archive-no.com » NO » O » OSML.NO

Total: 32

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oslo Snekkermesterlaug: Kamp mot stengte dører på Holtet!
  av lærlinger Med Kunnskapsløftet havnet vi sammen med mange andre fag i de brede utdanningsprogrammene Selv om det er mulig å søke til trearbeid fra tre av utdanningsprogrammene er likevel konsekvensen at vi er blitt nokså usynlige og søkningen til Design og trearbeid på Holtet har sunket dramatisk For å bøte på denne triste utviklingen har lauget engasjert seg sterkt for å støtte opp om utdanningen på Holtet og for å orientere om utdanningstilbudet på andre skoler i Oslo Arbeidet har gitt resultater og i dag vet vi at det er minst 15 søkere til faget 26 april arrangerer utdanningsetaten og Oslo Håndverks og Industriforening en dugnad for de små håndverksfagene og der vil OSML gjøre seg kraftig gjeldende og slåss for at utdanningen i Oslo blir opprettholdt på best mulig måte Vi ser at også elevene er sterkt engasjerte noe vi setter stor pris på Pressemelding fra en av søkerne Ranveig I Stava er gjengitt nedenfor Samtidig går det voksne elever som har brukt opp utdanningsretten sin og ønsker seg en mulighet for snekkerutdannelse Disse har nå ingen muligheter Det finnes endel voksne som ikke har brukt opp utdanningsretten sin og disse kan få et tilbud på Holtet gjennom

  Original URL path: http://www.osml.no/aktuelt/holtet_stenger_d_rene.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive


 • Oslo Snekkermesterlaug: Yrkesstolthet
  kom til Norge utpå 1900 tallet som arvegods til en engelsk kvinne i ett av byens mest fornemme hjem En kommode med en meget god proveniens som det heter Kommoden var som sagt staselig å se til men litt ustø på bena og litt løs i fineren og da jeg for alvor begynte å ta i den kom det for en dag at dens indre kvaliteter overhodet ikke sto i stil med dens prangende ytre Under den fine fineren var skroget laget av forskjellig slags gjenbrukte kassebord og sammenrasket rekved som hadde ligget lenge nok i sjøen til å bli kraftig angrepet av pælemark Den var spikret og limt sammen på en måte som ingen møbelsnekker kan være bekjent av Hva i all verden var dette Slutten av 1700 tallet var en svært urolig tid i Frankrike landet var i stadig krig det var uår og hungersnød og som vi vet endte det med revolusjon Adelen ønsket seg moderne møbler til sine palasser men de hadde lite penger og det ble en vane å la være å betale håndverkerne eller i det miste hale ut betalingen så lenge som mulig Det resulterte selvfølgelig med at mange gode håndverkere gikk konkurs De håndverkerne som ikke gikk konkurs løste problemet ved å sette bort produksjonen av møbelskrogene til lavtlønte innvandrere og ufaglærte produsenter polakker ville vi kalt dem i dag og selv bare kle skrogene med fint finerarbeid og montere forgylte bronsebeslag Resultatet var fint utenpå men kvaliteten bak fasaden var elendig Det spilte ingen rolle for kunden hadde lite penger å betale med så ingen klaget Pris var den gang som nå viktigere enn kvalitet for mange Vår yrkesstolthet er altså avhengig av at oppdragsgiverne våre forstår hva kvalitet er og er villige til å verdsette det og betale for det Dette er ingen ny erkjennelse Gjennom hele vår kulturhistorie har nasjonale myndigheter og viktige samfunnsinstitusjoner smykket seg med fremragende håndverk for å markere sin storhet makt og betydningsfullhet Det har i historisk perspektiv ikke vært overlatt til tilfeldighetene om det fantes håndverkere som kunne frembringe de ønskede kvalitetsproduktene Tidlig på 1600 tallet etablerte Ludvik den 14 kongelige verksteder og ansatte designere arkitekter og håndverkere for at disse skulle utvikle og produsere praktgjenstander av alle slag som kunne kaste glans over den franske nasjon og det franske kongehuset og øke den nasjonale selvfølelsen Det fungerte riktig bra og fikk ringvirkninger for hele samfunnet håndverkernes yrkesstolthet steg og Frankrike ble Europas førende kulturnasjon Møblene som ble produsert på disse verkstedene selges i dag for millioner av kroner på verdensmarkedet ikke bare fordi de er gamle men fordi de er av en helt utrolig kvalitet Alle europeiske nasjoner med respekt for seg selv sørget for å gjøre noe tilsvarende for å høyne nasjonens status og kvaliteten på landets håndverkere At det offentlige har et ansvar for å fremme kvaliteten på håndverkstjenester er altså ikke noe nytt fenomen tvert imot Norge var ikke noen egen nasjon og mistet derfor denne muligheten til å skape

  Original URL path: http://www.osml.no/aktuelt/yrkesstolthet.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive

 • Oslo Snekkermesterlaug: Ny skolekonkurranse for elever og lærlinger
  Samarbeid Kontakt oss For medlemmer Søk i artikler Copyright 2014 Bilder og tekst OSML Forsiden Aktuelt Ny skolekonkurranse for elever og lærlinger Tilbake Send link som e post Utskriftsvennlig side Artikler i denne kategorien Kamp mot stengte dører på Holtet

  Original URL path: http://www.osml.no/aktuelt/skolekonkurranse-rud.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive

 • Oslo Snekkermesterlaug: Fra laugshistorien
  gjøre seg fortrolig med at en institusjon som laugene med sin rike og stolte tradisjon kunne bringes til opphør og at dette stod for de eldre som noe utenkelig Laugenes strenge isolasjon av de enkelte håndverksfag hadde vel også innsnevret horisonten og den samling av alle håndverk som måtte bli en følge av den nye tingenes tilstand fant ingen forbe redt jordbunn å slå rot i Imidlertid har de fremmeligste blant håndverksmestrene hatt en for ståelse av at noe måtte gjøres for å binde håndverkets utøvere sammen til varetagelse av felles interesser og den 8 november 1838 ble Kristiania Haandverks Forening stiftet Lauget fortsetter Som før sagt fortsatte dog laugene å virke etter 1839 og snekker laugets endelige opløsning fant sted i 1870 Laugets opprettholdelse i et så langt tidsrom etter loven av 1839 vit ner om en sterk forståelse av dets faglige betydning for et så ømfindtlig fag som snekkerhåndverket At det også hadde en stor betydning i så henseende finner vi bestyrket ved en anførsel i Den norske Haand verks og Industriforenings festskrift av 1896 hvor det heter Vore dygtige indfodte snedere Koch Abrahamsen og Borge har ved sine smukke og veludførte arbeider paa Slottet 1838 og fremover vist at dette haandverk der i modsetning til de øvrige her nævnte særlig bygghaandverkene havde bibeholdt sit laug virkelig havde fulgt med sin tid og kunde undvære udenlandsk assistance Landets håndverkere forstod at det måtte dannes nye organisasjonsformer til erstatning for laugene som skulle avvikles Snekkermesterne var med fra starten i 1838 Beretningen som ble utgitt i forbindelse med 25 års jubileet til Møbelsnekkermestrenes gruppe i Kristiania i 1923 forteller om utviklingen Fra laugets opphevelse inntil dannelsen av snekkermestrenes gruppe i 1884 foreligger på det nuværende tidspunkt intet som gir oss opplys ning om noen sammenslutning eller noe foreningsliv innen faget uten en mundtlig beretning om at der i 1880 ble dannet en forening av snekkermestre efter initiativ av snekkermester Even Andersen men da den ikke har efterlatt sig noe spor tør man vel gå ut fra at den ikke har spilt noen rolle for faget Det har derfor sin interesse å undersøke i hvilken utstrekning snekkermestrene deltok i den nydannede haandverksforening fra 1838 og dens arbeide Blandt stifterne finder vi snekkermester C Abrahamsen et navn som i lengre tid fremover stadig kommer igjen i foreningens protokoller Av snekkere finner vi forøvrig flere både i bestyrelsen og i representantskapet opp gjennom årene Navnene og hvilke hverv de hadde står gjengitt i beretnigen fra 1923 men er sløyfet her I Haandverksforeningens medlemsfortegnelse fra 1868 finder vi 13 snekkermestre blandt foreningens 155 medlemmer Haandverksforeningen av 1838 var grundlagt paa personlig medlems kap og fikk saaledes liten eller ingen indflydelse paa de enkelte fag Det ble mere håndverkets interesser i sin almindelighet som denne forening kunde vareta og dette naturligvis med liten kraft som den nye og spede plante den var Den begyndende industri som for en stor del bygget på håndverket førte imidlertid med sig en ny klasse av driftsherrer funsjonærer og

  Original URL path: http://www.osml.no/aktuelt/laugshistorie_fra_LP_1999.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive

 • Oslo Snekkermesterlaug: Laugets høringsuttalelse om kulturhåndverk
  sidene av fagkunnskapen Mens en rekke små fag som nevnes i rapportens vedlegg 3 vil være selvsagte innenfor definisjonen av kulturhåndverk vil det også være en rekke andre fag eller områder innen større fag være viktige å få med i kulturhåndverkergruppen Det er naturlig å tenke seg at en sentral instans som Norsk Håndverksutvikling samler inn og vurderer hvilke fag fagområder som bør innlemmes Her forutsetter vi at fagene selv og deres utøvere vil bli delaktige i denne vurderingen Anerkjennelse og synliggjøring næring OHIFs medlemmer driver i hovedsak håndverket som næring og vil derfor understreke viktigheten av de tiltakene som gjør næringsutøvelsen lettere og mer etterspurt Offentlige oppdrag Rapporten peker bare i liten grad på at stat og kommune er store oppdragsgivere for håndverksnæringene ikke minst når det gjelder restaurering og bevaring av kulturminner Våre medlemmer opplever ofte at det offentlige har for liten bestillerkompetanse og eller lite kunnskap om hvilke håndverkere som innehar den rette kompetansen til å utføre oppdragene på en kulturhistorisk riktig måte Vi vil påpeke viktigheten av at det offentlige gjennom avbudsinvitasjoner og utlysing av oppdrag i langt større grad enn i dag må fokusere på kvaliteten av arbeidet som skal leveres fremfor pris og leveringstid Dersom det offentlige blir mer bevisste på å bruke kulturhåndverkerne i sine oppdrag vil det være et viktig ledd i arbeidet for å synliggjøre og anerkjenne håndverkerne og i tillegg bedre mulighetene for å leve av en slik håndverksnæring Moms Momsfritak eller 0 sats for enketpersonsforetak innfor definerte kulturhåndverk på linje med kunsthåndverkerne vil lette næringsvirksomheten for mange Momsbeløpene det er snakk om er så små at det vil ha svært liten negativ betydning for samfunnet Det har også lenge vært et ønske fra næringene om å få fjernet revisjonsplikten for aksjeselskaper med mindre enn 5 millioner i omsetning For små håndverksbedrifter er dette en stor kostnad og etter OHIFs mening bør nytten av revisjon stå i forhold til kostnadene og kontrollmyndighetenes behov for kvalitetssikring De fleste selskaper bruker i dag autorisert regnskapsfører og et pålegg om slik regnskapsføring bør kunne ivareta kvalitetssikringen godt nok til at revisjonsplikten blir overflødig Utdanning Rapporten foreslår en rekke tiltak for å bedre opplærings og utdanningsmulighetene innefor kulturhåndverkene For alle håndverksfag men spesielt for kulturhåndverkene hvor rekrutteringen av lærlinger er lav er voksenlærlinger viktige Et viktig og sentralt punkt i rapporten er derfor forslaget om å sidestille voksenlærlinger og rettighetselever med hensyn både til opplæringstilbud og finansiering Dette bør komme raskt i gang Også de øvrige tiltak som rapporten nevner bør følges opp Det er flere momenter angående utdanning som rapporten ikke tar opp men som vi mener bør adresseres Læretidens lengde Utdanningsformen Kunnskapsløftet flytter i større grad enn tidligere ansvaret for fagopplæringen fra skolene og over på bedriftene Med fortsatt to års læretid i bedrift blir konsekvensene av dette at selv fag som hittil har vært trofaste mot sin oppgave som tradisjonsbærere nå i større grad må rette fokus i opplæringen mot den kompetansen som er nødvendig for moderne yrkesutøvelse innenfor fagene Det

  Original URL path: http://www.osml.no/aktuelt/kulturhandverk.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive

 • Oslo Snekkermesterlaug: Aktuelt
  i Oslo Elevene får beskjed om å søke på Skedsmo vgs i Akershus Dette er ikke akseptabelt Les mer Elevene kjemper for snekkerutdanningen Laugets innsats for å bedre rekrutteringen til faget har gitt gode resultater 15 elever i Oslo søker Design og trearbeid til høsten men får ikke noe tilbud på Holtet Utdanningsetaten tilbyr å kjøpe skoleplasser på Skedsmo vgs Dette tilbudet har ikke falt i god jord og elevene har engasjert seg for å redde snekkerlinja på Holtet Yrkesstolthet Oslo Håndverks og Industriforening har valgt yrkesstolthet som hovedtema for foreningens arbeid i år Oldermann Anne Cathrine Hagen holdt et innlegg om yrkesstolthet på foreningens medlemsmøte i mars Les mer Ny skolekonkurranse for elever og lærlinger I februar blir det igjen en skolekonkurranse på Rud vgs for elever og lærlinger i møbelsnekkerfaget Det er Oslo snekkermesterlaug Les mer Fra laugshistorien Oslo Snekkermesterlaug har en lang forhistorie Vi vet ikke med sikkerhet når snekkermestrene dannet laug i Oslo men vi vet at det var etablert på slutten av 1500 tallet I en rekke artikler vil vi forsøke å bringe klarhet i sider av laugets historie Les mer Laugets høringsuttalelse om kulturhåndverk Åse Vigdis Festervoll har utarbeidet en rapport om Kulturhåndverk AVTRYKK

  Original URL path: http://www.osml.no/aktuelt/index_printer.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive

 • Oslo Snekkermesterlaug: Medlemsbedrifter
  christofferhanssen no Etterstad Treindustri Etterstadgata 4 0658 Oslo Tlf 22 19 67 89 Hatlehol Snekkerverksted Stokkerveien 100 1341 Slependen Tlf 66 98 04 00 E post Henrik O Heen A S Østre Aker vei 215 0976 Oslo Tlf 22 16 11 80 faks 22 16 11 81 Internett www henrikoheen no E post post henrikoheen no Hoff Snekkerverksted AS Sophie Radichsvei 3 2000 Lillestrøm Tlf 63 81 84 55 faks 63 81 61 15 Internett www hoffsnekkerverksted no E post post hoffsnekkerverksted no Jøndal Hoff A S Elveveien 26 1472 Fjellhamar Tlf 67 98 05 20 faks 67 98 05 20 Internett www jondaloghoff no E post j e jondaloghoff no Karl Ekstrøm Søn A S Industriveien 13 Postboks 33 1471 Lørenskog Tlf 67 90 17 60 Internett www ekstrom no E post post ekstrom no KELA A S Sagene trevarefabrikk Sarpsborggata 1 0468 Oslo Tlf 22 23 94 73 Internett www kela no E post post kela no Knut Nævestad Snekkerverksted A S Prof Birkelandsvei 24 A 1081 Oslo Tlf 22 90 57 60 Internett www systemnaevestad no E post post systemnaevestad no Morten Hiorth Langoddveien 85 1367 Snarøya Tlf 67 53 57 06 tlf 67 12 13 48 E post mhiorth start no Møbelverkstedet Produksjon AS Københavngaten 2 0553 Oslo Tlf 22 37 91 00 Internett www mobelverkstedet no E post produksjon mobelverkstedet no Møbelverkstedet Restaurering ANS Københavngata 2 0553 Oslo Tlf 22 37 91 00 Internett www mobelverkstedet no E post restaurering mobelverkstedet no Oslo Trevarefabrikk A S Tomtervn 97 2009 Nordby Tlf 63 83 71 68 faks 63 83 71 21 Internett www oslotrevarefabrikk no E post oslotrevare yrnett no Pema Snekkeri ANS Øvregate 7 0551 Oslo Tlf 22 38 05 43 faks 22 38 05 84 Internett www pemasnekkeri no E post post pemasnekkeri no

  Original URL path: http://www.osml.no/medlemsbedrifter/index_printer.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive

 • Oslo Snekkermesterlaug: Bli snekker
  dekke etterspørsel etter spesiallagde innredninger og møbler samt imøtekomme behov for reparasjon og restaurering Opplæringen skal bidra til innsikt i treets spesielle egenskaper og videreføring av gamle håndverksteknikker i møbelsnekkerfaget Opplæringen skal også bidra til utvikling av nye teknikker og bruk av nye materialer og maskiner Videre skal opplæringen stimulere til design og produktutvikling og samarbeid med kunder og formgivere Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev Yrkestittel er møbelsnekker Industrisnekkeren kan få arbeid i møbel og innredningsindustrien Sentrale arbeidsoppgaver industriell produksjon av møbler og innredninger maskinell framstilling av elementer til møbler og innredninger sammenføyning og ferdiggjøring av produkter drift og overvåking av produksjonsmaskiner og utstyr prøvetaking feilsøking og feilretting førstelinjes reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr Personlige egenskaper En industrisnekker skal kunne arbeide planmessig ansvarsbevisst effektivt og rasjonelt selvstendig og i samarbeid med andre Du bør ha godt håndlag teknisk innsikt samt praktisk og estetisk sans Hovedområder i utdanningen Produktutvikling Hovedområdet omfatter framstilling av prototyper og nullserier Videre omfatter det materialegenskaper og produkt og produksjonsforberedelser i samsvar med standarder og bransjenormer Utarbeiding av skisser jigger og maler og digitale tegninger er en del av hovedområdet Det omfatter i tillegg produkter og produksjonsmetoder Produksjonsplanlegging Hovedområdet omfatter utvikling av produksjonsgrunnlag Bruk av tegninger og omtaler av ulike produkter og materialer inngår i hovedområdet Videre omfatter det utarbeiding av produksjonsplaner Vareflyt emballering og logistikk inngår i hovedområdet Møbelproduksjon Hovedområdet omfatter maskinering overflatebehandling og ferdigstilling av komponenter møbler og innredninger Arbeidstegninger forklaringer og regler for helse miljø og sikkerhet er en del av hovedområdet Videre dreier det seg om bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr Materialegenskaper utnyttingsgrad og håndtering av materialer og avfall hører med Registrering og rapportering er også en del av hovedområdet Utdanningens formål Industrisnekkerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen industriell produksjon av møbler og innredninger Faget skal medvirke til å utvikle ei helhetlig forståelse av produksjonsprosessene og produktene Videre skal faget fremme økt innovasjonsevne og konkurransekraft i et marked der kvalitet og utseende er avgjørende Opplæringen skal medvirke til at lærlingen utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter i drift og overvåkning av produksjonsmaskiner og utstyr Videre skal opplæringen legge grunnlaget for at lærlingen utvikler kompetanse i prosesser som automatisering gjenvinning og omstilling Opplæringen skal medvirke til at lærlingen utvikler evne til kritisk vurdering og kan gjøre bevisste valg selvstendig og i samarbeid med andre Opplæringen skal legge til rette for praktisk og variert trening i framstillingsprosesser Videre skal opplæringen legge til rette for arbeid etter gjeldende regelverk for helse miljø og sikkerhet og prosedyrer arbeidsbeskrivelser og tegninger Opplæringen skal fremme respekt for mennesker miljø maskiner og utstyr Faglig utviklings og forbedringsarbeid skal også være med i opplæringa Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev Yrkestittelen er industrisnekker Trevaresnekkeren har sin arbeidsplass i bedrifter som produserer vinduer dører trapper og eller innredninger av tre Arbeidsplassen er i hovedsak på et fast produksjonssted men det kan være enkelte monteringsoppdrag ute på byggeplass Sentrale arbeidsoppgaver På grunn av utstrakt spesialisering innen faget må du velge blant følgende fordypningsområder

  Original URL path: http://www.osml.no/bli_snekker/utdanning_til_snekker.php (2014-01-26)
  Open archived version from archive •