archive-no.com » NO » P » PERSONVERNNEMNDA.NO

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Personvernnemnda
  fra fortauet 4 Klagers anførsler Klager anfører at det ikke er kameraovervåkningen av beboerens terrasse som er sakens kjerne Han viser til at det tidligere var montert kameraer på rekkverket av terrassen og at disse pekte ut mot gaten Dette ble varslet til politiet som sørget for at beboeren flyttet kameraene På den bakgrunn antar klager at også dagens kameraløsning er ment å fange opp offentlig rom Klager oppfordrer Datatilsynet til å foreta stedlig tilsyn for å kontrollere om kameraene fanger opp området utenfor beboerens terrasse slik som fortau og offentlig vei Klager har opplevd at Datatilsynet viser til at innsendte bilder ikke godt nok dokumenterer hvorvidt kameraovervåkingen faktisk går utover beboerens egen terrasse I den anledning er det vedlagt nye bilder for å tydeliggjøre at de fire videokameraene er plassert i vinkler som klart går langt utover beboers egen eiendom og terrasse Det er beklagelig at innsendt bildemateriale i første omgang ikke var av god nok kvalitet for Datatilsynet men klager var av den oppfatning at dersom det eventuelt var tvil så var det Datatilsynets mandat å undersøke dette ytterligere Det har ikke blitt foretatt en stedlig kontroll og dette begrunnes med at overvåkingen antakelig faller utenfor personopplysninglovens virkeområde Klager anfører at dersom det er usikkert hvorvidt kameraene overvåker offentlig vei og område samt tilfeldige forbipasserende det er også parkeringsplass park og bibliotek i samme område så burde det være behov for stedlig kontroll Slik det ser ut fra gateplan så virker det både voldsomt med fire kameraer på en liten terrasse samt at de med meget stor sannsynlighet overvåker store deler av det offentlige rom Dersom kameraene var rettet mot inngangsdør terrasse ville det vært en annen sak men i dette tilfellet er de altså plassert på måter og i vinkler som dekker områder som beboer ikke har hjemmel til å overvåke Klager ber om at saken tas opp til ny vurdering med bakgrunn i de nye bilder Dersom det er likevel er tvil om rekkevidden av overvåkingen bes det om at rette instans foretar en stedlig kontroll for å sikre faktum i saken og ikke basere sin vurdering utfra en antakelse om at nevnte kameraer er montert med hensikt i kun å dokumentere eventuelle innbrudd fra gateplan via terrasse Klager opplyser at dette er en høy første etasje så et eventuelt innbrudd vil ikke være mulig å gjennomføre uten stige eller annet hjelpemiddel for å nå opp til boligen 5 Datatilsynets vurdering Kameraovervåkning av privat bolig med tilstøtende hage terrasse og lignende er som utgangspunkt unntatt fra personopplysningslovens virkeområde jf 3 Det kan være motsatt i de tilfeller hvor en beboer overvåker naboens hage felles adkomstvei offentlig sted eller lignende Datatilsynet har ut fra bildene som er blitt oversendt vurdert saken slik at kameraene antakelig bare fanger opp beboerens terrasse eventuelt slik at en liten del av bildeutsnittet viser offentlig fortau Tilsynets antakelse er at kameraene skal forebygge og dokumentere eventuelle innbrudd fra gateplan via terrassen og at det ut fra dette formålet er selve terrassen som

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2014_06.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Personvernnemnda
  tilstander innen ulike fagområder fremskaffe og overvåke data om sikkerhet bivirkninger adverse reactions ved bruk av biologiske legemidler fremskaffe data som kan brukes til å kvalitetssikre og forbedre bruken av biologiske legemidler sett i relasjon til nasjonale retningslinjer der slike er etablert evaluere kostnad nytte forhold ved bruk av biologiske legemidler bidra til forskning og kvalitetsutvikling bl a gjennom koblinger mot andre nasjonale og internasjonale registre 5 2 2 Registerform NOKBIL skal være et avidentifisert nasjonalt register NOKBIL skal organiseres som et fellesregister i samsvar med føringer gitt i Nasjonalt Helseregisterprosjekt NOKBIL er basisregisteret i dette fellesregisteret og kvalitetsregistre fra ulike fagområder skal integreres med basisregisteret NOKBIL skal baseres på skriftlig samtykke fra den enkelte pasient Registerløsningen for basisregisteret organiseres med lokale registreringsenheter ved hvert helseforetak som så overfører informasjon til en sentral landsdekkende server hvor nasjonale registerdata blir akkumulert Oversikten over aktuelle registre som skal integreres i fellesregistermodellen er tentative og omhandler derfor også registre som ennå ikke er opprettet eller besluttet opprettet De aktuelle registrene som skal tilkobles NOKBIL skal anses som selvstendige kvalitetsregistre med egne databehandlingsansvarlige enheter 5 2 3 Følgende kvalitetsregistre er delregistre i fellesregisteret NOKBIL Disse kvalitetsregistre er en del av NOKBIL Norsk MS register biobank opprettet i 1998 Haukeland Norsk Barnerevmaregister NOBAREV under etablering med antatt databehandlingsansvar ved OUS Norsk artrittregister NorArtritt under etablering med antatt databehandlingsansvar ved Haukeland Norsk vaskulitt og bindevevsregister forslag om etablering ikke avklart databehandlingsansvar Norsk kvalitetsregister for inflammatorisk hudsykdom under utvikling ikke avklart databehandlingsansvar Norsk kvalitetsregister for inflammatoriske tarmsykdommer IBDNOR er under etablering ikke avklart databehandlingsansvar Norsk nefrologisk register diskuteres å opprette Norsk kvalitetsregister for inflammatoriske øye og orbitasykdommer diskuteres for mulig etablering 5 2 4 Samtykket Samtykket innhentes ved det enkelte helseforetak og eller avtalespesialist som gir helsehjelp til pasienter som mottar behandling med forhåndsdefinerte biologiske legemidler og ved forhåndsdefinert relevant diagnose Intensjonen er at alle pasienter som behandles med biologiske legemidler innenfor de definerte diagnosegruppene skal inkluderes Pasienter som ikke samtykker skal ikke inkluderes og hvis pasienten flytter ut av landet eller trekker sitt samtykke stanser videre oppfølging i registeret Samtykket omfatter også innhenting av opplysninger fra pasientjournal samt koblinger mot nasjonale helseregistre personopplysninger fra FD trygd SSB skattedatabasen befolkningsundersøkelser og biobanker herunder 4 utenlandske registre Koblingene skal primært benyttes for forskningsformål Det gis omfattende informasjon i samtykkeskjemaet som pasienten skal undertegne Samtykket er bredt og gjøres betinget av at aktuelle forskningsprosjektene er godkjent av aktuelle myndigheter 5 2 5 Varighet Registeret skal være permanent 5 2 6 Databehandleransvar St Olavs Hospital er databehandlingsansvarlig for NOKBIL og det enkelte helseforetak er databehandlingsansvarlig for sin lokale registreringsenhet som skal overføre opplysninger til NOKBIL 5 2 7 Variablene Innholdet i variablene i NOKBIL skal være et meningsfullt minste felles multiplum av variabler ved aktuelle diagnoser innen relevante fagområder Disse variablene skal derfor gjenfinnes i de tilkoblede faglige kvalitetsregistrene Variablene består av administrative data for pålogging pasientens fødselsnummer og kommunetilhørighet utdanning mykestatus og vekt ICD I0 og diagnosetidspunkt komorbide tilstander medikamentopplysninger opplysninger om tidligere behandling med biologiske legemidler og andre legemidler som brukes samtidig helserelatert livskvalitet EQ SD SL som registreres via webserver fra EuroQol registrering av uønskede medisinske hendelser og bivirkninger av behandlingen oppfølgingsvariabler justeringer av data i forbindelse med endringer Registrering og justering av data i registeret for å sikre korrekt kvalitet på opplysningene vil foregå i tett samarbeid med pasienten i tilknytning til pasientkonsultasjoner 5 2 8 Aktuelle koblinger med andre registre og befolkningsundersøkelser For de formål NOKBIL skal betjene kan det innhentes data fra følgende registre ved kobling Medisinsk Fødselsregister Dødsårsaksregisteret Kreftregisteret Reseptregisteret Norsk hjerteinfarktregister Norsk Pasientregister FD Trygd Forsvarets helseregister Skattedirektoratets databaser Registre i Statistisk sentralbyrå Nasjonalt Hjerte og karregister Tuberkuloseregisteret Nyrebiopsiregisteret Nasjonalt register for leddproteser REVNATUS revmatiske sykdommer hos gravide nyfødtperioden HUNT med biobank Tromsøundersøkelsen med biobank HUSK HUBRO OPPHED CONOR databasen Regional forskningsbiobank Midt Norge MSIS Følgende registre i andre land DANBIO Dansk revmatologisk biologisk legemiddelregister ARTIS Svensk revmatologisk biologisk legemiddelregister BSRBR Britisk revmatologisk biologisk legemiddelregister EQ 5D 5L helserelatert livskvalitet som registreres via webserver fra EuroQol og hvor opplysningene skal overføres avidentifisert til USA Begrunnelse for kobling med de nevnte registrene er å sikre kvalitet i registeret samt muligheter for solid datagrunnlag for kvalitetsstudier og forskningsprosjekter 5 2 9 Om organisering informasjonssikkerhet og bruk av registeret NOKBIL skal benytte Medisinsk Registreringssystem MRS og det er vedlagt fyldig informasjon om informasjonssikkerhet herunder risikovurdering av systemet Det er derfor ikke ivaretakelse av informasjonssikkerhet som danner grunnlag for Datatilsynets avslag på søknaden 5 3 Datatilsynets behandling av klagen Denne saken er av prinsipiell betydning for når helseregisterlovens spesielle bestemmelser om opprettelse av nasjonale helseregistre kommer til anvendelse og om og eventuelt når konsesjon er et egnet rettslig grunnlag for slike registre Vurderingene av krav til rettslig grunnlag for registeret var avgjørende for Datatilsynets vedtak om å avslå søknaden Datatilsynet begrenser derfor behandlingen av klagen til behandling av det rettslige grunnlaget for registeret Det rettslige grunnlaget for å behandle helseopplysninger elektronisk og å opprette helseregistre følger av helseregisterloven Det rettslige grunnlaget for å opprette nasjonale helseregistre for andre formål enn helsehjelp er først og fremst regulert i helseregisterloven 8 Subsidiært kan helseregisterloven 5 med henvisning til konsesjonsregulering i medhold av personopplysningsloven anvendes for visse typer midlertidige registre Lovforarbeidene definerer enkelte prinsipper for hvilke forhold ved et register som krever forskrift eller konsesjon Både Regjeringens lovproposisjon Ot prp nr 5 1999 2000 og Stortingets komiteinnstilling Innst O nr 62 2000 2001 må legges til grunn for en fortolkning fordi Stortinget vedtok relativt omfattende endringer av regjeringens opprinnelige lovforslag I Ot prp nr 5 1999 2000 s 91 omtales hjemmelen for å opprette sentrale helseregistre i medhold av lovforslagets 8 Bestemmelsen er ment å styrke hjemmelsgrunnlaget for behandling i store landsomfattende helseregistre og at bestemmelsen også er ment å omfatte kvalitetsregistre selv om disse ofte vil være mindre hva angår antall registrerte På side 92 i samme proposisjon uttaler departementet at sykdomsregistre og kvalitetsregistre som omfatter flere diagnosegrupper over hele befolkningen bør reguleres i forskrift av Kongen i statsråd Mindre omfattende helseregistre som avdekker en ikke spesielt sensitiv

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2013_28.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  grunnlag og kunne ikke baseres på opprinnelige samtykker som overhodet ikke omfattet overføring til utlandet Nemnda antar at tilsvarende situasjoner kan oppstå og at avgjørelsen om Farmers Biobank kan få betydning i senere saker I øvrig synes det som om personvern får stadig mer fokus i samfunnet og det er et stort press på Datatilsynets ressurser til å rådgi og å behandle henvendelser I PVN 2013 18 hadde en beboer i et sameie montert et skilt med videoovervåking på fellesarealet Det ble omstridt i sameiet om dette var lov eller ikke Datatilsynet ble kontaktet og ga råd men dro ikke på stedlig tilsyn Personvernnemnda kom til at Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 og veiledningsplikt etter forvaltningsloven 11 Saken var blitt utredet på en tilfredsstillende måte og det var ikke grunnlag for å kritisere Datatilsynets saksbehandling Det må antas at det vil komme flere saker om bruk av Datatilsynets ressurser men disse må avgjøres på konkret grunnlag 3 Medlemmer Personvernnemnda har syv medlemmer som blir oppnevnt for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år Personvernnemndas leder og nestleder oppnevnes av Stortinget mens de øvrige medlemmer oppnevnes av Kongen Personvernnemnda besto i 2013 av følgende personer Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk leder Arve Føyen nestleder Ørnulf Rasmussen Ann Rudinow Sætnan Gisle Hannemyr Marta Ebbing Nina Melsom Alle medlemmer har personlige vararepresentanter Olav Torvund vara for leder Ingvild Hanssen Bauer vara for nestleder Michal Wiik Johansen Audhild Gregoriusdotter Rotevatn Torgeir Waterhouse Anne Forus Hans Marius Graasvold 4 Andre organisatoriske forhold Sekretariatet til Personvernnemnda består av advokat Tonje Røste Gulliksen som er ansatt som seniorrådgiver i KMD Sekretæren leier et kontor i Sandefjord der hun bor men reiser jevnlig til Oslo i forbindelse med nemndas arbeid og møter Personvernnemnda avholder sine møter i Oslo Personvernnemnda har egen hjemmeside www personvernnemnda no hvor man finner informasjon om nemndas medlemmer og hvor alle vedtak er publisert i sin helhet Hjemmesiden har lenke fra Datatilsynets hjemmeside og lenker til personvernrelatert materiale tilgjengelig på Internettet Personvernnemndas vedtak publiseres også i en egen database hos Lovdata hvor det er lenket til det øvrige materialet 5 Møter og konferanser 2013 Personvernnemnda har i 2013 hatt i alt 12 møter Møtene ble i hovedsak nyttet til å behandle klagesaker men også administrative forhold er blitt behandlet I tillegg til nemndsmøter har det vært forberedende møter med sekretariatet og leder Personvernnemnda ytet økonomisk støtte til Personvernkonferansen 2013 som ble arrangert av Senter for rettsinformatikk SERI Universitetet i Oslo på Bristol den 6 desember 2013 med tema Etterretning og overvåking ut av skyggen med bakgrunn i Snowden avsløringene Konferansen tok for seg spørsmål om utenlandsk etterretning og personvern 6 Saksbehandlingstid restanser En sak blir i gjennomsnitt ferdigbehandlet i løpet av fire fem måneder De mest komplekse sakene blant annet PVN 2013 01 RMI og de seks GE sakene har nemnda imidlertid arbeidet med i en rekke nemndsmøter i 2013 Personvernnemnda hadde 14 ubehandlede saker ved årets slutt 7 Hvilke parter klager til nemnda Personvernnemnda behandler klager fra privatpersoner bedrifter statlige kommunale og fylkeskommunale organer Av de 14 sakene nemnda avgjorde i 2013 var det seks klager fra privatpersoner resten av sakene var klaget inn av ulike bedrifter og statlige organer helseforetak 8 Klagesaksbehandling statistikk og viktige saker Personvernnemnda mottok i 2013 totalt 28 klagesaker Av disse var 14 ferdigbehandlet ved utgangen av året Oversikt over vedtakene samt vedtakene i sin helhet er publisert på Personvernnemndas hjemmesider I tillegg er vedtakene som nevnt publisert i egen database hos Lovdata Saksmengden har vært stor Flere av sakene har vært prinsipielle jf punkt 2 over om tendenser Også i 2013 har omfangsrike saker medført arbeid for medlemmene ut over de tilmålte fire timers forberedelse til hvert møte Nemnda avholdt et ekstra møte i juni for å ferdigstille saker før sommeren 9 Fullstendig oversikt over saker som ble behandlet i 2013 Følgende saker ble ferdigbehandlet i 2013 PVN 2013 01 RMI Klage på Datatilsynets vedtak om pålegg mot Folkehelseinstituttet vedrørende sletting av personopplysninger fra oppdragsvirksomheten RMI internkontroll og informasjonssikkerhet Klage på Datatilsynets vedtak om pålegg mot Folkehelseinstituttet vedrørende sletting av personopplysninger fra oppdragsvirksomheten Nemnda var enig med Datatilsynet og opprettholdt påleggene Folkehelseinstituttet må ha databehandleravtaler og må bringe til opphør behandlinger av personopplysninger som går ut over hva instituttet har rettslig grunnlag for i straffeprosessloven PVN 2013 02 Tysnes kommune Klage på Datatilsynets omgjøringsvedtak i sak vedrørende sletting av opplysninger i journalnotat Klage på Datatilsynets omgjøringsvedtak i sak vedrørende sletting av opplysninger i journalnotat Klagen ble tatt til følge Opplysningene skal slettes etter personopplysningsloven 28 første ledd PVN 2013 03 GullAdam Klage på Datatilsynets varslede vedtak om at overvåking av den del av forretningens lokaler som kun var tilgjengelige for ansatte måtte opphøre Klage på Datatilsynets vedtak om at overvåking av den del av forretningens lokaler som kun var tilgjengelige for ansatte måtte opphøre Personvernnemnda vurderte om kameraovervåkningen var i samsvar med personopplysningsloven 38 som krever særskilt behov Butikken er delt i tre soner et kundeareal et midtareal og et pauseareal Det er kun de to førstnevnte arealene som er kameraovervåket Formålet med overvåkningen er å hindre eller enklere oppklare innbrudd og ran samt å overvåke verdiene i lokalet Nemnda kom etter en helhetsvurdering til at den beskrevne overvåking var i samsvar med personopplysningsloven 38 og la vekt på at det dreier det seg om mindre gjenstander av stor verdi pauserommet blir ikke overvåket og de ansatte ble informert om kameraovervåkingen før ansettelsen PVN 2013 04 HUNT Klage på Datatilsynets delvise avslag på konsesjonsforlengelse med krav at informert samtykke innhentes fra deltakerne i HUNT2 Klage på Datatilsynets delvise avslag på forlengelse av konsesjon Datatilsynet ga forlengelse av konsesjonen under forutsetning av at informert samtykke innhentes fra deltakerne i HUNT 2 Personvernnemnda kom til at samtykket omfattet den ønskede kobling med Reseptregisteret PVN 2013 05 Diakonhjemmet sykehus Klage på Datatilsynets pålegg om å informere de berørte identifiserte pasientene uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørs fjerntilgang Det skjedde en uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom virksomhetens tilknytning til leverandøren GE Datatilsynet påla Diakonhjemmet sykehus å

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2013_arsmeld.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  å forstå reglene på området Personvernnemnda kom til at Datatilsynet hadde oppfylt sin veiledningsplikt etter forvaltningsloven 11 PVN 2014 05 Innsynsrett for foreldre i skolens aktivitetslogg uten barnets medvirkning Personvernnemnda kom til at saken må sendes tilbake til Datatilsynet slik at tilsynet kan fatte et realitetsvedtak i samsvar med det tilsynet i realiteten har konkludert med PVN 2014 04 Post i butikk For så vidt gjaldt spørsmålet om behandlingsansvar for

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2014.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  folkeregisterloven og folkeregisterforskriften Folkeregisterloven er lex specialis Klager ble veiledet og oppfordret til å klage sin sak til de rette myndigheter Det har klager også gjort Personvernnemnda finner at Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt og veiledningsplikt etter forvaltningsloven i denne saken PVN 2013 15 Oslo universitetssykehus SPCG 7 SFUO 3 studien langtidsoppfølging ved registerkobling I samtykkeskjemaet har pasientene samtykket til gjennomgang av pasientjournalen men klager ønsket en mer strukturert innhenting av oppfølgningsdata ved kobling med flere helseregistre deriblant Reseptregisteret Det er imidlertid et forbud mot samtidig tilgang i reseptregisterforskriften 4 1 Forbudet gjør det ulovlig å omgjøre et pseudonymt register til å bli et personidentifiserbart register Dette betyr at Datatilsynet ikke kan gi konsesjon til slik kobling med mindre koblingen er pseudonymisert eller den registrerte samtykker Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vedtak i denne saken PVN 2013 14 Farmers biobank Personvernnemnda kom til at det opprinnelige samtykket også omfatter slik forskning som det nå søkes om Den foreliggende informasjon og samtykkegrunnlaget dekker imidlertid ikke en overføring til utlandet PVN 2013 13 Gjenåpning av OBOS sak Nemnda konkluderte med at en lagmannsrettsdom av 11 2 2013 ga klageren en legitim interesse i å få bragt på det rene hvorvidt de aktuelle dokumenter foreligger hos OBOS eller hos Advokatkontoret i OBOS Nemnda kom til at klagers sak ikke ble tilfredsstillende utredet av Datatilsynet Saken sendes tilbake til Datatilsynet for ny behandling jf forvaltningsloven 35 jf 41 PVN 2013 12 Curato Røntgen Det skjedde en uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom virksomhetens tilknytning til leverandøren GE Datatilsynet påla virksomheten å informere de berørte identifiserte pasientene om hendelsen i samsvar med helseregisterlovens 23 første ledd nr 5 Personvernnemnda kom til at en varslingsplikt ved utilsiktet utlevering ikke følger direkte av lovens ordlyd jf helseregisterloven 23 nr 3 og 5 jf personopplysningsloven 19 bokstav c og e Forvaltningen trenger en lovhjemmel for å gi pålegg jf legalitetsprinsippet Spørsmålet var derfor om man kan foreta en utvidende tolkning for å pålegge en slik varslingsplikt Nemnda vurderte reelle hensyn i lys av tidligere Høyesterettsdommer og nemndas flertall konkluderte med at det i denne saken forelå rettslig grunnlag for å pålegge sykehuset en informasjonsplikt Dissens PVN 2013 11 Oslo universitetssykehus Det skjedde en uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom virksomhetens tilknytning til leverandøren GE Datatilsynet påla virksomheten å informere de berørte identifiserte pasientene om hendelsen i samsvar med helseregisterlovens 23 første ledd nr 5 Personvernnemnda kom til at en varslingsplikt ved utilsiktet utlevering ikke følger direkte av lovens ordlyd jf helseregisterloven 23 nr 3 og 5 jf personopplysningsloven 19 bokstav c og e Forvaltningen trenger en lovhjemmel for å gi pålegg jf legalitetsprinsippet Spørsmålet var derfor om man kan foreta en utvidende tolkning for å pålegge en slik varslingsplikt Nemnda vurderte reelle hensyn i lys av tidligere Høyesterettsdommer og nemndas flertall konkluderte med at det i denne saken forelå rettslig grunnlag for å pålegge sykehuset en informasjonsplikt Dissens PVN 2013 10 Helse Stavanger Det skjedde en uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom virksomhetens tilknytning til leverandøren GE Datatilsynet påla virksomheten å

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2013.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  Folkehelseinstituttet ønsker å hente et begrenset antall variabler for et utvalg inneliggende pasienter og å importere informasjonen til Reseptregisterets database Personvernnemnda kom til at reseptregisteret bare kan inneholde opplysninger som direkte eller indirekte fremkommer av reseptene og rekvisisjonene Testen ville derfor innebære derfor en utvidelse som ikke kan gjennomføres med mindre reseptregisterforskriften endres Klagen ble ikke tatt til følge PVN 2012 08 Klage på Datatilsynets avgjørelse om å avslutte sak som omhandlet krav om sletting av dokumenter i elevmappe Nemnda tok utgangspunkt i at den behandlingsansvarlige ikke skal lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen jf 28 Videre oppbevaring kan imidlertid skje dersom det er hjemmel i arkivloven Sletting kan likevel finne sted dersom vilkårene i personopplysningsloven 28 tredje ledd er oppfylt Nemnda uttrykte forståelse for at klager finner saken vanskelig og belastende Etter nemndas syn kunne imidlertid ikke opplysningene karakteriseres som sterkt belastende objektivt sett Nemnda var derfor enig med Datatilsynet i at vilkårene i personopplysningsloven 28 tredje ledd ikke var oppfylt PVN 2012 07 Klage på Datatilsynets standardkonsesjon til å behandle personopplysninger i kredittopplysningsvirksomhet Klagen ble delvis tatt til følge ved at konsesjonen utvides til å omfatte to av de fire påklagede punkter det vil si slik at klager kan registrere hjemmel til fast eiendom og antall rettidig betalte fakturaer PVN 2012 06 Teletopia Klage på Datatilsynets pålegg om utlevering av opplysninger og på Datatilsynets publisering av foreløpig rapport hvor administrerende direktør navngis Personvernnemnda vurderte først klagen over pålegget fra Datatilsynet Datatilsynet ba om svar på fem spørsmål i pålegget Klager påklaget pålegget fordi klager oppfatter spørsmålene som mobbing og trakassering som følge av sakens omstendigheter Personvernnemnda påpekte at klageadgangen over pålegget følger av forvaltningsloven 14 Pålegget kan påklages dersom parten mener at han ikke har plikt til å gi opplysningene eller lovlig adgang til å gi opplysningene Klagegrunnene er uttømmende angitt i 14 og klager har således ikke et rettskrav på å få overprøvd hensiktsmessigheten eller rimeligheten av vedtaket selv om klageorganet har adgang til å prøve også den siden av saken De klagegrunner klager har anført er ikke klagegrunner etter forvaltningsloven 14 og således ikke klagegrunner som klager har rettskrav på å få prøvd Etter nemndas syn var påleggets innhold i denne saken klart innenfor det Datatilsynet har hjemmel til å kreve for å kunne utføre sine oppgaver i samsvar med personopplysningsloven 42 Opplysningene er av den type opplysninger Teletopia plikter å oppgi etter 44 og Teletopia har også lovlig adgang til å gi opplysningene Personvernnemnda gikk så over til å vurdere klagen over at selskapets direktør er navngitt i den foreløpige rapporten og at den foreløpige rapporten ble tilgjengeliggjort via OEP Personvernnemnda var enig med klager i at Datatilsynet har ordlagt seg noe upresist i den foreløpige rapporten Et pålegg skal rettes mot foretaket ikke mot styreleder eller daglig leder Det er den juridiske enheten som er pliktsubjektet etter personopplysningsloven Det er riktig at direktøren representerer selskapet og at han deltok under tilsynet men pålegg og eventuelt kritikk

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2012.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  rettslig grunnlag for å begrense anvendelsen av 6 til grensepasseringstidspunktet eller til utførelsen av en fysisk kontroll som omhandlet i tolloven 13 1 PVN 2011 08 Klage på Datatilsynets kontroll vedrørende opplysninger og karakteristikker om klager registrert i kommunalt register Saken dreide seg opprinnelig om en påstand om at det var registrert feilaktige opplysninger om klageren i Arendal kommunes registre at klager ikke hadde fått tilstrekkelig innsyn i dokumentene at tilgangsstyringen til registeret ikke var tilstrekkelig og at kommunen ikke hadde beklaget forholdet på tilstrekkelig måte overfor klager Personvernnemnda sendte saken tilbake til Datatilsynet slik at det kunne gjennomføres tilsyn hos kommunen Tilsyn stedlig kontroll ble gjennomført Klager har påklaget kontrollen Personvernnemnda er av den oppfatning at tilsynet har avdekket at tilgangskontrollen er i samsvar med regelverk samt at opplysninger og karakteristikker av klageren er blitt rettet ved supplering på adekvat måte Personvernnemnda er kommet til at Datatilsynets behandling har vært utført i samsvar med forvaltningsloven 17 PVN 2011 07 Tilgang til fellesregister Gerica Datatilsynet og klager er enige om helseregisterloven 13 er til hinder for at Oslo kommune kan gi private virksomheter tilgang til kommunens helseregistre Klager mener dog at Datatilsynets vedtak lider av saksbehandlingsfeil Oslo kommune mener at alvorlighetsgraden av manglende etterkommelse av lovens bokstav i helseregisterloven 13 ikke står i forhold til omfanget og alvorlighetsgraden av konsekvensene av vedtaket Personvernnemnda har vurdert saken og er kommet til at helseregisterloven må legges til grunn Nemnda har ingen hjemmel til å dispensere fra loven Datatilsynets vedtak opprettholdes PVN 2011 06 Klage på Datatilsynets vedtak om manglende behandlingsgrunnlag for screening innen ConocoPhillips konsernet Personvernnemnda opphevet vedtaket Etter nemndas syn er dette tale om lovlig innsamlede opplysninger i Norge som lovlig overføres til USA med hjemmel i 30 bokstavene c og f Når de registrerte opplysningene er legalt overført til USA er det deretter amerikansk lov som regulerer de krav som stilles til behandlingen der Opplysningene kan i USA brukes til andre formål enn det de opprinnelig ble samlet inn for dersom det finnes hjemmel for slik bruk etter amerikansk rett PVN 2011 05 Antidopingprogram konsesjon Klage på Datatilsynets standardkonsesjon for å behandle personopplysninger i antidopingprogram ved treningssentre Klagen er begrunnet i at konsesjonen i praksis godkjenner avtalevilkårene om dopingtest som er vurdert av Markedsrådet Forbrukerombudet til å være i strid med markedsføringsloven og at en slik vurdering av vilkårene faller utenfor Datatilsynets ansvarsområde Klager anfører videre at han som fastlege kan komme i den situasjon at han må skrive legeerklæringer vedrørende medikamentbruk for at pasienten skal kunne opprettholde sitt kundeforhold til treningssenteret Personvernnemnda kommenterte at selve avtalevilkårenes rimelighet hører under Forbrukerombudet og Markedsrådet og kan eventuelt påklages dit Etter Personvernnemndas oppfatning var dette ikke sakens tvistepunkt Saken gjaldt en klage på Datatilsynets standardkonsesjon utstedt med hjemmel i personopplysningsloven 46 fjerde ledd jf 9 tredje ledd Personvernnemnda var etter en totalvurdering av saken enig i Datatilsynets vurdering og vedtak Personvernnemnda la vekt på at dopingbruk har store både samfunnsmessige og individmessige konsekvenser og at viktige samfunnsinteresser tilsier at antidopingarbeid ivaretas også

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2011.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  derfor samtykke fra foresatte for å delta i en slik undersøkelse som ikke er anonym Foreldresamtykket må være aktivt Når kravet til samtykke er at det skal være utrykkelig er det bare det aktive samtykket som kan godtas jf personopplysningsloven 2 nr 7 Personvernnemnda har også vurdert informasjonssikkerhetsspørsmålet og finner ikke grunnlag for å endre på Datatilsynets vedtak PVN 2010 08 Fjellinjen Klage på Datatilsynets pålegg om sletting av passeringsdata Saken gjelder spørsmålet om hvor lenge passeringsdata skal oppbevares hos bompengeselskapet for så vidt gjelder kunder som med etterskuddsbasert fakturering Datatilsynet har pålagt klager å slette slike passeringsdata innen fem måneder etter passeringstidspunktet jf personopplysningsloven 28 Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse i saken og konkluderer med at passeringsdata angivelse av parter tid og sted for levering vederlag etc skal oppbevares i 10 år med henvisning til bokføringsregelverket Personvernnemnda sluttet seg til Skattedirektoratets konklusjon og begrunnelsen for denne PVN 2010 07 E 18 Vestfold Klage på Datatilsynets pålegg om sletting av passeringsdata Saken gjelder spørsmålet om hvor lenge passeringsdata skal oppbevares hos bompengeselskapet for så vidt gjelder kunder som har forskuddsbetalt konto Datatilsynet har pålagt klager å slette slike passeringsdata innen en måned etter passeringstidspunktet jf personopplysningsloven 28 Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse i saken og konkluderer med at passeringsdata angivelse av parter tid og sted for levering vederlag etc skal oppbevares i 10 år med henvisning til bokføringsregelverket Personvernnemnda sluttet seg til Skattedirektoratets konklusjon og begrunnelsen for denne PVN 2010 06 Anmodning om omgjøring av konsesjonsvilkår som er omhandlet i PVN 2004 08 pkt 6 4 som gjelder for behandling av personopplysninger i forsikringsvirksomhet slik at det blir tillatt å foreta kredittvurdering som ledd i risikovurderingen Etter en grundig analyse av aktuarrapporten er nemnda ikke enig i at dette beviser selskapenes påstand om at data om betalingsanmerkninger ville gi signifikant bedring av risikomodellen til selskapene Klagernes påstand viser dessuten en misforståelse av KLP og Utleiermegleren sakene Personvernnemnda kan ikke se at rettstilstanden er endret slik klager anfører Etter nemndas syn er dette dessuten en annen bruk av kredittopplysninger ikke for kredittvurdering som i KLP saken og Utleiemegleren saken men for å prise en tjeneste Nemnda har tatt saken til vurdering men kan ikke se at det gjør seg gjeldende hensyn som burde tilsi en omgjøring av vedtaket PVN 2010 05 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak vedrørende saklig behov for kredittvurdering Klager mente at det ikke vil være saklig behov for kredittvurdering ved opprettelse av inkassosak på lave beløp Nemnda var enig med Datatilsynet Det avgjørende for nemnda var at det foreligger en bransjenorm som fastslår at man som hovedregel kan kredittvurdere ved registrering av nytt inkassokrav Årsaken til kredittvurderingen på dette punktet er at man skal vurdere om kreditor kan bør velge å ikke fortsette saken Etter nemndas syn foreligger det da saklig behov nærmest uavhengig av beløpets størrelse PVN 2010 04 Klage på Datatilsynets vedtak om saklig behov ved kredittvurdering Klager anførte at det påståtte erstatningskravet ikke var den reelle grunnen til at advokaten foretok kredittvurdering av ham Klager mente

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2010.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive