archive-no.com » NO » N » NORTURA.NO

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tertialrapport januar – april 2010 | Nortura
  er på 5 1 som er i tråd med målsetningen i strategiplanen Tiltaksprogrammet LØFT ligger foran plan om resultatforbedrende effekter på 730 millioner kroner i 2010 Nortura har valgt å ikke inntektsføre konsekvensene av ny AFP ordning pga usikkerhet i nettoeffekten Netto rentebærende gjeld er redusert med over 500 millioner kroner målt mot samme periode i fjor Markedsforhold Totalt sett viste salgsvolumet i første tertial til dagligvarehandelen storhusholdningsmarkedet og KBS Kiosk Bensinstasjoner Servicehandel en vekst på 0 3 136 tonn målt mot 2009 mens industrisalget vokste med 6 2 1 130 tonn Den relativt sterke veksten i industrisalget skyldes primært at en større andel av råvarene går til produksjon av kjedenes egne varemerker EVM For varer med høy foredlingsgrad pølser ferskt kjøttpålegg spekepølse økte salget mens for varegrupper med høyt innslag av generiske produkter ferskt fjærkrekjøtt ferskt bearbeidet kjøtt og egg ble merkevaresalget noe redusert Nortura har tatt et strategisk valg om å ta posisjoner i produksjon av EVM varer for å oppnå større kapasitetsutnyttelse i hele verdikjeden Driftsmessige forhold Slaktevolumene øker for gris småfe og fjørfe mens storfe viste en nedgang Totalt økte slaktemengden med 6 6 til 66 205 tonn Volumet av pakkede egg økte med 7 9 til 12 464 tonn Aktivitetene knyttet til kjøttskjæring ble redusert med 6 9 grunnet økt industrisalg av helt slakt og lagernedbygging av nedskåret kjøtt Foredlingsvolumene viste en økning på 0 5 Hvitt kjøtt ble redusert mens foredlingsvolumene for de øvrige kjøttslagene økte med 1 4 Endring i produktmiks med høyere foredlingsgrad for varer solgt under egne merkevarer slo positivt ut på Norturas lønnsomhet Tiltaksprogrammet LØFT ga nye positive EBITDA effekter i perioden på 78 mill kroner som er 21 mill kroner foran plan Nøkkeltall pr 1 tertial Konsern Konsern Mill kr 1 tert 10 1 tert 09 Indx 2010 2009

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-januar--april-2010/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Tertialrapport mai - august 2009 | Nortura
  Marginene i hele verdikjeden på kjøtt er under kraftig press og utsalgspriser fra butikk øker vesentlig mindre enn råvareprisene Nortura har i løpet av sommeren stabilisert markedsandeler på varer med høy foredlingsgrad varemerkene Gilde og Prior mens markedsandelene på lite bearbeidede produkter fortsatt svekkes noe Konsekvensene av marginpresset for Nortura er at inntektsveksten har stoppet opp og bruttofortjenesten i andre tertial er redusert fra 41 4 2008 til 36 8 i 2009 Norturas strategi i denne situasjonen er fortsatt å styrke merkevarenes posisjon vurdere introduksjon av egne produktserier for å etablere seg i lavprissegmentet med tilpasset kvalitet tilpasse industriell kapasitet og andre kostnadsreduksjoner gjennom tiltaksprogrammet LØFT I andre tertial oppnår konsernet 5 45 mrd kr i driftsinntekter som er på nivå med samme periode i 2008 Resultat før skatt og etterbetaling i tertialet viser et overskudd på 12 mill kr mot 202 mill kr i fjor Resultatutviklingen viser en klar bedring i andre halvdel av perioden tomåneders perioden mai og juni viser isolert sett et underskudd på 36 mill kr mens juli og august viser et overskudd på 48 mill kr Engangseffekter i forbindelse med omstilling utgjør 99 9 mill kr i perioden Tiltaksprogrammet LØFT som har som mål å forbedre EBITDA med 660 mill kr i 2009 og 2 5 mrd i 2012 har hittil i 2009 gitt en positiv effekt på 168 mill kr Nortura har fullt fokus på kostnadsreduserende tiltak samt gjeldsreduksjon gjennom strengere kapitalstyring Nøkkeltall pr 2 tertial Konsern Konsern Mill kr 2 tert 09 2 tert 08 Indx 2009 2008 Indx Driftsinntekter 5 460 5 456 100 1 10 203 10 139 100 6 Bruttofortjeneste 2 009 2 259 89 0 3 737 4 114 90 8 Bruttomargin 36 8 41 4 88 9 36 6 40 6 90 3 EBITDA før engangseffekter 310 315

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-mai---august-2009/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport januar – april 2009 | Nortura
  vi hadde ventet Handlemønsteret viser en klar dreining fra supermarkeder over til lavprissegmentet Dagligvarekjedene har brukt pris som virkemiddel og kjørt frem sine respektive private labels Dette har gått på bekostning av de etablerte merkevarene som Gilde og Prior For første gang på lang tid har de samlede markedsandelene falt tilbake for noen produktgrupper betydelig Dette har gitt en svært negativ effekt på Norturas inntekts og resultatutvikling i første del av perioden i form av svikt i salgs og produksjonsvolumer og i siste del i form av bidragssvikt Råvaremarkedet Avregningsprisen på slaktedyr og egg har økt som konsekvens av jordbruksoppgjøret i fjor og priskonkurranse i tilførselsmarkedet særskilt i sentrale strøk på Østlandet og i Rogaland Målprisene på storfe og småfe har i første halvår 2009 økt med hhv 13 og 13 5 målt mot samme periode i fjor For øvrige dyreslag har det også vært betydelige prisoppganger Disse økningene har Nortura ikke blitt kompensert for i sluttmarkedet hvilket har redusert Norturas nettobidrag Sluttmarkedet Markedssituasjonen for Nortura er betydelig mer utfordrende i 1 tertial 2009 enn i foregående perioder I dagligvarehandelen har lavpriskjedene der Nortura har en lavere relativ markedsadgang økt sine markedsandeler Samtidig dreier handlemønsteret fra etablerte merkevarer mot handelens egne varemerker og andre lavprisprodukter I storkjøkkenmarkedet er salgsvolumet redusert med ca 8 hovedsakelig som følge av lavere aktivitet i hotell og restaurantmarkedet Samlet sett har dette ført til lavere veksttakt for konsernet fra 5 9 å å vekst 6 4 t t vekst i tredje tertial 2008 til hhv 4 8 å å vekst og 1 3 t t vekst i 1 tertial 2009 Produksjons og salgssyklusen tilsier et svakt 1 tertial men underskuddet på 244 mill kr anses å være svært svakt Nøkkeltall pr 1 tertial Konsern Konsern Mill kr 1 tert 09 1 tert 08 Indx Hittil

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-januar--april-2009/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport september - desember 2008 | Nortura
  nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Tertialrapport september desember 2008 Inntektene i Nortura konsernet øker med 5 9 fra 2007 til 2008 hvorav 4 9 er organisk vekst Resultatet er preget av omstillinger høyere tilleggsytelser råvarepriser høyere gjeld og økte finanskostnader Forbedringstiltak er iverksatt og gir positiv effekt Løsning for ny fabrikkstruktur for Midt Norge er nå på plass etter at Nortura har avtalt å overta Spis Grilstads fabrikk som er under bygging på Sveberg i Malvik kommune i Nord Trøndelag Råvaremarkedet Etter en usedvanlig stor økning i engrossalget av kjøtt i det norske marked i 2007 ble det i 2008 en nedgang i salget av svin på to prosent mens de øvrige dyreslag hadde varierende grad av vekst Salget av storfe økte en prosent egg økte tre prosent sau og lam økte syv prosent kylling økte 14 prosent mens kalkunen sto for den største prosentvise salgsøkningen med 28 prosent Sluttmarkedet Nortura økte sine markedsandeler totalt med 1 4 prosent fordelt med en vekst for Prior med 4 6 prosent mens Gilde vokste 0 7 prosent Nye salgsrekorder ble satt både for grillsesongen og til jul og hele 108 nye produkter ble lansert Dette er sterkt tatt i betraktning hvilken posisjon merkevarene våre har hos den norske forbruker En bedre sammensetning i sortiment med høyere foredlingsgrad er en av hovedårsakene til at salget i sluttmarkedet økte med 313 mill kr Nøkkeltall pr 3 tertial Konsern Konsern Mill kr 3 tert 08 3 tert 07 Indx 2008 2007 Indx Driftsinntekter 6 626 6 225 106 4 16 765 15 832 105 9 Driftskostnader 6 561 6 181 106 1 16 591 15 647 106 0 EBITDA 238 184 128 8 635 602 105 3 EBIT driftsresultat 65 45 145 5 174

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-september---desember-2008/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport mai - august 2008 | Nortura
  overkant av fem prosent og bruttomarginen er forbedret fra forrige periode Samtidig øker driftskostnadene som følge av kjerneaktivitetene omstillingsprosesser og prisutviklingen på innsatsfaktorene Markedsandelene målt ved verdiandel viser en fortsatt positiv utvikling spesielt for hvitt kjøtt Volummessig er bildet noe mer blandet med nedgang i salgsvolumet av mindre bearbeidede varer på rødt kjøtt som ikke kompenseres fullt ut av varer med høyere foredlingsgrad På hvitt kjøtt vokser salgsvolumene fortsatt Tiltakspakken for forbedring av inntjeningen i Nortura som ble lansert i mars i år Trimprogrammet som er varslet å gi en årlig innsparing i størrelsesorden 300 mill kr i 2008 og 500 mill kr i 2009 har hittil i år gitt en innsparing på 139 mill kr før avsetninger på 48 5 mill kr til omstillingstiltak Kapitalbindingen er økt som følge av økt investeringstakt og noe høye lagerbeholdninger Leverandørgjelden er redusert noe som gir høyere netto rentebærende gjeld Dette sammen med høyere rentenivå i interbankmarkedet og noe høyere kredittmarginer i innlånsmarkedene har gitt høyere rentekostnader i perioden Konsern Konsern Mill kr 2 tert 08 2 tert 07 Indx Hittil 2008 Hittil 2007 Indx Driftsinntekter 5 456 5 149 105 9 10 139 9 607 105 5 Driftskostnader 5 212 4 978

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-mai---august-2008/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport januar – april 2008 | Nortura
  en takt på over fem prosent Noe av veksten forklares ved kjøp av virksomhet mens volumvekst på hvitt kjøtt samt produktmiksendring og noe priseffekt på hele produktporteføljen er de viktigste vekstdriverne målt mot samme periode i 2007 Markedsandelene øker på viktige produktområder pølser pålegg ferskt fjærkre spekemat Lønnsomheten har imidlertid vært dårlig i perioden Forklares dels ved avsetning til omstillinger som konsekvens av tiltakspakke for økt lønnsomhet og dels ved prisøkning på innsatsfaktorer Særlig råvarekostnad og arbeidslønn herunder merkostnad pensjon har negative avvik men også transportkostnader energi finanskostnader og arbeidsintensive kostnadsarter øker I og med avtalestrukturen med dagligvarekjedene har man bare i begrenset grad vært i stand til å ta ut kostnadsøkningene i sluttmarkedet Balansen øker som følge av investeringstakten men også varelager og kundefordringer gir stor effekt i perioden Totalt er kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter negativ med 537 mill kr i perioden og fra investeringsaktiviteter negativ med 230 mill kr Rentebærende gjeld har økt med 852 mill kr ift tilsvarende periode i fjor Nøkkeltall 1 tertial Konsern Konsern Mill kr 1 tert 08 1 tert 07 Indx 2008 2007 Indx Driftsinntekter 4 683 4 457 105 1 4 683 4 457 105 1 Driftskostnader 4 819 4 488 107

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-januar--april-2008/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport september - desember 2007 | Nortura
  eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Tertialrapport september desember 2007 Nortura konsernet har hatt nok et tertial med meget sterk vekst Målt mot tilsvarende periode i fjor vokste inntektene i konsernet med 8 og for året under ett er veksten på 5 2 Etterspørselsveksten er sterk spesielt for noen av varegruppene med høy bearbeidingsgrad ferdigmat spekemat pølser og i særlig grad på produkter basert på hvitt kjøtt Markedsundersøkelser viser at Nortura øker sine markedsandeler i de fleste produktgrupper de er representert i Det er sterk konkurranse i tilførselsmarkedene noe som har presset opp råvareprisene Prisøkningen har ikke blitt kompensert fullt ut i sluttmarkedene noe som har bidratt i retning av lavere bruttomargin Personalkostnadene vokser prosentvis mer enn driftsinntektene 6 2 for hele året både grunnet produktivitetsutfordringer i divisjon Kjøtt og Foredling utfall av lønnsoppgjør og som følge av endrede forutsetninger i aktuarberegning av pensjonskostnad Nøkkeltall 3 tertial Mill kr 3 tert 07 3 tert 06 Indx 2007 2006 Indx Driftsinntekter 6 225 5 764 108 0 15 832 15 044 105 2 Driftskostnader 6 041 5 573 108 4 15 230 14 360 106 1 EBITDA 185 191 96 7 602 684 88 0 EBIT driftsresultat 45

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-september---desember-2007/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tertialrapport mai - august 2007 | Nortura
  oss Tertialrapport mai august 2007 Etterspørselsveksten i markedet for kjøttprodukter fortsetter i andre tertial spesielt for fjørfebaserte produkter Utviklingen mot høyere bearbeidingsgrad er en klart trend Foredlede produkter av kylling og kalkun har en vekst i dagligvaremarkedet på ca 30 målt mot fjoråret mens veksten for kylling og kalkun totalt er på 19 Samtidig er det hard konkurranse om tilførselsvolumer fra bonde spesielt for svinekjøtt noe som har gitt press på marginene Nortura har likevel oppnådd en marginalt bedre markedsandel i tilførselsmarkedet for storfe og svin Produktiviteten har vist en svært god utvikling i foredlingen av fjørfe se regnskapstall for Nortura Hærland AS i tabelloversikt for datterselskaper senere i rapporten mens for divisjon Nortura kjøtt og fordeling for øvrig har man slitt med lavere produktivitet enn målsatt Dette har i stor grad sammenheng med lavere volumer og aktiviteter enn forutsatt i budsjett og planlegging Tiltak er iverksatt og har gitt positive resultater utover i regnskapsperioden Nøkkeltall konsern 2 tertial Mill kr 2 tert 2007 2 tert 2006 Indeks Akk 2007 Akk 2006 Indeks Driftsinntekter 5 150 4 887 105 4 9 607 9 162 104 8 Driftskostnader 4 841 4 549 106 4 9 189 8 787 104 6 EBITDA

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/delarsrapporter/tertialrapport-mai---august-2007/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive