archive-no.com » NO » N » NORTURA.NO

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eierorganisering | Nortura
  30 70 Epost firmapost nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Eierorganisering Konsernet Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av ca 18 700 egg og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter Årsmøte Årsmøtet består av 80 medlemsvalgte utsendinger I tillegg møter konsernstyret med 14 styremedlemmer samt årsmøtets ordfører og varaordfører De ansatte er representert i henhold til inngåtte avtaler Årsmøtet velger styre kontrollkomité og valgkomité Konsernråd Består av styret samt ledere og nestledere i regionutvalgene Lederne i fagutvalgene møter med talerett Leder i kontrollkomiteen og valgkomiteens leder og nestleder har møterett i konsernrådet Konsernrådet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører Konsernstyret Konsernstyret har 14 medlemmer 8 medlemsvalgte styremedlemmer og leder velges i årsmøtet De ansatte er representert med 5 medlemmer i konsernstyret Kontrollkomité Består av 3 medlemsvalgte representanter valgt av årsmøtet Valgkomité Fra og med årsmøtet 2013 vil valgkomiteen bestå av 6 medlemmer valgt av årsmøtet Fagutvalg Det er fem fagutvalg for storfe gris sau fjørfekjøtt og egg Fagutvalgene vil bestå av dyreslagsrepresentantene i arbeidsutvalgene i regionutvalgene Det vil i utgangspunktet være 6 medlemmer i hvert fagutvalg Utvalgene oppnevnes konsernstyret og skal være rådgivende for

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/eierorganisering/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Vedtekter for Nortura SA | Nortura
  på medlemskapitalkonti berøres ikke av slik reduksjon og tilbakebetales til kontoinnehaver i samsvar med reglene i denne bestemmelse Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på andelslaget Det obligatoriske andelsinnskuddet tilbakebetales innen 1 juni året etter utmeldingsåret Eventuelle tilleggsandelsinnskudd utbetales innen 1 juni året etter utmeldingsåret Avsatte beløp innestående på medlemskapitalkonto utbetales over 7 år etter det året avsetning fant sted jf vedtektenes 5 3 ledd Eldste avsatte beløp utbetales først og deretter de årlig avsatte beløpene i samme rekkefølge som avsetningene er gjort Styret kan fastsette minimumsbeløp for tilbakebetaling og en raskere tilbakebetalingstakt Ikke utbetalte beløp forrentes etter rentesats fastsatt av årsmøtet Årsmøtet kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien 13 Voldgift Tvister mellom Nortura SA og et medlem om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på tre medlemmer Av disse velger partene et medlem hver og Byrettsjustitiarius i Oslo tingrett det tredje medlem som fungerer som voldgiftsrettens leder Har en av partene etter en måneds skriftlig varsel ikke oppnevnt sitt medlem av voldgiftsretten oppnevner lederen et medlem for denne parten Krav om voldgift må være kommet til konsernstyret innen tre måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet Voldgiftsretten avgjør kostnadsfordeling mellom partene For øvrig vises det til lov om voldgift av 14 mai 2004 Kapittel 3 Ansattes representasjon 14 Ansattes representasjonsrett De ansatte har rett til å kreve representasjon i Nortura SAs styringsorganer i henhold til den til enhver tid gjeldende avtale mellom Nortura SA og de ansattes organisasjoner 15 Representantenes plikter og rettigheter De ansattes representanter er pålagt de samme plikter og ansvar og har de samme rettigheter i sine verv som de medlemsvalgte representanter med de begrensninger som følger av disse vedtekter Kapittel 4 Organisasjon Valg 16 Valg Alle valg forberedes av en valgkomite Årsmøtet fastsetter instrukser for valgkomiteene i foretaket Valg av konsernets styremedlemmer styreleder styrets nestleder ordfører varaordfører kontrollkomite samt regionutvalgenes ledere og nestledere skal skje skriftlig eller ved bruk av elektroniske hjelpemidler Det samme gjelder andre valg hvis det forlanges For å anses valgt må vedkommende ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer Hvis ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de stemmene som er avgitt foretas det omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer Blir stemmetallene da like skal valget avgjøres ved loddtrekning 17 Funksjonstid Alle tillitsvalgte velges for to år med unntak av styreleder nestleder ordfører og varaordfører leder i kontrollkomiteen leder i årsmøtets valgkomite og leder og nestleder i regionutvalgene som velges for ett år av gangen Vararepresentanter velges for ett år av gangen Medlemmer til kontrollkomiteen og valgkomiteene i kretsene velges for tre år 18 Medlemsvalgtes representasjon Ved valg av medlemsvalgte utsendinger til årsmøtet skal 50 prosent av utsendingene velges på bakgrunn av antall medlemmer i regionutvalgets område siste år og 50 prosent velges på bakgrunn av gjennomsnittlig slakte og eggvolum herunder rugeegg og oppal i regionutvalgets område de to siste regnskapsår Hvert regionutvalgsområde skal minimum være representert i årsmøtet med arbeidsutvalget Grunnlaget for fordeling av antall utsendinger til årsmøtet beregnes hvert annet år og gjelder for to år Representasjon fra kretsene til regionutvalgene beregnes på samme måte som beregning av utsendinger til årsmøtet Den enkelte krets i regionutvalgsområdet skal være representert i regionutvalget med minimum to representanter Kapittel 5 Organisasjon Lokalnivå 19 Kretsen Medlemskretsen er det lokale nivået i Nortura SA Regionutvalget fastsetter antall medlemskretser og grenser for disse etter at de berørte kretsmøter har uttalt seg i saken Ordføreren i årsmøtet i samarbeid med kretsleder innkaller til ordinært kretsmøte Det skal avholdes ett ordinært kretsmøte i februar mars hvert år Øvrige kretsmøter innkalles etter behov av leder i kretsen Flere medlemskretser kan avholde felles møte Dersom det anses nødvendig for å behandle særskilte saker kan konsernstyret eller ordfører i årsmøtet innkalle til ekstra kretsmøter i hele landet eller for bestemte geografiske områder Slike egne møter kan avholdes som fellesmøter mellom flere medlemskretser Møtene ledes av kretsens leder eller en som velges av kretsmøtet På det ordinære kretsmøtet skal valgt og ansatt ledelse i Nortura SA være representert Til kretsmøtet i februar mars skal det sendes skriftlig innkalling med saksliste Kretsmøtet i februar mars sine oppgaver Drøfte årsmelding og regnskap for Nortura SA Drøfte andre saker som konsernstyret regionutvalget eller medlemmene fremmer for møtet Velge kretsleder Velge nestleder og medlem mer til kretsutvalget Velge øvrige representanter til regionutvalget i samsvar med 15 samt vararepresentanter i nummerorden Velge en valgkomite som skal forberede neste års valg i kretsmøtet Drøfte foretakets utvikling Drøfte spørsmål av faglig art Leder og nestleder er automatisk representanter i regionutvalget Kretsens tillitsvalgte danner lokalt kretsutvalg Kretsutvalget skal ha minimum tre representanter og ledes av kretsleder Kretsutvalget har ansvaret for kontakt mellom Nortura SA og medlemmene i sin krets følger opp lojaliteten fremmer saker på andelseiernes vegne og sørger for at det blir drevet et aktivt medlemsarbeid i kretsen Alle andelseiere i kretsen som er representert i kretsmøtet med fysiske personer har stemmerett Stemmeberettiget er de som har innbetalt fullt andelsinnskudd Har en stemmeberettiget andelseier forfall kan det gis skriftlig fullmakt til myndig medlem av husstanden eller gårdsbestyrer Dessuten kan en andelseier møte med fullmakt fra en annen andelseier Kapittel 6 Organisasjon Mellomnivå 20 Regionutvalget Regionutvalget er nivået mellom kretsen og årsmøtet i Nortura SA Antall regionutvalg og grenser for disse fastsettes av årsmøtet etter at de berørte regionutvalg har uttalt seg Regionutvalget sammensettes av valgte representanter for de medlemskretser som tilhører regionutvalgsområdet samt medlemmer av arbeidsutvalget som ikke er valgt fra kretsene I regionmøtet har hver representant en stemme I tillegg kan følgende møte med tale og forslagsrett Konsernstyremedlem mer Årsmøteutsendinger fra området når disse ikke er valgte representanter i regionutvalget Representanter for administrativ ledelse skal delta på møtene Det ordinære møtet i regionutvalget holdes innen utgangen av mars I tillegg avholdes minst ett fast møte til i året Møtene ledes av leder i regionutvalget Skriftlig innkalling til regionutvalgsmøtene foretas av leder i regionutvalget og sendes representantene med

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/vedtekter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Finansiell informasjon | Nortura
  Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Finansiell informasjon Årsrapporter Delårsrapporter Låneprogram Investorrelasjoner Finansiell kalender Nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 Mill kr Mill kr Mill kr Mill kr Omsetning 18 133 19 177 20 621 21 994 Omsetning pr årsverk 3 29 3 49 3 65 3 94 Driftsresultat før av og nedskrivninger EBITDA 846 873 806 976 Driftsresultat EBIT 328 403 328 450 Resultat før etterbetaling skatt 252 339 210 314 Totalkapital 7 878 7 925 8 643 9 344 Egenkapital 3 077 3 142 3 243 3 447 Netto rentebærende gjeld 1 659 1 921 2 433 2 606 Egenkapitalandel 39 1 39 7 37 5 36 9 Totalkapital rentabilitet 5 4 5 8 4 5 5 7 Egenkapital rentabilitet 8 4 10 9 6 6 9 7 Netto rentebærende gjeld EBITDA 2 0 2 2 3 0 2 7 Gjeldsgrad 1 6 1 5 1 7 1 8 Ytelser utover nettonotering uten innfrakt og nødslakt inkl etterbetaling 495 412 483 519 Slaktevolum tonn 259 185 262 090 270 472 273 136 Antall aktive eiere med rettigheter 17 756 17 757 18 208 18 689 Antall utførte årsverk 5 518 5 487 5 645 5

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/finansiell-informasjon/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Innkjøp av varer og tjenester | Nortura
  medlem Nortura Proff Nortura Marked Industri Totalmarked Våre merkevarer Kontakt oss Nortura SA Postboks 360 Økern 0513 Oslo Tlf 03070 Faks 73 56 48 00 Intl 47 22 90 30 70 Epost firmapost nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Innkjøp av varer og tjenester Nortura kjøper varer og tjenester for ca 4 milliarder kroner i året Ønsker du å være en av våre leverandører Vi håndterer alle innkjøp sentralt så ikke kast bort tiden på å kontakte fabrikkene våre direkte Her er oppskriften på hvordan du skal gå frem Leverer du kjøttråvarer eller generiske produkter til bearbeiding Ta kontakt med NoriDane Foods For alle andre typer leverandører slik gjør du Aller først er det viktig at du gjør deg kjent med minimumskravene våre og sjekker at du oppfyller dem Deretter finner du innkjøpskategorien du tilhører og sjekker at du oppfyller de spesielle kravene der Oppfyller du de spesielle kravene i innkjøpskategorien er det bare å ta kontakt du finner kontaktpersonene nederst i hver innkjøpskategori Emballasje Ingredienser Transport Vedlikehold Investeringer Eiendomsdrift IKT Personell Konsulenter Kontor og administrasjon Energi Trygge råvarer fra norske bønder Samvirke eid av bøndene Dyrehold i Norge Dyrehelse

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/innkjop/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Samfunnsansvar | Nortura
  kunne bidra positivt for enkeltmennesker og samfunnet Lokal verdiskaping Vi har 34 produksjonsanlegg spredt fra Karasjok til Egersund Overalt er vi en betydelig arbeidsplass for lokale krefter enten de jobber som ufaglærte produksjonsarbeidere lærlinger eller erfarne fagfolk Til sammen står de for en viktig del av verdiskapingen i lokalsamfunnet På alle anleggene våre tilbyr vi gode lærlingordninger f ordi det er et stort og voksende behov for fagarbeidere i egg og kjøttbransjen Lærlinger får lønn i læretiden og fagbrev eller svennebrev som slakter skjærer pølsemaker eller et av de andre lærlingyrkene hos oss Sjekk jobber og lærlingplasser og møt noen medarbeidere Dette er produksjonsanleggene våre Dyrevelferd Velferden til dyra står alltid øverst på lista hos oss Vi gjør alt for å sikre at de har det best mulig både når de er på gården under transport og under oppholdet på et av våre slakterier Sammen med bøndene sikrer vi dyrevelferd på gården Sikkerhet og trivsel under transport Slik foregår slaktingen Trygg mat fra bås til bord Norsk mat er verdens tryggeste og slik vil vi fortsette å ha det Derfor arbeider Nortura kontinuerlig for å sikre trygg mat i alle ledd fra båsen på gården via slakteriet til spisebordet ditt Vi samarbeider tett med bøndene om å sikre god hygiene på gården for å hindre smitte og sykdom Vi overvåker og forbedrer rutinene på slakteriene våre for å hindre at bakterier overføres fra hud og tarmer til kjøttet Vi følger nøye med på endringer i bakteriesituasjonen blant mennesker og dyr og bruker store ressurser på mikrobiologisk forskning for å få mest mulig kunnskap om bakterier og smitteveier Slik sikrer vi dyrehelsen på gården God slaktehygiene gir trygg mat Kjøkkenhygiene som gir trygg mat av kjøtt og egg Ernæring og folkehelse I Nortura gjør vi vårt beste for å lage produkter

  Original URL path: http://www.nortura.no/om/samfunnsansvar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Siste pressemeldinger | Nortura
  Nortura medlem Nortura Proff Nortura Marked Industri Totalmarked Våre merkevarer Kontakt oss Nortura SA Postboks 360 Økern 0513 Oslo Tlf 03070 Faks 73 56 48 00 Intl 47 22 90 30 70 Epost firmapost nortura no Orgnummer 938 752 648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Siste pressemeldinger 16 12 2015 Ny fabrikkdirektør Nortura Hærland 16 12 2015 Nortura og Danæg utvider samarbeidet på foredlede eggprodukter 15 12 2015 Frossen ribbe like bra 15 12 2015 Tilbakekaller røkt julepølse etter spor av melk 10 12 2015 Må redusere kyllingproduksjonen 09 12 2015 Nøkkelhull opp 25 Vis flere Arkiv pressemeldinger 2014 Pressekontakter Elin Ytterdahl Tohje Informasjonsdirektør Telefon 971 91 058 E post elin tohje nortura no Ellen Flø Skagen Informasjonssjef Produksjon drift beredskap Telefon 928 10 288 E post ellen flo skagen nortura no Eskil Pedersen Informasjonssjef Selskapskommunikasjon og samfunnskontakt Telefon 468 52 660 E post eskil pedersen nortura no Åse Kringlebotn Informasjonssjef Matfag ernæring Telefon 916 24 600 E post ase kringlebotn nortura no Marthine Haugen Petersen PR rådgiver Merkevarer Telefon 905 03 021 E post marthine petersen nortura no Trygge råvarer fra norske bønder Samvirke eid av bøndene Dyrehold i Norge Dyrehelse på gården Dyrevelferd

  Original URL path: http://www.nortura.no/pressesenter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Jobb i Nortura | Nortura
  648 Produktklage eller bare noe på hjertet Ta kontakt med oss Jobb i Nortura Er du pølsemaker økonom eller mekaniker Veterinær sjåfør eller markedsføringsekspert I Nortura finner du stor variasjon i type jobber hele veien fra rådgiveren på bondegården via sjåføren på dyrebilen og kjøttfagarbeideren på fabrikken til selgeren ute i butikkene Uansett hvilken stilling du er ute etter kan vi by på et godt arbeidsmiljø og gode sosiale ordninger Og ikke minst store muligheter for faglig utvikling og ulike karriereveier over hele landet Ta meg til Ledige stillinger Lokale muligheter Snakk med oss om lærlingplass Ledige stillinger Har vi ingen ledige stillinger som passer deg akkurat nå Ikke gå Vi er alltid på utkikk etter flinke folk som kan gjøre oss og merkevarene våre enda bedre Legg inn CV en din så får du beskjed når vi har en jobb etter din smak Kanskje du er vår nye kollega et eller annet sted i landet Lokale muligheter Lærling utdanning med lønn Det er et stort behov for fagarbeidere i kjøttbransjen og etterspørselen vil fortsette å øke i årene fremover Samtidig vil vi gjerne rekruttere lokal ungdom til fabrikkene våre Så hvorfor ikke ta en utdannelse som gir deg fagbrev eller svennebrev i et fremtidsrettet og tradisjonsrikt yrke Lærlingplasser Jobb i hjembygda Vi liker lokale krefter Krefter som kan hjelpe oss med produksjonen ved anleggene våre rundt om i landet og dermed også bidra til verdiskapingen i lokalsamfunnet Det gjør ingenting om du er ung og ikke har så mye arbeidserfaring Hos oss er det muligheter for både ufaglærte produksjonsarbeidere lærlinger og erfarne fagfolk jobb i hjembygda Snakk med oss om lærlingplass Vil du vite hvordan det er å være lærling i Nortura Snakk med Hans Petter så forteller han deg om lærlingopplegget generelt mer om de ulike fagbrevene du

  Original URL path: http://www.nortura.no/jobb-i-nortura/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nortura | Nortura
  Phone 47 22 90 30 70 Fax 47 73 56 48 00 Intl 47 22 90 30 70 Email firmapost nortura no Organizationnumber 938 752 648 Good safe food from Norwegian farmers Our 18 700 owners practice traditional food production all over Norway Products made by proud professionals Our skilled workers ensure animal welfare and food quality all the way from farm to shop Enjoy delicious food at your table

  Original URL path: http://www.nortura.no/en/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive