archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud - forurensning - Regelhjelp.no
  genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året plikter du å levere avfallet hvert år Håndtering av næringsavfall Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall PCB kondensatorer i lysarmatur PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Leketøy Leketøy skal ikke være farlig Leketøy må derfor oppfylle særskilte sikkerhetskrav Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Andre krav Avfall Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE produkter For deg som omsetter importerer og produserer slike produkter stilles det krav til mottak innsamling og behandling av kasserte EE produkter Importører eller produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap for EE avfall Smittefarleg avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv Smittefarleg avfall skal ikkje utgjere nokon fare for forureining eller spreiing av smitte til menneske dyr eller miljø Myndigheitene stiller mellom

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Barnehager-dagsenter-og-andre-sosiale-omsorgstjenester-uten-botilbud---forurensning-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder - forurensning - Regelhjelp.no
  og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Bekjempningsmidler Bekjempningsmidler er kjemiske eller biologiske produkter som inneholder stoffer som skal hindre uønskede dyr bakterier sopp eller planter å gjøre skade på bl a skog avlinger og hus eller andre byggverk Bekjempningsmidler er strengt regulert i Norge Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter Utslepp frå krematorium Andre krav Avfall Bygg og anleggsavfall Alt bygg og anleggsavfall som ikke er farlig avfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg med mindre det ombrukes gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE produkter For deg som omsetter importerer og produserer slike produkter stilles det krav til mottak innsamling og behandling av kasserte EE produkter Importører eller produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap for EE avfall PCB kondensatorer i lysarmatur PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Open brenning og brenning av avfall i småomnar Open brenning og brenning av avfall i småomnar er i utgangspunktet forbode Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier Alle som leverer farlige

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Begravelsesbyraer-krematorier-og-kirkegarder---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bensinstasjoner - forurensing - Regelhjelp.no
  behandling av kasserte batterier Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Klassifisering og merking av farlige kjemikalier Om du produserer importerer eksporterer eller omsetter farlige kjemikalier og kjemiske produkter må du sørge for at disse kjemikaliene og produktene blir klassifisert merket og emballert riktig samt innmeldt til Produktregisteret Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Bensindamp reduksjon av utslipp ved lagring og distribusjon av bensin Det stilles krav til konstruksjon og bruk av utstyr for overføring og lagring av bensin på bensinstasjoner Oljeholdig avløpsvann og vaske og avfettingsmidler For verksteder bensinstasjoner og andre stilles det krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og bruk og merking av vaske og avfettingsmidler Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Andre krav Avfall Oppsetting og tømming av avfallsbeholdere Den som driver kiosk kafé gatekjøkken pølsebu kaffebar og lignende utsalgssted skal sørge for å sette opp avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og å tømme disse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Bensinstasjoner---forurensing/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bryting av stein - forurensning - Regelhjelp.no
  aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Løyve til forureining Forureiningsmyndigheita kan etter søknad gi løyve til ei verksemd som kan føre til forureining Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper trengst ikkje løyve Det avgjerande er storleiken karakteren og omfanget av eventuelle utslepp Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve Asfaltverk Asfaltverk med produksjonskapasitet på inntil 200 tonn veimasse pr time er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 24 Nedgravde oljetanker Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje skal du sikre at tanken er i betryggende stand Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder Produksjon av pukk grus sand og singel For bedrifter som produserer pukk grus sand og singel gjelder forurensningsforskriftens kapittel 30 Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Bryting-av-stein---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Byggebransjen - forurensning - Regelhjelp.no
  produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Registrering av kjemiske stoffer REACH Enhver framstiller eller importør av et kjemisk stoff som framstilles eller importeres i mengder over 1 tonn år enten som stoff som sådan eller i kjemiske stoffblandinger skal registrere stoffet til EUs kjemikaliebyrået ECHA Hvis framstilleren eller importøren unnlater å registrere et stoff etter reglene skal det ikke framstilles importeres eller markedsføres i EU EØS ifølge det såkalte no data no marketing prinsippet Produsenter eller importører av faste produkter varer som inneholder kjemiske stoffer har også plikt til å registrere stoffene i gitte tilfeller Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Bygging og graving i forurenset grunn Dersom bygge og anleggsvirksomheten foregår på forurenset grunn må det utarbeides en egen tiltaksplan Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkl skipsverft For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29 Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Tillatelse til bygge og anleggsvirksomhet Bygge og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig 2 3 år og hvor det kun er tale om vanlig forurensning er tillatt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven Virksomheter som ikke oppfyller disse kravene må ha utslippstillatelse etter forurensningsloven Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Fluorholdige klimagasser Personell og foretak som har befatning med fluorholdige klimagasser må oppfylle en rekke krav Støy Støy fra byggje og anleggsverksemd Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan og bygningslova som regulerer støy frå byggje og anleggsverksemd Det er utarbeidd eigne retningslinjer for kommunane med tilrådde grenseverdiar Andre krav Avfall Deponering av avfall Hvis din virksomhet lagrer avfall mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling må virksomheten følge reglene om deponering av avfall Forbrenning av avfall Forbrenning av avfall uten tillatelse er forbudt Forbrenning av avfall skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte i et avfallsforbrenningsanlegg Grensekryssende transport av avfall Du må ha tillatelse til all grensekryssende transport av avfall bortsett fra såkalt grønt avfall som skal gjenvinnes innen EU EØS området med unntak av enkelte nye EU land Open brenning og brenning av avfall i småomnar Open brenning og brenning av avfall i småomnar er i utgangspunktet forbode Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Byggebransjen---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bygging/reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler - forurensning - Regelhjelp.no
  å forebygge og begrense slike skader Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Registrering av kjemiske stoffer REACH Enhver framstiller eller importør av et kjemisk stoff som framstilles eller importeres i mengder over 1 tonn år enten som stoff som sådan eller i kjemiske stoffblandinger skal registrere stoffet til EUs kjemikaliebyrået ECHA Hvis framstilleren eller importøren unnlater å registrere et stoff etter reglene skal det ikke framstilles importeres eller markedsføres i EU EØS ifølge det såkalte no data no marketing prinsippet Produsenter eller importører av faste produkter varer som inneholder kjemiske stoffer har også plikt til å registrere stoffene i gitte tilfeller Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Løyve til forureining Forureiningsmyndigheita kan etter søknad gi løyve til ei verksemd som kan føre til forureining Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper trengst ikkje løyve Det avgjerande er storleiken karakteren og omfanget av eventuelle utslepp Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve Bruk av organiske løsemidler og utslipp av VOC skipsverft Forurensning fra kjemisk elektrolytisk overflatebehandling For små og mellomstore bedrifter som driver med kjemisk elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3 døgn og eller der totalvolumet av prosessbadene er under 30 m3 gjelder forurensningsforskriftens kapittel 28 Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkl skipsverft For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29 Mudring dumping og utfylling av materiale i sjø og vassdrag Mudring og dumping er i utgangspunktet forbudt Tilsynsmyndigheten kan gi tillatelse til mudring og visse typer dumping Oljeholdig avløpsvann skipsverft Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Støy Støy fra industri og annan type verksemd Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di Krava kan innebere at de må gjennomføre støyreduserande tiltak Andre krav Avfall Bygg og anleggsavfall Alt bygg og anleggsavfall som ikke er farlig avfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg med mindre det ombrukes gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte Deponering av avfall Hvis din virksomhet lagrer avfall mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling må virksomheten følge reglene om deponering av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Byggingreparasjon-av-skip-bater-oljeplattformer-og-moduler---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Detaljhandel - forurensning - Regelhjelp.no
  helsekost planter kosmetikk tekstiler og utstyrsvarer klær sko møbler belysning elektriske husholdningsapparater jernvarer byggevarer bøker foto leker dyr m m Bransjen dekker både butikkhandel netthandel postordrehandel og torghandel Bransjen omfatter også virksomheter som driver reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Omsetning av motorvogner er ikke omfattet Forurensning Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for forurensning for bransjen Viktigste krav Avfall Viktigste krav Avfall Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE produkter For deg som omsetter importerer og produserer slike produkter stilles det krav til mottak innsamling og behandling av kasserte EE produkter Importører eller produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap for EE avfall Farlig avfall Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året plikter du å levere avfallet hvert år Mottaksplikt for miljøskadelige batterier Det er krav til mottak innsamling og behandling av kasserte batterier Håndtering av næringsavfall Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Avfall

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Detaljhandel---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Distribusjon av gass gjennom ledningsnett - forurensning - Regelhjelp.no
  Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året plikter du å levere avfallet hvert år Håndtering av næringsavfall Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall Miljøinformasjon Plikt til å ha og gi ut miljøinformasjon Alle virksomheter skal ha kunnskap om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra din virksomhet Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Klassifisering og merking av farlige kjemikalier Om du produserer importerer eksporterer eller omsetter farlige kjemikalier og kjemiske produkter må du sørge for at disse kjemikaliene og produktene blir klassifisert merket og emballert riktig samt innmeldt til Produktregisteret Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Utslipp Bygging og graving i forurenset grunn Dersom bygge og anleggsvirksomheten foregår på forurenset grunn må det utarbeides en egen tiltaksplan Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Tillatelse til bygge og anleggsvirksomhet Bygge og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig 2 3 år og hvor det kun er tale om vanlig forurensning er tillatt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven Virksomheter som ikke oppfyller disse kravene må ha utslippstillatelse etter forurensningsloven Løyve til forureining Forureiningsmyndigheita kan etter søknad gi løyve til ei verksemd som kan føre til forureining Dersom verksemda ikkje fører med seg

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Distribusjon-av-gass-gjennom-ledningsnett---forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive