archive-no.com » NO » P » PERSONVERNNEMNDA.NO

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Personvernnemnda
  er avgjørende ikke hva den omfatter av privat eller offentlig grunn Ut fra sakens dokumenter fant nemnda det overveiende sannsynlig at kameraovervåkingen har et privat formål PVN 2014 05 Innsynsrett for foreldre i skolens aktivitetslogg uten barnets medvirkning Personvernnemnda kom til at saken må sendes tilbake til Datatilsynet slik at tilsynet kan fatte et realitetsvedtak i samsvar med det tilsynet i realiteten har konkludert med PVN 2014 06 Kameraovervåkning Personvernnemnda

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Personvernnemnda
  forskrifter Personopplysningsloven Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger Lov om Schengen informasjonssystem SIS En oversikt over aktuelle lover og forskrifter vedrørende personregistre og personvern finnes på Personvern på nettet Vær imidlertid oppmerksom på at personvernspørsmål ofte er vanskelig å

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/regelverk.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  7 Personvernnemnda har også vurdert informasjonssikkerhetsspørsmålet og finner ikke grunnlag for å endre på Datatilsynets vedtak PVN 2010 08 Fjellinjen Klage på Datatilsynets pålegg om sletting av passeringsdata Saken gjelder spørsmålet om hvor lenge passeringsdata skal oppbevares hos bompengeselskapet for så vidt gjelder kunder som med etterskuddsbasert fakturering Datatilsynet har pålagt klager å slette slike passeringsdata innen fem måneder etter passeringstidspunktet jf personopplysningsloven 28 Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse i saken og konkluderer med at passeringsdata angivelse av parter tid og sted for levering vederlag etc skal oppbevares i 10 år med henvisning til bokføringsregelverket Personvernnemnda sluttet seg til Skattedirektoratets konklusjon og begrunnelsen for denne PVN 2010 07 E 18 Vestfold Klage på Datatilsynets pålegg om sletting av passeringsdata Saken gjelder spørsmålet om hvor lenge passeringsdata skal oppbevares hos bompengeselskapet for så vidt gjelder kunder som har forskuddsbetalt konto Datatilsynet har pålagt klager å slette slike passeringsdata innen en måned etter passeringstidspunktet jf personopplysningsloven 28 Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse i saken og konkluderer med at passeringsdata angivelse av parter tid og sted for levering vederlag etc skal oppbevares i 10 år med henvisning til bokføringsregelverket Personvernnemnda sluttet seg til Skattedirektoratets konklusjon og begrunnelsen for denne PVN 2010 06 Anmodning om omgjøring av konsesjonsvilkår som er omhandlet i PVN 2004 08 pkt 6 4 som gjelder for behandling av personopplysninger i forsikringsvirksomhet slik at det blir tillatt å foreta kredittvurdering som ledd i risikovurderingen Etter en grundig analyse av aktuarrapporten er nemnda ikke enig i at dette beviser selskapenes påstand om at data om betalingsanmerkninger ville gi signifikant bedring av risikomodellen til selskapene Klagernes påstand viser dessuten en misforståelse av KLP og Utleiermegleren sakene Personvernnemnda kan ikke se at rettstilstanden er endret slik klager anfører Etter nemndas syn er dette dessuten en annen bruk av kredittopplysninger ikke for kredittvurdering som i KLP saken og Utleiemegleren saken men for å prise en tjeneste Nemnda har tatt saken til vurdering men kan ikke se at det gjør seg gjeldende hensyn som burde tilsi en omgjøring av vedtaket PVN 2010 05 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak vedrørende saklig behov for kredittvurdering Klager mente at det ikke vil være saklig behov for kredittvurdering ved opprettelse av inkassosak på lave beløp Nemnda var enig med Datatilsynet Det avgjørende for nemnda var at det foreligger en bransjenorm som fastslår at man som hovedregel kan kredittvurdere ved registrering av nytt inkassokrav Årsaken til kredittvurderingen på dette punktet er at man skal vurdere om kreditor kan bør velge å ikke fortsette saken Etter nemndas syn foreligger det da saklig behov nærmest uavhengig av beløpets størrelse PVN 2010 04 Klage på Datatilsynets vedtak om saklig behov ved kredittvurdering Klager anførte at det påståtte erstatningskravet ikke var den reelle grunnen til at advokaten foretok kredittvurdering av ham Klager mente at kredittvurderingen ble foretatt for å bruke opplysningene om hans økonomi i en pågående tvist mellom advokatens klient og klagers kone Nemnda var enig i Datatilsynets vurdering Det forelå saklig behov for kredittvurderingen av klager idet det nærmet seg foreldelse for giftsaken mot klager og det fremsto ikke unaturlig å vurdere sivilrettslige skritt Etter nemndas syn bør terskelen for å kredittvurdere i slike forhold være lave Nemnda kom også til at Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 PVN 2010 03 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak vedrørende feilaktige opplysninger i kommunalt register Det ligger dokumenter i kommunens sakssystem hvor klager er betegnet som psykisk syk og med unormale personlighetstrekk Kommunen er dømt til å betale erstatning til klager i lagmannsretten og lagmannsretten la til grunn at klagers sykdom og uføretrygding var et resultat av kommunens håndtering av denne saken Nemnda kom til at når det er blitt avsagt dom med et slikt innhold så bør Datatilsynet for å sikre forsvarlig saksbehandling og resultat undersøke hva som har skjedd og hva kommunen har gjort Unnlatt tilsyn var således en saksbehandlingsfeil i denne saken Klagen ble tatt til følge PVN 2010 01 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Datatilsynet har avvist saken fordi tilsynet er av den oppfatning at kredittvurderingen omfattes av unntaket i personopplysningsloven 7 Klager anfører at han ikke skulle vært kredittvurdert av Mastiff TV Det stemmer at han har vært daglig leder i firmaet men det var på et tidligere tidspunkt Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at journalister kan innhente kredittopplysninger i forbindelse med journalistisk arbeid Etter nemndas syn kan det være høyst relevant for en journalist som gjør research til et tv program å innhente opplysninger ikke bare om nåværende ledelse i et foretak Klagen ble ikke tatt til følge Vedtak 2009 PVN 2009 25 Klage på Datatilsynets vedtak om at dokumenter som inneholder personopplysninger om arbeidstaker skal utleveres til Datatilsynet for gjennomsyn jf personopplysningsloven 44 Klager anfører personopplysningsloven 23 f som grunnlag for å frita klager fra å utlevere dokumenter i saken til andre enn de en ser seg tjent med Personvernnemnda er enig med Datatilsynet i at Datatilsynets rett reguleres av 44 og dette er en rett til å kreve opplysninger som gjelder uten unntak og uten hinder av taushetsplikt Klagen ble ikke tatt til følge PVN 2009 24 CoCa banken II I sak PVN 2009 08 CoCa banken behandlet Personvernnemnda spørsmålet om avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger til forskning samt varsel om vedtak om sletting anonymisering Personvernnemnda kom til at Datatilsynets vedtak skulle opprettholdes Datatilsynet fattet deretter endelig vedtak om at UiO skal slette eller anonymisere opplysningene Datatilsynet henstilte om at opplysningene ble slettet og ikke anonymisert UiO påklaget dette vedtaket Personvernnemnda fant at Datatilsynets siktemål med vedtaket oppfylles ved at dataene anonymiseres En anonymisering kan skje ved at nøkkelen mellom person og prøver slettes slik at det ikke beholdes noen kobling som åpner for å finne tilbake til fødselsnummeret eller person Anonymisering vil tillate at pågående doktorgradsstudier kan fullføres Klagen ble ikke tatt til følge PVN 2009 23 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Saken gjelder en påstand om at det er registrert feilaktige opplysninger om klager i politiets strafferegister og at klager ikke har fått innsyn i samtlige opplysninger som er registrert om vedkommende Nemnda kom til at saken ble tilstrekkelig opplyst og Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 og sin veiledningsplikt etter forvaltningsloven 11 PVN 2009 22 Klage på Datatilsynets vedtak hvor Datatilsynet slår fast at informasjonsplikten i personopplysningsloven 20 første ledd gjelder ved innhenting av pasientjournaler i kontrolløyemed Datatilsynet og NAV er uenige om rekkevidden av unntaket i personopplysningsloven 20 annet ledd bokstav a Klager mener at personopplysningsloven 20 annet ledd bokstav a sammenholdt med folketrygdloven 21 4 jf 21 4 bokstav c hjemler unntak fra informasjonsplikten som følger av personopplysningsloven 20 første ledd Personvernnemnda kom til at en naturlig forståelse av ordlyden i folketrygdloven 21 4c 4 ledd tilsier at hovedregelen om informasjonsplikt skal gjelde her Det er uttrykkelig henvist til informasjonsplikten i personopplysningsloven i 21 4c 4 ledd og det er bare gjort unntak for de forhold som er regulert i folketrygdlovens 21 4b PVN 2009 21 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Klagen gjaldt forhold knyttet til klagers advokat blant annet manglende og mangelfull bistand Personvernnemnda vurderte hvorvidt Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 og veiledningsplikt i forvaltningsloven 11 Nemnda kom til at Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt og veiledningsplikt i denne saken PVN 2009 20 Klage på Datatilsynets avslag på søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i IMDis kompetanseteam mot tvangsekteskap Personvernnemnda kom til at klager har behov for ytterligere veiledning begrepsavklaring og utredning Av hensyn til klager er nemnda derfor kommet til at saken sendes tilbake til Datatilsynet slik at saken eventuelt kan bli gjenstand for en reell toinstansbehandling i forvaltningsapparatet PVN 2009 19 Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av betalingsanmerkninger eldre enn åtte år og omlegging av kredittopplysningsbyråenes praktisering av sletting i samsvar med pålegget Saken gjelder en tolkning av standardkonsesjonen for kredittopplysningsvirksomhet punkt 4 2 som sier at en fordring som ikke kan resultere i slik tvangsforretning kan benyttes i kredittopplysningsøyemed i ytterligere fire år dersom det tas nye rettslige skritt Klager mener at det dermed ikke finnes noen maksimal oppbevaringstid slik at bemerkningen ikke behøver å slettes før det er gått fire år siden siste rettslige skritt Datatilsynet har tolket inn en øvre grense på maksimalt to fireårsperioder Etter nemndas syn blir det å trekke den naturlige språklig forståelsen av ordlyden for langt Datatilsynet kan eventuelt sette en øvre grense ved å endre konsesjonen Klager gis medhold PVN 2009 18 Klage på Datatilsynets vedtak hvor Datatilsynet ga avslag på søknad fra Simonsen Advokatfirma DA om forlengelse av konsesjon til å behandle personopplysninger Formålet med behandlingen av personopplysninger er å bistå rettighetshavere til musikk og filmverk i deres arbeid med å stanse ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten blant annet på Internett av deres rettslig beskyttede verker og arbeider Datatilsynet nektet forlengelse blant annet med den begrunnelse at det er en rekke prinsipielle problemstillinger som Datatilsynet har sett ved at en privat aktør skal overvåke internettaktivitet uten nærmere føringer fra lovgiver Man har sett ulike bivirkninger av tiltaket og nå er det behov for en avklaring fra politisk hold Personvernnemnda delte seg i et flertall og et mindretall Flertallet kom til at konsesjonen skulle forlenges Flertallet mente at Datatilsynet så lenge vilkårene for å tildele konsesjon er oppfylt og interesseavveiningen etter personopplysningsloven 34 faller ut i søkers favør ikke kan avslå en konsesjonssøknad med den begrunnelse at det bør lovreguleres hvilke virkemidler rettighetshaverne skal kunne benytte Konsesjonssøknaden må vurderes i henhold til gjeldende regelverk Hvorvidt det er betenkelig eller ikke at en privat aktør overvåker nettet på den måten Simonsen gjør på vegne av rettighetshaverne og hvorvidt det er nødvendig med lovregulering er et rettspolitisk spørsmål som ligger utenfor denne konkrete saken Flertallet er derfor enig med klager i at Datatilsynet ikke kan avstå fra å bruke sin kompetanse basert på at Datatilsynet mener det er behov for lovregulering En særbemerkning på dette punkt Mindretallet var enig i Datatilsynets vedtak Mindretallet fremhever at den aktuelle registrering vil ha personvernmessige virkninger som kan volde ulemper Mindretallet mener at disse ikke kan dempes eller nøytraliseres ved hjelp av vilkår som stilles til konsesjonen Mindretallet mener at saken berører vesentlige prinsipielle personvernspørsmål så som påregnelig feilregistrering privat overvåkning bruk av provokasjonslignende tiltak og endring av prinsipp for bevisvurdering PVN 2009 17 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Klagen gjaldt behandling hos NAV og ulike personer innen helsevesenet Personvernnemnda vurderte hvorvidt Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 og veiledningsplikt i forvaltningsloven 11 Nemnda kom til at Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt og veiledningsplikt i denne saken PVN 2009 16 Klage på Datatilsynets vedtak om at Oslo kommune ved tildeling av drosjeløyver ikke kan innhente vandelsopplysninger og andre opplysninger på grunnlag av samtykke fra løyvesøker Klagen ble delvis tatt til følge Nemnda konkluderte med at den behandlingen det her var tale om kunne skje på grunnlag av samtykke fra den registrerte så fremt det var etablert en alternativ behandlingsmåte for de som velger å ikke gi samtykke For at dette skal være tilfelle må søker få anledning og tilstrekkelig informasjon til selv å kunne fremskaffe de relevante opplysninger Personvernnemnda vurderte samtykkeskjemaet og kom til at erklæringen måtte konkretiseres nærmere og de ulike opplysninger som skulle innhentes i samsvar med vilkårene i yrkestransportloven og forskriften måtte spesifiseres Nemnda kom derfor til at samtykkeerklæringen ikke var utformet slik at den tilfredsstilte kravene til en frivillig uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte jf personopplysningsloven 2 nr 7 PVN 2009 15 Klage på Datatilsynets vedtak om at Rogaland fylkeskommune ikke kan bruke fødselsnummer for administrering av skoleskyss Datatilsynet viste til at bestemmelsen i personopplysningsloven 12 er strengt utformet og sikker identifisering kan oppnås ved bruk av navn adresse og fødselsdato i denne saken Personvernnemnda kom etter en konkret vurdering til at det var saklig behov for sikker identifisering og at metoden var nødvendig for å oppnå slik identifisering Bruken av personnummer i denne saken var derfor i samsvar med personopplysningsloven 12 PVN 2009 14 Klage på Datatilsynets vedtak om at Altinn sentralforvaltning må avslutte logging av fødselsnummer og tilhørende IP adresse Datatilsynet mente at Altinn ikke har grunnlag for loggingen i personopplysningsforskriftens 2 14 og 2 16 Forskriften pålegger tiltak for å hindre uautorisert tilgang men ikke slik som Altinn legger opp til nemlig å logge all trafikk for å kunne etterspore en eventuell uautorisert tilgang til systemet Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at behandlingen av IP adresser ikke hadde rettslig grunnlag i personopplysningsforskriften Nemnda var imidlertid av den oppfatning at Altinn har behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven 8 f den behandlingsansvarlige skal ivareta en berettiget interesse og hensynet til den registrertes personvern overstiger ikke denne interessen PVN 2009 13 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Klager mener å stå oppført med feil ektefelle i folkeregisteret Klager påklager avvisningsvedtaket og hevder at saken ikke burde avsluttes men følges opp ytterligere i forhold til Skatt Øst jf personopplysningsloven 13 Personvernnemnda vurderte Datatilsynets saksbehandling og kom til at saken ble tilstrekkelig opplyst før vedtak ble fattet Datatilsynet har dermed oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 og veiledningsplikt etter forvaltningsloven 11 PVN 2009 12 Klage på Datatilsynets beslutning om å avslutte sak om et eventuelt brudd på politiets taushetsplikt Saken gjaldt spørsmål om brudd på taushetsplikt hos politiet og Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at det er en sak for Spesialenheten for politisaker Saken lå dermed utenfor Datatilsynets kompetanse Nemnda kom til at saken var tilstrekkelig opplyst og Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 PVN 2009 11 Nasjonalbiblioteket påklaget Datatilsynets vedtak om tids og innholdsmessig begrenset konsesjon for nedlasting oppbevaring og tilgjengeliggjøring av materiale fra Internett Personvernnemnda bemerket at avleveringsloven og avleveringsforskriften er åpenbart ikke tilpasset nettdokumenter Nemnda mente også at lovens begrep allment tilgjengelig ikke er et hensiktsmessig begrep for den lovregulerte pliktmessige innsamling av ytringer i det offentlige rom Begrepet er ikke lenger dekkende for det som var formålet med avleveringsloven nemlig å samle inn de offentlige ytringer Med Internett har allment tilgjengelig blitt utvidet til å også omfatte private ytringer Personvernnemnda gjennomgikk konsesjonsvilkårene Nemnda opprettholdt kravet om at Nasjonalbiblioteket må respektere robots txt Industristandarder som robots txt utgjør en mild beskyttelse av innhold som er lagt ut på Internett for eksempel når intensjonen er å spre det innenfor ein privat krins Nemnda opprettholdt også vilkåret om retting supplement men ikke i form av en tilsvarsrett men på den måten at klager må oppfylle plikten som følger av personopplysningsloven 27 første og annet ledd For så vidt gjaldt informasjonstiltak var nemnda enig med klager i at klager bare kan informere de registrerte om retten til å komme med kommentarer Nemnda kom til at tilgjengeliggjøring for forskning ikke kunne skje nemnda mente at det er viktig at informasjonsplikten og muligheten til å kommentere oppfylles før det tilgjengeliggjøres for forskning Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at det i denne saken måtte gis en tidsavgrenset konsesjon men nemnda forlenget konsesjonsperioden frem til 30 6 2012 PVN 2009 10 Klage på Datatilsynets vedtak der Ila fengsel nektes fullt innsyn i den underliggende klage og det innvilges kun delvis innsyn med rettslig grunnlag i forvaltningsloven 19 2 ledd bokstav b Personvernnemnda vurderte det slik at samtlige temaer som den innsatte hadde reist falt utenfor Datatilsynets kompetanse Personvernnemnda kom dermed til at den foreliggende saken var en orienteringssak ikke en enkeltvedtakssak Dette medførte at det ikke forelå noen enkeltvedtakssak som Ila fengsel kunne være part i Dermed hadde Ila heller ikke krav på partsinnsyn etter forvaltningsloven PVN 2009 09 Klage på Datatilsynets vedtak hvor det ble gitt avslag på søknad om konsesjon til å behandle helseopplysninger i forbindelse med forskning Konsesjonssøker ønsket å koble Tvillingregisteret med en rekke andre registre Datatilsynet ville ikke gi konsesjon uten at samtykke fra utvalget først ble innhentet Nemnda er enig i Datatilsynets interesseavveining der Datatilsynet legger til grunn at samfunnets behov for behandlingen i dette tilfellet må vike for personverninteressene PVN 2009 08 Klage på Datatilsynets vedtak hvor det ble gitt avslag på søknad om konsesjon angående Colon Cancer banken CoCa banken til å behandle helseopplysninger Til tross for at forsker har manglet nødvendige offentlige godkjennelser av prosjektet ønsker klager likevel å beholde personidentifiserbare opplysninger til 2011 Nemnda kom til som Datatilsynet at det i denne saken ikke foreligger hjemmel for å oppbevare materialet Uttalelse om personverntrusselen som ligger i den praksis at regelverket neglisjeres og man tror at skaden lar seg reparere Etter Personvernnemndas syn ville en tildeling av konsesjon i etterhånd i et tilfelle som dette skapt en uheldig presedens PVN 2009 07 Klage på Datatilsynets vedtak om utvidelse og forlengelse av konsesjon til å behandle helseopplysninger i forbindelse med Gjennombruddsprosjekt keisersnitt Konsesjon ble gitt under forutsetning at utvalget skulle få informasjon om koblingen og adgang til å reservere seg mot deltakelse Legeforeningen påklaget vedtaket og anførte at det blir vanskelig å innhente samtykke til kobling fordi klager ikke har navn eller personnummer som i etterkant kan identifisere deltakerne Videre anføres det at arbeidsbyrden i MFR med å tilskrive over 3000 deltakere er for stor Personvernnemnda kom til at klagen ikke kunne tas til følge 3200 personer er ikke mange Det er tvert imot tale om et ganske lite register i forhold til mange registre i Norge i dag Nemnda bemerket at det kan ikke være slik at hovedregelen ikke skal følges når det gjelder de manges personvern bare når det gjelder de fås personvern PVN 2009 06 Klage på Datatilsynets vedtak om at Kreftregisteret skal slette eller anonymisere opplysninger om negativt funn som er eldre enn seks måneder Alternativt skal Kreftregisteret utarbeide en fremdriftsplan for innhenting av lovlig samtykke og samtykkene må være innhentet innen utgangen av 2009 Personvernnemnda tok klagen delvis til følge Nemnda er av den oppfatning at en konsesjon kan endres av en etterfølgende forskrift Kreftregisterforskriften trådte i kraft i 2002 Det betyr at fristen på seks måneder begynte å løpe fra det tidspunktet for alle innsamlede opplysninger Kreftregisteret har ikke overholdt tidsfristen Personvernnemnda mener at tidsfristen fastsatt av Datatilsynet er for kort og kom til at samtykker må være innhentet innen utgangen av 2011 PVN 2009 05 Kobling av helseregistre Klage på Datatilsynets vedtak om at konsesjon for å gjennomføre en kobling mot Kreftregisteret krever at det blir innhentet nye samtykker fra alle registrerte pasienter i Norsk levertransplantasjonsregister Personvernnemnda vurderte samtykkeskjemaene og kom til at kobling mot Kreftregisteret kan skje uten at man innhenter nye samtykker fra pasientene Nemnda la særlig vekt på at det fremgikk av ordlyden at registreringen var frivillig Nemnda anbefalte dog at ordlyden ble enda tydeligere slik at det blir klart at manglende samtykke ikke har noen betydning for plassen på ventelisten eller oppfølgningen etter en transplantasjon PVN 2009 04 Kobling av helseregistre Det ble søkt om konsesjon til å foreta en kobling mot Dødsårsaksregisteret uten å informere utvalget Datatilsynet ga delvis avslag på søknaden Klager fikk konsesjon men Datatilsynet satte som krav at utvalget ble informert om koblingen Personvernnemnda vurderte hvorvidt informasjon til pasientene om at det skal foretas en kobling mot Dødsårsaksregisteret er utilrådelig Nemnda bemerket at denne saken er annerledes enn de to sakene hvor Datatilsynet brukte unntaksregelen i helseregisterloven 25 2 ledd nr 3 Tolkning av begrepet utilrådelig skal ta utgangspunkt i et faglig skjønn men dette er ikke avgjørende selv om det er av betydning Nemnda kom til at kravet om informasjon etter helseregisterlovens 20 23 og 24 må opprettholdes PVN 2009 03 Klage på Datatilsynets saksbehandling vedrørende påberopte brudd på personvernlovgivningen i forskningsprosjekter Klager mente at Datatilsynet skulle ha foretatt seg mer i denne saken Datatilsynet svarte at det har fulgt opp saken på en adekvat måte blant annet med både brevlig og stedlig kontroll uten at det ble funnet noen behandling som var ulovlig Personvernnemnda var enig med tilsynet og konkluderte med at saken var tilstrekkelig opplyst og Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 PVN 2009 02 Klage på Datatilsynets vedtak om at tilsynet ikke har kompetanse til å vurdere vektingen av opplysninger som kredittopplysningsvirksomheter har lovlig adgang til å innhente Nemnda var enig med tilsynet om at de ikke har myndighet til å overprøve Lindorffs valg av metoder Heller ikke påstandene om retting etter personopplysningsloven 27 eller sletting etter personopplysningsloven 28 førte frem PVN 2009 01 Klage på vedtak fra Datatilsynet hvor Datatilsynet påla tre kredittopplysningsforetak å endre sine gjenpartsbrev slik at også score fremkommer av gjenparten Klager anfører at det ikke er rettslig grunnlag for å gi pålegg om at selve kredittvurderingen skal fremgå av gjenparten Formålet med gjenpartsplikten er oppfylt når den registrerte får informasjon om hvilke opplysninger som er utlevert til spørrer eller lagt til grunn for kredittvurderingen Datatilsynet mener at en score sier noe om en persons kredittverdighet og er følgelig å anse som en personopplysning Personvernnemnda er enig med Datatilsynet og mener at når personopplysninger er definert som både fakta og vurderinger blir det uriktig å skille mellom opplysningene og scoren Personvernnemnda er derfor av den oppfatning at også scoren skal fremgå av gjenparten Vedtak 2008 PVN 2008 06 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Klager mener at Datatilsynet skulle ha foretatt tilsyn hos en fysioterapeut som klager har vært pasient hos Klager hadde klaget fysioterapeuten inn for Helsetilsynet for feilbehandling Helsetilsynet fikk ikke pasientjournal som det ba om fordi fysioterapeuten hadde fått virus på datamaskinen og ødelagt harddisk Fysioterapeuten sendte harddisken til IBAS men IBAS klarte ikke å gjenopprette eller rekonstruere innholdet Helsetilsynet ga fysioterapeuten en advarsel for brudd på journalforskriften Etter Personvernnemndas syn har Datatilsynet gjort det som kan gjøres i denne saken Klager har fått innsyn i IBAS rapporten Når IBAS ikke klarer å gjenopprette eller rekonstruere innholdet på harddisken er det ikke sannsynlig at andre vil klare det PVN 2008 05 Creditinform Klage på Datatilsynets vedtak om at Creditinform må stoppe salg av bransjeanalyser inntil konsesjon for slik bruk av kredittopplysningsdatabasen foreligger Klagen ble tatt til følge Personvernnemnda mener at bransjeanalyser er omfattet av gjeldende konsesjon Etter nemndas mening må Datatilsynet av eget tiltak trekke konsesjonen tilbake og regulere salg av tjenesten bransjeanalyse i en ny og endret konsesjon dersom tilsynet mener at dette er nødvendig Det vil ha den konsekvens at alle kredittopplysningsforetak vil bli behandlet likt i og med at dette er en standardkonsesjon PVN 2008 04 Lindorff Klage på Datatilsynets pålegg om at Lindorff ikke kan benytte historiske adresser som variabel i kredittvurdering av en privatperson Personvernnemnda kom til at når adresse er klassifisert under kontaktopplysninger må dette bety at det bare er nåværende adresse som er en korrekt og relevant opplysning Etter nemndas syn er det en rimelig tolkning av konsesjonen at adresse bare skal brukes til kontakt ikke som variabel i kredittvurdering Mindretallet finner også at bare aktuelle adresser kan registreres men mener at den aktuelle adressen kan brukes som variabel i kredittvurdering PVN 2008 03 OBOS megleren Klage på Datatilsynets vedtak om at OBOS megleren må sørge for tilfredsstillende tilgangsbegrensning i henhold til ansattes tjenstlige behov ved bruken av eMegler slik at meglerne kun har tilgang til opplysninger knyttet til sitt eget kontor Nemnda var ikke enig i Datatilsynets rettsanvendelse og kom til at personopplysningsloven 11 bokstavene b og d samt personopplysningsforskriftens 2 11 ikke krever at tilgangen til eMegler begrenses til det enkelte kontor i denne saken Klagen ble tatt til følge ontor i denne saken Klagen ble tatt til følge PVN 2008 02 SSP Klage på Datatilsynets vedtak om at Kripos skulle slette opplysninger om en person i det sentrale straffe og politiopplysningsregisteret SSP Personvernnemnda kom til at domstolens beslutning om varetekt faller innenfor personopplysningsloven jf ordlyden i personopplysningsloven 2 nr 8 Opplysningen ligger under Datatilsynets tilsynsmyndighet Strafferegistreringsloven har ingen bestemmelser om sletting av opplysninger Utfyllende regler må derfor finnes i personopplysningsloven jf personopplysningsloven 5 Nemnda gjennomgår politiets instrukser og praksis men personopplysningsloven har forrang Instrukser og praksis kan brukes for å tolke hvor lenge lagring er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen jf personopplysningsloven 28 Nemnda finner etter en totalvurdering at i denne konkrete saken er den 20 år gamle opplysningen ikke lenger nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen og skal derfor slettes Nemnda er bekymret over den vide tilgangen til SSP og foreslår at politiet tar i bruk virkemidler for å begrense tilgangen til opplysningene PVN 2008 01 Utleiemegleren Klage på Datatilsynets vedtak om at Utleiemegleren skal stanse sin behandling av kredittopplysninger vedrørende interessenter til leie av boliger Datatilsynet mente at Utleiemegleren ikke har et saklig behov for å innhente kredittopplysninger om interessenter jf personopplysningsforskriften 4 3 Datatilsynet viste til flertallets vurderinger i KLP saken PVN 2006 03 Personvernnemnda kom etter en konkret vurdering kommet til at det i denne saken foreligger saklig behov for kredittopplysninger Saken skiller seg fra KLP saken fordi Utleiemegleren handler på vegne av enkeltpersoner For en privatperson er det en høy forretningsmessig risiko forbundet med boligutleie Nemnda mener at kun den som får tilbud om å leie boligen kan bli kredittvurdert som en siste sjekk før tilbudet gis Vedtak 2007 PVN 2007 07 ung1881 no Klage på Datatilsynets vedtak om at Opplysningen må innhente samtykke fra abonnent før Opplysningen kan benytte informasjon om brukere av mobiltelefonnummer som de får på nettstedet ung1881 no til å oppdatere sin nummeropplysningstjeneste Nemnda tok ikke klagen til følge og viste til at dette er regulert i ekomforskriften 6 3 Ekomforskriften gir abonnenten kontroll med hvilke opplysninger som gjøres tilgjengelig for allmennheten og det bryter mot denne ordningen at man åpner en bakvei for uavhengig av abonnenten å endre eller supplere opplysningene Nemndas flertall kom til at Opplysningen må be om samtykke fra abonnenten før informasjonen fra ung1881 no kan brukes til å oppdatere nummeropplysningstjenesten jf hovedregelen i personopplysningsloven 8 PVN 2007 06 OBOS Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Klager begjærte innsyn i opplysninger i forbindelse med en konflikt mellom et OBOS borettslag og klagers mor jf personopplysningsloven 18 Datatilsynet fulgte opp innsynsbegjæringen men avsluttet saken da OBOS påberopte at innsyn ikke kunne gis fordi opplysningene er unntatt fra innsynsretten etter personopplysningsloven 23 litra d med bakgrunn i advokaters taushets og konfidensialitetsplikt jf domstolloven 224 og advokatforskriftens kap 12 pkt 2 3 Nemnda tok ikke klagen til følge Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven Det var ikke en saksbehandlingsfeil at Datatilsynet ikke gjennomførte en stedig kontroll hos OBOS i denne saken PVN 2007 05 Fosterforeldre Klage på Datatilsynets vedtak om at publisering av personopplysninger om fosterforeldre på internettside faller inn under unntaket i personopplysningsloven 7 om behandling av personopplysninger utelukkende for journalistiske herunder opinionsdannende formål Nemnda var enig med Datatilsynets vurderinger Det var på det rene at fosterforeldrenes oppførsel utseende etc var kommentert på nettsiden men dette måtte likevel sies å ligge innenfor ytringsfrihetens rammer og dermed ytringer med utelukkende opinionsdannende formål Datatilsynets vedtak ble opprettholdt PVN 2007 04 Kolumbuskortet Rogaland Kollektivtrafikk FKF påklagde Datatilsynets vedtak vedrørende etablering av et elektronisk reisekort Kolumbuskortet der passasjeren har reisekonto på internett og reisemønster blir lagret Kolumbus sendte en risikovurdering til Datatilsynet Datatilsynet anså at denne risikovurderingen ikke var i samsvar med hva personopplysningsforskriften kapittel 2 krever eller i hvert fall var den ikke tilstrekkelig dokumentert Tilsynet konkluderte derfor med at dette var en vesentlig mangel som gjorde at løsningen ikke kunne brukes Personvernnemnda er kommet til at det må foreligge en tilfredsstillende risikovurdering før løsningen kan vurderes Tilsynet burde derfor ha påpekt mangler ved den oversendte risikovurderingen og gitt Kolumbus anledning til å rette opp disse før tilsynet vurderte løsningen Nemnda er derfor kommet til at vedtaket fra Datatilsynet skal opprettholdes på formelt grunnlag slik at Kolumbus kan fremskaffe en risikovurdering som er i samsvar med forskriften Først når det foreligger en risikovurdering som er i samsvar med lov og forskrift kan selve løsningen herunder spørsmål om lagringstid for reisemønster og informasjonssikkerheten vurderes PVN 2007 03 Budstikka Norsk Eiendomsinformasjon AS påklaget Datatilsynets vedtak om at Budstikkas internettbaserte eiendomsbase er lovlig Datatilsynet mente at Budstikkas tjeneste er et journalistisk produkt som faller innenfor unntaket i personopplysningsloven 7 og personopplysningslovens grunnkrav kommer dermed ikke til anvendelse Personvernnemnda er enig i Datatilsynets vurdering Budstikka har brukt de tørre tall og fakta fra NE til å lage en lesevennlig brukervennlig og søkbar database over eiendomsoverdragelser i Asker og Bærum Nemnda har imidlertid bemerkninger fordi partene ikke er vernet etter personopplysningsloven og Datatilsynet burde ha eksplisitt angitt lovhjemmel for vedtaket PVN 2007 02 Bibliotek Systemer Bibliotek Systemer AS har påklaget et vedtak fra Datatilsynet som går ut på at de ikke får utvikle en bibliotektjeneste som innebærer å lage knytninger mellom boktitler som ulike boklåntakerne låner en såkalt korrelasjonsdatabase Datatilsynet er av den oppfatning at tjenesten innebærer en personverntrussel Det vises til at det opprinnelige formålet med bibliotekenes låneopplysninger er å administrere låneforholdet Som en følge av dette skal opplysningene normalt slettes når boken leveres tilbake jf personopplysningsloven 28 Nemnda mener at personverntrusselen er liten men kommer likevel til at Bibliotek Systemer AS kun har adgang til å etablere en korrelasjonsdatabase dersom det innhentes samtykke fra de registrerte PVN 2007 01 Arvelighetsregisteret Klager har påklaget Datatilsynets vedtak om å plassere behandlingsansvaret for Arvelighetsregisteret herunder Tvillingregisteret hos Universitetet i Oslo Plasseringen av behandlingsansvaret hos UiO innebærer samtidig et avslag på klagers søknad om konsesjon til det samme materialet Personvernnemnda tar ikke klagen til følge og Datatilsynets vedtak blir stående Etter nemndas mening kan man ikke søke om å få en arbeidskonsesjon eller brukskonsesjon til det samme materialet Etter nemndas mening må det korrekte være å be om en tilgang til det materialet som UiO disponerer over som behandlingsansvarlig Det vil være opp til UiO som behandlingsansvarlig å håndtere forespørsler om tilgang til forskningsmaterialet Etter nemndas syn er en professor emeritus ved institusjonen normalt ikke en utenforstående tredjeperson ved slike forespørsler UiO må derfor ta stilling til om videre forskning skal skje ut fra forskningsetiske prinsipper og arbeidsrettslige retningslinjer Vedtak 2006 PVN 2006 13 Personopplysninger i forsikringssak Saken gjelder klage fra en person vedrørende en spesialisterklæring utarbeidet for Vesta forsikring som inneholder personopplysninger om andre personer enn klager Klager underskrev en fullmakt til Vesta Erklæring om fritak for taushetsplikt Legen tok likevel med informasjon om andre enn klager i sin spesialisterklæring blant annet utleverte den personopplysninger om klagers nærmeste familie Saken ble først klaget inn for Helsetilsynet i Vestfold som konkluderte med at spesialisterklæringen ikke er utarbeidet i henhold til god praksis Helsetilsynet vurderte reaksjonskapittelet i helsepersonelloven men fant at det ikke dreide seg om så grov uaktsomhet at saken burde oversendes Statens helsetilsyn til vurdering som mulig pliktbrudd i henhold til helsepersonelloven 55 Datatilsynet viser til at det ikke har kompetanse til å overprøve den sakkyndige vurderingen og når Helsetilsynet i Vestfold ikke anser utlevering i strid med reglene om taushetsplikt finner Datatilsynet at det ikke har rettslig grunnlag som gjør det naturlig å ta videre skritt i sakens anledning Personvernnemnda mener at utlevering av personopplysninger om andre enn den som har samtykket sannsynligvis er et brudd på taushetspliktsbestemmelsene i helseregisterloven og helsepersonelloven Slik nemnda ser det har Helsetilsynet i Vestfold funnet at utleveringen er et taushetspliktsbrudd etter helsepersonelloven men Helsetilsynet konkluderer med at reaksjonskapittelet i helsepersonelloven likevel ikke skal benyttes Personvernnemnda må derfor legge dette til grunn Det finnes ingen ytterligere sanksjoner etter personopplysningsloven PVN 2006 12 Bokettersyn hos advokat Datatilsynet mottok klage fra en advokat fordi opplysning fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om at det var besluttet bokettersyn hos advokaten var blitt offentliggjort Datatilsynet vedtok at slik opplysning om en advokat ikke er en personopplysning i personopplysningslovens forstand Personvernnemnda vurderte hvorvidt det å offentliggjøre en liste over advokater som er underlagt bokettersyn er i strid med taushetspliktsbestemmelsen i forvaltningsloven fordi dette er noens personlige forhold jf forvaltningsloven 13 1 ledd nr 1 Nemnda kom til at slike virksomhetsrelaterte opplysninger herunder bokettersyn hos advokat faller utenfor taushetsplikten om personlige forhold Opplysningen er derfor offentlig Personopplysningsloven 6 angir at innsynsretten etter forvaltningsloven eller offentlighetsloven ikke begrenses Klagen ble derfor ikke tatt til følge PVN 2006 11 REMA 1000 Fingeravtrykkspålogging REMA 1000 har påklaget Datatilsynets vedtak om at REMA 1000 må avslutte bruken av fingeravtrykk i forbindelse med timeregistrering for de ansatte Registrering i terminalen skjer ved at den ansatte taster sitt ansattnummer eller ID nummer Deretter blir vedkommende bedt om å legge en finger på leseplaten eller sensoren for å verifisere at det er tastet riktig nummer Datatilsynet er ikke uenig i at REMA 1000 har et saklig behov for å sikre at lønn føres korrekt Tilsynet er imidlertid av den oppfatning at fingeravtrykket ikke benyttes for sikker identifisering slik dette er formulert i 12 Identifisering skjer ved hjelp av ansattkoden mens fingeravtrykket brukes til autentisering noe som faller utenfor 12 Datatilsynet mener at lovens krav til nødvendighet heller ikke er oppfylt Personvernnemnda har i sak PVN 2006 10 Esso Norge kommet til at personopplysningsloven 12 dekker begge former for bruk av et identifikasjonsmiddel når bruk av fingeravtrykk til autentisering er en del av et system for sikker identifisering Personvernnemnda mener at det foreligger et saklig behov for sikker identifisering i forbindelse med timeregistrering Imidlertid finner nemnda at nødvendighetsvilkåret ikke er oppfylt Etter nemndas oppfatning kan REMA 1000 benytte seg av andre og mindre sikre identifikasjonsmidler som likevel tilfredsstiller butikkjedens behov Klagen tas derfor ikke til følge PVN 2006 10 Esso Norge Fingeravtrykkspålogging Dissens Klage på Datatilsynets vedtak om at Esso Norge må avslutte bruken av fingeravtrykksleser på tankanlegg Esso ønsket å benytte fingeravtrykk i tilknytning til adgangskontroll ved fire forskjellige tankanlegg i Fredrikstad Tønsberg Trondheim og Bergen Bruken skulle være basert på en samtykkeerklæring og en Safety Policy og skulle sikre at kun autorisert og trenet personell ble gitt adgang til anlegget Datatilsynet mente at klager har misforstått det første vilkåret i 12 dit hen at et stort behov for fysisk sikring også gir et stort behov for sikker identifisering Tilsynet fant at fingeravtrykket ikke benyttes til identifisering men til autentisering etter at identifiseringen har funnet sted Datatilsynet mente også at lovens krav til nødvendighet ikke var oppfylt Etter Datatilsynets oppfatning kan klager oppnå like sikker identifisering ved døgnbemannet adgangskontroll I følge tilsynet er manuell visuell kontroll opp mot adgangsbevis et godt alternativ til bruk av fingeravtrykk Personvernnemnda mener at personopplysningsloven 12 dekker begge former for bruk av fingeravtrykk som et identifikasjonsmiddel det vil si både identifisering og autentisering Ved bruken av kort og fingeravtrykksleser ved adgangsporten vil 1 personen være identifisert og 2 personen være autentisert Personen vil dermed få adgang til tankanlegget Personvernnemnda er av den oppfatning at det ikke kan pålegges og derfor heller ikke vurderes andre typer sikring slik som vakthold gjerder høye murer etc idet dette ligger utenfor personopplysningsloven 12 og midler for sikker identifikasjon ved adgangskontrollen Nemnda kommer til at det foreligger et saklig behov for bruk av fingeravtrykksleser og at bruken er nødvendig for å oppnå sikker identifisering Et medlem kommer til at nødvendighetsvilkåret i 12 utelukker bruk av samtykke som behandlingsgrunn og vil avvise klagen PVN 2006 09 Oslo trimsenter fingeravtrykkspålogging Klage over at Datatilsynet stanset bruk av fingeravtrykksleser i adgangskontrollen ved treningssenteret Oslo trimsenter Datatilsynet mente at det kunne sies å foreligge et saklig behov for sikker identifisering i tilknytning til adgangskontrollen men at lovens krav til nødvendighet ikke var oppfylt Personvernnemnda var enig i Datatilsynets vurdering og tok ikke klagen til følge Nemnda mener at treningssenteret kan benytte seg av andre og mindre sikre identifikasjonsmidler som likevel er sikkert nok til å tilfredsstille treningssenterets behov PVN 2006 08 Oxigeno Fitness fingeravtrykkspålogging Klage over at Datatilsynet stanset bruk av fingeravtrykksleser i adgangskontrollen ved treningssenteret Oxigeno Fitness i Oslo Datatilsynet mente at det kunne sies å foreligge et saklig behov for sikker identifisering i tilknytning til adgangskontrollen men at lovens krav til nødvendighet ikke var oppfylt Personvernnemnda var enig i Datatilsynets vurdering og tok ikke klagen til følge Nemnda mener at treningssenteret kan benytte seg av andre og mindre sikre identifikasjonsmidler som likevel er sikkert nok til å tilfredsstille treningssenterets behov PVN 2006 7 saksomk Tysvær kommune saksomkostningsvedtak jf forvaltningsloven 36 PVN 2006 7 Tysvær kommune fingeravtrykkspålogging Spørsmål om Tysvær kommune må avslutte bruken av fingeravtrykk ved pålogging av datasystem Tysvær kommune benytter biometrisk tilgangskontroll på alle nye bærbare datamaskiner og noen stasjonære maskiner Datatilsynet forbød bruken fordi den ikke var tillatt etter personopplysningsloven 12 Datatilsynet mente at selv om det foreligger saklig behov for sikker identifisering for å sikre at sensitive personopplysninger i datasystemet kommer på avveie var ikke bruk av fingeravtrykksløsning nødvendig for å oppnå sikker identifisering

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/index.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  Datatilsynet til å treffe vedtak finnes i personopplysningsloven 34 35 46 og 47 Her finner du en detaljert liste over regler i personopplysningsloven som kan klages inn for Personvernnemnda Her finner du en detaljert liste over regler i henhold til

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/klage.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen Hvert medlem har et personlig varamedlem Nemndas sammensetting Leder Eva I E Jarbekk Føyen advokatfirma DA Postboks 7086 St Olavs plass 0130 Oslo Tlf 900 51 011 E post Personlig vara Olav Torvund Universitetet i Oslo Juridisk fakultet E post Nina Melsom NHO Tlf 23 08 83 95 E post Personlig vara Hans Marius Graasvold Tlf 22 94 32 10 E post Nestleder Arve Føyen Føyen advokatfirma DA Postboks 7086 St Olavs plass 0130 Oslo Tlf 91 81 99 62 E post Personlig vara Ingvild Hanssen Bauer Wikborg Rein Postboks 1513 Vika 0117 Oslo E post Gisle Hannemyr Universitetet i Oslo Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Tlf 22 85 24 32 E post Personlig vara Torgeir Waterhouse Mobil 41 61 20 96 E post Ann Rudinow Sætnan NTNU ISS Dragvoll 7491 Trondheim Tlf 73 59 17 86 E post Personlig vara Audhild Gregoriusdotter Rotevatn Tlf 70 04 75 95 E post Marta Ebbing Folkehelseinstituttet Tlf 53 20 40 35 E post Personlig vara Anne Forus Helsedirektoratet Tlf 24 16 31 99 E

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/om.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  rekke nettsider inneholder informasjon om personvern Vi tror imidlertid interesserte vil være godt hjulpet av å benytte nettsidene til Datatilsynet og Avdeling for forvaltningsinformatikk Universitetet i Oslo som utgangspunkt for videre søk og undersøkelser Datatilsynet Personvern på nettet Avdelig for

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/mer.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  i tilknytning til faste boliger 5 6 2 Forholdsmessig inngrep den kontrollertes rett til privatliv Datatilsynet har lagt til grunn at privatpersoners kameraovervåking av egen grunn faller utenfor personopplysningslovens virkeområde jf dennes 3 nr 2 Dersom overvåkingen omfatter en ikke uvesentlig del av områder med allmenn ferdsel annens private grunn eller offentlig grunn kan personopplysningsloven allikevel komme til anvendelse Tilsynet legger til grunn at det har kompetanse til å gjennomføre undersøkelser også med tanke på å avklare hvorvidt det overhode skjer en behandling som faller innenfor lovens virkeområde Kontrolltiltakene må imidlertid være forholdsmessige Ved forholdsmessighetsvurderingen har tilsynet lagt vekt på om et eventuelt forvaltningsvedtak vil være egnet til å løse den aktuelle konflikten Tilsynet vurderer det slik at klager i dette tilfellet ikke vil være fornøyd før tilsynet pålegger fjerning av kameraanlegget Det er imidlertid ikke noe tilsynet kan pålegge med hjemmel i personopplysningsloven Dersom kameraene er uvirksomme eller er innstilt slik at de bare filmer overvåkerens egen eiendom vil ikke personopplysningsloven i det hele tatt komme til anvendelse Det er også lagt vekt på om en kontroll er egnet til å opplyse saken Tilsynet kan pålegge den som antas å være ansvarlig for overvåkingen å gjøre rede for de faktiske omstendighetene rundt denne jf 44 første ledd I dette tilfellet oppfatter tilsynet at partene er uenige om hvorvidt kameraene fanger opp mer enn en uvesentlig del av overvåkerens egen eiendom og at forklaringene trolig vil stå ord mot ord Dersom det ikke er mulig å opplyse saken ved den kontrollertes medvirkning kan tilsynet gjennomføre stedlige kontroller der hvor overvåkingen faktisk finner sted jf 44 annet ledd Når overvåkningen skjer i et privat hjem slik tilfellet er her vil en stedlig kontroll komme i klar konflikt med den kontrollertes rett til privatliv Når det i tillegg er uklart hvorvidt det overhode skjer en behandling som faller innenfor lovens virkeområde mener tilsynet at en stedlig kontroll i et privat hjem ikke er et forholdsmessig tiltak 5 6 3 Forholdsmessig ressursbruk hensynet til likebehandling Datatilsynet ser en sterk vekst i antall henvendelser som gjelder kameraovervåking i regi av privatpersoner Det stilles gjerne spørsmål ved nettopp om overvåkingen går ut over overvåkerens private grunn og om det i så fall er tillatt Datatilsynet har ikke kapasitet til å gjennomføre kontroll i alle disse sakene og det har derfor etablert en praksis med å gjennomføre kontroll i slike saker bare når spesielle forhold tilsier det I denne saken kan tilsynet ikke se at det foreligger slike forhold Tvert imot mener tilsynet at en forvaltningssak ikke er godt egnet til å løse den aktuelle konflikten jf over Å iverksette en kontrollsak i dette tilfellet vil derfor ikke innebære en forholdsmessig ressursbruk 5 6 4 Klagers øvrige muligheter til å ivareta egne rettigheter Datatilsynet har lagt vekt på at privatpersoners kameraovervåking kan angripes både straffeprosessuelt og sivilprosessuelt av de personer som får sitt privatliv krenket Det vises til at personopplysningsloven har bestemmelser om erstatning og straff jf dennes 48 og 49 Også straffeloven inneholder bestemmelser til

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2013_25.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  klagen Klagen ble krevd realitetsbehandlet Datatilsynet avviste klagen for andre gang Datatilsynets avvisningsvedtak ble påklaget etter forvaltningslovens 2 tredje ledd Klager anfører at det følger av dette at det er Datatilsynets avvisningsvedtak som er forelagt Personvernnemnda for behandling og avgjørelse Det medfører følgelig ikke riktighet når Datatilsynet i sitt oversendingsbrev til Personvernnemnda skriver at Saken reiser spørsmål om hvorvidt foreldre til barn i alderen 15 til 18 år har rett til innsyn i personopplysninger om barnet uten at barnet selv ønsker dette Videre ville Datatilsynets foran siterte saksbeskrivelse heller ikke medført riktighet om herværende klagesak skulle vært forelagt nemnda for behandling av hovedklagen til Datatilsynet da saken aldri har reist det spørsmålet Datatilsynet påstår Det følger av foranstående at Datatilsynets avvisningsvedtak prinsipalt må anses som en juridisk nullitet uten rettsvirkning subsidiært oppheves som ugyldig og saken sendes tilbake til Datatilsynet realitetsbehandling eller ny behandling av hoved klagen Dersom nemnda i stedet for å behandle klagen over avvisningsvedtaket skulle velge å ville realitetsbehandle hovedklagen ber klager om å få beskjed om dette og gitt anledning til å inngi merknader til denne delen av saken 5 Datatilsynets vurdering Datatilsynet forklarte klager at personopplysninger som utgangspunkt skal behandles konfidensielt og at dette også gjelder overfor foreldrene med mindre de utøver innsynsretten på vegne av barna Datatilsynet har lagt til grunn at barn som går på videregående skole og følgelig er over 15 år utøver innsynsretten på egne vegne Dette begrunner tilsynet med at barn selv om de er umyndige har krav på vern av sin private sfære og at innsynsretten derfor praktiseres på egen hånd Dette standpunktet har tilsynet inntatt ut fra en helhetlig vurdering av hvilke andre rettigheter barn oppnår i samme alderssegment Tilsynet viser til barneloven 30 33 vergemålsloven kapittel 3 barnevernloven 6 3 pasient og brukerrettighetsloven 5 l jf 3 4 og 6 5 samt straffeloven 46 Datatilsynet presiserte overfor klager at tilsynets standpunkt ikke er til hinder for at foreldrene kan utøve innsynsretten på vegne av barna hvis barna selv ønsker dette Klager har anført at innsynsrett i dataloggen er nødvendig for at foreldre skal kunne ivareta sine barns interesser Tilsynet har i den sammenheng vist til at foreldrenes rett til informasjon om barnas skolegang følger av opplæringsloven med tilhørende forskrifter Tilsynet oppfatter forskriftene til opplæringsloven som uttømmende når det gjelder å regulere plikten skolen har til å informere foreldre Tilsynet mener derfor at klager ikke har rett til innsyn med den begrunnelsen Som et utgangspunkt må det legges til grunn at foreldre foresatte kan utøve innsynsretten på vegne av mindre barn Etter hvert som barna blir eldre skal det imidlertid i økende grad tas hensyn til barnas personverninteresser og behov for privatliv For avklaring av hvordan denne gradvise overgangen skal foregå er barneloven relevant rettskilde Barneloven fastslår at foreldre skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med alderen jf barnelovens 33 Når barnet har fylt 7 år skal det få si sin mening før foreldrene tar en avgjørelse som gjelder barnets personlige forhold og når barnet har fylt 12

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2014_05.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive •