archive-no.com » NO » P » PERSONVERNNEMNDA.NO

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Personvernnemnda
  i samsvar med vilkårene i yrkestransportloven og forskriften måtte spesifiseres Nemnda kom derfor til at samtykkeerklæringen ikke var utformet slik at den tilfredsstilte kravene til en frivillig uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte jf personopplysningsloven 2 nr 7 PVN 2009 15 Klage på Datatilsynets vedtak om at Rogaland fylkeskommune ikke kan bruke fødselsnummer for administrering av skoleskyss Datatilsynet viste til at bestemmelsen i personopplysningsloven 12 er strengt utformet og sikker identifisering kan oppnås ved bruk av navn adresse og fødselsdato i denne saken Personvernnemnda kom etter en konkret vurdering til at det var saklig behov for sikker identifisering og at metoden var nødvendig for å oppnå slik identifisering Bruken av personnummer i denne saken var derfor i samsvar med personopplysningsloven 12 PVN 2009 14 Klage på Datatilsynets vedtak om at Altinn sentralforvaltning må avslutte logging av fødselsnummer og tilhørende IP adresse Datatilsynet mente at Altinn ikke har grunnlag for loggingen i personopplysningsforskriftens 2 14 og 2 16 Forskriften pålegger tiltak for å hindre uautorisert tilgang men ikke slik som Altinn legger opp til nemlig å logge all trafikk for å kunne etterspore en eventuell uautorisert tilgang til systemet Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at behandlingen av IP adresser ikke hadde rettslig grunnlag i personopplysningsforskriften Nemnda var imidlertid av den oppfatning at Altinn har behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven 8 f den behandlingsansvarlige skal ivareta en berettiget interesse og hensynet til den registrertes personvern overstiger ikke denne interessen PVN 2009 13 Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak Klager mener å stå oppført med feil ektefelle i folkeregisteret Klager påklager avvisningsvedtaket og hevder at saken ikke burde avsluttes men følges opp ytterligere i forhold til Skatt Øst jf personopplysningsloven 13 Personvernnemnda vurderte Datatilsynets saksbehandling og kom til at saken ble tilstrekkelig opplyst før vedtak ble fattet Datatilsynet har dermed oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 og veiledningsplikt etter forvaltningsloven 11 PVN 2009 12 Klage på Datatilsynets beslutning om å avslutte sak om et eventuelt brudd på politiets taushetsplikt Saken gjaldt spørsmål om brudd på taushetsplikt hos politiet og Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at det er en sak for Spesialenheten for politisaker Saken lå dermed utenfor Datatilsynets kompetanse Nemnda kom til at saken var tilstrekkelig opplyst og Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 17 PVN 2009 11 Nasjonalbiblioteket påklaget Datatilsynets vedtak om tids og innholdsmessig begrenset konsesjon for nedlasting oppbevaring og tilgjengeliggjøring av materiale fra Internett Personvernnemnda bemerket at avleveringsloven og avleveringsforskriften er åpenbart ikke tilpasset nettdokumenter Nemnda mente også at lovens begrep allment tilgjengelig ikke er et hensiktsmessig begrep for den lovregulerte pliktmessige innsamling av ytringer i det offentlige rom Begrepet er ikke lenger dekkende for det som var formålet med avleveringsloven nemlig å samle inn de offentlige ytringer Med Internett har allment tilgjengelig blitt utvidet til å også omfatte private ytringer Personvernnemnda gjennomgikk konsesjonsvilkårene Nemnda opprettholdt kravet om at Nasjonalbiblioteket må respektere robots txt Industristandarder som robots txt utgjør en mild beskyttelse av innhold som er lagt ut på Internett for eksempel når intensjonen er å spre det innenfor ein

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2009.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Personvernnemnda
  bransjeanalyse i en ny og endret konsesjon dersom tilsynet mener at dette er nødvendig Det vil ha den konsekvens at alle kredittopplysningsforetak vil bli behandlet likt i og med at dette er en standardkonsesjon PVN 2008 04 Lindorff Klage på Datatilsynets pålegg om at Lindorff ikke kan benytte historiske adresser som variabel i kredittvurdering av en privatperson Personvernnemnda kom til at når adresse er klassifisert under kontaktopplysninger må dette bety at det bare er nåværende adresse som er en korrekt og relevant opplysning Etter nemndas syn er det en rimelig tolkning av konsesjonen at adresse bare skal brukes til kontakt ikke som variabel i kredittvurdering Mindretallet finner også at bare aktuelle adresser kan registreres men mener at den aktuelle adressen kan brukes som variabel i kredittvurdering PVN 2008 03 OBOS megleren Klage på Datatilsynets vedtak om at OBOS megleren må sørge for tilfredsstillende tilgangsbegrensning i henhold til ansattes tjenstlige behov ved bruken av eMegler slik at meglerne kun har tilgang til opplysninger knyttet til sitt eget kontor Nemnda var ikke enig i Datatilsynets rettsanvendelse og kom til at personopplysningsloven 11 bokstavene b og d samt personopplysningsforskriftens 2 11 ikke krever at tilgangen til eMegler begrenses til det enkelte kontor i denne saken Klagen ble tatt til følge ontor i denne saken Klagen ble tatt til følge PVN 2008 02 SSP Klage på Datatilsynets vedtak om at Kripos skulle slette opplysninger om en person i det sentrale straffe og politiopplysningsregisteret SSP Personvernnemnda kom til at domstolens beslutning om varetekt faller innenfor personopplysningsloven jf ordlyden i personopplysningsloven 2 nr 8 Opplysningen ligger under Datatilsynets tilsynsmyndighet Strafferegistreringsloven har ingen bestemmelser om sletting av opplysninger Utfyllende regler må derfor finnes i personopplysningsloven jf personopplysningsloven 5 Nemnda gjennomgår politiets instrukser og praksis men personopplysningsloven har forrang Instrukser og praksis kan brukes for å tolke hvor

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2008.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  om behandling av personopplysninger utelukkende for journalistiske herunder opinionsdannende formål Nemnda var enig med Datatilsynets vurderinger Det var på det rene at fosterforeldrenes oppførsel utseende etc var kommentert på nettsiden men dette måtte likevel sies å ligge innenfor ytringsfrihetens rammer og dermed ytringer med utelukkende opinionsdannende formål Datatilsynets vedtak ble opprettholdt PVN 2007 04 Kolumbuskortet Rogaland Kollektivtrafikk FKF påklagde Datatilsynets vedtak vedrørende etablering av et elektronisk reisekort Kolumbuskortet der passasjeren har reisekonto på internett og reisemønster blir lagret Kolumbus sendte en risikovurdering til Datatilsynet Datatilsynet anså at denne risikovurderingen ikke var i samsvar med hva personopplysningsforskriften kapittel 2 krever eller i hvert fall var den ikke tilstrekkelig dokumentert Tilsynet konkluderte derfor med at dette var en vesentlig mangel som gjorde at løsningen ikke kunne brukes Personvernnemnda er kommet til at det må foreligge en tilfredsstillende risikovurdering før løsningen kan vurderes Tilsynet burde derfor ha påpekt mangler ved den oversendte risikovurderingen og gitt Kolumbus anledning til å rette opp disse før tilsynet vurderte løsningen Nemnda er derfor kommet til at vedtaket fra Datatilsynet skal opprettholdes på formelt grunnlag slik at Kolumbus kan fremskaffe en risikovurdering som er i samsvar med forskriften Først når det foreligger en risikovurdering som er i samsvar med lov og forskrift kan selve løsningen herunder spørsmål om lagringstid for reisemønster og informasjonssikkerheten vurderes PVN 2007 03 Budstikka Norsk Eiendomsinformasjon AS påklaget Datatilsynets vedtak om at Budstikkas internettbaserte eiendomsbase er lovlig Datatilsynet mente at Budstikkas tjeneste er et journalistisk produkt som faller innenfor unntaket i personopplysningsloven 7 og personopplysningslovens grunnkrav kommer dermed ikke til anvendelse Personvernnemnda er enig i Datatilsynets vurdering Budstikka har brukt de tørre tall og fakta fra NE til å lage en lesevennlig brukervennlig og søkbar database over eiendomsoverdragelser i Asker og Bærum Nemnda har imidlertid bemerkninger fordi partene ikke er vernet etter personopplysningsloven og

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2007.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  ved døgnbemannet adgangskontroll I følge tilsynet er manuell visuell kontroll opp mot adgangsbevis et godt alternativ til bruk av fingeravtrykk Personvernnemnda mener at personopplysningsloven 12 dekker begge former for bruk av fingeravtrykk som et identifikasjonsmiddel det vil si både identifisering og autentisering Ved bruken av kort og fingeravtrykksleser ved adgangsporten vil 1 personen være identifisert og 2 personen være autentisert Personen vil dermed få adgang til tankanlegget Personvernnemnda er av den oppfatning at det ikke kan pålegges og derfor heller ikke vurderes andre typer sikring slik som vakthold gjerder høye murer etc idet dette ligger utenfor personopplysningsloven 12 og midler for sikker identifikasjon ved adgangskontrollen Nemnda kommer til at det foreligger et saklig behov for bruk av fingeravtrykksleser og at bruken er nødvendig for å oppnå sikker identifisering Et medlem kommer til at nødvendighetsvilkåret i 12 utelukker bruk av samtykke som behandlingsgrunn og vil avvise klagen PVN 2006 9 Oslo trimsenter fingeravtrykkspålogging Klage over at Datatilsynet stanset bruk av fingeravtrykksleser i adgangskontrollen ved treningssenteret Oslo trimsenter Datatilsynet mente at det kunne sies å foreligge et saklig behov for sikker identifisering i tilknytning til adgangskontrollen men at lovens krav til nødvendighet ikke var oppfylt Personvernnemnda var enig i Datatilsynets vurdering og tok ikke klagen til følge Nemnda mener at treningssenteret kan benytte seg av andre og mindre sikre identifikasjonsmidler som likevel er sikkert nok til å tilfredsstille treningssenterets behov PVN 2006 8 Oxigeno Fitness fingeravtrykkspålogging Klage over at Datatilsynet stanset bruk av fingeravtrykksleser i adgangskontrollen ved treningssenteret Oxigeno Fitness i Oslo Datatilsynet mente at det kunne sies å foreligge et saklig behov for sikker identifisering i tilknytning til adgangskontrollen men at lovens krav til nødvendighet ikke var oppfylt Personvernnemnda var enig i Datatilsynets vurdering og tok ikke klagen til følge Nemnda mener at treningssenteret kan benytte seg av andre og mindre sikre identifikasjonsmidler som likevel er sikkert nok til å tilfredsstille treningssenterets behov PVN 2006 7 saksomk Tysvær kommune saksomkostningsvedtak jf forvaltningsloven 36 PVN 2006 7 Tysvær kommune fingeravtrykkspålogging Spørsmål om Tysvær kommune må avslutte bruken av fingeravtrykk ved pålogging av datasystem Tysvær kommune benytter biometrisk tilgangskontroll på alle nye bærbare datamaskiner og noen stasjonære maskiner Datatilsynet forbød bruken fordi den ikke var tillatt etter personopplysningsloven 12 Datatilsynet mente at selv om det foreligger saklig behov for sikker identifisering for å sikre at sensitive personopplysninger i datasystemet kommer på avveie var ikke bruk av fingeravtrykksløsning nødvendig for å oppnå sikker identifisering Etter Datatilsynets syn kunne kommunen i stedet bruke for eksempel smartkort kombinert med passord Personvernnemnda omgjorde vedtaket Etter Personvernnemndas syn er kommunens bruk av fingeravtrykksløsning nødvendig Smartkortet kan gjenglemmes eller fratas den autoriserte bruker eller på annen måte komme på avveie Smartkortet kan selv etter omstendighetene være en kandidat for et entydig identifikasjonsmiddel og det finnes risikomomenter ved en slik løsning som man ikke finner ved en løsning som bygger på bruk av fingeravtrykk Etter en konkret avveining kom Personvernnemnda til at kommunens bruk er tillatt jf personopplysningsloven 12 PVN 2006 6 Datatilsynet fattet vedtak om at om at dopingtester

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2006.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  behandling av navn adresse og det forhold at den registrerte er kunde hos importør begrunnes i personopplysningsloven 8 litra f Datatilsynets vedtak stadfestes KLAGESAK 2005 9 Spørsmål om fjernsynsovervåking av området nær Det Mosaiske Trossamfunds lokaler i Oslo Saken gjaldt to spørsmål Spørsmål om oppbevaring av opptakene utover fristen på syv dager jfr personopplysningsforskriften 8 4 Personvernnemnda tillot oppbevaring inntil tretti dager med særlig pålegg om sikring av opptakene jf personopplysningsloven 46 Spørsmål om å tillate overvåking av i det vesentlige offentlig sted men hvor også en liten del av et område hvor en begrenset krets av personer som jevnlig ferdes privat hage Overvåkingen bruker et kamera med zoom funksjon som dekket et forholdsvis stort område Personvernnemndas kom til at den behandlingsansvarliges interesser ikke oversteg de overvåkedes interesse i personvern tilstrekkelig til at overvåkingen av det offentlige rom utenfor der hvor overvåkingen var varslet ved skilting kunne tillates personopplysningsloven 37 1 ledd jf 8 litra f Overvåking av nærliggende privat område hvor en begrenset krets av personer jevnlig ferdes ble tillatt etter personopplysningsloven 38 jfr 37 1 ledd og 8 litra f Personvernnemnda forutsatte imidlertid samtykke av eier Uttalelse om tolkning av personopplysningsloven 40 I interesseavveiningen skilte Personvernnemnda seg i et flertall og et mindretall Vedtakets pkt 2 er utformet på grunnlag av flertallets syn KLAGESAK 2005 8 Klage på Datatilsynets vedtak om delvis avslag på søknad fra Kreftregisteret om konsesjon for to forskningsprosjekter Kreftrisiko blant ansatte i mineralullindustrien og Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien Kreftregistret søkte om forlenget konsesjon bl a for to prosjekter som tok sikte på å klarlegge kreftrisiko blant ansatte i mineralullindustrien og aluminiumsindustrien Datatilsynet avslo konsesjon under henvisning til at det ikke forelå samtykke og at interesseavveining i personopplysningsloven 9 1 ledd litra h ikke klart oversteg den enkeltes interesse i personvern Personvernnemnda presiserte at samtykke fra den registrerte er hovedregelen og at denne regelen bare kan avvikes når det foreligger tilstrekkelig tungtveiende hensyn jfr PVN 2004 01 STAMI I dette tilfellet anså Personvernnemnda at risikoen for frafall av kohorten begrunnet unntak fra regelen jfr personopplysningsloven 8 litra d Personvernnemnda anså også at samfunnets interesse i bedre å forstå og kunne forebygge kreft klart overstiger ulempene for den enkelte i dette tilfellet Saken ble sendt tilbake til Datatilsynet som har kompetanse til å gi konsesjon for prosjektene KLAGESAK 2005 7 Klage på vedtak om delvis avslag på konsesjon til å behandle helseopplysninger Statens folkehelseinstitutt FHI søkte tillatelse til å opprette forskningsfil for studier av sosiale og etniske forskjeller i perinatal helse Registeret innebærer en sammenstilling av to etablerte registre Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret og videre sammenstilling med fødelandsregister og utdanningsfil fra Statistisk sentralbyrå Den registrerte pasientgruppen omfatter mor far og barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister totalt ca 2 2 millioner personer Datatilsynet ga konsesjon under forutsetning av sletting etter fem år og at utlevering til ekstern bruk krevde ny konsesjon Dette ble påklaget Personvernnemnda kom til at helseregisterloven 8 1 ledd må tolkes slik at registeret krever hjemmel i forskrift Klagen ble ikke

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2005.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  eksternt bl a fordi personvernombudet i prinsippet kan instrueres av ledelsen ved UUS Det ble også gitt en generell tilslutning til Datatilsynets syn om at slike oppgaver ikke burde legges til et personvernombud KLAGESAK 2004 5 Klage på Datatilsynets vedtak om konsesjon for behandling av personopplysninger i kredittopplysningsvirksomhet Norske Kredittopplysningsbyråers Forening NKF Klage på konsesjon fra Norske Kredittopplysningsbyråers Forening NKF Klagen knyttet seg til flere punkter i konsesjonen Personvernnemnda drøfter spørsmålet om hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for registrering av inkassopplysninger Her deler nemnda seg i et flertall og et mindretall Flertallet anser at en fordring først kan tillates registrert når det er tatt rettslige skritt for inndrivning av fordringen og slutter seg slik til det syn som ligger til grunn for Datatilsynets vedtak Når det gjelder slettefrist for fordringer som er gjort opp anser Personvernnemnda at de skal slettes straks de er gjort opp og opprettholder også her Datatilsynets vedtak Når det gjelder behandling av personopplysninger ved beregning av nyetablerte foretak i tiden frem til første regnskap er offentlig tilgjengelig gir Personvernnemnda klager medhold i at man skal kunne basere rangeringen på kredittverdigheten på opplysninger om de nøkkelpersoner som står bak foretaket Når det gjelder frist for sletting av opplysninger om misligholdte fordringer når foreldelsen avbrytes ved at det tas rettslig skritt gis klager medhold på ett punkt nemlig at det ikke innføres noen beløpsgrense Dermed tillates registrering av fordringer som ikke kan resultere i tvangsforretninger registrert for nye fire år når det treffes nye rettslige skritt innenfor den første fireårsfristen KLAGESAK 2004 4 Klage på Datatilsynets vedtak om å nekte konsesjon for ferdigstillelse av forskningsprosjektet Suicidal atferd i Bergensområdet Klager har på grunnlag av en konsesjon fra1983 fulgt en gruppe på 470 personer som alle var innlagt for selvpåførte skader Ved en ny konsesjon fra 1997 ble det tillatt kobling til Dødsårsaksregistret Datatilsynet fant at det samtykke som i sin tid ble innhentet ikke oppfylte krav til informert samtykke i personopplysningsloven 2 nr 7 Klager fremmet søknad om ny konsesjon etter utløpet av overgangsordningen i personopplysningsloven På denne bakgrunn unnlot Datatilsynet å behandle søknaden men uttalte seg likevel om realiteten Personvernnemnda valgte å behandle klagen som søknad om ny konsesjon og fant at prosjektet kan bygge på nødvendighetsbegrunnelsen i personopplysningsloven 8 litra d og at betingelsene i personopplysningsloven 9 1 ledd litra h var tilfredsstilt Etter dette ble klagen tatt til følge Uttalelse om at opplysninger om avdøde personer faller utenfor lovens område KLAGESAK 2004 3 Klage på Datatilsynets vedtak om at Postens utleie av adresselister ikke kan forankres i personopplysningsloven 8 f Posten Norge AS Posten har et register over de fleste privatpersoner boende i Norge PMS Posten ønsker å leie ut adresselister fra dette registeret Det ble foreslått tiltak særlig et eget reservasjonsregister for å dempe ulempene for den registrertes personvern Personvernnemnda fant at taushetspliktbestemmelsen i postloven 13 ikke var til hinder for slik gjenbruk Nemnda fant imidlertid at gjenbruk ikke kunne hjemles i personopplysningsloven 11 1 ledd litra c fordi formålet ved utleie

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2004.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  grunnlag av NOU 2001 23 Finansforetakenes virksomhet og lovproposisjon ventes i løpet av våren 2004 På denne bakgrunn omgjør Personvernnemnda Datatilsynets vedtak og tillater inntil videre fortsatt registrering av produkttype i konsernkunderegisteret KLAGESAK 2003 4 Krav om sletting av personopplysninger i barnevernjournal Klager ønsket slettet opplysninger om seg selv i en journal ført i forbindelse med en barnevernjournal Klager var ikke selv part i saken men opptrådte av og til på vegne av parten som var klagers barn Selve barnevernsaken gjaldt klagers barnebarn Journalen var omfattende nær 400 dokumenter og klager påpekte en rekke opplysninger som ble hevdet å være uriktige f eks hvordan klagers adferd ble oppfattet på møter tidspunkter for møter og telefoner mv Personvernnemnda manglet grunnlag for å vurdere hva som var uriktige opplysninger og gjennomføringen av sletting ved overstrykning i papirdokumenter ville være praktisk vanskelig Dokumentene var også relevante i en barnevernssak som på vedtakstidspunktet ikke var avsluttet jf personopplysningsloven 27 2 ledd Personvernnemnda opprettholdt Datatilsynets vedtak om at klagers anførsler skulle supplere journalen slik at vedkommende som ser journalen vil kunne gjøre seg kjent med klagers fremstilling Nemnda presiserte vedtaket dit hen at to brev til Nemnda med kommentarer også skulle supplere journalen forutsatt at klager samtykket i dette KLAGESAK 2003 3 Klage på Datatilsynets vedtak om opphør av behandling av opplysninger samt sletting av registre Stavanger kommune I forbindelse med boligadresseringsprosjektet innførte Statens kartverk et attributt i registeret over grunneiendom adresse og bygning GAB kalt boligtype Dette ble innført fordi et annet attributt i registeret bygningstype i sin definisjon anga hvor mange boliger bygningen hadde Særlig for boliger oppført før 1983 var det en viss inkonsistens mellom denne definisjonen og det antall boliger som faktisk fantes i bygningen Boligadresseringsprosjektet hadde bl a som formål å tildele en unik adresse til hver bolig og det

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2003.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Personvernnemnda
  av bruk av fødselsnummer Klage på Datatilsynets vedtak om opphør av bruk av fødselsnummer Norskespill no AS PVN finner det ikke nødvendig for identifikasjon av spillere å benytte fødselsnummer Datatilsynets vedtak opprettholdes KLAGESAK 2002 6 Klage på Datatilsynets vedtak i sak om delvis avslag på konsesjonssøknad fra Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Klage på Datatilsynets vedtak i sak om delvis avslag på konsesjonssøknad fra Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Dissens 4 3Saken gjaldt gjenbruk av opplysninger etter forskningsprosjektet Injiserende narkotikamisbruk i Oslo i et oppfølgingsprosjekt Narkotikadødsfall blant sprøytemisbrukere en oppfølgingsstudie av personer rekruttert ved sprøytebussen Datatilsynet ga delvis avslag for så vidt det gjaldt kobling av opplysninger mot enkelte registre hvor respondentene ikke i mellomtiden var avgått ved døden Personvernnemndas flertall fant at samfunnets interesse i behandlingen klart ville overstiger ulempene den kunne medføre for den enkelte og at Datatilsynet derfor sto fritt til å gi konsesjon jfr personopplysningsloven 33 sml 8 9 og 11 Nemnda fant også at det kunne gjøres unntak fra informasjonsplikten i personopplysningsloven 20 KLAGESAK 2002 5 Klage på pålegg om opphør av fjernsynsovervåkning m v Klage på pålegg om opphør av fjernsynsovervåkning m v Raddison SAS Plaza Hotell Fjernsynsovervåkning av bar vil lett kunne bli ansett som krenkende i forhold til gjestenes ønske om diskresjon Det nødvendige sikkerhetsbehov skulle være ivaretatt ved at baren er betjent Monitorering av svømmebasseng treningsrom ble funnet akseptabelt men ikke opptak Klagen ble derfor ikke tatt til følge KLAGESAK 2002 4 Klage på vedtak om ikke å rette eller slette opplysninger i styreprotokoll Klage på vedtak om ikke å rette eller slette opplysning i styreprotokoll Spørsmål om det forelå saksbehandlingsfeil forholdet til personregisterbegrepet om uriktige eller ufullstendige opplysninger var registrert var tema Nemnda sluttet seg til Datatilsynets vurderinger KLAGESAK 2002 3 Anmodning om at Personvernnemnda skal gi pålegg til Datatilsynet

  Original URL path: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2002.htm (2014-09-28)
  Open archived version from archive