archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forbrukerprodukter - Regelhjelp.no
  særskilt regulert etter produktkontrolloven rullebrett utstyr til rafting utstyr til fritidsdykking personlig verneutstyr tekstiler madrasser og stoppede møbler lekeplassutstyr leketøy næringsmiddelimitasjoner barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare Produkter som er regulert i brann og eksplosjonsvernloven 26 Gassapparater og utstyr Produkter med flytende brensel Forbrukerprodukter som ikke er særskilt regulert regnes som hovedregel som sikre hvis de er i samsvar med nasjonal standard eller hvis tilsvarende sikkerhetsnivå kan dokumenteres Se de ulike standardene på Standardiseringen i Norge Kjemikalier i forbrukerprodukter Bruk av farlige kjemikalier i forbrukerprodukter er også regulert Informasjonsplikt for forbrukerprodukter Hvis du importerer forbrukerprodukter plikter du å sørge for at bruker av produktet får tilstrekkelig og relevant informasjon Informasjonen skal være tydelig lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov Informasjonen skal sette forbruker i stand til å vurdere sikkerheten ved produktene Eksempler på informasjon er brukerveiledninger monteringsanvisninger råd om bruk og vedlikehold av produktet Kravene til produktet i lov forskrift eller standard gjelder selv om det gis informasjon til forbruker Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet når det gjelder kjemiske egenskaper og støy Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB når det gjelder alle andre egenskaper Publikasjoner Faktaark CE merking bokmål Faktaark CE merking nynorsk Standardiseringen i Norge Veileder i internkontroll for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/produktkategorien---generelle-krav/Forbrukerprodukter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Aktsemdsplikt – forbrukartenester - Regelhjelp.no
  forbrukartenesta Dette kan til dømes vere hjelmar leddbeskyttarar alpinutstyr leikeplassutstyr rullebrett rampar trampolinar og andre sports og fritidsprodukt Du skal vurdere om produkta du tilbyr er trygge og sørgje for ettersyn og vedlikehald for å halde oppe tilstrekkeleg tryggleik Kunnskapsplikt Den som eig eller leiar ei verksemd som tilbyr forbrukartenester har plikt til å skaffe seg nødvendig kunnskap for å kunne vurdere faren for helseskade Kunnskapsplikta inneber at du skal ha spesialkunnskapar om tenesta og om risiko knytt til henne Informasjonsplikt Den som eig eller leiar ei verksemd som tilbyr forbrukartenester har plikt til å gi brukarane av tenesta tilstrekkeleg og relevant informasjon slik at dei er i stand til å vurdere tryggleiken ved tenesta Informasjonen skal vere tydeleg lett tilgjengeleg og tilpassa dei behova brukaren har I praksis kan du gi slik informasjon gjennom instruksjonar og demonstrasjonar før og medan forbrukartenesta blir utført Informasjonsplikta kjem i tillegg til andre tiltak du må setje i verk Du har altså plikt til å førebyggje farar og helseskade sjølv om du informerer godt om risikoen ved tenesta Publikasjoner Animerte sikkerhetsfilmer på seks ulike språk som kan vises til alle som skal leie låne båt Brosjyre om risikovurdering Kontroll med risiko gir gevinst Faktaark Sikkerhet på lekeland informasjon til deg som driver lekeland Fishing and safety at sea in Norway in English Fisketurisme her finner du informasjon om mulighet for å laste ned materiell Forbrukartenesta båtutleige fokus på tryggleik ved båtutleige og tryggingsutstyr nynorsk utgåve Forbrukartenesta sportsdykking fokus på tryggleik ved sportsdykking og dykkarutstyr nynorsk utgåve Forbrukertjenesten båtutleie fokus på sikkerhet ved båtutleie og sikkerhetsutstyr Forbrukertjenesten sportsdykking fokus på sikkerhet ved sportsdykking og dykkerutstyr Gästeinformation Angelsport und Sicherheit auf dem Wasser in Norwegen Har du trygg drift Veiledning for tilbydere av forbrukertjenester til sjøs Information for tourits about fishing and safety at sea

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Forbrukertjenester/Aktsomhetsplikt---forbrukertjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aktsomhetsplikt - brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff - Regelhjelp.no
  brann reaksjons og eksplosjonsfarlig stoff som er under trykk og som derved kan representere en fare ved kontrollert utslipp Brannfarlig stoff er fast flytende eller gassformig stoff stoffblanding samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander som i kraft av sitt flammepunkt kontakt med andre stoffer trykk temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann Reaksjonsfarlig stoff er fast flytende eller gassformig stoff stoffblanding samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander som ved kontakt med vann ved sitt trykk temperatur eller andre kjemiske forhold representerer en fare for farlig reaksjon eksplosjon eller utslipp av farlig gass damp støv eller tåke Klassifiseringen av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff fremkommer av tabellen i vedlegg 1 til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier for klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger i det Globalt harmoniserte system for klassifisering om merking av kjemikalier GHS utgitt av De forente nasjoner FN GHS henviser til FN s test manual for tester som gjelder fysisk kjemiske egenskaper I forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen er krav om tillatelse erstattet av meldeplikt og samtykke Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider Publikasjoner DSBs skjema på Altinn Faktaark Ammoniumnitrat har nye varenumre i tolltariffen Faktaark Nye varenumre i tolltariffen for flere kjemikalier Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Slik melder du inn farlig stoff Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Veiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff Veiviser til temaveiledningene forskrift om håndtering av farlig stoff Regelverk Forskrift om håndtering av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Aktsomhetsplikt---brannfarlig-eller-trykksatt-stoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aktsomhetsplikt - produkter - Regelhjelp.no
  for importør og produsent Som importør eller produsent har du en særlig plikt til å vise aktsomhet du har kunnskapsplikt Det innebærer at du aktivt må skaffe deg den informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere om produktet er helseskadelig eller miljøskadelig Du skal ha spesialkunnskaper om produktets art egenskaper og risikoforhold Hva kan skade helse og miljø Risiko for helseskade kan blant annen skyldes konstruksjonsfeil uhensiktsmessig konstruksjon i forhold til formålet mangel på sikkerhetsanordninger uheldig utforming innhold av farlige kjemikalier støy mangelfull informasjon Risiko for miljøskade skyldes først og fremst innhold av miljøskadelige kjemikalier Importører og forhandlere må ha tiltak for å unngå helse og miljøskader Dersom du importerer eller forhandler et produkt skal du forebygge at produktet medfører helseskade eller miljøforstyrrelse gjennom andres bruk av produktet Det stilles større krav til importør enn til forhandler Tiltaket skal bidra til trygg bruk innenfor rammen av det produktet er ment for eller den bruk som rimelig kan forventes Tiltaket skal også bidra til at produktet ikke medfører miljøskade ved forventet bruk eller som avfall Rimelige tiltak kan blant annet være advarselsmerking informasjon om helse og miljøfarlige egenskaper og virkninger bruksanvisninger forsvarlig emballering tilbakekall av produkter utbedring av produkter Særlig informasjonsplikt for forbrukerprodukter Hvis du importerer forbrukerprodukter plikter du å sørge for at bruker av produktet får tilstrekkelig og relevant informasjon Informasjonen skal være tydelig lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov Informasjonen skal sette forbruker i stand til å vurdere sikkerheten ved produktene Eksempler på informasjon er brukerveiledninger monteringsanvisninger og råd om bruk og vedlikehold av produktet Kravene til produktet i lov forskrift eller standard gjelder selv om det gis informasjon til forbruker Regelverk Produktkontrolloven 3 om aktsomhetsplikt Bransjer som har tilleggsinformasjon Anleggsbransjen Bensinstasjoner Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Grafisk produksjon Overflatebehandling av metaller Produksjon

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Aktsomhetsplikt---produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aktsomhetsplikt ved anlegg som leverer motordrivstoff - Regelhjelp.no
  ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor området hvor brann eller eksplosjon lett kan oppstå Det er forbudt å fylle motordrivstoff på annet enn fast monterte drivstofftanker egnede reservekanner og annen egnet transportemballasje Det er også forbudt å tillate slik fylling I forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen er krav om tillatelse erstattet av meldeplikt og samtykke Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider I desember 2011 ble temaveiledning om omtapping av farlig stoff utgitt denne gjelder for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker Publikasjoner DSBs skjema på Altinn Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Slik melder du inn farlig stoff Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 Temaveiledning om omtapping av farlig stoff Temaveiledningen gjelder for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Aktsomhetsplikt-ved-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Personleg verneutstyr - produktkrav - Regelhjelp.no
  utforming og produksjon av PVU Teknisk dokumentasjon skal etter oppmoding leverast til myndigheitene Samsvarsvurdering og CE merking Produsenten eller ein representant for produsenten skal gi ei erklæring der det blir stadfesta at eit marknadsført personleg verneutstyr er i samsvar med forskrifta Erklæringa skal alltid vere tilgjengeleg hos produsenten eller representanten og etter oppmoding leggjast fram for myndigheitene PVU som tilfredsstiller krava i forskriftene skal ha fastsett CE merking Produsenten set på CE merkinga etter først å ha utarbeidd samsvarserklæringa EF typeprøving europeisk typeprøving Enkelte typar PVU skal også typeprøvast av eit godkjent teknisk kontrollorgan Produsenten eller representanten for produsenten skal deretter utferde ei erklæring der det blir stadfesta at eit marknadsført personleg verneutstyr er i samsvar med dei krava som gjeld PVU som tilfredsstiller gjeldande krav skal vere CE merkt Det er produsenten som set på CE merket etter å ha utarbeidd samsvarserklæringa Brukerinformasjon Produsenten skal utarbeide ein skriftleg brukarinformasjon som skal leggjast ved personleg verneutstyr som skal marknadsførast Informasjonen skal liggje føre på norsk og vere nøyaktig og forståeleg Generelle funksjonskrav til alt personlig verneutstyr Personleg verneutstyr skal vere konstruert og utforma slik at det gir tilfredsstillande vern mot dei skadeverknadene det er meint å førebyggje Publikasjoner Faktaark CE

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Personlig-verneutstyr---produktkrav-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aldersgrense for solarier - Regelhjelp.no
  kosmetisk formål til personer under 18 år Det er ikke tillatt å tilby solarier til kosmetisk formål ved salg utleie eller bruk til personer under 18 år og du som eier har ansvar for at de ikke får adgang til solariene Fram til 1 1 2016 er eier forpliktet til å informere om forbudet for personer under 18 år på en tydelig måte overfor sine kunder Du oppfyller dette kravet ved å ha et godt synlig oppslag Fra 1 1 2016 må virksomheten ha et system for alderskontroll Følgende løsninger anses som tilfredsstillende Heltidsbetjening eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll Virksomheten skal redegjøre for systemet i sin melding til Statens strålevern jf strålevernforskriften 12 Systemet skal ivareta brukernes personvern Relevante lenker Elektronisk meldesystem EMS login tjeneste Nettside Statens strålevern solarier Publikasjoner Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Veileder 4 Veileder til solarieforhandlere og importører Regelverk Strålevernforskriften 12 om meldeplikt Strålevernforskriften 36 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Aldersgrense-for-solarier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alenearbeid - Regelhjelp.no
  at arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer Arbeidets organisering tilretteleggelse og ledelse skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas Å arbeide alene kan være en belastning og særlig dersom det skulle skje noe uventet Derfor må det å arbeide alene tas med i kartlegging og risikovurdering av arbeidet Det å arbeide alene skal begrenses mest mulig slik at den ansatte har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten Det skal også vektlegges at den ansatte har mulighet til å tilkalle hjelp i krisesituasjoner for eksempel ved hjelp av mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr Det bør være utarbeidet skriftlig instruks for alenearbeid Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 2 om generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 3 2 om kontakt med andre arbeidstakere Bransjer som har tilleggsinformasjon Vannforsyning oppsamling distribusjon og rensing av vann Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Alenearbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive