilgang til effektive medisiner til overkommelige priser for fattige land Legemiddelordningen har dessuten som prinsipp å støtte landenes anvendelse av fleksibiliteten innenfor Doha TRIPS erklæringen bidra til økt konkurranse i markedet inkludert produksjon og bruk av generiske medisiner og redusere flaskehalser i kvalitetskontrollapparatet Resultater

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/samarbeidspartnere-og-kanaler/samarbeidspartnere-og-kanaler (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Tusenårsmål 4: Redusere antall barn som dør - norad.no
  og fødselsasfyksi tetting av øvre luftveier 9 Underernæring er en underliggende årsak i mer enn en tredjedel av alle dødsfallene I Afrika sør for Sahara er malaria årsak til rundt 16 prosent av dødsfall blant barn Mens lungebetennelse diaré og malaria kan forebygges og behandles med enkle og billige midler byr underernæring og dødsfall blant nyfødte dvs de som dør før de er en måned gamle på andre utfordringer Et helhetlig helsetilbud og oppfølging fra helsepersonell er nødvendig for en god start i livet Riktig omsorg ved fødsel som forebygger dødfødsler og redder livet til både mor og barn sparer samfunnet for kostnader som er tre ganger så høye Definisjoner av barnedødelighet Barnedødelighet under five mortality rate Dødsfall blant barn før de fyller fem år Barnedødelighet er en viktig indikator som brukes ikke bare som mål på helse og ernæring men også som mål på sosial og økonomisk utvikling i land Indikatoren for barnedødelighet måler antall døde per 1000 levendefødte Spebarnsdødelighet infant mortality rate er antall barn som dør før de fyller ett år Spebarnsdødelighet brukes som en indikator ikke bare for helse og ernæring men også for et lands generelle helse og utvikling Indikatoren måler antall døde per 1000 levendefødte Nyfødtdødelighet neonatal mortality rate er antall barn som dør før de er 28 dager gamle Dødeligheten måles i antall døde per 1000 levendefødte Det er en god indikator for både mødrehelse og nyfødthelse og omsorg Nyfødtdødelighet kan også deles inn i tidlig og sen dødelighet blant nyfødte hvor tidlig dødelighet skjer i løpet av de første sju dagene mens sen skjer etter den sjuende dagen men før 28 dager Med levendefødte menes barn som viser livstegn ved fødsel Store forskjeller innad i landene De største utfordringene mot 2015 vil være relatert til økende sosiale ulikheter innad i land hvor de fattigste eller mest marginaliserte gruppene av befolkningen vil falle etter I de fattigste landene er risikoen for å dø som barn nesten dobbelt så stor om du bor på landsbygda i forhold til i en by Det samme gjelder hvis du tilhører den fattigste delen av befolkningen i forhold til den rikeste delen av befolkningen i det samme landet Mors utdanning er også en avgjørende faktor og barn av mødre som har fullført grunnskolen har større sjanse for å overleve enn barn av mødre som har lite eller ingen skolegang Suksessrike tiltak Økningen i antall barn som overlever skyldes suksessrike tiltak som vaksinasjon mot smittsomme sykdommer tilskudd av høydose vitamin A kapsler og forebygging av malaria Det finnes godt dokumenterte effekter av tiltak som bidrar til å redusere dødeligheten En styrket satsing på likestilling fjerning av økonomiske og sosiale barrierer som hindrer tilgang på helsetjenester innovasjoner som gjør tjenester tilgjengelige for fattige og økt ansvarliggjøring av nasjonale og lokale myndigheter har alle vist seg å være viktige for å redusere ulikhet og redusere dødsfall Partnerskap viktig Strategiske partnerskap og god planlegging på nasjonalt og globalt nivå er viktig Nasjonale myndigheter sammen med FN organisasjoner som Verdens helseorganisasjon WHO FNs

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-fire/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-4-redusere-antall-barn-som-d%C3%B8r (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Tusenårsmål fem - norad.no
  svangerskapet hadde kommet som har blitt direkte forårsaket av eller som kan knyttes til graviditeten eller hvordan den har blitt behandlet men som ikke er forårsaket av ulykke eller tilfeldige hendelser Dette kalles av og til også svangerskapsrelaterte dødsfall men disse kan ifølge noen definisjoner strekke seg til ett år etter fødsel Indirekte årsaker til mødredødsfall kan være malaria blodmangel anemi hiv aids og hjertesykdommer Indikatoren for mødredødelighet maternal mortality ratio måler antallet mødredødsfall per 100 000 levendefødte barn Med levendefødte barn menes barn som viste livstegn ved fødsel Ifølge WHO er de viktigste årsakene til mødredødelighet alvorlig blødning hemorragi 25 infeksjoner 13 farlige aborter 13 graviditetskrampe eklampsi høyt blodtrykk 12 forsinket fødsel obstruksjon 8 andre direkte årsaker 8 og indirekte årsaker 20 Familieplanlegging Færre barn som kommer med et visst mellomrom har vist seg å være gunstig i et helsemessig perspektiv Selv om det ofte er kulturelle faktorer som avgjør familiestørrelse vil tilgang til familieplanlegging og prevensjon kunne hjelpe kvinner til selv å bestemme når og hvor ofte de skal ha barn Framgangen i å øke bruken av prevensjon har bremset i mange fattige land Bruken av prevensjon er lavest blant de fattigste kvinnene og blant dem som ikke har noen utdanning Finansieringen av innkjøp og distribusjon av prevensjonsmidler har ikke holdt tritt med etterspørselen I utviklingsland dør rundt 300 000 kvinner hvert år i forbindelse med graviditet og fødsel Mangel på transport til sykehus medisiner og kvalifisert helsepersonell som jordmødre er blant hovedårsakene til at jenter og kvinner dør når de skal sette liv til verden Utfordringer for unge kvinner Unge kvinner er spesielt utsatt for komplikasjoner under svangerskap og fødsel I mange kulturer er kvinnene svært unge når de føder barn ofte er de tidlig i tenårene Dette øker risikoen for både mor og barn ettersom mors kropp ikke er ferdig utviklet til å bære fram et barn Mange unge som blir uønsket gravide tyr til helsefarlige aborter siden de ikke har tilgang til lovlige og trygge aborttjenester Det har vært liten framgang i å redusere antallet tenåringsgraviditeter Fattigdom og mangel på skolegang fører til at problemet vedvarer Framgangen trues også av humanitære kriser økende fattigdom og hiv aidsepidemien og dette gjelder spesielt Afrika sør for Sahara Les mer om tusenårsmål 5 på FNs egne tusenårsmålsider ekstern lenke Dette gjør Norge og Norad Norge støtter meget aktivt FNs generalsekretærs globale strategi for kvinners og barns helse Statsminister Stoltenberg har en sentral rolle i arbeidet med den globale kampanjen for helsetusenårsmålene Les mer om de globale kampanjene for barne og kvinnehelse Norge er også en av de største bidragsyterne til FNs befolkningsfond UNFPA Norge bidrar både med kjernestøtte til organisasjonen og med øremerket støtte til Maternal Health Thematic Fund og til et fond til støtte for arbeidet mot kjønnslemlesting som UNFPA og UNICEF samarbeider om Les mer om tusenårsmålene og helse Les også mer om seksuell og reproduktiv helse Hva kan gjøres Sammenhengende omsorg fra hjem til helseinstitusjon De fleste dødsfall blant mødre kunne vært forhindret om kvinner

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-fem/tusen%C3%A5rsm%C3%A5l-fem (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Kjønnslemlesting - norad.no
  tradisjon Ingen vet med sikkerhet hvordan skikken har oppstått men den knyttes vanligvis til kultur religion og ønske om kyskhet og kontroll av kvinners seksualitet Det har vært gjort mange forsøk på å få slutt på praksisen men tiltakene har vanligvis vært fragmenterte og pådyttet utenfra og motkreftene har vært sterke I mange områder blir det ansett som uaktuelt for menn å gifte seg med kvinner som ikke er omskåret og muligheten for å bli gift er en viktig opprettholdende faktor Familie og lokalmiljøet utøver derfor et sterkt sosialt press Dette er altså et relasjonsproblem Det er vanskelig for den ene parten å endre praksis hvis ikke den andre også gjør det Endringer må starte lokalt Det er viktig å finne gode innfallsvinkler til arbeidet mot kjønnslemlesting Dette er et område i folks liv hvor myndighetene har begrenset innflytelse Endringsprosessen må starte i lokalsamfunn Man må skape en bevegelse nedenfra kombinert med påtrykk fra myndighetene En slik prosess pågår nå mange steder ofte i form av community dialogues hvor folk i lokalsamfunn kommer sammen og diskuterer problemer i hverdagen og mulige løsninger Religiøse og tradisjonelle ledere og andre nøkkelpersoner er sentrale i dette arbeidet Det har ofte vist seg effektivt å integrere arbeidet mot kjønnslemlesting i andre tiltak som tar sikte på å bedre folks livssituasjon Blant de problemene som berører landsbybeboerne i det daglige oppleves vanligvis mangel på mat vann og veier som langt mer presserende enn kjønnslemlesting Ofte brukes derfor en bredere tilnærming hvor man inkluderer komponenter som uformell opplæring ernæring hygiene kvinners helse hivforebygging mikrokreditt små irrigasjonsanlegg eller andre tiltak som er relevante i den lokale sammenheng Menn må med I mange land er det nå lovende endringsprosesser på gang med hensyn til kjønnslemlesting Mange snakker om et momentum for endring som må gripes nå Dette er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kj%C3%B8nnslemlesting/kj%C3%B8nnslemlestelse (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Tuberkulose - norad.no
  rangerer India og Kina som nummer én og to i samlet antall TB tilfeller En hiv epidemi under utvikling i Asia truer også fremgangen innen TB kontroll og i noen deler av Kina er MDR TB et alvorlig problem Årsakene Tuberkulose forårsakes av en bakterie Mycobacterium tuberculosis som kan ramme alle organer i kroppen men som oftest lungene TB spres fra person til person gjennom luften Når mennesker med lunge TB hoster nyser eller spytter skytes TB bakterier ut i luften En person må puste inn disse bakteriene for å bli smittet Rundt én tredel av verdens befolkning er smittet av sovende dormante tuberkulosebakterier uten å ha noen symptomer på infeksjonen De har det man kaller latent tuberkuloseinfeksjon Kun fem til ti prosent av dem vil noensinne bli syke av tuberkulose fordi immunsystemet deres holder infeksjonen under kontroll Hvis immunforsvaret er svekket vil langt flere personer med latent tuberkuloseinfeksjon utvikle tuberkulose Derfor ser man at hiv og TB epidemiene følger hverandre og tuberkulose er fremdeles den viktigste dødsårsaken for mennesker som lever med hiv Løsningene WHOs strategi for å stanse TB som anbefales innført i alle land og av alle partnere tar sikte på å redusere TB dramatisk gjennom offentlige og private tiltak på nasjonalt og lokalt nivå f eks ved å utvide og forbedre kurset Directly Observed Therapy Short course DOTS takle TB hiv MDR TB og behovene til fattige og sårbare befolkningsgrupper bidra til å styrke helsesystemet ved hjelp av primærhelsetjenester engasjere alle leverandører av helsetjenester styrke mennesker med TB og lokalsamfunnene gjennom partnerskap legge til rette for og fremme forskning Utvikling av en ny vaksine mot tuberkulose Det finnes i dag ti vaksiner mot TB og ytterligere to immunitetsbehandlende vaksiner ligger i startgropen Selv om den ikke var mer effektiv enn BCG vaksinen alene har en ny undersøkelse vist at det kan være verdt å forsøke en ny TB vaksine i områder med høy TB belastning Foreslåtte tiltak internasjonal enighet og veien videre På Verdens helseforsamling WHA i mai 2012 oppfordret helseministrene Verdens helseorganisasjon WHO til å utarbeide en TB strategi for tiden etter 2015 Fem prioriteringsområder er nødvendige for å trappe opp fremdriften mot 2015 målene Nå de tilfellene man har oversett Rundt tre millioner mennesker som utviklet TB i 2012 ble oversett av nasjonale varslingssystemer Viktige tiltak for å oppdage mennesker med sykdommen og sørge for at de får riktig behandling og pleie er bl a utvidede tjenester inkludert hurtigtester i alle helsesystemer supplert av støtte fra frivillige organisasjoner sosialarbeidere og frivillige for å diagnostisere og rapportere tilfeller intensivert samarbeid med offentlige sykehus og private helsetjenester som behandler pasienter men ikke rapporterer og iverksette obligatorisk varsling av tilfeller i flere land Også bedre datainnsamling er viktig Behandle MDR TB som en offentlig helsekrisesituasjon I land med høy MDR TB belastning må økt kapasitet til å diagnostisere MDR TB følges opp med forsyning av kvalitetsmedisiner og en opptrapping av behandlings og pleiekapasiteten i landet Dette krever politisk vilje og lederskap på høyt nivå samt mer samarbeid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/sykdommer/smittsomme-sykdommer/tuberkulose (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Resultatbasert finansiering innen helse (RBF) - norad.no
  til Utilsiktet atferd Overbehandling eller for mange prøver tatt Vridningseffekter Viktige oppgaver som ikke blir belønnet blir ignorert eller nedprioritert Spill Forbedring av rapporterte resultater uten at tjenestene blir bedre Korrupsjon Kirsebærplukking Utvelgelse av pasientgrupper som gjør det lettere å nå måltall og oppnå bonusutbetalinger framfor andre vanskeligere pasienter Erfaringer med RBF fra lav og mellominntektsland Under finner du eksempler på resultatbasert finansiering i Rwanda Tanzania Afghanistan Nicaragua Mexico og India Rwanda Rwanda har ett av de mest omfattende RBF systemene i lavinntektsland Målet er at RBF for offentlige helsetjenester skal bedre etterspørselen og kvaliteten på tjenestene Både statlige 66 og ikke statlige 34 helseinstitusjoner inngår i ordningen som dekker ulike nivåer fra såkalte community health workers helseposter helsesentre og sykehus til distrikter Disse får betalt i henhold til oppnådde resultater i form av utført arbeid og måles ved en lang rekke indikatorer Hoveddelen av betalingen går inn i vanlig drift mens en mindre andel kan benyttes til velferd eller bonus for helsearbeiderne En rekke reformer ble gjennomført parallelt desentralisering autonomitet helseforsikring sektor utviklingsprogram men man har likevel klart å isolere effekten av RBF da det ble gjort en randomisering der andre helseinstitusjoner fikk tilsvarende ressurser men ikke resultatbasert De viktigste funnene var 23 flere fødsler på disse klinikkene sammenliknet med de øvrige 56 økning i forebyggende tiltak for barn under 2 år 132 økning for barn over 5 år Det ble ikke funnet noen effekt på antall barn med full vaksinasjonsdekning eller antall svangerskapskontroll men på kvaliteten av kontrollene Les mer i Verdensbankens rapport Taking it to the Streets performance based financing for health in Rwanda Afghanistan I Afghanistan er modellen annerledes og består i at ansvar for tjenestelevering i det enkelte distrikt er satt ut til ulike frivillige eller profesjonelle organisasjoner gjennom kontrakter Helsedepartementet har definert en såkalt grunnleggende pakke med tjenester som skal tilbys mål for tjenesteleveringen kvantitative og kvalitative og det er opprettet kontrakter med de ulike organisasjonene Disse mottar betaling på bakgrunn av oppnådde mål mens man kan miste avtalen dersom man ikke oppnår målene Bakgrunnen er en gjennomgang fra 2002 som viste at infrastruktur manglet lav kapasitet i helsedepartementet for implementering og tjenestelevering stor mangel på helsearbeidere spesielt kvinnelige og dårlig opplæring Frivillige organisasjoner befant seg primært i sentrale strøk og var dårlig koordinert Mødredødeligheten var blant de høyeste i verden og varierte fra 418 6507 per 100 000 levendefødte Indikatorene viser forbedringer Antall helseinstitusjoner har økt fra 934 til 1775 i perioden 2002 09 Andel med kvinnelige helsearbeidere har økt fra 25 til 82 Rate for oppdaget tuberkulose fra 15 til 79 Les mer om norsk bistand til Afghanistan Tanzania I Tanzania har Norge tatt initiativ til utprøving av RBF i én region Coast som også tar utgangspunkt i tilbudssiden Den er sentrert om svangerskap og nyfødthelse Indikatorene som er valgt er enkle og tilgjengelige og fungerer samtidig som mål for kontakt med helsevesenet i ulike faser av svangerskap fødsel og nyfødtperioden Klinikkene kan motta bonus for oppnådde resultater for antall fødsler gjennomført

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsesystem/resultatbasert-finansiering/resultatbasert-finansiering-innen-helse-rbf (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Malawi - norad.no
  undertegnet en avtale om et helsesektorprogram og hovedandelen av de norske pengene går inn i en felles pott som administreres av helsedepartementet Helsedepartementet har i samarbeid med givere og andre aktører utarbeidet en plan for utbygging og utvikling av helsesektoren og denne planen er styrende for hvordan pengene fra fellespotten benyttes Programmet ble evaluert i 2010 Evalueringsrapporten konkluderer med at mye er oppnådd på kort tid Antall helsearbeidere er økt betydelig I 2004 hadde Malawi 43 leger i 2009 var antallet økt til 265 Antall sykepleiere økte i samme periode fra 3456 til 4812 Infrastrukturen i helsevesenet er styrket og bygget ut I 2004 hadde kun 30 prosent av helseinstitusjonene både innlagt vann strøm og et system for kommunikasjon I 2010 var dette tallet økt til 76 prosent Helsesektoren i Malawi står likevel fortsatt overfor store utfordringer Økonomistyring og ledelse er gjennomgående problemer likeledes er det fortsatt store utfordringer knyttet til innkjøp og distribusjon av medisiner og medisinskteknisk utstyr Helsepersonell Utdanning av helsepersonell har vært et viktig satsningsområde for å styrke helsesektoren i Malawi og Norge har bidratt med direkte støtte til utdanning av både leger og sykepleiere Det medisinske fakultet College of Medicine har fått norsk støtte siden 2001 College of Medicine har i løpet av denne tiden utviklet seg til å bli en institusjon med tyngde Utdanningskapasiteten er økt fra 20 til om lag 60 studenter i året og ansatte bidrar i arbeidsgrupper i helsedepartementet og i forskningsprosjekter av betydning for Malawi og andre fattig land med tilsvarende sykdomsbyrde Støtte til sykepleierskolene har blitt kanalisert via Kirkens Nødhjelp og deres samarbeidspartnere Resultatbasert finansiering Malawi har nylig signert en avtale med Tyskland og Norge om et målrettet program for å bedre helsetilbudet til fødende kvinner og deres barn Programmet vil prøve ut om resultatbasert finansiering er en metode som

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsesystem/bilateralt-helsesamarbeid/malawi (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nigeria - norad.no
  utvikling DFID i form av et delegert samarbeid der DFID er ansvarlig for forvaltning av programmet Programmet baserer seg på en utviding av et allerede eksisterende DFID program for å styrke vaksinasjonsprogrammet i de aktuelle statene Det utvidede programmet skal bidra til en mer integrert satsning på primærhelsetjeneste med fokus på kvinners og barns helse inkludert familieplanlegging oppfølging av gravide og fødselsomsorg Det norske bidraget i samarbeidet er NOK 250 million fra 2008 2012 Bevilgningen er del av den norske regjerings initiativ for å redusere barne og mødredødelighet i de landene der dødligheten er høyest Fokus på nordlige Nigeria Programmets målsetning er å bidra til å redusere mødre nyfødt og barndødeligheten i det nordlige Nigeria der dødeligheten er høyest ved å bedre tilgangen til og kvaliteten av helsetjenestene i fire delstater Katsina Yobe Zamfara og Zamfara Alle programmets hovedkomponenter implementeres i tre delstater med total populasjon ca 11 4 millioner Yobe State 2 321591 Zamfara State 3 259 846 og Katsina State 5 792 578 I tillegg finansieres følgeforskning i delstaten Jigawa Bedre tilgang til kyndig fødselshjelp Programmet implementeres i tre såkalte EMOC Emergency Obstetric Care clusters I disse klusterne skal programmet sikre at fødselstilbudet tilfredsstiller de minimumskravene som er anbefalt av WHO for fødselsomsorg i fattige land Hvert cluster skal ha et tilbud til et sykehus med fødeavdeling med tilgang til lege som kan håndtere kompliserte fødsler og utføre keisersnitt I tillegg skal transporttilbud mellom helsestasjoner med enkle fødestuer og sykehus sikres slik at kompliserte fødsler kan refereres videre Programmet fokuserer også på å bedre tilbudet om svangerskapskontroller og tilbud om prevensjon Programmet jobber også på landsbynivå med å redusere barrierer til bruk av helsetjenester tjenester På landsbynivå er fokus på følgende intervensjoner etablering av ordninger for transport til helsestasjon sykehus ved akuttsituasjoner blodgivergrupper sparegrupper for nødssituasjoner utarbeiding av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsesystem/bilateralt-helsesamarbeid/nigeria (2014-09-28)
  Open archived version from archive •