archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veterinærtjenester - strålevern - Regelhjelp.no
  og prosedyrer for strålevern Dere må utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern Andre krav Generelle krav ved strålebruk Grunnprinsipper for strålebruk All strålebruk skal være berettiget og optimalisert Dere må alltid vurdere om det kan brukes alternativer som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling Strålevernkoordinator Dere må utpeke en eller flere strålevernkoordinatorer Meldeplikt for røntgenapparater og melding av endringer Dere må melde anskaffelse og bruk av røntgenapparater til Strålevernet Det samme gjelder endringer Klassifisering og merking av arbeidsplassen ved risiko for stråling Dere må klassifisere og merke arbeidsplasser der ansatte kan utsettes for stråledoser som overstiger visse grenser Dosegrenser og bruk av persondosimeter All stråleeksponering skal holdes så lav som praktisk mulig og innenfor fastsatte dosegrenser Ansatte som arbeider innenfor kontrollert eller overvåket område skal bære persondosimeter Kontrollert eller overvåket område se Klassifisering og merking av arbeidsplassen Beredskap mot ulykker og unormale hendelser med stråling Du skal vurdere risikoen for at mennesker eller miljø kan bli utsatt for utilsiktet stråling i eller som følge av din virksomhet Deretter skal du utarbeide en beredskapsplan og gjennomføre tiltak slik at din virksomhet kan håndtere ulykker og unormale hendelser med stråling Varsling av ulykker og unormale hendingar med stråling Ved ulykker og unormale hendingar med stråling skal du varsle Statens strålevern Varsel kan skje munnleg men må stadfestast skriftleg i rapport ved brev e post innan tre dagar Radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning Forsvarlig oppbevaring med videre av radioaktivt avfall Dersom du mottar mellomlagrer behandler eller på annen måte disponerer radioaktivt avfall skal dette foregå på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller miljøet Leveringsplikt for radioaktivt avfall Dersom det oppstår radioaktivt avfall i din virksomhet skal dette leveres til den som har tillatelse til å håndtere avfallet minst én gang pr år Deklarasjonsplikt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Kravlister/Veterinar---stralevern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Om organisasjonsnummer og næringskoder for offentlig sektor - Regelhjelp.no
  mellom de juridiske enhetene og de enkelte virksomhetene Enhetene på dette nivået har fått organisasjonsformen Organisasjonsledd ORGL Disse enhetene er registrert i Enhetsregistret Søk på Regelhjelp no med bedriftsnummer for eksempel en skole eller sykehjem vil ikke gi noe resultat Du må derfor benytte organisasjonsnummeret til det organisasjonsleddet som virksomheten tilhører for eksempel oppvekstetaten eller omsorgsetaten i kommunen På Regelhjelp no vil du i slike tilfeller bli ledet til bransjen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Om-nettstedet/Om-organisasjonsnummer-og-naringskoder-for-offentlig-sektor/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Om bransjer, næringskoder og organisasjons-nummer - Regelhjelp.no
  er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene tilsvarer NACE koden på laveste nivå Bransjeangivelser på Regelhjelp no kan omfatte NACE koder på et høyere nivå I Standard for næringsgruppering er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet Alle foretak er registrert i Enhetsregistret i Brønnøysundregistrene og identifiseres ved hjelp av et organisasjonsnummer Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer enhetene entydig og tildeles ved nyregistrering i Enhetsregisteret Forholdet mellom foretak og bedrift Et foretak kan omfatte flere enheter dersom de har virksomhet med ulik geografisk lokalitet og eller driver virksomhet innen ulike næringer av noe omfang Med lokalt adskilt menes geografisk adskilt ulike adresser Dette betyr at hvis en enhet driver virksomhet på to eller flere ulike adresser skal det registreres en bedrift for hver adresse Dette gjelder selv om det er i samme kommune eller i samme by Dersom foretaket driver virksomhet innen ulike næringer deles det inn i flere enheter dersom virksomheten innen de ulike næringene er av et visst omfang Her må hver bransje sysselsette minst 5 personer 10 personer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Om-nettstedet/Om-bransjer-naringskoder-og-organisasjonsnummer/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny bok for tilsynspersonell: Risiko og tilsyn- risikostyring og rettslig regulering - Regelhjelp.no
  red Geir Sverre Braut red Jacob Kringen red I Norge er det mellom tretti og førti statlige organer som fører tilsyn med at private og offentlige aktører holder seg innenfor regler som er fastsatt i lover og forskrifter De ulike tilsynsorganene skal ivareta kunde og forbrukshensyn som at folk kjenner seg trygge på arbeidsplassen at maten de kjøper i butikkene er trygg å spise at de kan stole på banker og forsikringsselskaper eller at sikkerheten er ivaretatt når de reiser med offentlige eller private transportmidler Tilsynsorganene behandler viktige politiske tema som fordeling av makt og myndighet mellom aktører i samfunnet Aktiviteten representerer dessuten et ikke ubetydelig beløp i offentlige utgifter årlig Tilsynsorganene har svært varierende formål oppgaver og målgrupper De er også ulikt organisert og med ulik grad av faglig og rettslig uavhengighet Deres fokus er hovedsakelig rettet mot risiko En fellesnevner er at de skal utøve myndighetskontroll og iverksette mulige reaksjonsformer når det avdekkes avvik fra myndighetskrav På tross av det store omfanget av tilsynsorganer og tilsynsaktiviteter vi har i Norge og de mange faglige utfordringer dette representerer er det påfallende i hvor liten grad det foreligger systematisk og vitenskapelig basert kunnskap om tilsyn som fenomen Denne boken skal

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/For-tilsynspersonell/Risiko-og-tilsyn--risikostyring-og-rettslig-regulering/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Engelsk - Regelhjelp.no
  Engelsk Utskrift Sist endret Oppdatert av Arbeidstilsynet Kilde http regelhjelp no no Engelsk printmode true

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Engelsk/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Akvakultur - Regelhjelp.no
  omfatter all akvakulturvirksomhet herunder slakting kultivering og havbeite Oversikt Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for bransjen Oppgaveplikter Søk i brreg no Krav for virksomheter innen Akvakultur Internkontroll Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter krav til arbeidsplassen og lokaler utstyr og hvordan det brukes Brann og eksplosjonsvern Her finner du kravene som gjelder for brannfarlig eller trykksatt stoff farlige stoffer brannvern og transport av farlig gods El sikkerhet Her finner du kravene som gjelder for import markedsføring montering og bruk av elektrisk utstyr og elektriske lavspenningsanlegg Forurensning Krav for avfall miljøinformasjon helse og miljøfare kjemikalier og produkter utslipp og støy Miljø og helse Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse trivsel og gode sosiale miljømessige forhold samt å søke å forebygge sykdom og skade Siste nyheter for bransjen Siste nyheter for bransjen Tidspress på jobben 01 10 15 Kontrollintervall for propanflasker av stål 06 07 15 Se alle årets nyheter for bransjen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Akvakultur/?bransjeid=7977 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Internkontroll - Regelhjelp.no
  delta aktivt i dette arbeidet Hva skal du gjøre Du eller virksomheten må kjenne til de myndighetskravene som gjelder for virksomheten ha mål for HMS arbeidet i virksomheten kartlegge farer og problemer i virksomheten Hvor detaljert kartleggingen skal være avhenger av virksomhetenes art størrelse og risikoforhold Her kan du lese mer om risikovurdering innen HMS lage en plan med tiltak for å redusere risikoen for uakseptable farer og problemer Les mer om handlingsplan for å redusere risiko ha rutiner for å avdekke rette opp og forbygge overtredelser av krav i HMS lovgivningen Virksomheten må kunne vise til at mulige årsaker til de enkelte overtredelsene er kartlagt og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre gjentagelse sørge for at arbeidstakerne har kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine slik at alle relevante helse miljø og sikkerhetskrav overholdes arbeide systematisk med å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt Hva skal være dokumentert skriftlig Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse miljø og sikkerhetsarbeidet Deler av virksomhetens HMS arbeid skal være dokumentert skriftlig Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres og hvordan virksomheten forebygger avdekker og retter opp feil Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet Virksomheten skal dokumentere skriftlig hvilke mål virksomheten har for helse miljø og sikkerhet hvordan virksomheten er organisert blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS hvordan kartlegging av risiko er gjennomført brev rapporter måleresultater og lignende hva som skal gjøres når og av hvem for å fremme helse miljø og sikkerhet handlingsplan rutine for å oppdage forebygge og håndtere regelbrudd hvordan HMS rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten Hvor omfattende skal HMS arbeidet være Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuell hos dere Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse miljø og sikkerhet i bedriften Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS spørsmål Skaff dere internkontrollforskriften med veiledning Der står det mer om hvordan HMS arbeidet kan organiseres om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det Se lenkene under Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten På Regelhjelp no finner du de viktigste kravene bransjene må forholde seg til på de områdene som er dekket av Regelhjelp no Velg din bransje og se hvilke krav som gjelder Kontakt tilsynsmyndighetene hvis

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Internkontroll/?focus=1&bransjeid=7977 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Viktigste krav til akvakultur - Regelhjelp.no
  SectorID 90 på miljodirektoratet no Fiskeridirektoratet nettside for søknadsskjema http www fiskeridir no akvakultur skjema Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Ved fare for forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntrer Har forurensningen skjedd skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse fjerne eller begrense virkningen av den Med forurensning forstås tilførsel av fast stoff væske eller gass til luft vann eller i grunnen støy og rystelser påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsloven 6 og 7 http lovdata no lov 1981 03 13 6 6 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Forurensning fra fiskeforedleing For fiskeforedlingsbedrifter som benytter fra 50 tonn råstoff per år til dem som produserer inntil 75 tonn per døgn ferdig produkt gjelder forurensningsforskriftens kapittel 26 Det er krav til renseanlegg for prosessavløpsvann utslippsledning måling og journalføring og et generelt krav om å forhindre sjenerende lukt Melding til Fylkesmannen Nye anlegg eller utvidelser endringer skal i god tid før oppstart endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 26 om forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 8 3 KAPITTEL 8 3 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter Kommunen kan stille krav til avløpsvann eller annet utslipp som ledes inn på et offentlig avløpsnett fra din virksomhet i medhold av forurensningsforskriften 15 A 4 Tilleggskrav Kommunens påslippskrav kommer i tillegg til virksomhetens eventuelle utslippskrav fastsatt av statlig forurensningsmyndighet Utslipp fra virksomheter som har avløp til kommunalt nett må ha tillatelse fra fylkesmannen Oppmalt matavfall er i utgangspunktet forbudt Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomheter og husholdninger er forbudt såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet Tar hensyn til avløpsanlegget og til helse og miljø Kommunens påslippskrav vil være begrunnet i drift av avløpsanlegget og kvaliteten på avløpsslammet som produseres ved kommunens avløpsanlegg mens kravene fra statlig forurensningsmyndighet i hovedsak vil være begrunnet i hensynet til miljø og helse jf forurensningsloven 11 Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften 15 A 4 om påslipp http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 4 6 15a 4 Kommunale lokale forskrifter http www lovdata no for lf index kommu html Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Utslipp av avløpsvann Utslipp av sanitært avløpsvann fra bygning med innlagt vann som ikke går til offentlig nett krever egen tillatelse Utslepp av sanitært avløpsvatn frå bygningar med innlagt vatn som ikkje går til offentleg nett krev eige løyve For anlegg inntil 2000 personekvivalentar pe skal du sende søknad med alle nødvendige opplysningar til kommunen Søknadsplikta gjeld uansett val av reinseløysing Du må difor søkje om utsleppsløyve også om utsleppet går til tett tank Kravet om løyve gjeld òg utslepp som aukar vesentleg Du må difor normalt søkje om nytt løyve dersom du planlegg å auke belastninga på eksisterande anlegg Søknadsplikta etter forureiningsforskrifta kapittel 12 eventuelt 13 avhengig av storleik gjeld ikkje dersom utsleppet skal koplast til offentleg avløpsnett i samsvar med plan og bygningslova 66 nr 2 om plikt til å kople til avløpsleidning Lokale forskrifter Enkelte kommunar har vedteke lokal forskrift med eigne føresegner Påslepp av oppmale matavfall til offentleg avløpsnett frå verksemder og hushald er forbode dersom kommunen ikkje i forskrift gjer unntak frå forbodet Forureiningsmyndigheit Dersom utsleppet er inntil 2000 personekvivalentar pe ved utslepp til ferskvatn eller inntil 10 000 pe ved utslepp til sjø er det kommunen som er forureiningsmyndigheit Dersom utsleppet er over 2000 pe ved utslepp til ferskvatn eller over 10 000 pe ved utslepp til sjø er det Fylkesmannen som er forureiningsmyndigheit Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsloven kapittel 4 om avløpsanlegg http lovdata no dokument NL lov 1981 03 13 6 q Lov om vern mot forurensninger KAPITTEL 4 Plan og bygningsloven http lovdata no dokument NL lov 2008 06 27 71 q plan og bygningsloven Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Med akutt forureining meiner ein forureining av betydning som oppstår plutseleg og som ikkje er lovleg etter forureiningslova Kven skal du varsle Ved å ringje 110 kjem du til brannvesenet som skal varslast i slike situasjonar Dersom verksemda har utsleppsløyve kan løyvet innehalde krav om at også Klima og forureiningsdirektoratet skal varslast Kven skal varsle Det er i første rekkje den som er ansvarleg for forureininga som har plikt til å varsle Dette gjeld òg ein oppdragstakar som utfører arbeid på vegner av den ansvarlege Men det ligg også føre ei plikt til å varsle for alle som måtte ha kjennskap til eit akutt utslepp med mindre det er openbert unødvendig Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning http lovdata no dokument SF forskrift 1992 07 09 1269 q Forskrift om varsling av akutt Forurensningsloven 39 om varslingsplikt ved akutt forurensning http www lovdata no all hl 19810313 006 html 39 Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Støy Støy fra industri og annan type verksemd Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di Krava kan innebere at de må gjennomføre støyreduserande tiltak Forureiningsmyndigheitene kan krevje at verksemda di reduserer støy til dømes ved å stille spesifikke krav til tillatne støynivå ved næraste nabohus Forureiningsmyndigheitene stiller normalt ulike krav til støynivå for dag kveld og natt og kan også stille krav om avgrensa driftstid for ulike aktivitetar Krava blir stilte gjennom løyve til den enkelte verksemda Forutan enkeltkrav til bedrifter etter forureiningslova stiller forureiningsmyndigheitene krav til innandørs støy i samsvar med forureiningsforskrifta Desse krava er mest aktuelle for samferdselssektoren men kan òg vere aktuelle for industribedrifter der støynivået er høgt Kommunen kan også stille krav Kommunen er planmyndigheit og kan gjennom plan og bygningslova PBL stille krav til støynivå i reguleringsplanar Det er utarbeidd eigne retningslinjer T 1442 for behandling av støy i arealplanlegging Kommunen kan gjennom reguleringsføresegner etter PBL 12 7stille juridisk bindande støykrav til tiltakshavarar Industriverksemd må også følgje gjeldande støyreglar i teknisk forskrift byggjeforskrifta I Veiviser til støyregelverket på nettstaden miljodirektoratet no finn du meir om aktuelt regelverk som gjeld støy Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 5 om støy http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 2 1 KAPITTEL 2 1 Forurensningsloven http lovdata no dokument NL lov 1981 03 13 6 q Lov om vern mot forurensninger Plan og bygningsloven 12 7 http lovdata no lov 2008 06 27 71 12 7 Publikasjoner Musikkanlegg og helse veileder til arrangører og kommuner http www helsedirektoratet no publikasjoner musikkanlegg og helse veileder til arrangorer og kommuner Sider default aspx Helsedirektoratet IS 0327 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442 http www miljodirektoratet no no Nyheter Nyheter 2014 Februar 2014 Oppdatert veileder for behandling av stoy i arealplanlegging pdf fil på miljodirektoratet no Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg http www helsedirektoratet no publikasjoner veileder for stoyvurdering ved etablering av nermiljoanlegg Sider default aspx Helsedirektoratet IS 1693 Veiviser til støyregelverket http www miljodirektoratet no no Nyheter Nyheter Old klif 2005 August Viser vei i stoyreglene på miljodirektoratet no Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Arbeidsmiljø akvakultur Organisering av arbeidet Alenearbeid Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer Arbeidets organisering tilretteleggelse og ledelse skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas Å arbeide alene kan være en belastning og særlig dersom det skulle skje noe uventet Derfor må det å arbeide alene tas med i kartlegging og risikovurdering av arbeidet Det å arbeide alene skal begrenses mest mulig slik at den ansatte har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten Det skal også vektlegges at den ansatte har mulighet til å tilkalle hjelp i krisesituasjoner for eksempel ved hjelp av mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr Det bør være utarbeidet skriftlig instruks for alenearbeid Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 2 om generelle krav til arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 1 Arbeidsmiljøloven 4 3 2 om kontakt med andre arbeidstakere https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 3 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Bedriftshelsetjeneste Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Tilleggsinformasjon for akvakultur Virksomheter i denne næringsgruppen er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i det forebyggende HMS arbeidet følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål Krav til virksomheter som er pålagt bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste BHT Virksomheten må påse at bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet Denne ordningen trådte i kraft 01 01 2010 Oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester og mer informasjon om ordningen finner du på www arbeidstilsynet no bht Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølgning og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet Her har den godkjente bedriftshelsetjenesten en viktig rolle som rådgiver og er et virkemiddel i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver arbeidstakerne arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål kan bistå med oppgavene i det omfang som er virksomhetens behov slik at man oppfyller forskriftens krav Den godkjente bedriftshelsetjenesten har ikke ansvar for arbeidsmiljøtilstanden i virksomheten Det har arbeidsgiver Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere og kan i praksis bare rådgi virksomheten i det omfang virksomheten ber om råd Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A72 1 Arbeidsmiljøloven 3 3 om bedriftshelsetjeneste hthttps lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A73 3 Publikasjoner Brosjyren Bedrifthelsetjenesten en god hjelper for din bedrift http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78740 på arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside om bedriftshelsetjeneste verne og helsepersonale http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78175 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks Kartlegg farer Kravet retter seg mot bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn det som er vanlig Som arbeidsgiver må du foreta en kartlegging av alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling plassering og bruken av arbeidsutstyret på arbeidsplassen Velg egnet arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen hvilke arbeidsoperasjoner de ansatte skal utføre og hva de skal bruke utstyret til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og behovet for eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Bare arbeidstakere som har fått skriftlig arbeidsinstruks kan bruke arbeidsutstyret Fjern og reduser farer Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at farene forbundet med arbeidsutstyret er fjernet eller redusert så langt det er mulig Noen eksempler på tiltak for å fjerne eller reduserer farer verneinnretninger og utstyr instruks opplæring av arbeidstakeren når det gjelder å håndtere eventuelle farer vurdere andre forholdsregler Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 11 2 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 2 11 2 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Stress på arbeidsplassen Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er minst mulig stress på arbeidsplassen Arbeidsrelatert stress forårsakes ikke av enkeltpersoner men skyldes snarere problemer på organisasjonsnivå som for eksempel dårlig utformede arbeidsoppgaver og dårlig organisering tilrettelegging og ledelse Arbeidstakere opplever stress når det stilles større krav i jobben enn det de er i stand til å takle De som opplever stress i lange perioder på arbeidsplassen kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer For å diskutere viktige forhold for den enkeltes arbeidssituasjon bør virksomheten ha arenaer hvor uønskede situasjoner kan drøftes Eksempler på slike arenaer kan være personalmøter avdelingsmøter medarbeidersamtaler Finn mer informasjon om stress og hvordan det kan forebygges på Arbeidstilsynets faktaside se lenken nederst på siden Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 2 om generelle krav til arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 1 Relevante lenker Faktaside om stress på arbeidsplassen http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78247 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Arbeidsutstyr Arbeidsutstyr generelt Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det Det er krav til CE merking sikkerhetsmerking bruksanvisning og nødstopp Tilleggsinformasjon for akvakultur Eksempler på arbeidsutstyr brukt i bransjen akvakultur er fôrfordeler pumper og vinsj Vurdering av fare ved valg og bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver må du ved valg av arbeidsutstyr vurdere om bruken av utstyret kan påføre arbeidstakerne helseskade Dette gjelder ikke bare ved normal bruk men også under arbeidsoppgaver i forbindelse med reparasjon og vedlikehold med mer Arbeidsgiveren må vurdere følgende ved valg og bruk av arbeidsutstyr arbeidsoppgaven arbeidsutstyret skal brukes til plassen der arbeidsutstyret skal brukes de arbeidsoperasjoner som skal utføres de forhold arbeidsutstyret skal brukes under arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet Bruksområdet skal være angitt av produsenten Brukerveiledning må følges Hvis arbeidsutstyret tilpasses må du som arbeidsgiver forsikre deg om at det fortsatt er egnet for arbeidsoppgaven og kan brukes uten fare Tekniske krav CE merking Maskiner skal være CE merket CE merking er en bekreftelse fra produsent om at kravene i forskrift om maskiner med vedlegg er oppfylt Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som fastsetter krav om CE merking skal CE merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene Merking sikker bruk Arbeidsutstyr skal være merket med nødvendige advarsler og opplysninger for sikker bruk Ved merkingen skal det brukes anerkjente symboler eller tekst på norsk Hvis det er nødvendig skal det brukes et annet språk som er forståelig for arbeidstakerne Bruksanvisning på norsk Når maskinen leveres for å tas i bruk skal det følge med en oversettelse av bruksanvisningen til det eller de språk som brukes i det landet hvor maskinen skal brukes samt bruksanvisningen på originalspråket Produsenter og deres leverandører importører eller andre forhandlere av maskiner skal sørge for at det foreligger bruksanvisning på norsk som tilfredsstiller kravene i forskrift om maskiner vedlegg 1 punkt 1 7 4 Maskiner skal om nødvendig ha nødstopp Arbeidsutstyr skal om nødvendig være utstyrt med en nødstoppinnretning avhengig av de farer som er forbundet med arbeidsutstyret og hvor lang tid det normalt tar å stanse utstyret Det er nødvendig med nødstopp for å avverge truende situasjoner eller begrense virkningene av allerede oppståtte farlige situasjoner Nødstoppen skal være lett gjenkjennelig ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger Den skal stanse den farlige prosessen så raskt som mulig Det er viktig å kontrollere at nødstoppen virker på riktig måte Når nødstoppen har vært utløst skal stoppfunksjonen opprettholdes og nødstoppen skal bli i sperret stilling inntil den blir frigjort Frigjøring av nødstoppen skal ikke føre til at maskinen begynner å gå igjen men gjøre det mulig å starte maskinen på nytt Det skal heller ikke være mulig å sperre nødstoppen uten at stoppfunksjonen utløses Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om maskiner 11 om CE merking http www lovdata no for sf ad td 20090520 0544 002 html 11 Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 1 2 4 3 om nødstopp https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 KAPITTEL 6 Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 1 7 3 om merking av maskiner https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 KAPITTEL 6 Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 1 7 4 om bruksanvisning m m https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 KAPITTEL 6 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 3 om krav til valg av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 3 Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 5 Forskrift om utførelse av arbeid 10 9 om nødstopp http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 9 Forskrift om utførelse av arbeid 12 4 om krav om systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 3 12 4 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Båtar Båtar som blir brukte til landbasert verksemd til dømes i oppdrettsnæringa skal følgje krava i arbeidsmiljølova Tilsynsmyndigheiter Båtar som blir brukte til landbasert verksemd til dømes i oppdrettsnæringa kjem inn under regelverket til både Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet Nordisk båtstandard oppfyller krava til Arbeidstilsynet Om de skaffar ein ny båt til verksemd i havbruk bør de krevje av båtbyggjaren at fartøyet oppfyller Nordisk båtstandard for yrkesbåter under 15 m Det sikrar at båten er konstruert slik at han oppfyller krava i arbeidsmiljøforskriftene under den føresetnaden at han blir brukt til det han er bygd for Nordisk båtstandard inneheld tryggleikskrav til mellom anna flyteevne ror og maskineri innreiing og utrusting mellom anna brannsikring løfteutstyr fortøyings og ankerutrusting bru og navigasjonsutrusting dimensjonering Nordisk godkjenning av båtar etter Nordisk båtstandard kan utførast av Det norske Veritas eller av sjøfartsmyndigheitene i det landet der båten er konstruert gjeld nordiske land Godkjenninga inneber at båten er nøye undersøkt av kunnige folk under konstruksjon og bygging Det gir kunden ein ekstra tryggleik overfor båtbyggjaren i tillegg til å sikre at forskriftskrava er oppfylte Ei viktig side ved godkjenninga er at godkjenningsinstansen utferdar eit sertifikat for båten som mellom anna fortel korleis båten kan lastast utan at det går ut over stabiliteten Dersom det ikkje finst eit slikt sertifikat eller tilsvarande dokumentasjon for båten kan Arbeidstilsynet i samband med inspeksjonar gi pålegg om dokumentasjon av mellom anna stabilitet og tryggleik Arbeidsgivaren bør undersøkje om eksisterande båtar i verksemda har eit tryggleiksnivå i tråd med Nordisk båtstandard for yrkesbåter under 15 m Ei slik vurdering kan gjerast av eit klasseselskap ein konsulent ein verkstad eller liknande Fritidsbåtar brukte i havbruk Det hender at båtar som er konstruerte som fritidsfartøy blir brukte i havbruksverksemd Dersom du skal kjøpe ein fritidsbåt til yrkesbruk bør du sjekke om fartøyet oppfyller krava i forskrift om produksjon og omsetning mv av fritidsfartøy I tillegg bør du krevje dokumentasjon frå leverandøren om at båten har ein tryggleik på nivå med ekvivalent med krava i Nordisk båtstandard for yrkesbåter under 15 m Forskrift om produksjon og omsetning mv av fritidsfartøy gjeld for fritidsfartøy mellom 2 5 og 24 meter som er produserte etter16 juni 1998 Forskrifta gjeld òg for eldre fartøy som blir importerte frå land utanfor EU EØS området Før du kjøper båten bør du mellom anna passe på Er båten CE merkt Har båten eit produsentskilt som opplyser om største last største tal på personar produsentnamn og konstruksjonskategori Har fartøyet identifikasjonsnummer på skroget Følgjer det med brukarhandbok bruksrettleiing Har båten samsvarserklæring Kva for konstruksjonskategori har båten Sjå forklaring nedanfor Passar konstruksjonskategorien for din bruk av båten Det er viktig at du undersøkjer om konstruksjonskategorien passar for din bruk av båten Konstruksjonskategorien fortel kva vindstyrke og bølgjehøgd fartøyet er konstruert for å tole Produsentar av fritidsbåtar skal oppgi konstruksjonskategorien for båten og har dermed gitt ein garanti for kva vêrtilhøve fartøyet kan operere i Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk med relevans for havbruksverksemd oppdrettsnæring i sjøen 1 Sjødyktigheitslova lov 9 juni 1903 nr 7 med tilhøyrande forskrifter krev at skip over 15 meter skal vere kontrollerte Reiaren føraren er til kvar tid ansvarleg for at lova blir følgd Fartøy under 15 meter som blir brukte i næring kan til kvar tid bli kontrollerte av sjøfartsmyndigheitene 2 Forskrift om laste og losseinnretninger på skip av 17 1 1978 krev sertifisering og periodisk kontroll av laste og losseinnretningar utført av ein autorisert verkstad eller ein sakkunnig person som er godkjend av Sjøfartsdirektoratet Forskrifta gjeld utstyr om bord i fartøy uansett storleik i bruk ved kai i hamn eller i innelukka farvatn For kraner som skal brukast i ope farvatn kjem forskrifter om dekkskraner mv til bruk på borefartøy til bruk 3 Forskrift av 11 desember 1981 nr 3807 om minstealder mv for fører av visse maskindrevne fartøyer under 25 reg t brutto 15 meter kjem til bruk på fartøy med fart høgare enn 10 knop motoryting større enn 10 HK eller lengd på over 8 meter Føraren skal vere fylt 16 år og ha nødvendig ferdigheit i bruk av båt Det er eigaren eller den som rår over fartøyet som har ansvar for å forvisse seg om at føraren har nødvendig ferdigheit Regelverket til Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet ser på havbruksverksemd som ei i prinsippet landbasert verksemd og arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter kjem difor til bruk I denne samanhengen er desse rammeforskriftene med grensesnitt til sjøfartslovgivinga særleg aktuelle 1 Forskrift om maskiner best nr 522 Denne forskrifta rettar seg mot produsentar av maskiner og krev at produsentane ved CE merking dokumenterer at dei grunnleggjande tryggleikskrava i forskrifta er oppfylte Det omfattar i praksis også stabilitet og sjødyktigheit 2 Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr 3 Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk brosjyre frå arbeidstilsynet no Det er difor naturleg at Arbeidstilsynet har eit totalansvar og fører tilsyn med at havbruksverksemder etterlever krava i arbeidsmiljølova og legg Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk til grunn for tryggleikskrav som gjeld sjødyktigheit Fasilitetane på båten Flytande anlegg er ofte lokaliserte til område som stiller særleg store krav til båtar Ein båt som blir nytta som fôringsbåt eller arbeidsbåt ikkje transportbåt må ha eit nødvendig oppvarma pauserom der arbeidstakarane også kan ete maten sin Det må vere mogleg å lage mat og vaske seg og det må vere toalett Båten må elles ha godkjend redningsflåte jf reglane til Skipskontrollen redningsvestar til det største moglege talet på arbeidstakarar om bord og livbøye med livline Det skal vidare vere nødvendig arbeidslys både for arbeid om bord og på merdar og signallys Båten skal ha nødvendig kommunikasjonsutstyr som VHF eller ei form for samband med open kanal til land for å varsle ulykke I tillegg må du sørgje for at båten har nødvendig førstehjelpsutstyr og handsløkkingsapparat Stabilitetsdokumentasjon Båtar som er knytte til oppdrettet skal ha tilgjengeleg dokumentasjon om stabilitetsberekningar lasteevne og kor mange personar det er tillate å ha om bord Ved montering av utstyr og liknande som endrar stabiliteten til båten må det utførast ei ny stabilitetsprøve Sjå eigne krav om montering sertifisering og bruk av arbeidsutstyr Kran i båt reglane til Sjøfartsdirektoratet Ein kran som blir brukt i båt i havbruksverksemd skal oppfylle krava i forskrifta frå Arbeidstilsynet om utføring av arbeid Det inneber mellom anna at krana skal vere kontrollert av ei sakkunnig verksemd og at brukaren skal ha dokumentert tryggleiksopplæring Arbeidstilsynet godtek at sakkunnig kontroll av kran i båt i havbruk blir utført i tråd med Sjøfartsdirektoratet si forskrift om laste og losseinnretningar på skip Forskrifta gjeld for skip og båtar uansett storleik Arbeidstilsynet krev likevel at den årlege kontrollen av krana blir utført av ein sakkunnig person og ikkje av båtføraren slik forskrifta frå Sjøfartsdirektoratet elles opnar for Forskrift om laste og losseinnretninger på skip har mellom anna desse krava til laste og losseinnretningar Før du tek i bruk innretningane skal dei vere prøvde og kontrollerte av ein sakkunnig person som er godkjend av Sjøfartsdirektoratet Innretningane skal inspiserast minst éin gong årleg Innretningane skal gå igjennom ei inngåande undersøking og prøving kvart femte år Ettersyn og undersøking av laste og losseinnretningar skal førast inn i ei kontrollbok Det årlege ettersynet skal utførast av ein sakkunnig person som også fører inn konklusjonen i kontrollboka Kontrollboka kranboka skal vere utforma i tråd med internasjonale normer Den femårlege inngåande undersøkinga skal gjerast av ein autorisert verkstad eller ein kvalifisert verkstad Dette er verkstader som er godkjende av Sjøfartsdirektoratet Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om maskiner http www lovdata no cgi wift ldles doc sf sf sf 20090520 0544 html Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 KAPITTEL 3 1 Publikasjoner Brosjyre om arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 227913 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no CE merking av maskiner Samsvarserklæring Du må sørge for at maskiner som brukes i din virksomhet er CE merket Maskiner nyere enn 01 01 1995 skal være CE merket Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE merket men må likevel oppfylle alle sikkerhetskravene i maskinforskriften sitt vedlegg 1 samt kravene i forskrift om bruk av arbeidsutstyr Dersom en maskin uansett alder importeres fra land utenfor EU så skal maskinen samsvarserklæres og CE merkes Flere forskrifter Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som fastsetter krav om CE merking skal CE merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene Samsvarserklæring For maskiner som er tatt i bruk etter 01 01 95 krever maskinforskriften at utstyret skal leveres fra produsent leverandør med en samsvarserklæring Med denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften For alle maskiner skal produsenten gjennomføre en prosedyre for samsvarsvurdering før maskinen tas i bruk eller omsettes Hvilken prosedyre du kan bruke avhenger av hvilken maskin du skal produsere og av om du bruker harmoniserte standarder eller ikke Maskiner produsert og tatt i bruk før 01 01 95 skal ikke ha følge av samsvarserklæring og CE merking Men som eier arbeidsgiver plikter du å oppgradere maskinens sikkerhetsnivå slik av kravene i vedlegg 1 oppfylles i størst mulig grad Konstruksjonsendringer krever ny samsvarserklæring Konstruksjonsendringer for nye arbeidsoppgaver eller belastninger kan nødvendiggjøre ny samsvarserklæring av den som har utført endringen Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om maskiner 10 om samsvarsvurdering av maskiner mv https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 C2 A710 Forskrift om maskiner 11 om CE merking http www lovdata no for sf ad td 20090520 0544 002 html 11 Forskrift om maskiner 12 om forpliktelser for leverandør mv https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 C2 A712 Forskrift om maksiner 9 om omsetning og å ta i bruk maskiner mv http www lovdata no for sf ad xd 20090520 0544 html 9 Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 5 Forskrift om utførelse av arbeid 12 4 om krav om systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 3 12 4 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Førervern på traktor Traktorer som veier 500 kg eller mer skal være utstyrt med førervern som verner føreren og eventuelle passasjerer hvis traktoren velter sideveis eller steiler og velter bakover Med førervern menes førerhus verneramme eller bøyle Når førervernet blir skadet må det repareres eller skiftes Arbeidstilsynet kan gi nærmere informasjon og retningslinjer for dette Førervern skal ha tilstrekkelig sterkt tak og det skal være typeprøvd Tilleggsinformasjon Regelverk Produsentforskriften kapittel 3 Førervern på gamle traktorer http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1359 KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Høytrykkspyling Som arbeidsgiver skal du sørge for opplæring og øvelse i å bruke utstyr for høytrykksspyling Det skal stilles til rådighet egnet personlig verneutstyr Det er også aldersgrenser for bruk av slikt utstyr samt krav til instruks Tilsetningsstoffer Ved høytrykksspyling skal det bare brukes tilsetningsstoffer som er tilpasset anlegget og som er i samsvar med bruksanvisningen Fare for skader Prosessen medfører stor fare for kuttskader Hvis det benyttes slipemidler i væskestrålen må helsevesenet underrettes om dette ved skade slik at sårstedet blir undersøkt nøye for partikler Ved bløtdelsskader for eksempel i mageregionen kan de indre skadene være mye større enn det ser ut til på huden Opplæring nødvendig Før en arbeidstaker settes til selvstendig bruk av anlegg for høytrykksspyling kreves det nødvendig opplæring og øvelse Instruks skal lages Som arbeidsgiver skal du utarbeide instruks for operasjoner som medfører særlig fare for liv og helse og alltid ved manuelt betjent utstyr med maksimalt arbeidstrykk over 250 bar Som arbeidsgiver skal du også instruere om at strålerøret på stråleinnretningen med eller uten væskestråle aldri skal rettes mot egen eller andres kropp under bruk Ved bruk av håndbetjent stråleinnretning skal det tas hensyn til rekylkraftens virkning for operatøren Ved angitt eller beregnet rekylkraft over 250 N skal arbeidsgiveren instruere om at det brukes anordning for mekanisk føring av stråleinnretningen Utløserventil må ikke blokkeres Som arbeidsgiver skal du instruere om at avtrekkeren eller utløserventilen aldri skal bindes opp eller blokkeres på annen måte Stråleinnretningen skal aldri slippes eller plasseres slik at den kan falle ned Når stråleinnretningen ikke brukes skal avtrekkeren eller utløserventilen være sikret Gruppearbeid Når forholdene tilsier at operatøren har redusert tilsyn med pumpeaggregatet eller arbeidsoperasjonen ellers krever det skal en annen hjelpeoperatør ha tilsyn med aggregatet Operatøren som har tilsyn med og betjener pumpeaggregatet skal ha muligheter til å kommunisere med eller helst ha visuell kontakt med operatøren som betjener stråleinnretningen Operatøren som betjener stråleinnretningen skal fungere som gruppens leder og kommunisere med hjelpeoperatøren etter avtalte signaler Rørspyling Ved bruk av slange med direkte påmontert spyledyse skal væsketrykket ikke økes til arbeidstrykk før spyleinnretningen er plassert inne i røret eller operatørene er tilstrekkelig beskyttet med avskjerming Verneutstyr skal brukes Det må benyttes egnet verneutstyr for øyne hender og kropp samt sklisikkert fottøy Aldersgrenser Arbeidsgiveren skal ikke sette arbeidstaker under 18 år til selvstendig bruk av anlegg for høytrykksspyling med arbeidstrykk på 250 bar eller mer Opplæring kan skje fra fylte 17 år For anlegg med maksimalt arbeidstrykk under 250 bar kan arbeidsgiveren benytte arbeidstakere som er under 18 år men ikke under 15 år Som arbeidsgiver må du da foreta en risikovurdering av arbeidet samt iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet og helse Merking og avgrensing Som arbeidsgiver skal du sørge for at området hvor arbeid med høytrykksvæskestråleutstyr pågår merkes og avgrenses med forsvarlig sikring av fareområdet Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsplassforskriften 5 20 om høytrykkspyling http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 5 5 20 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 12 1 om risikovurdering og særlig tilpassede tiltak for arbeidstakere under 18 år http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 12 12 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 12 6 om forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare for helseskade http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 12 12 6 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 12 7 om unntak fra arbeidsforbudet ved yrkesrettet opplæring http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 12 12 7 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 1 om gjennomgående krav om bruk av personlig verneutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 15 15 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 7 7 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 8 1 om gjennomgående krav til opplæring http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 8 8 1 Forskrift om utførelse av arbeid 20 11 om tilsyn med høytrykkspyleanlegg http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 C2 A720 11 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Kraftoverføringsaksel Det skal vere vern på kraftoverføringsakselen Verneinnretninga skal ha ein robust konstruksjon og ikkje forårsake nokon ekstra fare Vernedekselet skal godkjennast av teknisk kontrollorgan jf vedlegg IV pkt 14 og 15 i maskinforskrifta Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg IV https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 KAPITTEL 10 Forskrift om utførelse av arbeid 10 13 om fare i forbindelse med bevegelige deler http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 13 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Kraftuttak på traktor Kraftuttak på traktor skal vere skjerma med eit fast vern Kraftuttak som er front side eller bakmontert på traktor skal vere skjerma med eit fast vern som saman med rørvernet for kraftoverføringsakselen til utstyret skjermar kraftuttak og kopling ved alle vinklar Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Kraner og krav om sertifisert opplæring For den som opererer kraner skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr Med sertifisert opplæring meiner ein opplæring gitt av ei sertifisert opplæringsverksemd Berre personar som er sertifiserte av eit sertifiseringsorgan kan gi sertifisert opplæring Utstyr som krev sertifisert opplæring bru og traverskraner dersom bruken kan føre til skade på liv eller helse tårnkraner mobilkraner portalkraner kraner med større kapasitet enn 2 tm tonnmeter monterte på lastebil eller lastebilhengar løfte og stablevogner for gods med permanent førarplass på vogna Med sakkunnig kontroll meiner ein kontroll som er utført av ei sertifisert sakkunnig verksemd I tillegg til arbeidsutstyret som er nemnt over krevst normalt sakkunnig kontroll av mellom anna løftereiskapar og arbeidsutstyr for løfting av hengande last Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 3 om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 3 Forskrift om utførelse av arbeid 13 1 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 4 13 1 Forskrift om utførelse av arbeid 13 3 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 4 13 3 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Opplæring i bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret Jo mer komplisert arbeidsutstyret er desto mer omfattende skal opplæringen være Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre Tilleggsinformasjon for akvakultur Bruk av båt må anses som så farlig at det bør gis dokumentert sikkerhetsopplæring Kravet om opplæring øvelse og instruksjon gjelder også dem som har oppsyn med og leder arbeidet Avhengig av hvor farlig arbeidsutstyret anses å være deles sikkerhetsopplæringen inn i tre nivåer Nivå 1 Informasjon til arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med Du skal særlig sørge for at arbeidstakerne får informasjon om bruken av arbeidsutstyr farer ved uregelmessigheter som kan oppstå de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret Arbeidstakerne skal gjøres kjent med farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret farer med årsak i arbeidsutstyr i nærheten farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten Informasjon og instruks skal være forståelig for de berørte arbeidstakere Nivå 2 Dokumentert sikkerhetsopplæring For arbeidsutstyr

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=7977 (2016-01-04)
  Open archived version from archive