archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bergverksdrift- storulykker - Regelhjelp.no
  grus og sandtak produksjon av pukk og singel bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler olivin nefelin produksjon av torvstrø og huminal og annen bryting Storulykker Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for storulykker for bransjen Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Felles-kravlister/Felles-kravlister---Storulykker/Storulykker/?bransjeid=4602 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Viktigste krav til bergverksdrift - Regelhjelp.no
  innenfor fire områder politiattester saluttering undervannssprengning sikringsbestemmelser for oppbevaring av ammoniumnitrat til produksjon av eksplosiver Fra 4 januar 2010 ble innført endringer når det gjelder krav om sertifikater Det stilles særskilte krav til Handel Erverv Oppbevaring Bruk Tilvirkning Innsamling mottak og tilintetgjøring Overføring og innførsel av eksplosiver Transport av eksplosiver Eksplosiv vare er eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte inndelt i følgende hovedslag a sprengstoff b krutt c tennmidler d ammunisjon e pyroteknisk vare se også fyrverkeri i publikasjonsteksten nedenfor Handel Alle søknader om erverv av sprengstoff krutt og tennmidler sendes DSB Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 15 under publikasjoner Erverv Alle søknader om handel med sprengstoff krutt og tennmidler sendes DSB Den som vil erverve eksplosiv vare må ha tillatelse Tillatelsen kan bare gis til den som har behov for eksplosiv vare og som ellers anses skikket Tillatelsen gjelder for hele landet Den som vil erverve eksplosiv vare må være over 18 år Les mer om erverv av eksplosiv vare i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8 Oppbevaring Alle søknader om oppbevaring sendes DSB med unntak av pyroteknisk vare i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold hvor det er kommunen som gir tillatelse Fra 1 januar 2011 er det krav om alarm også for lagre under 250 kg NEI Skjema for søknad om tillatelse finner du under publikasjoner nedenfor Bygningstekniske forhold Rom bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal være utført og innredet slik at det ikke oppstår særlig fare for brann eller eksplosjon og slik at varene ikke kommer på avveie eller urette hender og skal som et minimum kunne stå imot et innbruddsforsøk i 20 minutter Det skal være installert alarm som sikrer tidlig varsling og forsvarlig respons i rom bygning eller innretning hvor det er gitt tillatelse til oppbevaring av over 250 kg eksplosiv vare Lager av permanent karakter skal være forsvarlig inngjerdet med låsbar port og med gjerde som slutter godt ned mot bakken Rom bygning eller innretning skal ha ventilasjon som sikrer god utlufting Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 7 4 under publikasjoner Plassering av oppbevaringsstedet Rom bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare må plasseres og utformes slik at sannsynligheten for og konsekvensen av en eventuell brann eller eksplosjon begrenses Det er stilt særskilte krav til sikkerhetsavstander i forskrift om eksplosjonsfarlig stoff 7 3 Les mer om dette under publikasjoner Merking Ved oppbevaring av mengder ut over det som kan oppbevares uten tillatelse skal oppbevaringsstedet være merket Eksplosiv vare Røyking og all bruk av ild er forbudt Generelle krav til sikker drift Rom bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal drives og vedlikeholdes i samsvar med virksomhetens internkontroll og de risikoanalyser driftsforutsetninger og tillatelser som gjelder for oppbevaringen Det skal være utarbeidet egnede sikkerhetsinstrukser og journaler på norsk for sikker drift og betryggende vedlikehold Sikkerhetsinstruksens utforming skal være tilpasset forholdene på stedet der oppbevaring foregår Oppbevaringsstedet skal kontrolleres regelmessig Oppbevaringssted hvor det er installer alarm skal som et minimum kontrolleres 1 gang pr uke Oppbevaringssted hvor det ikke er krav om installering av alarm skal som et minimum kontrolleres hver dag Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 7 7 under publikasjoner Føring av oversikt over beholdning Det skal føres oversikt over de varer som til enhver tid oppbevares Ref forskriftens 7 8 Samlagring av eksplosiv vare Eksplosiv vare må ikke oppbevares sammen med andre varer når dette øker faren for brann eller eksplosjon og skal under oppbevaring holdes atskilt fra annen eksplosiv vare med mindre de eksplosive varene er forenlige Avstanden mellom container som inneholder sprengstoff og container som inneholder tennmidler skal være minst 1 meter Ref forskriften 7 9 og 7 10 med veiledning Defekt kassert eksplosiv vare skal kontrolleres og merkes spesielt og ikke oppbevares unødig sammen med annen eksplosiv vare Les mer om kasserte eksplosiver i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk nedenfor Varslings og underretningsplikt Den som oppbevarer eksplosive varer skal ved brann eksplosjon eller innbrudd sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt politiet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal også underrettes ved tilløp til slik hendelse Les mer om oppbevaring av eksplosiv vare i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 under regelverk Bruk Fra 6 mai 2015 er det endringer i eksplosivforskriften innenfor fire områder politiattester saluttering undervannssprengning Fra 4 januar 2010 ble innført endringer når det gjelder krav om sertifikater Den som utfører sprengningsarbeider må ha nødvendig kompetanse og ha sertifikat for sprengningsarbeidet Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 10 4 og 10 5 under regelverk Vær oppmerksom på at arbeidstilsynet setter krav til sprengningsarbeid Les mer om sprengningsarbeid Plikter for virksomheten som utfører sprengningen Ledelsen i virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomheten som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med sprengningsfaglig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosive varer Planene som skal omfatte sprengnings og salveplaner m m skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid igangsettes være basert på risikoanalyser og være integrert i overordnete planer for prosjektet anlegget Etterlevelsen av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Beboere politi og andre aktuelle offentlige myndigheter eiere rettighetshavere m m skal gjøres kjent med planene i 10 7 bl a sprengningsplan og hvilke risikoer sprengningsarbeidene representerer Før sprengningsarbeid foretas skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området Postene skal stå i radio eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 10 under publikasjoner Det skal ikke tas ut mer eksplosiv vare enn det som er planlagt for den salve som skal sprenges Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter Hvis forholdene alllikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv var plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst Plasseringsstedet skal være sikkert tydelig merket ryddig oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres Flytting av eksplosiv vare til fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 11under publikasjoner Boring skal utføres i samsvar med salveplan Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 12 under publikasjoner Lading skal utføres i samsvar med salveplan Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve Sprengningssted hvor salve er under lading eller står ferdig ladet skal være bevoktet og om nødvendig avsperret inntil sprengning finner sted Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 13 under publikasjoner Det skal etableres et system for umiddelbar melding av uhell og ulykker som fører til skade på liv helse eller materielle verdier til politi lensmann og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Snarest etter at uhell ulykker eller tilløp til hendelser som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell har inntruffet skal det sendes rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 15 under publikasjoner Godkjent brukers ansvar Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig Etter hver salve skal godkjent bruker utarbeide en skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av avvik Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 8 under publikasjoner Salve som skytes nær der mennesker eller dyr oppholder seg der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse jernbane veg luftspenn kabler m m kan skades skal dekkes på hensiktsmessig måte med mindre andre dokumenterte tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 9 under publikasjoner Etter sprengning skal det i samsvar med utarbeidet plan og under oppsyn av godkjent bruker kontrolleres at det ikke står igjen rester av eksplosiv vare Ved forsaging skal godkjent bruker sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsarbeidet varsles Forsager skal omgående uskadeliggjøres eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 14 under publikasjoner Plikter for virksomhet som skal ha utført sprengningsarbeid men ikke gjør dette selv Ledelsen i virksomhet som skal ha utføret sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomhet som ikke slev utfører sprengningsarbeid skal påse at utførende virksomhet ivaretar kravene i henhold til eksplosivforskriften 10 7 annet ledd Bl a kravet om å utarbeide sprengingsplaner salveplaner og risikoanalsyer I antatt tilbud anbud for sprengningsarbeid skal det klart fremkomme at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med Les mer i internkontrollforskriften og i veiledningen til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Arbeidstilsynet har egne krav vedrørende sprengningsarbeid se mer under Arbeidsmijø og Sprengningsarbeid for de bransjer der dette gjelder Tilvirkning For tilvirkning av eksplosiv vare må det innhentes tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kravet om tillatelse gjelder for all tilvirkning uavhengig av hvor tilvirkningen skjer Fra 6 mai 2015 er det endringer sikringsbestemmelser for oppbevaring av ammoniumnitrat til produksjon av eksplosiver Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 under regelverk Innsamling mottak og tilintetgjøring Ved innsamling mottak og tilintetgjøring av eksplosiver settes det særskilte krav til blant annet Eksplosiver som er skadet pga fuktighet forurensning alder eller lignende skal ikke brukes men tilintetgjøres Den som produserer importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare plikter å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres Den som vil samle inn og eller motta eksplosive varer for tilintetgjøring skal ha tillatelse fra DSB Eksplosivforskriften kap 11 setter krav til de som skal ha en tillatelse til å tilintetgjøre Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk Overføring og innførsel av eksplosiver Det kreves tillatelse til å overføre og innføre eksplosiver Før overføring av eksplosive varer til i Norge kan finne sted skal mottakeren av varene ha en overføringstillatelse fra sentral tilsynsmyndighet Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 under regelverk Den som vil innføre eksplosive varer må ha tillatelse fra DSB Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 under regelverk Transport av eksplosiver Farlig gods er definert som varer som er klassifisert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID ref forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane 1 3 Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge landtransportforskriften og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Transport av eksplosiver er regnet som farlig gods og skal transporteres i henhold til forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane spesielt om nasjonale bestemmelser for eksplosiver i ADR RID Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 under regelverk Tilleggsinformasjon Regelverk Brann og eksplosjonsvernloven http lovdata no dokument NL lov 2002 06 14 20 Brann og eksplosjonsvernloven Håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 20a http lovdata no lov 2002 06 14 20 20a Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 4 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 6 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 8 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Landtransportforskriften 1 3 http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 q Forskrift om landtransport av farlig KAPITTEL 1 Forskrift om pyrotekniske artikler http lovdata no dokument SF forskrift 2013 10 03 1199 q Forskrift om pyrotekniske artikler Publikasjoner DSBs skjema på Altinn https www altinn no no Skjema og tjenester Etater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Faktaark Ammoniumnitrat har nye varenumre i tolltariffen http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark faktaark tolltariff pdf Faktaark Håndtering av brannfarlig væske hos biloppsamlere http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark handtering av brannfarlig vaeske hos biloppsamlere pdf Faktaark Nye varenumre i tolltariffen for flere kjemikalier http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Faktaark nye varenumre i 20tolltariffen pdf Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Forbud mot bruk av pinneraketter http www dsb no no Kampanjer Fyrverkerikampanje Pinneraketter Ny utdanningsordning for sprengningspersonell http www dsb no Global Publikasjoner 2010 Andre Nyhetsbrev Utdanning Eksplosiver pdf Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Bokmål HR 125 dot Søknad om typegodkjenning av fyrverkeri http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverkeri http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Veiledning veiledning handtering eksplosjonsfarlig stoff fyrverkeri pdf Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 og 11 http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Veiledning Veiledning til eksplosivforskriften pdf Veiledning til forskrift av 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 oppbevaring MIDLERTIDIG ENDRINGSVERSJON JULI 2015 http www dsb no Global Publikasjoner 2005 Veiledning MidlVeilKap7OppbPubPdf pdf Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Kommunen ved brannvesenet http www kommunenokkelen no Transport av farlig gods Transport av farlig gods Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Definisjoner av farlig gods Varer som er definert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID omfatter gods som det er forbudt å transportere samt gods som bare kan transporteres på visse betingelser i henhold til ADR og RID Om din virksomhet klassifiserer pakker fyller laster losser mottar for transport fomidler transport transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods skal virksomheten utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere med gyldig kompetansebevis Inndeling av farlig gods i klasser Farlig gods inndeles i følgende klasser Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2 gasser Klasse 3 brannfarlige væsker Klasse 4 1 brannfarlige faste stoffer Klasse 4 2 selvantennende stoffer Klasse 4 3 stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann Klasse 5 1 oksiderende stoffer Klasse 5 2 organiske peroksider Klasse 6 1 giftige stoffer Klasse 6 2 infeksjonsfremmende stoffer Klasse 7 radioaktivt materiale Klasse 8 etsende stoffer Klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane se under regelverk Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 7 under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 6 se under regelverk Egne regler for farlig avfall Det gjelder egne krav for håndtering av ulike typer farlig avfall Se mer om dette under Forurensning og Avfall for den enkelte bransje eller her Tilleggsinformasjon Regelverk ADR RID 2015 Forskrift 1 april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods http www dsb no no toppmeny Publikasjoner 2014 Andre ADRRID 2015 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 7 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Forskrift om transportabelt trykkutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2012 11 22 1088 q Forskrift om transportabelt trykkutstyr Publikasjoner Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Faktaark Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods bokmål http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark sikkerhetsradgiver transport farlig gods pdf Faktaark Tryggingsrådgjevar for transport av farleg gods nynorsk http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark tryggleiksradgjevar farleg gods pdf Mal for skringsplan for veitransport av farlig gods http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Mal for Sikringsplan for veitransport doc Melding om sikkerhetsrådgivver https www altinn no en Forms and Services Etater The Directorate for Civil Protection and Emergency Planning DSB Melding om sikkerhetsradgiver Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre I virksomheter som oppbevarer og bruker farlige kjemikalier kan det skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker miljø og materielle verdier Uhell kan skje både ved produksjon oppbevaring og under intern transport på virksomhetens område Du har plikt til å redusere risikoen ved å etablere gode sikkerhetsrutiner i din virksomhet Gjelder dette din virksomhet Du kan sjekke om dette gjelder dere i storulykkeforskriften på lovdata no Sjekk om ett eller flere av virksomhetens kjemikalier er nevnt i vedlegg 1 del 1 Hvis du finner ett eller flere kjemikalier i listen kontroller hvor mye av kjemikaliet som du kan oppbevare Hvis denne mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 2 er din virksomhet meldepliktig i henhold til forskriftens 6 Hvis mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 3 er virksomheten rapportpliktig i henhold til 9 og må forholde seg til alle bestemmelsene i forskriften Hvis ingen av virksomhetens kjemikalier finnes i vedlegg 1 del 1 eller det lagres mindre enn de oppgitte grenseverdier gå videre til del 2 Kontroller om virksomheten håndterer kjemikalier som faller innenfor en eller flere av de fareklassene som er nevnt Fareklassen finner du på HMS databladet for kjemikaliet Dersom din virksomhet ikke har stoff eller en stoffblanding i en mengde som er lik eller større enn mengdegrensene angitt i vedlegg I del 1 eller 2 må dere beregne om virksomheten omfattes av forskriften Ved beregningen må du bruke formelen i vedlegg I del 2 nr 4 I veiledningen til forskriften finner du eksempel på hvordan du foretar denne beregningen Fareklassene og definisjoner av disse finner du i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Vær oppmerksom på at noen av definisjonene i storulykkeforskriften avviker noe fra definisjonene i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Når du leser storulykkeforskriften er det de eksakte definisjonene i vedlegg I som gjelder Lag system for å hindre storulykker Hvis din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriften skal du sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hva meldingen skal inneholde finner du i storulykkeforskriftens 6 Virksomheten skal i samråd med de ansatte og deres representanter arbeide systematisk med forebygging av storulykker og iverksette nødvendige rutiner Dette er nærmere beskrevet i storulykkeforskriftens vedlegg III Virksomheter som har kjemikalier i slike mengder som angitt i vedlegg I del 1 og 2 kolonne 3 skal i tillegg utarbeide sikkerhetsrapport Se storulykkeforskriftens 9 samt vedlegg II og III for hva den skal inneholde Beredskap og informasjonsplikt Om din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriftens 9 skal virksomheten ha beredskap for å redusere skadevirkningene hvis en ulykke skulle skje Virksomheter som er omfattet av forskriftens 9 11 og 12 må også utarbeide en intern beredskapsplan Beredskapsmyndigheter og andre berørte offentlige instanser må få nødvendig informasjon til å kunne etablere eksterne beredskapsplaner Tilsynsmyndighetene skal ha beskjed hvis en storulykke har skjedd Se veiledning til 13 for hvilke ulykker som skal rapporteres Personer som kan bli berørt av en storulykke skal ha informasjon Informasjonen skal de få uoppfordret og den skal gjentas minimum hvert femte år Oppdater planene hvis endringer skjer i virksomheten Dersom virksomhet anlegg prosess eller farlige kjemikaliers egenskaper eller mengde endres slik at det kan ha betydelig innvirkning på risikoen for en storulykke skal virksomheten gjennomgå og oppdatere dokumentersom beskriver styringssystemet og forebygging av storulykker i henhold til 7 og 9 Ved slike endringer skal virksomheten også melde fra til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Les også mer om storulykker hos www dsb no Tilleggsinformasjon Regelverk Byggherreforskriften 13 om koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 C2 A713 Endringsdirektiv storulykker ikrafttrådt 31 12 2003 hos EurLex PDF http eur lex europa eu legal content EN TXT uri CELEX 32002L0096 Storulykkeforskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2005 06 17 672 q Storulykkeforskriften Publikasjoner Veiledningsdokumenter til Seveso II direktivet EUs offisielle veiledningsdokumenter http www dsb no File asp File Skjema 20for 20nett Word HR 124 dot Relevante lenker EUs storulykkebyrå Major Accident Hazards Bureau http ipsc jrc ec europa eu index php At a glance 487 0 Om tilsynsetatenes koordineringsgruppe for storulykker http www dsb no Article asp ArticleID 1541 Framework normalt oppslag 1 Hos DSB Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Næringslivets sikkerhetsorganisasjon NSO http www nso no Petroleumstilsynet PTIL http www ptil no Arbeidsmiljø bergverksdrift Organisering av arbeidet HMS plan og vurdering av risiko ved bergarbeid Arbeidsgiveren skal sørge for en løpende vurdering av forhold som kan innebære fare for helseskade hos arbeidstakerne og iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikofaktorer så langt det er mulig Det skal utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø HMS plan Planen skal være lett tilgjengelig på arbeidsplassen og oppbevares så lenge sikkerhetshensyn gjør det nødvendig HMS planen skal ajourføres regelmessig og være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker være utarbeidet før arbeidet starter og skal revideres dersom arbeidsplassen gjennomgår betydelige endringer utvidelser eller ombygninger Kartlegg farer og finn tiltak Av HMS planen skal det fremgå at farene som arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassene er kartlagt og vurdert og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker Det skal særlig fremgå av planen at utforming bruk og vedlikehold av arbeidsplass og utstyr er sikkerhetsvurdert Planen skal inneholde oversikter over bergrom i en målestokk som gir en forståelig fremstilling Eksempler tunneler og brytningsområder og kjente elementer som kan påvirke driften og sikkerheten opplysninger om de sentrale forhold ved ventilasjonsanlegget og beskrive det utstyret og de tiltakene som er påkrevd for forebygging av eksplosjoner beskrivelse av de tiltakene som skal treffes for å hindre oppdage og bekjempe utbrudd og spredning av brann Ved fare for skadelig gass i luften skal HMS planen beskrive hva slags verneutstyr som er tilgjengelig og hvilke forebyggende tiltak som er truffet Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 7 7 1 Forskrift om utførelse av arbeid 27 2 om risikovurdering og HMS plan for bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 2 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Koordinering av arbeidet Når det er flere arbeidsgivere på samme anleggsplass skal disse samkjøre sine arbeider Byggherren har ansvaret for å koordinere sikkerhetsarbeidet ved å utarbeide en plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø SHA plan og sørge for at denne følges opp i gjennomføringsfasen Hver virksomhet arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene Hver arbeidsgiver skal sørge for sin virksomhet og sine arbeidstakere og at deres arbeid utføres på en slik måte at egne og andres arbeidstakere ikke utsettes for fare SHA planen skal være til hjelp for å få en detaljert oversikt over hvor og når de forskjellige arbeidene skal utføres og hvor mye tid som er satt av til de enkelte arbeidene Eksempler på tiltak for å koordinere arbeidene som skal tas med i SHA planen organisasjonsplan og oppgavefordeling riggplan fremdriftsplan sikkerhetsbestemmelser for byggeplassen spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse Eksempler på mangelfull koordinering ulike faggrupper jobber samtidig og nærmest oppå hverandre stillas demonteres før alle arbeider er utført man får ikke gjøre jobben ferdig før man blir avbrutt av andre fagfolk arbeidet blir gjort i feil rekkefølge og må gjøres om Tilleggsinformasjon Regelverk Byggherreforskriften http www lovdata no cgi wift ldles doc sf sf sf 20090803 1028 html Byggherreforskriften 8 om plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø http www lovdata no cgi wift ldles ltdoc for ff 20090803 1028 html 8 Byggherreforskriften 13 om koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 C2 A713 Byggherreforskriften kap 4 om arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 KAPITTEL 4 KAPITTEL 4 Byggherreforskriftens kap 2 om byggherrens plikter https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 KAPITTEL 2 Relevante lenker Arbeidstilsynets kommentarer til byggherreforskriften http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 209637 Skjema for samordning http www arbeidstilsynet no skjema html tid 78140 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Planlegging og riggplan av byggeplassen Før arbeidet starter skal arbeidsoppgavene og arbeidsplassen planlegges Byggeplassen må kartlegges for å identifisere farlige forhold på arbeidsplassen som vil ha betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til arbeidstakerne Forhold av betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til dem som skal utføre arbeidene tegnes inn på riggplanen for byggeplassen På riggplanen angis blant annet områder for oppstilling av maskiner og annet arbeidsutstyr områder for lagerbrakker verksted sted for brakkeriggen oversikt over ferdselsveier transportveier område for lasting og lossing mv Veier Ferdselsveier og transportveier bør holdes atskilt og angis på riggplanen Dersom det ikke er mulig å holde ferdselsveier og transportveier atskilt planlegges og iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak før arbeidene starter Tiltak kan være avsperring med gjerder bygging av overbygninger Tilleggsinformasjon Regelverk Byggherreforskriften http www lovdata no cgi wift ldles doc sf sf sf 20090803 1028 html Byggherreforskriften 9 om forebyggende tiltak https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 C2 A79 Relevante lenker Arbeidstilsynets kommentarer til byggherreforskriften http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 209637 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Helseundersøkelse ved eksponering for gass eller støv Dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne eksponeres for gass eller støv som kan medføre risiko for støvlungesykdom eller andre helseskadelige forhold skal du arbeidsgiver sørge for at de får gjennomgå helseundersøkelser tilpasset den risiko vedkommende er utsatt for Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent helsepersonell og skal foretas før arbeidstakerne begynner med arbeid der eksponering kan finne sted Deretter skal undersøkelsen foretas regelmessig og minimum hvert femte år Innholdet og hyppigheten av undersøkelsen skal avgjøres av legen på bakgrunn av arbeidstakernes helsetilstand og eksponeringens art grad og varighet Ved arbeidsforholdets opphør avgjør legen om det er behov for helseundersøkelse Dersom det er behov for videre oppfølging skal arbeidstakerne ha skriftlig orientering om dette Ved risiko for støvlungesykdom skal det foretas røntgenundersøkelse ved arbeidets start og når legen anser det nødvendig Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 27 om helseundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 27 Forskrift om utførelse av arbeid 27 28 om røntgenundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 28 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Redningsorganisasjon vern av arbeidstakere ved bergarbeid Som arbeidsgiver skal du sørge for at det opprettes en egnet redningsorganisasjon og at det utarbeides planer for redningstjenesten Redningsorganisasjonen skal raskt og effektivt kunne sette inn hensiktsmessige tiltak ved en alvorlig ulykke For at organisasjonen skal kunne utføre sitt arbeid må den ha tilstrekkelig antall øvede redningsarbeidere og ha regelmessige redningsøvelser Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 27 Bergarbeid http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 4 5 KAPITTEL 4 5 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Sikkerhetsøvelser på arbeidsplassen På alle arbeidsplasser som vanligvis er bemannet skal det holdes regelmessige sikkerhetsøvelser Øvelsene har særlig til hensikt å oppøve og kontrollere ferdighetene til arbeidstakere som i nødsituasjoner er tildelt bestemte oppgaver knyttet til bruk håndtering eller betjening av nødutstyr Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 26 om sikkerhetsøvelser ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 26 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Førstehjelpsrom og utstyr Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle steder der arbeidsforholdene gjør det nødvendig Arbeidstakere må få opplæring Et tilstrekkelig antall arbeidstakere skal være opplært i bruken av det førstehjelpsutstyret som finnes Puste og gjenopplivingsutstyr Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft skal det også finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste og gjenopplivingsutstyr Førstehjelpsrom Dersom arbeidsplassens størrelse arbeidets art og risikoen for ulykker gjør det nødvendig skal det innredes ett eller flere førstehjelpsrom som er utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr I rommene skal det være satt opp en lett synlig førstehjelpsinstruks Førstehjelpsrom skal være hensiktsmessig merket og tilrettelagt for bruk av bårer Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsplassforskriften 3 10 om førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 3 3 10 Forskrift om utførelse av arbeid 27 24 om opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr og gjenopplivingsutstyr ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 24 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Bedriftshelsetjeneste Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Tilleggsinformasjon for bergverksdrift Virksomheter i denne næringsgruppen er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i det forebyggende HMS arbeidet følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål Krav til virksomheter som er pålagt bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste BHT Virksomheten må påse at bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet Denne ordningen trådte i kraft 01 01 2010 Oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester og mer informasjon om ordningen finner du på www arbeidstilsynet no bht Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølgning og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet Her har den godkjente bedriftshelsetjenesten en viktig rolle som rådgiver og er et virkemiddel i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver arbeidstakerne arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål kan bistå med oppgavene i det omfang som er virksomhetens behov slik at man oppfyller forskriftens krav Den godkjente bedriftshelsetjenesten har ikke ansvar for arbeidsmiljøtilstanden i virksomheten Det har arbeidsgiver Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere og kan i praksis bare rådgi virksomheten i det omfang virksomheten ber om råd Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A72 1 Arbeidsmiljøloven 3 3 om bedriftshelsetjeneste hthttps lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A73 3 Publikasjoner Brosjyren Bedrifthelsetjenesten en god hjelper for din bedrift http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78740 på arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside om bedriftshelsetjeneste verne og helsepersonale http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78175 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Rømnings og redningsutstyr på arbeidsplassen Arbeidsgiveren skal sørge for at det finnes hensiktsmessig rømnings og redningsutstyr og at dette vedlikeholdes Arbeidstakerne skal ha opplæring i de tiltak som er hensiktsmessige å treffe i nødsituasjoner Redningsutstyr som er klart til bruk skal finnes på hensiktsmessige lett tilgjengelige steder og skal være merket Utstyret skal vedlikeholdes og til enhver tid være klart til bruk Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsplassforskriften 4 2 om rømnings og redningsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 4 4 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 8 1 om gjennomgående krav til opplæring http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 8 8 1 Forskrift om utførelse av arbeid 27 23 om rømnings og redningsutstyr ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 23 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Arbeidsutstyr Alminnelige plikter for arbeidsgiver Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyr som skal brukes er konstruert og innrettet slik at arbeidstakeren er vernet mot skader på liv og helse når utstyret brukes Arbeidsutstyr Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelsen av arbeid Dette betyr alle typer maskiner verktøy og hjelpemidler Begrepet omfatter blant annet verktøy i verktøykassen enkeltmaskiner som sirkelsager og løfteutstyr motorkjøretøy Følgende er ikke arbeidsutstyr kjemikalier byggverk for eksempel vegger trapper tak Bruk av arbeidsutstyr Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting stans montering demontering transport bruk overvåking ettersyn reparasjon veldikehold pass og renhold Valg av arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Vurder dette helt konkret ut fra den enkelte arbeidsoppgaven Dette gjelder også ved vedlikehold inspeksjoner med mer Vurderinger av risiko etter internkontrollforskriften er sentral ved valg av arbeidsutstyr Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 3 om krav til personlig verneutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 15 15 3 Forskrift om utførelse av arbeid 1 4 om dispensasjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 1 1 1 4 Internkontrollforskriften https lovdata no dokument SF forskrift 1996 12 06 1127 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=4602 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alle krav til bergverksdrift - Regelhjelp.no
  det nødvendig kan eksplosiv var plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst Plasseringsstedet skal være sikkert tydelig merket ryddig oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres Flytting av eksplosiv vare til fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 11under publikasjoner Boring skal utføres i samsvar med salveplan Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 12 under publikasjoner Lading skal utføres i samsvar med salveplan Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve Sprengningssted hvor salve er under lading eller står ferdig ladet skal være bevoktet og om nødvendig avsperret inntil sprengning finner sted Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 13 under publikasjoner Det skal etableres et system for umiddelbar melding av uhell og ulykker som fører til skade på liv helse eller materielle verdier til politi lensmann og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Snarest etter at uhell ulykker eller tilløp til hendelser som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell har inntruffet skal det sendes rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 15 under publikasjoner Godkjent brukers ansvar Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig Etter hver salve skal godkjent bruker utarbeide en skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av avvik Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 8 under publikasjoner Salve som skytes nær der mennesker eller dyr oppholder seg der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse jernbane veg luftspenn kabler m m kan skades skal dekkes på hensiktsmessig måte med mindre andre dokumenterte tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 9 under publikasjoner Etter sprengning skal det i samsvar med utarbeidet plan og under oppsyn av godkjent bruker kontrolleres at det ikke står igjen rester av eksplosiv vare Ved forsaging skal godkjent bruker sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsarbeidet varsles Forsager skal omgående uskadeliggjøres eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 14 under publikasjoner Plikter for virksomhet som skal ha utført sprengningsarbeid men ikke gjør dette selv Ledelsen i virksomhet som skal ha utføret sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomhet som ikke slev utfører sprengningsarbeid skal påse at utførende virksomhet ivaretar kravene i henhold til eksplosivforskriften 10 7 annet ledd Bl a kravet om å utarbeide sprengingsplaner salveplaner og risikoanalsyer I antatt tilbud anbud for sprengningsarbeid skal det klart fremkomme at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med Les mer i internkontrollforskriften og i veiledningen til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Arbeidstilsynet har egne krav vedrørende sprengningsarbeid se mer under Arbeidsmijø og Sprengningsarbeid for de bransjer der dette gjelder Tilvirkning For tilvirkning av eksplosiv vare må det innhentes tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kravet om tillatelse gjelder for all tilvirkning uavhengig av hvor tilvirkningen skjer Fra 6 mai 2015 er det endringer sikringsbestemmelser for oppbevaring av ammoniumnitrat til produksjon av eksplosiver Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 under regelverk Innsamling mottak og tilintetgjøring Ved innsamling mottak og tilintetgjøring av eksplosiver settes det særskilte krav til blant annet Eksplosiver som er skadet pga fuktighet forurensning alder eller lignende skal ikke brukes men tilintetgjøres Den som produserer importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare plikter å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres Den som vil samle inn og eller motta eksplosive varer for tilintetgjøring skal ha tillatelse fra DSB Eksplosivforskriften kap 11 setter krav til de som skal ha en tillatelse til å tilintetgjøre Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk Overføring og innførsel av eksplosiver Det kreves tillatelse til å overføre og innføre eksplosiver Før overføring av eksplosive varer til i Norge kan finne sted skal mottakeren av varene ha en overføringstillatelse fra sentral tilsynsmyndighet Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 under regelverk Den som vil innføre eksplosive varer må ha tillatelse fra DSB Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 under regelverk Transport av eksplosiver Farlig gods er definert som varer som er klassifisert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID ref forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane 1 3 Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge landtransportforskriften og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Transport av eksplosiver er regnet som farlig gods og skal transporteres i henhold til forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane spesielt om nasjonale bestemmelser for eksplosiver i ADR RID Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 under regelverk Tilleggsinformasjon Regelverk Brann og eksplosjonsvernloven http lovdata no dokument NL lov 2002 06 14 20 Brann og eksplosjonsvernloven Håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 20a http lovdata no lov 2002 06 14 20 20a Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 4 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 6 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 8 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Landtransportforskriften 1 3 http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 q Forskrift om landtransport av farlig KAPITTEL 1 Forskrift om pyrotekniske artikler http lovdata no dokument SF forskrift 2013 10 03 1199 q Forskrift om pyrotekniske artikler Publikasjoner DSBs skjema på Altinn https www altinn no no Skjema og tjenester Etater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Faktaark Ammoniumnitrat har nye varenumre i tolltariffen http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark faktaark tolltariff pdf Faktaark Håndtering av brannfarlig væske hos biloppsamlere http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark handtering av brannfarlig vaeske hos biloppsamlere pdf Faktaark Nye varenumre i tolltariffen for flere kjemikalier http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Faktaark nye varenumre i 20tolltariffen pdf Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Forbud mot bruk av pinneraketter http www dsb no no Kampanjer Fyrverkerikampanje Pinneraketter Ny utdanningsordning for sprengningspersonell http www dsb no Global Publikasjoner 2010 Andre Nyhetsbrev Utdanning Eksplosiver pdf Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Bokmål HR 125 dot Søknad om typegodkjenning av fyrverkeri http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverkeri http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Veiledning veiledning handtering eksplosjonsfarlig stoff fyrverkeri pdf Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 og 11 http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Veiledning Veiledning til eksplosivforskriften pdf Veiledning til forskrift av 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 oppbevaring MIDLERTIDIG ENDRINGSVERSJON JULI 2015 http www dsb no Global Publikasjoner 2005 Veiledning MidlVeilKap7OppbPubPdf pdf Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Kommunen ved brannvesenet http www kommunenokkelen no Transport av farlig gods Transport av farlig gods Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Definisjoner av farlig gods Varer som er definert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID omfatter gods som det er forbudt å transportere samt gods som bare kan transporteres på visse betingelser i henhold til ADR og RID Om din virksomhet klassifiserer pakker fyller laster losser mottar for transport fomidler transport transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods skal virksomheten utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere med gyldig kompetansebevis Inndeling av farlig gods i klasser Farlig gods inndeles i følgende klasser Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2 gasser Klasse 3 brannfarlige væsker Klasse 4 1 brannfarlige faste stoffer Klasse 4 2 selvantennende stoffer Klasse 4 3 stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann Klasse 5 1 oksiderende stoffer Klasse 5 2 organiske peroksider Klasse 6 1 giftige stoffer Klasse 6 2 infeksjonsfremmende stoffer Klasse 7 radioaktivt materiale Klasse 8 etsende stoffer Klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane se under regelverk Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 7 under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 6 se under regelverk Egne regler for farlig avfall Det gjelder egne krav for håndtering av ulike typer farlig avfall Se mer om dette under Forurensning og Avfall for den enkelte bransje eller her Tilleggsinformasjon Regelverk ADR RID 2015 Forskrift 1 april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods http www dsb no no toppmeny Publikasjoner 2014 Andre ADRRID 2015 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 7 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Forskrift om transportabelt trykkutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2012 11 22 1088 q Forskrift om transportabelt trykkutstyr Publikasjoner Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Faktaark Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods bokmål http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark sikkerhetsradgiver transport farlig gods pdf Faktaark Tryggingsrådgjevar for transport av farleg gods nynorsk http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark tryggleiksradgjevar farleg gods pdf Mal for skringsplan for veitransport av farlig gods http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Mal for Sikringsplan for veitransport doc Melding om sikkerhetsrådgivver https www altinn no en Forms and Services Etater The Directorate for Civil Protection and Emergency Planning DSB Melding om sikkerhetsradgiver Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Andre krav I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste kan det også finnes andre bransjespesifikke og eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre I virksomheter som oppbevarer og bruker farlige kjemikalier kan det skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker miljø og materielle verdier Uhell kan skje både ved produksjon oppbevaring og under intern transport på virksomhetens område Du har plikt til å redusere risikoen ved å etablere gode sikkerhetsrutiner i din virksomhet Gjelder dette din virksomhet Du kan sjekke om dette gjelder dere i storulykkeforskriften på lovdata no Sjekk om ett eller flere av virksomhetens kjemikalier er nevnt i vedlegg 1 del 1 Hvis du finner ett eller flere kjemikalier i listen kontroller hvor mye av kjemikaliet som du kan oppbevare Hvis denne mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 2 er din virksomhet meldepliktig i henhold til forskriftens 6 Hvis mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 3 er virksomheten rapportpliktig i henhold til 9 og må forholde seg til alle bestemmelsene i forskriften Hvis ingen av virksomhetens kjemikalier finnes i vedlegg 1 del 1 eller det lagres mindre enn de oppgitte grenseverdier gå videre til del 2 Kontroller om virksomheten håndterer kjemikalier som faller innenfor en eller flere av de fareklassene som er nevnt Fareklassen finner du på HMS databladet for kjemikaliet Dersom din virksomhet ikke har stoff eller en stoffblanding i en mengde som er lik eller større enn mengdegrensene angitt i vedlegg I del 1 eller 2 må dere beregne om virksomheten omfattes av forskriften Ved beregningen må du bruke formelen i vedlegg I del 2 nr 4 I veiledningen til forskriften finner du eksempel på hvordan du foretar denne beregningen Fareklassene og definisjoner av disse finner du i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Vær oppmerksom på at noen av definisjonene i storulykkeforskriften avviker noe fra definisjonene i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Når du leser storulykkeforskriften er det de eksakte definisjonene i vedlegg I som gjelder Lag system for å hindre storulykker Hvis din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriften skal du sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hva meldingen skal inneholde finner du i storulykkeforskriftens 6 Virksomheten skal i samråd med de ansatte og deres representanter arbeide systematisk med forebygging av storulykker og iverksette nødvendige rutiner Dette er nærmere beskrevet i storulykkeforskriftens vedlegg III Virksomheter som har kjemikalier i slike mengder som angitt i vedlegg I del 1 og 2 kolonne 3 skal i tillegg utarbeide sikkerhetsrapport Se storulykkeforskriftens 9 samt vedlegg II og III for hva den skal inneholde Beredskap og informasjonsplikt Om din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriftens 9 skal virksomheten ha beredskap for å redusere skadevirkningene hvis en ulykke skulle skje Virksomheter som er omfattet av forskriftens 9 11 og 12 må også utarbeide en intern beredskapsplan Beredskapsmyndigheter og andre berørte offentlige instanser må få nødvendig informasjon til å kunne etablere eksterne beredskapsplaner Tilsynsmyndighetene skal ha beskjed hvis en storulykke har skjedd Se veiledning til 13 for hvilke ulykker som skal rapporteres Personer som kan bli berørt av en storulykke skal ha informasjon Informasjonen skal de få uoppfordret og den skal gjentas minimum hvert femte år Oppdater planene hvis endringer skjer i virksomheten Dersom virksomhet anlegg prosess eller farlige kjemikaliers egenskaper eller mengde endres slik at det kan ha betydelig innvirkning på risikoen for en storulykke skal virksomheten gjennomgå og oppdatere dokumentersom beskriver styringssystemet og forebygging av storulykker i henhold til 7 og 9 Ved slike endringer skal virksomheten også melde fra til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Les også mer om storulykker hos www dsb no Tilleggsinformasjon Regelverk Byggherreforskriften 13 om koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 C2 A713 Endringsdirektiv storulykker ikrafttrådt 31 12 2003 hos EurLex PDF http eur lex europa eu legal content EN TXT uri CELEX 32002L0096 Storulykkeforskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2005 06 17 672 q Storulykkeforskriften Publikasjoner Veiledningsdokumenter til Seveso II direktivet EUs offisielle veiledningsdokumenter http www dsb no File asp File Skjema 20for 20nett Word HR 124 dot Relevante lenker EUs storulykkebyrå Major Accident Hazards Bureau http ipsc jrc ec europa eu index php At a glance 487 0 Om tilsynsetatenes koordineringsgruppe for storulykker http www dsb no Article asp ArticleID 1541 Framework normalt oppslag 1 Hos DSB Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Næringslivets sikkerhetsorganisasjon NSO http www nso no Petroleumstilsynet PTIL http www ptil no Arbeidsmiljø bergverksdrift Organisering av arbeidet HMS plan og vurdering av risiko ved bergarbeid Arbeidsgiveren skal sørge for en løpende vurdering av forhold som kan innebære fare for helseskade hos arbeidstakerne og iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikofaktorer så langt det er mulig Det skal utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø HMS plan Planen skal være lett tilgjengelig på arbeidsplassen og oppbevares så lenge sikkerhetshensyn gjør det nødvendig HMS planen skal ajourføres regelmessig og være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker være utarbeidet før arbeidet starter og skal revideres dersom arbeidsplassen gjennomgår betydelige endringer utvidelser eller ombygninger Kartlegg farer og finn tiltak Av HMS planen skal det fremgå at farene som arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassene er kartlagt og vurdert og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker Det skal særlig fremgå av planen at utforming bruk og vedlikehold av arbeidsplass og utstyr er sikkerhetsvurdert Planen skal inneholde oversikter over bergrom i en målestokk som gir en forståelig fremstilling Eksempler tunneler og brytningsområder og kjente elementer som kan påvirke driften og sikkerheten opplysninger om de sentrale forhold ved ventilasjonsanlegget og beskrive det utstyret og de tiltakene som er påkrevd for forebygging av eksplosjoner beskrivelse av de tiltakene som skal treffes for å hindre oppdage og bekjempe utbrudd og spredning av brann Ved fare for skadelig gass i luften skal HMS planen beskrive hva slags verneutstyr som er tilgjengelig og hvilke forebyggende tiltak som er truffet Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 7 7 1 Forskrift om utførelse av arbeid 27 2 om risikovurdering og HMS plan for bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 2 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Koordinering av arbeidet Når det er flere arbeidsgivere på samme anleggsplass skal disse samkjøre sine arbeider Byggherren har ansvaret for å koordinere sikkerhetsarbeidet ved å utarbeide en plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø SHA plan og sørge for at denne følges opp i gjennomføringsfasen Hver virksomhet arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene Hver arbeidsgiver skal sørge for sin virksomhet og sine arbeidstakere og at deres arbeid utføres på en slik måte at egne og andres arbeidstakere ikke utsettes for fare SHA planen skal være til hjelp for å få en detaljert oversikt over hvor og når de forskjellige arbeidene skal utføres og hvor mye tid som er satt av til de enkelte arbeidene Eksempler på tiltak for å koordinere arbeidene som skal tas med i SHA planen organisasjonsplan og oppgavefordeling riggplan fremdriftsplan sikkerhetsbestemmelser for byggeplassen spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse Eksempler på mangelfull koordinering ulike faggrupper jobber samtidig og nærmest oppå hverandre stillas demonteres før alle arbeider er utført man får ikke gjøre jobben ferdig før man blir avbrutt av andre fagfolk arbeidet blir gjort i feil rekkefølge og må gjøres om Tilleggsinformasjon Regelverk Byggherreforskriften http www lovdata no cgi wift ldles doc sf sf sf 20090803 1028 html Byggherreforskriften 8 om plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø http www lovdata no cgi wift ldles ltdoc for ff 20090803 1028 html 8 Byggherreforskriften 13 om koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 C2 A713 Byggherreforskriften kap 4 om arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 KAPITTEL 4 KAPITTEL 4 Byggherreforskriftens kap 2 om byggherrens plikter https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 KAPITTEL 2 Relevante lenker Arbeidstilsynets kommentarer til byggherreforskriften http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 209637 Skjema for samordning http www arbeidstilsynet no skjema html tid 78140 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Planlegging og riggplan av byggeplassen Før arbeidet starter skal arbeidsoppgavene og arbeidsplassen planlegges Byggeplassen må kartlegges for å identifisere farlige forhold på arbeidsplassen som vil ha betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til arbeidstakerne Forhold av betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til dem som skal utføre arbeidene tegnes inn på riggplanen for byggeplassen På riggplanen angis blant annet områder for oppstilling av maskiner og annet arbeidsutstyr områder for lagerbrakker verksted sted for brakkeriggen oversikt over ferdselsveier transportveier område for lasting og lossing mv Veier Ferdselsveier og transportveier bør holdes atskilt og angis på riggplanen Dersom det ikke er mulig å holde ferdselsveier og transportveier atskilt planlegges og iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak før arbeidene starter Tiltak kan være avsperring med gjerder bygging av overbygninger Tilleggsinformasjon Regelverk Byggherreforskriften http www lovdata no cgi wift ldles doc sf sf sf 20090803 1028 html Byggherreforskriften 9 om forebyggende tiltak https lovdata no dokument SF forskrift 2009 08 03 1028 C2 A79 Relevante lenker Arbeidstilsynets kommentarer til byggherreforskriften http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 209637 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Helseundersøkelse ved eksponering for gass eller støv Dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne eksponeres for gass eller støv som kan medføre risiko for støvlungesykdom eller andre helseskadelige forhold skal du arbeidsgiver sørge for at de får gjennomgå helseundersøkelser tilpasset den risiko vedkommende er utsatt for Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent helsepersonell og skal foretas før arbeidstakerne begynner med arbeid der eksponering kan finne sted Deretter skal undersøkelsen foretas regelmessig og minimum hvert femte år Innholdet og hyppigheten av undersøkelsen skal avgjøres av legen på bakgrunn av arbeidstakernes helsetilstand og eksponeringens art grad og varighet Ved arbeidsforholdets opphør avgjør legen om det er behov for helseundersøkelse Dersom det er behov for videre oppfølging skal arbeidstakerne ha skriftlig orientering om dette Ved risiko for støvlungesykdom skal det foretas røntgenundersøkelse ved arbeidets start og når legen anser det nødvendig Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 27 om helseundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 27 Forskrift om utførelse av arbeid 27 28 om røntgenundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 28 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Redningsorganisasjon vern av arbeidstakere ved bergarbeid Som arbeidsgiver skal du sørge for at det opprettes en egnet redningsorganisasjon og at det utarbeides planer for redningstjenesten Redningsorganisasjonen skal raskt og effektivt kunne sette inn hensiktsmessige tiltak ved en alvorlig ulykke For at organisasjonen skal kunne utføre sitt arbeid må den ha tilstrekkelig antall øvede redningsarbeidere og ha regelmessige redningsøvelser Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 27 Bergarbeid http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 4 5 KAPITTEL 4 5 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Sikkerhetsøvelser på arbeidsplassen På alle arbeidsplasser som vanligvis er bemannet skal det holdes regelmessige sikkerhetsøvelser Øvelsene har særlig til hensikt å oppøve og kontrollere ferdighetene til arbeidstakere som i nødsituasjoner er tildelt bestemte oppgaver knyttet til bruk håndtering eller betjening av nødutstyr Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 26 om sikkerhetsøvelser ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 26 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Førstehjelpsrom og utstyr Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle steder der arbeidsforholdene gjør det nødvendig Arbeidstakere må få opplæring Et tilstrekkelig antall arbeidstakere skal være opplært i bruken av det førstehjelpsutstyret som finnes Puste og gjenopplivingsutstyr Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft skal det også finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste og gjenopplivingsutstyr Førstehjelpsrom Dersom arbeidsplassens størrelse arbeidets art og risikoen for ulykker gjør det nødvendig skal det innredes ett eller flere førstehjelpsrom som er utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr I rommene skal det være satt opp en lett synlig førstehjelpsinstruks Førstehjelpsrom skal være hensiktsmessig merket og tilrettelagt for bruk av bårer Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsplassforskriften 3 10 om førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 3 3 10 Forskrift om utførelse av arbeid 27 24 om opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr og gjenopplivingsutstyr ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 24 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Bedriftshelsetjeneste Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Tilleggsinformasjon for bergverksdrift Virksomheter i denne næringsgruppen er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i det forebyggende HMS arbeidet følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål Krav til virksomheter som er pålagt bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste BHT Virksomheten må påse at bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet Denne ordningen trådte i kraft 01 01 2010 Oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester og mer informasjon om ordningen finner du på www arbeidstilsynet no bht Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølgning og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet Her har den godkjente bedriftshelsetjenesten en viktig rolle som rådgiver og er et virkemiddel i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver arbeidstakerne arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål kan bistå med oppgavene i det omfang som er virksomhetens behov slik at man oppfyller forskriftens krav Den godkjente bedriftshelsetjenesten har ikke ansvar for arbeidsmiljøtilstanden i virksomheten Det har arbeidsgiver Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere og kan i praksis bare rådgi virksomheten i det omfang virksomheten ber om råd Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A72 1 Arbeidsmiljøloven 3 3 om bedriftshelsetjeneste hthttps lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A73 3 Publikasjoner Brosjyren Bedrifthelsetjenesten en god hjelper for din bedrift http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78740 på arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside om bedriftshelsetjeneste verne og helsepersonale http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78175 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Rømnings og redningsutstyr på arbeidsplassen Arbeidsgiveren skal sørge for at det finnes hensiktsmessig rømnings og redningsutstyr og at dette vedlikeholdes Arbeidstakerne skal ha opplæring i de tiltak som er hensiktsmessige å treffe i nødsituasjoner Redningsutstyr som er klart til bruk skal finnes på hensiktsmessige lett tilgjengelige steder og skal være merket Utstyret skal vedlikeholdes og til enhver tid være klart til bruk Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsplassforskriften 4 2 om rømnings og redningsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 4 4 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 8 1 om gjennomgående krav til opplæring http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 8 8 1 Forskrift om utførelse av arbeid 27 23 om rømnings og redningsutstyr ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 23 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Arbeidsutstyr Alminnelige plikter for arbeidsgiver Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyr som skal brukes er konstruert og innrettet slik at arbeidstakeren er vernet mot skader på liv og helse når utstyret brukes Arbeidsutstyr Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelsen av arbeid Dette betyr alle typer maskiner verktøy og hjelpemidler Begrepet omfatter blant annet verktøy i verktøykassen enkeltmaskiner som sirkelsager og løfteutstyr motorkjøretøy Følgende er ikke arbeidsutstyr kjemikalier byggverk for eksempel vegger trapper tak Bruk av arbeidsutstyr Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting stans montering demontering transport bruk overvåking ettersyn reparasjon veldikehold pass og renhold Valg av arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Vurder dette helt konkret ut fra den enkelte arbeidsoppgaven Dette gjelder også ved vedlikehold inspeksjoner med mer Vurderinger av risiko etter internkontrollforskriften er sentral ved valg av arbeidsutstyr Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 3 om krav til personlig verneutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 15 15 3 Forskrift om utførelse av arbeid 1 4 om dispensasjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 1 1 1 4 Internkontrollforskriften https lovdata no dokument SF forskrift 1996 12 06 1127 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr For en del arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring og for en del farlige maskiner kreves sertifisert sikkerhetsopplæring før bruk Dokumentert sikkerhetsopplæring For at personer i din virksomhet skal kunne arbeide med noen typer arbeidsutstyr kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring Det vil si at operatøren må kunne dokumentere at han eller hun har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at han eller hun har kunnskaper om oppbygging betjening bruksegenskaper og bruksområde samt vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret For følgende arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring for operatøren arbeidsutstyr for hengende last personløftere hengestillas vinsjer og vinsjutstyr bærbare kjedesager borerigger spikerpistoler og boltpistoler store vinkelslipere høytrykkspylere mobilt betongpumpeutstyr peleutstyr annet farlig utstyr Sertifisert sikkerhetsopplæring Personer i din virksomhet som skal operere en eller flere av maskinene som er oppført under må ha sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av utstyret bro og traverskraner tårnkraner mobilkraner portalkraner større lastebilkraner løfte og stablevogner for gods masseforflytningsmaskiner Opplæringen skal være gitt av en virksomhet som er sertifisert for dette av et sertifiseringsorgan Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 2 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 2 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no CE merking av maskiner Samsvarserklæring Du må sørge for at maskiner som brukes i din virksomhet er CE merket Maskiner nyere enn 01 01 1995 skal være CE merket Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE merket men må likevel oppfylle alle sikkerhetskravene i maskinforskriften sitt vedlegg 1 samt kravene i forskrift om bruk av arbeidsutstyr Dersom en maskin uansett alder importeres fra land utenfor EU så skal maskinen samsvarserklæres og CE merkes Flere forskrifter Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som fastsetter krav om CE merking skal CE merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene Samsvarserklæring For maskiner som er tatt i bruk etter 01 01 95 krever maskinforskriften at utstyret skal leveres fra produsent leverandør med en samsvarserklæring Med denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften For alle maskiner skal produsenten gjennomføre en prosedyre for samsvarsvurdering før maskinen tas i bruk eller omsettes Hvilken prosedyre du kan bruke avhenger av hvilken maskin du skal produsere og av om du bruker harmoniserte standarder eller ikke Maskiner produsert og tatt i bruk før 01 01 95 skal ikke ha følge av samsvarserklæring og CE merking Men som eier arbeidsgiver plikter du å oppgradere maskinens sikkerhetsnivå slik av kravene i vedlegg 1 oppfylles i størst mulig grad Konstruksjonsendringer krever ny samsvarserklæring Konstruksjonsendringer for nye arbeidsoppgaver eller belastninger kan nødvendiggjøre ny samsvarserklæring av den som har utført endringen Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om maskiner 10 om samsvarsvurdering av maskiner mv https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 C2 A710 Forskrift om maskiner 11 om CE merking http www lovdata no for sf ad td 20090520 0544 002 html 11 Forskrift om maskiner 12 om forpliktelser for leverandør mv https lovdata no dokument SF forskrift 2009 05 20 544 C2 A712 Forskrift om maksiner 9 om omsetning og å ta i bruk maskiner mv http www lovdata no for sf ad xd 20090520 0544 html 9 Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 1 10 5 Forskrift om utførelse av arbeid 12 4 om krav om systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 3 12 4 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Gravearbeid Blokkfall og blokkutgliding over jord Arbeidet skal planleggjast med tanke på dei delane av HMS planen som gjeld risikoen for blokkfall eller blokkutgliding Høgda og hellinga på overdekkings og brytningsfrontar skal tilpassast underlaget tilstanden til berget og driftsmetodane Før arbeidet begynner eller blir teke opp att skal overdekkings og brytningsfrontar over anleggsstader eller ferdselsvegar undersøkjast med tanke på laus masse eller lause steinar Dersom det er nødvendig skal veggene reinskast Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Fyllplasser for gravingsmasse og andre lagre Fyllplasser for gravingsmasse avfallshauger slagghauger og andre lagre samt avslammingsbassenger skal være konstruert anlagt drevet og vedlikeholdt slik at de er stabile og slik at arbeidstakernes sikkerhet helse og arbeidsmiljø sikres Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 8 om fyllplasser for gravingsmasse og andre lagre http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27 8 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Arbeider under jord Vernetiltak ved arbeid under jord Som arbeidsgivar skal du sørgje for eit system som gjer det mogleg å vite kva for arbeidstakarar som til kvar tid oppheld seg under jord og kvar dei sannsynlegvis oppheld seg Dette kan vere ei rein manuell registrering eller eit automatisk registrerings og overvakingssystem for å setje i verk nødvendige tiltak ved ein katastrofe Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 27 Bergarbeid http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 4 5 KAPITTEL 4 5 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Ventilasjon ved arbeid under jord Alle stader under jord der det er tillate tilgang skal ha tilfredsstillande ventilasjon Det skal sørgjast for kontinuerleg ventilasjon med ein tilstrekkeleg tryggleiksmargin for å sikre frisk luft luft der risikoen for eksplosjon og for støv som kan pustast inn er under kontroll luft der arbeidsvilkåra er tilfredsstillande medan arbeidet er i gang med tanke på dei arbeidsmetodane som blir brukte og den fysiske belastninga som arbeidstakarane er utsette for Når den naturlege ventilasjonen ikkje tilfredsstiller desse krava skal hovudventilasjonen sikrast ved hjelp av éi eller fleire mekaniske vifter Arbeidsgivaren må ha tiltak for å sikre ein jamn og kontinuerleg ventilasjon Nedsett funksjon i hovudviftene skal overvakast kontinuerleg og eit automatisk alarmapparat for å varsle om utilsikta driftsstans skal installerast Ventilasjonsparametrane skal målast og registrerast regelmessig Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 7 7 1 Arbeidsplassforskriften 7 2 om resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 7 7 2 Forskrift om kullgruvene på Svalbard kap 16 om ventilasjon http www lovdata no for sf ad xd

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=4602&allekrav=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lenker regelverk - Alle kategorier - Bergverksdrift - Regelhjelp.no
  arbeid 27 26 om sikkerhetsøvelser ved bergarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 27 27 om helseundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 27 28 om røntgenundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 27 5 om instruks for kontroll og sikringsarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 27 8 om fyllplasser for gravingsmasse og andre lagre Forskrift om utførelse av arbeid 27 9 om tiltak mot luftforurensning Forskrift om utførelse av arbeid 3 2 om måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14 arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 27 Bergarbeid Internkontrollforskriften Brann og eksplosjonsvern ADR RID 2015 Forskrift 1 april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods Brann og eksplosjonsvernloven Brann og eksplosjonsvernloven Håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 20a Brann og eksplosjonsvernloven 6 om eiers plikter Brann og eksplosjonsvernloven 8 om plikt til internkontroll Brann og eksplosjonsvernlovens 5 om den enkeltes plikt Byggherreforskriften 13 om koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt Endringsdirektiv storulykker ikrafttrådt 31 12 2003 hos EurLex PDF Forskrift om brannforebyggende arbeid og tilsyn kapittel 8 med veiledning om andre forebyggende plikter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 4 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 3 om krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8 Forskrift om landtransport av farlig gods Forskrift om pyrotekniske artikler Forskrift om transportabelt trykkutstyr Internkontrollforskriften 5 om innholdet i det systematiske HMS arbeidet Landtransportforskriften 1 3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling plan og bygningsloven Plan og bygningslovgivningen for bygg oppført før 1997 Storulykkeforskriften El sikkerhet Forskrift om elektrisk utstyr Forskrift om elektrisk utstyr 10 Forskrift om elektrisk utstyr 13 Forskrift om elektrisk utstyr 14 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg kap 2 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 20 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 33 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kap V Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 11 17 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer ATEX brukerforskrift Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 15 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 16 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 9 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område ATEX produktforskrift Internkontrollforskriften Lov om tilsyn

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Lenker-regelverk/?bransjeid=4602&kategoriid=-1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter 2015 - Regelhjelp.no
  Teknisk forskning prøving og analyse Trelastindustrien Undervisning Vannforsyning oppsamling distribusjon og rensing av vann Vaskeri og renseri Vedlikehold og reparasjon av motorvogner Veterinær og andre dyrehelsetjenester 2015 2014 2013 2012 2011 Sprengstoffbransjen preges av slurv På oppdrag fra DSB har to inspektører reist rundt i landet i 2015 for å motivere til økt årvåkenhet påpeke forbedringer og lovbrudd blant dem som håndterer sprengstoff Inspektørene har funnet alt fra små til grove alvorlige feil 11 12 15 Tidspress på jobben En europeisk undersøkelse blant nesten 50 000 arbeidsplasser i 36 land viser at Norge og de andre nordiske landene ligger på topp i Europa i opplevelsen av tidspress på jobben 01 10 15 Endringer i arbeidsmiljøforskriftene arbeid i høyden Arbeids og sosialdepartementet fastsatte 26 juni 2015 endringer i arbeidsmiljøforskriftene Endringene gjelder arbeid i høyden og klassifisering 10 07 15 Kontrollintervall for propanflasker av stål Presisering av kontrollintervall for propanflasker av stål 06 07 15 Endret regelverk for fylling av gassflasker for LPG propan 1 juli 2015 trådte nye regler for gassflasker for LPG i kraft Håndtering og oppbevaring av LPG reguleres av forskrift om håndtering av farlig stoff 02 07 15 Endringer i arbeidsmiljøloven I dag kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven Endringene som trer i kraft 1 juli gjelder midlertidige ansettelser arbeidstid aldersgrensene i arbeidsmiljøloven straff og kollektiv søksmålsrett 01 07 15 Arbeidsmiljøforskriftene på engelsk Arbeidstilsynet har oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk Alle de seks forskriftene kan du laste ned gratis fra www arbeidstilsynet no 01 07 15 Ny forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver For å øke sikkerheten legges det nå begrensninger på 15 kjemikalier som kan bli brukt til framstilling av ulovlige eksplosiver Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver trer i kraft 15 juni 2015 Alle ledd i omsetningskjeden og sluttbruker må iverksette rutiner og tiltak for å hindre at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie 23 06 15 Informasjonsmøter og status for ny storulykkeforskrift I forbindelse med ny storulykkeforskrift inviterer myndighetene til informasjonsmøter i Oslo Trondheim og Stavanger i september 22 06 15 Endringer i eksplosivforskriften Forskriftene endres på fire områder innenfor politiattester saluttering undervannssprengning og sikringsbestemmelser for oppbevaring av AN til produksjon av eksplosiver 27 05 15 Ingen nedgang i antall dødsulykker Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet men nesten alle ulykkene kunne vært unngått Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet 30 04 15 28 april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø 28 april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø Årets tema er forebygging 28 04 15 Sikker drift hos storulykkevirksomheter De fem storulykkemyndighetene kontrollerte i fjor 66 virksomheter underlagt storulykkeforskriften Hovedinntrykket er at de fleste har sikre anlegg men de er for dårlige til dokumentere arbeidet 09 04 15 Storulykketilsyn i 2015 I årets tilsyn med storulykke virksomhetene sjekker de fem tilsynsmyndighetene ut hvordan noen utvalgte områder er ivaretatt i virksomhetens systematiske arbeid Myndighetene vil også se på hvordan dette arbeidet er forstått og fulgt opp i ulike nivåer i virksomhetens

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/?bransjeid=4602 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Byggebransjen - Regelhjelp.no
  tapetsering maler og glassarbeid og utvendig rengjøring av bygninger Oversikt Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for bransjen Oppgaveplikter Søk i brreg no Krav for virksomheter innen Byggebransjen Internkontroll Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter krav til arbeidsplassen og lokaler utstyr og hvordan det brukes Brann og eksplosjonsvern Her finner du kravene som gjelder for brannfarlig eller trykksatt stoff farlige stoffer brannvern og transport av farlig gods El sikkerhet Her finner du kravene som gjelder for import markedsføring montering og bruk av elektrisk utstyr og elektriske lavspenningsanlegg Forurensning Krav for avfall helse og miljøfare kjemikalier og produkter utslipp og støy Miljø og helse Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse trivsel og gode sosiale miljømessige forhold samt å søke å forebygge sykdom og skade Strålevern Krav som gjelder strålekilder i hele kjeden fra innførsel tilvirkning besittelse bruk og annen håndtering til kassering og avfallsdisponering Siste nyheter for bransjen Siste nyheter for bransjen Endringer i regelverket om arbeid i høyden 21 12 15 Sprengstoffbransjen preges av slurv 11 12 15 Se alle

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Byggebransjen/?bransjeid=796 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Viktigste krav til byggebransjen - Regelhjelp.no
  å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene Tilleggsinformasjon for byggebransjen Risikoområder med graving pæling spunting pigging og andre støyende operasjoner skal merkes og arbeidsgiver skal påse at hørselsvern benyttes riktig når hørselsskade ikke kan forebygges på annen måte I tillegg til å iverksette støyreduserende overfor arbeidstakerne må det også tas hensyn til støy til omgivelsene Det er egne støykrav til maskiner som brukes på bygg og anleggsplasser Det er Miljødirektoratet og kommunen gjennom bydelslege eller kommunelege som er tilsyninstans for støy til omgivelsene Som arbeidsgiver skal du kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy Risikovurdering og tiltak mot støy På grunnlag av risikovurderingen skal du som arbeidsgiver iverksette nødvendige tiltak Slike tiltak kan være vurdere alternative arbeidsmetoder som gir redusert støyeksponering velge arbeidsutstyr som gir minst mulig støy utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidslokalene slik at tekniske innretninger kan settes opp og brukes på en slik måte at unødig støy ikke oppstår foreta teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft for eksempel ved bruk av skjermer innebygging eller lydabsorbenter avbalansere dempe eller isolere lydkilder systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr og arbeidsplass tilrettelegge arbeidet med begrensning av eksponeringstid og intensitet og med tilstrekkelige støyfrie hvileperioder sørge for egnede helseundersøkelser med hørselskontroll Tiltaksverdier Hva slags tiltak du som arbeidsgiver må sette i verk er også avhengig av støynivået og hva slags arbeid som utføres på arbeidsplassen Noen typer arbeid er vanskelig å utføre i støyende omgivelser for eksempel der man må kunne føre en uanstrengt samtale eller der arbeidsoppgaver som krever store krav til presisjon eller oppmerksomhet Derfor er det satt ulike tiltaksverdier for ulike arbeidsforhold Arbeidsforholdene er oppdelt i tre grupper som er definert i forskrift om tiltaks og grenseverdier Forskriften angir egne støyverdier og tiltaksverdier for hver gruppe Hvis disse tiltaksverdiene overskrides skal du som arbeidsgiver sette i gang spesielle tiltak som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid 14 6 og 14 10 Grenseverdier Grenseverdiene angir hva som er høyeste tillatte eksponering når det også tas hensyn til dempningsvirkningen av hørselvern som benyttes Blir denne verdien overskredet må du som arbeidsgiver straks sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen til under grenseverdien Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 4 Arbeidsplassforskriften 1 4 om definisjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 1 1 4 Arbeidsplassforskriften 5 12 om støysoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 5 5 12 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 1 4 om definisjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 1 1 4 Forskrift om tiltaks og grenseverdier 2 1 om tiltaksverdier http lovdata no forskrift 2011 12 06 1358 2 1 Forskrift om tiltaks og grenseverdier 2 2 om grenseverdier for støy http lovdata no forskrift 2011 12 06 1358 2 2 Forskrift om utførelse av arbeid 1 4 om dispensasjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 1 1 1 4 Forskrift om utførelse av arbeid 14 1 om risikovurdering av helsefare ved støy og vibrasjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 5 14 1 Forskrift om utførelse av arbeid 14 10 om krav om hørselsvern http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 5 14 10 Forskrift om utførelse av arbeid 14 2 om måling av støy og mekaniske vibrasjoner som grunnlag for risikovurdering http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 5 14 2 Forskrift om utførelse av arbeid 14 5 om tiltak mot støy http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 5 14 5 Forskrift om utførelse av arbeid 14 6 om særskilte tiltak mot støy ved overskridelse av tiltaksverdiene http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 5 14 6 Forskrift om utførelse av arbeid 3 2 om måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 3 2 Relevante lenker Faktaside om støy og helse http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78245 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Forebyggende tiltak mot vibrasjonsskader Som arbeidsgiver skal du sette i verk forebyggende tiltak mot vibrasjoner som kan føre til ryggproblemer og nerve og slitasjeskader i armer og hender Vibrasjonsbelastninger må kartlegges og tekniske og organisatoriske tiltak som begrenser eksponeringen må settes i verk Skader i hender og armer Håndholdt verktøy for meisling kutting sliping og boring vil ofte overskride grenseverdiene for hånd og armvibrasjoner ved lengre tids bruk Dette kan føre til alvorlig helseskade med slitasje smerte nedsatt følelse og hvite fingre Tiltak kan være bruke vibrasjonsdempet arbeidsutstyr verktøy redusere eksponeringstid forbedret arbeidsteknikk eks ikke bruke mer kraft enn nødvendig alternative arbeidsmetoder verktøy vibrasjonsdempende hansker Skader i rygg og nakke Maskinførere blir utsatt for helkroppsvibrasjoner på grunn av kjøring på ujevnt underlag og håndtering av last Dette kan føre til slitasje og belastningsskader i rygg og nakke Tiltak kan være vibrasjonsdempende førerhytte og eller sete dekk hjul tilpasset underlaget lavere kjørehastighet redusere eksponeringstid utbedring av transportveier Arbeidsmiljøforskriftene setter grenser for vibrasjoner krever risikovurdering og forebyggende tiltak Hvis tiltaksgrensene overskrides skal helseundersøkelse tilbys og hvis helsehensyn tilsier det skal arbeidstakere om mulig omplasseres Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14 arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 3 5 KAPITTEL 3 5 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Varmt arbeid Brann og eksplosjonsfare på arbeidsplassen risikovurdering Mange arbeidsplassar er ikkje berekna for varmt arbeid Arbeidsgivaren pliktar da å vurdere risikoen for brann og eksplosjon i samband med bruk av utstyr som kan gi frå seg varme eller gnistar Vidare er det krav til arbeid med gassutstyr Varmt arbeid i område med brann eller eksplosjonsfarlege stoff Før det blir sett i gang varmt arbeid i eller på behaldarar tankar rørleidningar eller liknande som inneheld eller har innehalde brann eller eksplosjonsfarlege stoff skal arbeidsgivaren setje i verk tiltak for å unngå brann eller eksplosjon Fjern brennbart materiale Dersom du bruker utstyr for varmt arbeid skal du sørgje for at alt brennbart materiale i nærleiken av arbeidsplassen blir fjerna eller skjerma med varmeresistent materiale Gassflasker skal alltid vere plasserte og sikra på forsvarleg måte slik at dei ikkje blir utsette for utilsikta oppvarming og slik at det ikkje oppstår fare for brann eller eksplosjon Dei må også plasserast slik at dei ikkje blir skadde av køyretøy Gassflasker skal lett kunne sikrast dersom det oppstår brann eller eksplosjon Ventilar koplingar og slangar skal vere verna mot slag og mot skadar frå fallande eller utslengde gjenstandar Brannsløkkingsutstyr skal finnast lett tilgjengeleg og i rimeleg nærleik der varmt arbeid er i gang Varmt arbeid med gassutstyr For å sikre mot brann og eksplosjon i gassutstyr skal arbeidsgivaren sjå til at det ved sveising termisk skjering lodding og termisk sprøyting blir nytta slikt utstyr brennar som er utstyrt med retursperreventil på alle innløp mellom handtak og slange regulator for oksygen som er utstyrt med tilbakeslagssikring regulator for brenngass som er utstyrt med tilbakeslagssikring gass slangar som er spesielt berekna til formålet og som har kvalitet i samsvar med Norsk Standard NS EN 559 slangekoplingar i samsvar med NS EN 560 materiale i armatur og rørleidning for acetylen som ikkje inneheld meir enn 70 prosent kopar Alt utstyr for oksygen skal haldast fritt for olje og feitt Sveise og skjerebrennar sveise og sprøytepistol elektrodehaldar og kablar skal plasserast forsvarleg All gass skal stengjast av når arbeidet er avslutta Nettspenninga til straumkjelda skal koplast frå når arbeidet er avslutta Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 5 1 om risikovurdering ved arbeid hvor det nyttes eller utvikles varme ved utførelse av arbeid varmt arbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 5 1 Forskrift om utførelse av arbeid 5 6 om iverksetting av tiltak mot brann og eksplosjonsfare ved varmt arbeid og iverksettelse av tiltak http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 2 4 C2 A75 6 Forskrift om utførelse av arbeid 5 7 om krav til utstyr ved varmt arbeid http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 2 4 C2 A75 7 Forskrift om utførelse av arbeid 5 8 om sikring mot brann og eksplosjon i gassutstyr http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 5 8 Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 5 Varmt arbeid http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1357 KAPITTEL 2 4 KAPITTEL 2 4 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Forurensning byggebransjen Avfall Bygg og anleggsavfall Alt bygg og anleggsavfall som ikke er farlig avfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg med mindre det ombrukes gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte Farlig avfall Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året plikter du å levere avfallet hvert år Tilleggsinformasjon for byggebransjen Der finnes mange typer farlig avfall i byggebransje særlig i gamle bygg som renoveres eller rives For eksempel forurenset betong enkelte isolasjonsmaterialer som PUR EPS eller XPS CCA og kreosotimpregnert trevirke vinduer med PCB eller klorparafiner asbestholdige byggematerialer spillolje kvikksølvholdig avfall og EE avfall Levering til godkjent mottaker Farlig avfall som oppstår i din virksomhet skal leveres til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere farlig avfall Du har selv et ansvar for å vurdere om avfallet er farlig eller ikke På miljodir nofinner du en veileder om håndtering av farlig avfall som er ment som en hjelp i dette arbeidet Kommunen skal sørge for at det finnes et tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall Virksomheter skal ikke levere farlig avfall til mottak som er beregnet for husholdningsavfall Det farlige avfallet skal leveres minst én gang i året men trenger ikke leveres før den totale mengden overstiger ett kg Virksomheter skal betale for håndtering av sitt avfall og det kan være hensiktsmessig å innhente flere tilbud før levering Legges virksomheten ned eller stanser dere driften i mer enn tre måneder må du sørge for å levere det farlige avfallet umiddelbart Fyll ut deklarasjonsskjema Når din virksomhet leverer farlig avfall må du fylle ut et deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet Skjemaet gir opplysninger om blant annet din virksomhet om avfallets mengde farlige egenskaper og sammensetning Deklarasjonsskjemaet skal følge avfallet ved videre transport Skjemaet får du ved å henvende deg til den som mottar avfallet Når avfallet er levert vil du få kopi av utfylt deklarasjonsskjema som kvittering Denne er viktig som bevis på at du har levert avfallet på lovlig vis Sikker emballasje Ved levering av farlig avfall skal både du og den som håndterer det farlige avfallet sørge for at avfallet er emballert slik at det er egnet for lagring og transport Det er en fordel om avfallet leveres i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet for transport og lagring Farlig avfall skal merkes på emballasjen med deklarasjonsskjemaets løpenummer Merkingen skal være lett synlig og bestandig mot fysiske og klimatiske påvirkninger Tilleggsinformasjon Regelverk Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 12 Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 den europeiske avfallslisten http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 12 1 KAPITTEL 12 1 Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 3 kriterier som gjør avfall til farlig avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 12 3 KAPITTEL 12 3 Forskrift om transport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 q forskrift om landtransport av farlig Publikasjoner Farlig avfall fra bygg og anlegg http www miljodirektoratet no no Publikasjoner 2013 September 2013 Farlig avfall fra bygg og anlegg miljodirektoratet no Om farlig avfall miljodirektoratet no http www miljodirektoratet no old klif publikasjoner 2023 ta2023 pdf Relevante lenker Batteriretur http www batteriretur no LOOP http www loop no avfallsvegviser Miljøstatus i Norge http www miljostatus no Om farlig avfall http miljodirektoratet no no Tema Avfall Farlig avfall på miljodirektoratet no Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Tilleggsinformasjon for byggebransjen Bransjen er brukere av mange ulike typer kjemikalier Du har et ansvar for å skaffe deg tilstrekkelig kunnskap om helse og miljøfarlige egenskaper ved de stoffene og produktene du bruker Du kan finne informasjon om farlige kjemikalier bl a i sikkerhetsdatablader eller i annen produktinformasjon fra din leverandør Sikkerhetsdatablader er et standardisert dokument som skal gi informasjon om kjemikaliers helse miljø brann og eksplosjonsfarlige egenskaper De gir også anvisninger om hvilke forholdsregler som bør tas ved bruk bl a for å sikre trygg håndtering lagring og avhending av kjemikaliene og tiltak ved utilsiktet utslipp Aktsomhetsplikten følger av produktkontrolloven 3 og gjelder for produkter som ikke er regulert med tanke på sikkerhet for helse og miljø i særlover Kunnskapsplikt for importør og produsent Som importør eller produsent har du en særlig plikt til å vise aktsomhet du har kunnskapsplikt Det innebærer at du aktivt må skaffe deg den informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere om produktet er helseskadelig eller miljøskadelig Du skal ha spesialkunnskaper om produktets art egenskaper og risikoforhold Hva kan skade helse og miljø Risiko for helseskade kan blant annen skyldes konstruksjonsfeil uhensiktsmessig konstruksjon i forhold til formålet mangel på sikkerhetsanordninger uheldig utforming innhold av farlige kjemikalier støy mangelfull informasjon Risiko for miljøskade skyldes først og fremst innhold av miljøskadelige kjemikalier Importører og forhandlere må ha tiltak for å unngå helse og miljøskader Dersom du importerer eller forhandler et produkt skal du forebygge at produktet medfører helseskade eller miljøforstyrrelse gjennom andres bruk av produktet Det stilles større krav til importør enn til forhandler Tiltaket skal bidra til trygg bruk innenfor rammen av det produktet er ment for eller den bruk som rimelig kan forventes Tiltaket skal også bidra til at produktet ikke medfører miljøskade ved forventet bruk eller som avfall Rimelige tiltak kan blant annet være advarselsmerking informasjon om helse og miljøfarlige egenskaper og virkninger bruksanvisninger forsvarlig emballering tilbakekall av produkter utbedring av produkter Særlig informasjonsplikt for forbrukerprodukter Hvis du importerer forbrukerprodukter plikter du å sørge for at bruker av produktet får tilstrekkelig og relevant informasjon Informasjonen skal være tydelig lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov Informasjonen skal sette forbruker i stand til å vurdere sikkerheten ved produktene Eksempler på informasjon er brukerveiledninger monteringsanvisninger og råd om bruk og vedlikehold av produktet Kravene til produktet i lov forskrift eller standard gjelder selv om det gis informasjon til forbruker Tilleggsinformasjon Regelverk Produktkontrolloven 3 om aktsomhetsplikt http lovdata no lov 1976 06 11 79 3 Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for byggebransjen Aktuelle eksempler PCB PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Det er forbudt å gjenbruke eller selge PCB holdige isolerglassruter Bromerte flammehemmere brukes som brannhemmende stoffer i en rekke produkttyper som EE produkter i byggematerialer som cellegummi i maling og i fugemidler Det er forbudt å bruke produkter med mer enn 0 1 vektprosent av to av flammehemmerne penta og okta BDE REACG vedlegg XVII post 44 og 45 Det er også et tilsvarende forbud mot bruk av deka BDE med visse unntak Produktforskriften 2 7 Bruk av visse bromerte flammehemmere i EE produkter er også forbudt Maling Det er også forbudt å bruke maling som inneholder o blykarbonater og blysulfater REACH vedlegg XVII post 16 og 17 o kadmium og kadmiumforbindelser REACH vedlegg XVII post 23 Kulde og klimaanlegg Import og installering av kulde og klimaanlegg og varmepumper med ozonreduserende stoffer som KFK og HKFK er forbudt Det er forbudt å etterfylle eksisterende anlegg med KFK Produktforskriften kapittel 6 Impregnert trevirke Det er strenge krav til import omsetning og bruk av CCA impregnert trevirke og kreosotimpregnert trevirke Les mer Sement Sement som inneholder seksverdig krom er strengt regulert REACH vedlegg XVII post 43 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Tilleggsinformasjon Regelverk Produktforskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 922 q produktforskriften REACH forskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2008 05 30 516 q REACH forskriften Publikasjoner REACH vedlegg XVII http www miljodirektoratet no no Regelverk Forordning Norsk uoffisiell versjon av konsolidert REACH vedlegg XVII begrensninger konsolidert versjon Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Registrering av kjemiske stoffer REACH Enhver framstiller eller importør av et kjemisk stoff som framstilles eller importeres i mengder over 1 tonn år enten som stoff som sådan eller i kjemiske stoffblandinger skal registrere stoffet til EUs kjemikaliebyrået ECHA Hvis framstilleren eller importøren unnlater å registrere et stoff etter reglene skal det ikke framstilles importeres eller markedsføres i EU EØS ifølge det såkalte no data no marketing prinsippet Produsenter eller importører av faste produkter varer som inneholder kjemiske stoffer har også plikt til å registrere stoffene i gitte tilfeller Alle kjemiske stoffer i mengder større eller lik 1 tonn pr år pr framstiller eller importør skal registreres til EUs kjemikaliebyrå ECHA i Finland Registreringsplikten gjelder uansett om stoffene er klassifiseringspliktige eller ikke Framstillere og importører til EØS området får ansvar for å registrere sine stoffer Registreringen skal innholde informasjon om stoffenes egenskaper klassifisering og merking eksponering sikkerhetstiltak og forslag til ytterligere testing Hvis flere registrerer samme stoff skal de inngå avtale om å samarbeide om å registrere stoffet til ECHA I visse tilfelle gis det mulighet for å registrere stoffet alene Formålet med REACH Formålet med REACH er å skaffe mer kunnskap om et større antall kjemiske stoffer og begrense bruken av de mest skadelige stoffene slik at mennesker og det ytre miljøet får bedre beskyttelse I tillegg får industrien i EØS området mer ansvar for sine kjemikalier REACH vil ha en implementeringsperiode på inntil 11 år og full nytte av regelverket vil derfor tidligst bli synlig fra 2018 REACH består av fire deler Registrering preregistrering Alle kjemiske stoffer i mengder større eller lik 1 tonn pr år pr framstiller eller importør skal registreres til EUs kjemikaliebyrå ECHA i Finland Registreringsplikten gjelder uansett om stoffene er klassifiseringspliktige eller ikke Framstillere og importører til EØS området får ansvar for å registrere sine stoffer Registreringen skal innholde informasjon om stoffenes egenskaper klassifisering og merking eksponering sikkerhetstiltak og forslag til ytterligere testing Hvis flere registrerer samme stoff skal de inngå avtale om å samarbeide om å registrere stoffet til ECHA I visse tilfelle gis det mulighet for å registrere stoffet alene Nye stoffer som er forhåndsmeldt og akseptert før 1 juni 2008 anses som registrert under REACH Disse forhåndsmeldte stoffene fikk innen 1 desember 2008 tildelt nye registreringsnumre av ECHA i tråd med REACH Fra 1 juni 2008 skal øvrige nye stoffer registreres til ECHA før stoffene kan produseres eller importeres For mange stoffer blant annet eksisterende stoffer ble det gitt en overgangsordning dersom stoffene ble preregistrert til ECHA i tidsperioden fra 1 juni til og med 1 desember 2008 Selve registreringen av disse stoffene i REACH skal deretter skje over en 11 års periode De stoffene som er mest helse og miljøskadelige og eller i forekommer i størst mengder skal registreres først Stoffer som ikke er registrert innen tidsfristene kan verken produseres eller importeres Vurdering evaluering ECHA skal vurdere stoffer som er registrert i mengder større eller lik 100 tonn pr år i samarbeid med nasjonale myndigheter I tillegg kan nasjonale myndigheter foreslå at andre stoffer også bør vurderes dersom stoffene mistenkes å utgjøre en alvorlig helse og eller miljørisiko Myndighetene skal vurdere om det er behov for mer data for eksempel ytterligere testing informasjon om eksponeringsforhold og eventuelt behov for oppfølging og tiltak Vurdering evaluering Framstillere importører og nedstrømsbrukere har ikke lov å omsette eller bruke de farligste stoffene før de er godkjent til hvert enkelt bruksområde Vedtaket om godkjenning fattes av EU kommisjonen i samråd med medlemslandene Hvis det ikke er gitt tillatelse til en bestemt bruk er det ulovlig å omsette og bruke stoffene Stoffer som krever godkjenning før omsetning og bruk vil bli ført opp på en liste av ECHA fra og med 1 juni 2009 Dette gjelder stoffer som har følgende egenskaper stoffer som er kreftfremkallende arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige CMR i kategori 1 og 2 stoffer som er persistente bioakkumulerende og toksiske PBT og veldig persistente og veldig bioakkumulerende vPvB andre stoffer som for eksempel hormonforstyrrende stoffer eller PBT vPvB stoffer som ikke tilfredsstiller kriteriene men er like bekymringsfulle mht helse og eller miljø Når framstillere importører og nedstrømsbrukere leverer en søknad om godkjenning av et stoff skal de også levere en vurdering av om alternative stoffer finnes For noen stoffer kan det ikke settes en nedre grense for når skadeeffekter kan oppstå I slike tilfeller skal det ikke innvilges godkjenning når det finnes alternativer For andre stoffer vil søknaden bli innvilget på visse betingelser Hvis tilfredsstillende alternativer finnes skal det i tillegg leveres en substitusjonsplan Innvilgede godkjenninger av stoffer skal revurderes etter en bestemt tid Tidsperioden avgjøres fra sak til sak Forskjellige roller under REACH Avhengig av hvilke roller virksomheten har i forhold til REACH har man også forskjellige plikter De ulike rollene for aktører under REACH er framstillere produksenter importører distributører og nedstrømsbrukere Hvem er framstiller og produsent og hvilke plikter har en framstiller og en produsent Framstillere under REACH er definert som en fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS området og som framstiller et stoff i EØS området Produsenter er i REACH definert som enhver fysisk eller juridisk person som produserer eller setter sammen et produkt i EØS området Framstillers plikter Framstillere av stoffer alene eller i stoffblandinger er i utgangspunktet pliktig til å registrere innfasingsstoffer innen gitte tidsfrister dersom de framstilles i mengder fra og med 1 tonn pr år pr framstiller registrere stoffer som ikke er innfasingsstoffer før framstilling påbegynnes dersom de planlegges framstilt i mengder fra og med 1 tonn pr år pr framstiller sørge for vurdering av om stoffet skal klassifiseres og merkes utarbeide rapport om kjemikaliesikkerhet når stoffet framstilles i mengder fra og med 10 tonn pr år pr framstiller Hvis stoffet er klassifiseringspliktig PBT og eller vPvB skal det også utarbeides eksponeringsvurdering og risikobeskrivelse Det kan være en stor utfordring for framstillere å skaffe seg kunnskap om hvordan stoffet blir brukt hos de forskjellige kundene for å kunne utarbeide en akseptabel rapport om kjemikaliesikkerhet utarbeide sikkerhetsdatablad uavhengig av mengden stoff som er framstilt Når mengden er 10 tonn pr år pr framstiller skal eksponeringsvurdering vedlegges Produsenters plikter Produsenter av produkter er i utgangspunktet pliktig til å registrere innfasingsstoffet i produktet innen de gitte tidsfristene dersom det produseres i mengder over 1 tonn pr år pr produsent etter 1 juni 2011 skal stoffer som er underlagt godkjenningsordningen meldes til ECHA dersom stoffene forekommer i produktene i mengder over 1 tonn år pr produsent og i en vektkonsentrasjon større enn 0 1 prosent for spesielt farlige stoffer som er underlagt godkjenningsordningen skal produsent gi mottaker av produktet tilstrekkelig informasjon for sikker bruk av produktet På anmodning skal forbruker gis tilsvarende informasjon Hvem er importør og hvilke plikter har en importør Dersom virksomheten er importør av stoffer alene og i stoffblandinger og produkter er virksomheten importør Dersom virksomheten er importør kan den blant annet ha plikt til å registrere stoffer melde inn stoffer i produkter til ECHA og videreformidleinformasjon om stoffer i forsyningskjeden For å få oversikt over kravene og tidsfrister under REACH bør importører kartlegge hvilke stoffer de importerer og i hvilke mengder Virksomheter som importerer produkter som inneholder stoffer skal blant annet vurdere om de plikter å registrere eller underrette om disse stoffene Hvis et stoff alene og i stoffblandinger og et produkt importeres fra land utenfor EØS og samtidig innføres fra et land innenfor EØS har virksomheten minst to roller Virksomhetene er da importør og samtidig også nedstrømsbruker eller distributør Virksomheter som importerer bør kontakte leverandøren for å få oppklart om leverandøren vil utpeke en ene representant only representative for EØS området som dermed påtar seg forpliktelsene som gjelder for importører Hvem er distributør og hvilke plikter har en distributør En distributør defineres som en Virksomhet som kun oppbevarer lagrer eller bringer i omsetning et stoff alene eller i en stoffblanding på vegne av en tredjepart Distributørens viktigste oppgave er å sørge for at informasjon om egenskaper bruk og sikkerhetstiltak videreformidles både oppover og nedover i forsyningskjeden Hvem er nedstrømsbruker og hvilke plikter har en nedstrømsbruker Virksomheter som bruker stoffer alene eller i stoffblandinger eller i produkter som ledd i sin industrielle virksomhet er nedstrømsbrukere Virksomheter som for eksempel lager vaske og rengjøringsmidler maling leketøy maskiner elektronikk eller møbler er nedstrømsbrukere så sant de ikke er framstillere eller importører Ved innførsel fra land i EØS området vil bedriften være nedstrømsbruker Håndverkere og rengjøringspersonell er også nedstrømsbrukere Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om registrering vurdering godkjenning og begrensning av kjemikalier REACH http lovdata no dokument SF forskrift 2008 05 30 516 q REACH forskriften Relevante lenker Om REACH på miljodirektoratet no http www miljodirektoratet no no Tema Kjemikalier Kjemikalieregelverk Kjemikalieregelverket REACH Les mer om REACH hos EUs kjemikaliebyrå ECHA http echa europa eu reach en asp Registrering av kjemiske stoffer på miljødirektoratet no http www miljodirektoratet no no Tema Kjemikalier Kjemikalieregelverk Kjemikalieregelverket REACH Registrering Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Substitusjonsplikta betyr at du pliktar å erstatte helse og miljøfarlege kjemikaliar med mindre farlege alternativ dersom det kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe Erstatning av kjemikaliar må alltid vurderast heilskapleg med tanke på den faktiske risikoen som ulike alternativ kan utgjere Før erstatninga må eigenskapane ved dei nye kjemikaliane du planlegg å ta i bruk vere tilstrekkeleg dokumenterte med tanke på helse og miljøfare Kven gjeld substitusjonsplikta for Substitusjonsplikta gjeld for alle verksemder som bruker produkt som inneheld helse og miljøfarlege kjemikaliar Plikta inkluderer både bruk i drifta til verksemda og bruk som råvare i produkt som verksemda framstiller Substitusjonsplikta gjeld både for privat og offentleg sektor for produksjonsverksemder og tenesteytande verksemder Tilleggsinformasjon Regelverk Produktkontrolloven 3a om substitusjonsplikt http lovdata no lov 1976 06 11 79 3a Publikasjoner Fakta om substitusjonsplikten http www miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2011 Februar Substitusjon miljodirektoratet no Substitusjonsplikten http www miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2000 Januar ta1715 miljodirektoratet no Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Utslipp Bygging og graving i forurenset grunn Dersom bygge og anleggsvirksomheten foregår på forurenset grunn må det utarbeides en egen tiltaksplan Før bygging og graving finner sted må du som tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i det området det skal graves eller bygges i Om nødvendig må tiltakshaveren foreta nærmere undersøkelser og vurdere om det planlagte arbeidet kan medføre fare for spredning av forurensninger Tiltaksplan skal lages ved grunnforurensning Der det finnes grunnforurensning skal det i en særskilt tiltaksplan redegjøres for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført Tiltaksplanen sendes kommunen Tiltaksplanen sendes vanligvis til kommunen sammen med søknad etter plan og bygningsloven der slik søknad er nødvendig Nærmere om krav til tiltaksplan og behandlingen av denne finnes i kapittel 2 i forurensningsforskriften Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 1 2 KAPITTEL 1 2 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkl skipsverft For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29 Reguleringen gjelder anlegg som driver med høytrykkspyling blåserensing metallisering og sprøytemaling lakkering Store anlegg med kapasitet til å forbruke over 150 kg time eller over 200 tonn år av innsatsstoffer basert på organiske løsemidler må ha tillatelse etter forurensningslovens 11 Det er satt begrensinger til overflatebehandling i sjøen og til særskilt aktsomhet der blåserensing høytrykkspyling av begroingshindrene stoffer eller andre miljøskadelige stoffer utgjør fare for utslipp til vann Det er videre satt grenser for støvutslipp fra punktkilder og for nedfallsstøv Det er også krav om oppsamling av brukt blåsesand og avvirket materiale med levering til godkjent mottak Bedriftene har støykrav og skal gjøre målinger og føre journal Melding til Fylkesmannen Nye anlegg eller utvidelser endringer skal i god tid før oppstart endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema Anlegg som omfattes av den nye reguleringen men som driver uten tillatelse bør også sende melding til Fylkesmannen Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 29 om forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 8 6 KAPITTEL 8 6 Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Ved fare for forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntrer Har forurensningen skjedd skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse fjerne eller begrense virkningen av den Med forurensning forstås tilførsel av fast stoff væske eller gass til luft vann eller i grunnen støy og rystelser påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsloven 6 og 7 http lovdata no lov 1981 03 13 6 6 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Tillatelse til bygge og anleggsvirksomhet Bygge og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig 2 3 år og hvor det kun er tale om vanlig forurensning er tillatt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven Virksomheter som ikke oppfyller disse kravene må ha utslippstillatelse etter forurensningsloven Byggje og anleggsverksemd som berre er mellombels to tre år og der det berre er tale om vanleg forureining er tillaten utan særskilt løyve etter forureiningslova Verksemder som ikkje oppfyller desse krava må ha utsleppsløyve etter forureiningslova Ingen har lov til å forureine eller gjere noko som kan føre til forureining Dersom byggje og anleggsverksemda fører med seg ei forureining som ikkje er vanleg med tanke på art og omfang må du søkje Fylkesmannen om løyve etter forureiningslova 11 Døme på dette er byggje og anleggsverksemd som utløyser typar av stoff som fører til uvanlege skadeverknader eller når eit vassdrag med betydelege brukarinteresser står i fare for å bli øydelagt av byggje og anleggsverksemda Dersom forureininga er vanleg og drifta er mellombels treng du ikkje løyve Forureiningsmyndigheita reknar ein driftsperiode på to tre år som mellombels Ta kontakt med Fylkesmannen dersom du er i tvil om du treng løyve eller ikkje Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsloven 11 om tillatelse http lovdata no lov 1981 03 13 6 11 Forurensningsloven 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensning http lovdata no lov 1981 03 13 6 8 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Varsling ved akutt forureining Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Med akutt forureining meiner ein forureining av betydning som oppstår plutseleg og som ikkje er lovleg etter forureiningslova Kven skal du varsle Ved å ringje 110 kjem du til brannvesenet som skal varslast i slike situasjonar Dersom verksemda har utsleppsløyve kan løyvet innehalde krav om at også Klima og forureiningsdirektoratet skal varslast Kven skal varsle Det er i første rekkje den som er ansvarleg for forureininga som har plikt til å varsle Dette gjeld òg ein oppdragstakar som utfører arbeid på vegner av den ansvarlege Men det ligg også føre ei plikt til å varsle for alle som måtte ha kjennskap til eit akutt utslepp med mindre det er openbert unødvendig Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning http lovdata no dokument SF forskrift 1992 07 09 1269 q Forskrift om varsling av akutt Forurensningsloven 39 om varslingsplikt ved akutt forurensning http www lovdata no all hl 19810313 006 html 39 Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Fluorholdige klimagasser Personell og foretak som har befatning med fluorholdige klimagasser må oppfylle en rekke krav Kravene innebærer bla at personell skal sertifiseres ved at personer og virksomheter som arbeider med kuldeanlegg klimaanlegg og varmepumper med fluorgasser må ha gyldig sertifikat at større kuldeanlegg skal kontrolleres regelmessig for lekkasjer restriksjoner ved import for visse typer produkter og utstyr Formålet med forskriften er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer PFKer og SF6 som benyttes i blant annet i kuldeanlegg høyspentelektronikk og noen produkter Forskriften har i første rekke konsekvenser for bransjer som har befatning med varmepumper og luftkondisjonering luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy utstyr isolert med SF6 Høyspentbransjen slukkegasser ved brann Kravene følger av EUs forordning EC No 842 2006 om visse fluorholdige klimagasser og er implementert i Norge gjennom produktforskriftens kap 6a Les mer om dette i lenkene under Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om fluorholdige klimagasser http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 922 KAPITTEL 8 Produktforskriften kapittel 6 ozonreduserende stoffer http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 922 q produktforskriften KAPITTEL 8 Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Støy Støy fra byggje og anleggsverksemd Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan og bygningslova som regulerer støy frå byggje og anleggsverksemd Det er utarbeidd eigne retningslinjer for kommunane med tilrådde grenseverdiar Miljøverndepartementet sine retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T 1442 gir tilrådde grenser for støy frå byggje og anleggsverksemd BA støy Grensene er lempelege for kortvarig anleggsaktivitet på dagtid men strengare for langvarig drift Retningslinjene bør leggjast til grunn av kommunar og tiltakshavarar i reguleringsplanar rammeløyve kontraktar og miljøoppfølgingsprogram Hovudpunkta i retningslinjene for BA støy er Det bør utarbeidast ein støyprognose for anleggsdrifta Prognosen bør vere tilgjengeleg for innsyn også for naboar til anlegget All støyande anleggsverksemd skal varslast Omfanget av varslinga er avhengig av storleiken på anlegget Det er gitt tilrådde støygrenser for dag kveld og natt Grensene har korreksjon for varigheit dvs at langvarige anlegg får strengare grenser enn kortvarige aktivitetar Dersom grensene blir overskridne må det gjennomførast avbøtande tiltak For mindre arbeid som oppfyller bestemte kriterium er varsling godt nok som tiltak I Oslo gjeld ei eiga lokal forskrift med føresegner om byggje og anleggsstøy støyforskrifta for Oslo Tilleggsinformasjon Regelverk Plan og bygningsloven 12 7 http lovdata no lov 2008 06 27 71 12 7 Publikasjoner Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442 http www miljodirektoratet no no Nyheter Nyheter 2014 Februar 2014 Oppdatert veileder for behandling av stoy i arealplanlegging pdf fil på miljodirektoratet no Veiviser til støyregelverket http www miljodirektoratet no no Nyheter Nyheter Old klif 2005 August Viser vei i stoyreglene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=796 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alle krav til byggebransjen - Regelhjelp.no
  omfattende internasjonalt avtaleverk Hovedformålet er å kontrollere at transport av avfall over landegrensene skjer med akseptable miljømessige følger Det internasjonale regelverket bygger på et detaljert meldings og tillatelsessystem som berører deg som importerer transporterer og eksporterer avfall samt relevante myndigheter i eksport import og eventuelt transittland Tilleggsinformasjon Regelverk Avfallsforskriften kapittel 13 om grensekryssende transport av avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 14 KAPITTEL 14 Publikasjoner Mer om import og eksport av avfall på Miljødirektoratets hjemmeside http miljodirektoratet no no Tema Avfall Eksport og import av avfall Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Open brenning og brenning av avfall i småomnar Open brenning og brenning av avfall i småomnar er i utgangspunktet forbode Næringsavfall Open brenning av næringsavfall er alltid forbode dersom de ikkje har eit spesifikt løyve til det etter forureiningslova Det same gjeld forbrenning av næringsavfall i småomnar Lokale forskrifter kan opne for visse typar brenning utan løyve Open brenning av hushaldsavfall eller brenning av hushaldsavfall i småomnar kan vere lovleg dersom det ligg føre løyve etter forureiningslova eller dersom forureininga er rekna som vanleg Kommunen kan også vedta ei forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar som presiserer kva typar vanleg forureining som er lovlege i den aktuelle kommunen Til vanleg forureining reknar ein til dømes halmbrenning i jordbruket flatebrenning i skogbruket og opptenning brenning av avispapir i vedomnen heime eller på hytta Dersom kommunen har vedteke forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar vil denne forskrifta kunne opne for visse typar brenning utan løyve Det kan til dømes vere open brenning på grillinnretningar utepeisar kaffibål halmbrenning på stubb i jordbruket og brenning av avfallstrevirke i vedomn i hushaldet med unntak av impregnert og måla trevirke Kommunen er tilsynsmyndigheit Kommunen fører tilsyn med all open brenning og brenning av avfall i småomnar Kommunen kan mellom anna påleggje den som forureinar å sørgje for å stanse fjerne eller avgrense verknaden av forureininga gi forureiningsgebyr og melde ulovleg forureining til politiet På nettstaden Lovdata kan du finne om din kommune har fastsett lokale forskrifter om open brenning og brenning av avfall Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsloven 7 om forbud mot forurensning http lovdata no lov 1981 03 13 6 7 Forurensningsloven 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensning http lovdata no lov 1981 03 13 6 8 Kommunale lokale forskrifter http www lovdata no for lf index kommu html Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Farlig avfall Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året plikter du å levere avfallet hvert år Tilleggsinformasjon for byggebransjen Der finnes mange typer farlig avfall i byggebransje særlig i gamle bygg som renoveres eller rives For eksempel forurenset betong enkelte isolasjonsmaterialer som PUR EPS eller XPS CCA og kreosotimpregnert trevirke vinduer med PCB eller klorparafiner asbestholdige byggematerialer spillolje kvikksølvholdig avfall og EE avfall Levering til godkjent mottaker Farlig avfall som oppstår i din virksomhet skal leveres til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere farlig avfall Du har selv et ansvar for å vurdere om avfallet er farlig eller ikke På miljodir nofinner du en veileder om håndtering av farlig avfall som er ment som en hjelp i dette arbeidet Kommunen skal sørge for at det finnes et tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall Virksomheter skal ikke levere farlig avfall til mottak som er beregnet for husholdningsavfall Det farlige avfallet skal leveres minst én gang i året men trenger ikke leveres før den totale mengden overstiger ett kg Virksomheter skal betale for håndtering av sitt avfall og det kan være hensiktsmessig å innhente flere tilbud før levering Legges virksomheten ned eller stanser dere driften i mer enn tre måneder må du sørge for å levere det farlige avfallet umiddelbart Fyll ut deklarasjonsskjema Når din virksomhet leverer farlig avfall må du fylle ut et deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet Skjemaet gir opplysninger om blant annet din virksomhet om avfallets mengde farlige egenskaper og sammensetning Deklarasjonsskjemaet skal følge avfallet ved videre transport Skjemaet får du ved å henvende deg til den som mottar avfallet Når avfallet er levert vil du få kopi av utfylt deklarasjonsskjema som kvittering Denne er viktig som bevis på at du har levert avfallet på lovlig vis Sikker emballasje Ved levering av farlig avfall skal både du og den som håndterer det farlige avfallet sørge for at avfallet er emballert slik at det er egnet for lagring og transport Det er en fordel om avfallet leveres i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet for transport og lagring Farlig avfall skal merkes på emballasjen med deklarasjonsskjemaets løpenummer Merkingen skal være lett synlig og bestandig mot fysiske og klimatiske påvirkninger Tilleggsinformasjon Regelverk Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 12 Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 den europeiske avfallslisten http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 12 1 KAPITTEL 12 1 Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 3 kriterier som gjør avfall til farlig avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 12 3 KAPITTEL 12 3 Forskrift om transport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 q forskrift om landtransport av farlig Publikasjoner Farlig avfall fra bygg og anlegg http www miljodirektoratet no no Publikasjoner 2013 September 2013 Farlig avfall fra bygg og anlegg miljodirektoratet no Om farlig avfall miljodirektoratet no http www miljodirektoratet no old klif publikasjoner 2023 ta2023 pdf Relevante lenker Batteriretur http www batteriretur no LOOP http www loop no avfallsvegviser Miljøstatus i Norge http www miljostatus no Om farlig avfall http miljodirektoratet no no Tema Avfall Farlig avfall på miljodirektoratet no Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE produkter For deg som omsetter importerer og produserer slike produkter stilles det krav til mottak innsamling og behandling av kasserte EE produkter Importører eller produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap for EE avfall Forhandlere skal ta imot EE avfall Alle butikker i Norge som selger EE produkter er pliktige til gratis å ta imot utrangert utstyr av samme type som de forhandler Butikkene har plikt til å ta imot utstyret selv om du ikke har kjøpt det hos dem og de kan heller ikke nekte å ta imot utstyret selv om det er av et annet merke eller fabrikat enn de selv forhandler Den ubegrensede mottaksplikten gjelder husholdningsavfall Når det gjelder avfall fra næringsvirksomhet har forhandleren bare plikt til å ta imot EE avfall fra din virksomhet gratis dersom dere kjøper ny tilsvarende mengde produkter Gjelder også postordre og netthandel Ved postordresalg og netthandel er forhandler pliktig til å etablere et system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE avfall Forhandler skal ta imot EE avfall gratis men kan ta seg betalt for kostnader direkte forbundet med forsendelse av EE avfall Kommunen må sørge for mottak for EE avfall Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilbud om gratis mottak av EE avfall fra husholdningene Kommunen har også plikt til å ta imot EE avfall fra næringsvirksomhet men kan kreve betaling for dette Kommunen og forhandler har informasjonsplikt Forhandler og kommune skal informere om at EE avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det kan leveres gratis til henholdsvis forhandler og kommune Forhandler skal informere gjennom oppslag i lokalene og alt salgs og informasjonsmateriell Teksten skal være lett synlig og skille seg ut fra øvrig informasjon Forhandler og kommune skal sørge for at EE avfall sorteres fra annet avfall og at det oppbevares på egnet sted til det blir hentet av godkjent returselskap Hva kan du levere i butikken Du kan levere så godt som alle typer elektriske og elektroniske apparater Dette er eksempler på avfall du kan levere gratis i butikken mobiltelefoner elektrisk verktøy sparepærer lysstoffrør komfyrer kjøleskap tørketromler PC og utstyr til denne varmeovner lamper Produsentenes og importørenes plikter Alle produsenter og importører av EE produkter plikter å være medlem i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet Medlemskapet skal dekke de produktgruppene av EE produkter som de importerer eller produserer i Norge Produsenter og importører skal blant annet i sitt salgs og informasjonsmateriell informere om at EE avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall Informasjonen skal beskrive hvor avfallet kan leveres og at dette kan leveres gratis Tilleggsinformasjon Regelverk Avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte EE produkter http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 1 KAPITTEL 1 Relevante lenker EE registeret http www eeregisteret no Elsirk AS http www elsirk no Miljøstatus i Norge http www miljostatus no Returselskapet Elretur http www elretur no Returselskapet ERP Norway http www erp recycling org Returselskapet Eurovironment AS http www evm no Returselskapet Renas http www renas no Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Miljøinformasjon Plikt til å ha og gi ut miljøinformasjon Alle virksomheter skal ha kunnskap om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra din virksomhet Plikt til å ha miljøinformasjon Alle virksomheter skal ha kunnskap om forhold ved virksomheten blant annet innsatsfaktorer og produkter som medfører en risiko for miljøpåvirkning av et visst omfang Hvem gjelder dette Dette gjelder alle virksomheter som er etablert i Norge både norske og utenlandske Dersom din virksomhet produserer importerer bearbeider omsetter eller bruker produkter har dere et særlig ansvar for å ha tilgjengelig informasjon om disse produktene Miljøinformasjon om produkter Hvis du produserer importerer bearbeider omsetter eller bruker produkter har du særlig ansvar for å gi ut miljøinformasjon om disse produktene Med produkter menes både råvare hjelpestoff halvfabrikat og ferdig vare av ethvert slag Miljøinformasjon om et produkt skal svare på følgende spørsmål inneholder produktet komponenter eller har produktet egenskaper som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse hvilke komponenter eller egenskaper er det hvordan må produktet håndteres for å unngå helseskade eller miljøforstyrrelse hvilke vesentlige helseskader eller miljøforstyrrelser medfører produksjon og distribusjon av produktet hvem er tilvirker eller importør av produktet Plikt til å gi ut miljøinformasjon Virksomheten har plikt til å gi ut miljøinformasjon om forhold ved virksomheten blant annet innsatsfaktorer og produkter som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet til alle som spør om slik informasjon Miljøinformasjon er faktiske opplysninger og vurderinger om miljøet Med miljø forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø opplysninger om faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet herunder planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet produkters egenskaper eller innhold forhold ved drift av virksomhet administrative avgjørelser og tiltak herunder enkeltavgjørelser avtaler regelverk planer strategier og programmer samt tilhørende analyser beregninger og forutsetninger opplysninger om menneskers helse sikkerhet og levevilkår som kan bli berørt av tilstanden i miljøet eller av faktorer som kan påvirke miljøet Tilleggsinformasjon Regelverk Miljøinformasjonsloven 9 og 16 http lovdata no dokument NL lov 2003 05 09 31 C2 A79 Produktkontrolloven 10 om rett til informasjon om produkter http lovdata no lov 1976 06 11 79 9 Relevante lenker Om miljøinformasjonsloven http www dep no md norsk miljolov på Miljøverndepartementets sider Tilsynsmyndighet Klagenemnda for miljøinformasjon http www miljoklagenemnda no Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Aktsomhetsplikt Dersom du produserer importerer omsetter bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader Tilleggsinformasjon for byggebransjen Bransjen er brukere av mange ulike typer kjemikalier Du har et ansvar for å skaffe deg tilstrekkelig kunnskap om helse og miljøfarlige egenskaper ved de stoffene og produktene du bruker Du kan finne informasjon om farlige kjemikalier bl a i sikkerhetsdatablader eller i annen produktinformasjon fra din leverandør Sikkerhetsdatablader er et standardisert dokument som skal gi informasjon om kjemikaliers helse miljø brann og eksplosjonsfarlige egenskaper De gir også anvisninger om hvilke forholdsregler som bør tas ved bruk bl a for å sikre trygg håndtering lagring og avhending av kjemikaliene og tiltak ved utilsiktet utslipp Aktsomhetsplikten følger av produktkontrolloven 3 og gjelder for produkter som ikke er regulert med tanke på sikkerhet for helse og miljø i særlover Kunnskapsplikt for importør og produsent Som importør eller produsent har du en særlig plikt til å vise aktsomhet du har kunnskapsplikt Det innebærer at du aktivt må skaffe deg den informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere om produktet er helseskadelig eller miljøskadelig Du skal ha spesialkunnskaper om produktets art egenskaper og risikoforhold Hva kan skade helse og miljø Risiko for helseskade kan blant annen skyldes konstruksjonsfeil uhensiktsmessig konstruksjon i forhold til formålet mangel på sikkerhetsanordninger uheldig utforming innhold av farlige kjemikalier støy mangelfull informasjon Risiko for miljøskade skyldes først og fremst innhold av miljøskadelige kjemikalier Importører og forhandlere må ha tiltak for å unngå helse og miljøskader Dersom du importerer eller forhandler et produkt skal du forebygge at produktet medfører helseskade eller miljøforstyrrelse gjennom andres bruk av produktet Det stilles større krav til importør enn til forhandler Tiltaket skal bidra til trygg bruk innenfor rammen av det produktet er ment for eller den bruk som rimelig kan forventes Tiltaket skal også bidra til at produktet ikke medfører miljøskade ved forventet bruk eller som avfall Rimelige tiltak kan blant annet være advarselsmerking informasjon om helse og miljøfarlige egenskaper og virkninger bruksanvisninger forsvarlig emballering tilbakekall av produkter utbedring av produkter Særlig informasjonsplikt for forbrukerprodukter Hvis du importerer forbrukerprodukter plikter du å sørge for at bruker av produktet får tilstrekkelig og relevant informasjon Informasjonen skal være tydelig lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov Informasjonen skal sette forbruker i stand til å vurdere sikkerheten ved produktene Eksempler på informasjon er brukerveiledninger monteringsanvisninger og råd om bruk og vedlikehold av produktet Kravene til produktet i lov forskrift eller standard gjelder selv om det gis informasjon til forbruker Tilleggsinformasjon Regelverk Produktkontrolloven 3 om aktsomhetsplikt http lovdata no lov 1976 06 11 79 3 Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for byggebransjen Aktuelle eksempler PCB PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Det er forbudt å gjenbruke eller selge PCB holdige isolerglassruter Bromerte flammehemmere brukes som brannhemmende stoffer i en rekke produkttyper som EE produkter i byggematerialer som cellegummi i maling og i fugemidler Det er forbudt å bruke produkter med mer enn 0 1 vektprosent av to av flammehemmerne penta og okta BDE REACG vedlegg XVII post 44 og 45 Det er også et tilsvarende forbud mot bruk av deka BDE med visse unntak Produktforskriften 2 7 Bruk av visse bromerte flammehemmere i EE produkter er også forbudt Maling Det er også forbudt å bruke maling som inneholder o blykarbonater og blysulfater REACH vedlegg XVII post 16 og 17 o kadmium og kadmiumforbindelser REACH vedlegg XVII post 23 Kulde og klimaanlegg Import og installering av kulde og klimaanlegg og varmepumper med ozonreduserende stoffer som KFK og HKFK er forbudt Det er forbudt å etterfylle eksisterende anlegg med KFK Produktforskriften kapittel 6 Impregnert trevirke Det er strenge krav til import omsetning og bruk av CCA impregnert trevirke og kreosotimpregnert trevirke Les mer Sement Sement som inneholder seksverdig krom er strengt regulert REACH vedlegg XVII post 43 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Tilleggsinformasjon Regelverk Produktforskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 922 q produktforskriften REACH forskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2008 05 30 516 q REACH forskriften Publikasjoner REACH vedlegg XVII http www miljodirektoratet no no Regelverk Forordning Norsk uoffisiell versjon av konsolidert REACH vedlegg XVII begrensninger konsolidert versjon Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Klassifisering og merking av farlige kjemikalier Om du produserer importerer eksporterer eller omsetter farlige kjemikalier og kjemiske produkter må du sørge for at disse kjemikaliene og produktene blir klassifisert merket og emballert riktig samt innmeldt til Produktregisteret Hvis du produserer importerer eller omsetter farlige kjemikalier eller kjemiske produkter skal du blant annet sørge for At kjemikaliene er klassifisert på grunnlag av de farlige egenskapene kjemikaliet eller det kjemiske produktet har Klassifisering av kjemikalier innebærer å vurdere kjemikalienes helse miljø brann og eksplosjonsfarlige egenskaper og med utgangspunkt i denne vurderingen plassere kjemikaliene i gitte fareklasser At emballasjen for farlige kjemikalier eller kjemiske produkter er påsatt en merkeetikett fareetikett med informasjon til bruker Klassifiseringen bestemmer hvilke faresymboler og advarselssetninger som skal være på etiketten merkingen At farlige kjemikalier som produseres eller innføres til Norge blir deklarert til Produktregisteret Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter Mer informasjon på miljodirektoratet no På http www miljødirektoratet no CLP får du mer informasjon om kravene i regelverket om klassifisering og merking av kjemikalier Her kan du også lese mer om det nye regelverket CLP som trådte i kraft 16 juni 2012 CLP vil gjalt parallelt med forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier fram til 1 juni 2015 Tilleggsinformasjon Publikasjoner Emballasje for farlige kjemikalier barnesikret lukning og følbar advarselsmerking CLP http www miljodirektoratet no no Publikasjoner 2014 Januar 2014 Emballasje for farlige kjemikalier barnesikret lukning og folbar advarselsmerking CLP1 Krav til emballasje Forbud mot import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk http www miljodirektoratet no no Publikasjoner 2013 Oktober 2013 Forbud mot import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk Omsetningsrestriksjoner Relevante lenker Klassifisering og merking av farlige kjemikalier http miljodirektoratet no no Tema Kjemikalier Kjemikalieregelverk Klassifisering og merking av kjemikalier CLP informasjon på Miljodirektoratet no Produktregisteret http www miljodirektoratet no no Tema Kjemikalier Produktregisteret Tilsynsmyndighet Direktoratet for arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Kjemikalielister inkludert lenke til databaser med fareklassifiseringer http www miljodirektoratet no no Tjenester og verktoy Database Databaser med fareklassifiseringer Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Petroleumstilsynet PTIL http www ptil no Registrering av kjemiske stoffer REACH Enhver framstiller eller importør av et kjemisk stoff som framstilles eller importeres i mengder over 1 tonn år enten som stoff som sådan eller i kjemiske stoffblandinger skal registrere stoffet til EUs kjemikaliebyrået ECHA Hvis framstilleren eller importøren unnlater å registrere et stoff etter reglene skal det ikke framstilles importeres eller markedsføres i EU EØS ifølge det såkalte no data no marketing prinsippet Produsenter eller importører av faste produkter varer som inneholder kjemiske stoffer har også plikt til å registrere stoffene i gitte tilfeller Alle kjemiske stoffer i mengder større eller lik 1 tonn pr år pr framstiller eller importør skal registreres til EUs kjemikaliebyrå ECHA i Finland Registreringsplikten gjelder uansett om stoffene er klassifiseringspliktige eller ikke Framstillere og importører til EØS området får ansvar for å registrere sine stoffer Registreringen skal innholde informasjon om stoffenes egenskaper klassifisering og merking eksponering sikkerhetstiltak og forslag til ytterligere testing Hvis flere registrerer samme stoff skal de inngå avtale om å samarbeide om å registrere stoffet til ECHA I visse tilfelle gis det mulighet for å registrere stoffet alene Formålet med REACH Formålet med REACH er å skaffe mer kunnskap om et større antall kjemiske stoffer og begrense bruken av de mest skadelige stoffene slik at mennesker og det ytre miljøet får bedre beskyttelse I tillegg får industrien i EØS området mer ansvar for sine kjemikalier REACH vil ha en implementeringsperiode på inntil 11 år og full nytte av regelverket vil derfor tidligst bli synlig fra 2018 REACH består av fire deler Registrering preregistrering Alle kjemiske stoffer i mengder større eller lik 1 tonn pr år pr framstiller eller importør skal registreres til EUs kjemikaliebyrå ECHA i Finland Registreringsplikten gjelder uansett om stoffene er klassifiseringspliktige eller ikke Framstillere og importører til EØS området får ansvar for å registrere sine stoffer Registreringen skal innholde informasjon om stoffenes egenskaper klassifisering og merking eksponering sikkerhetstiltak og forslag til ytterligere testing Hvis flere registrerer samme stoff skal de inngå avtale om å samarbeide om å registrere stoffet til ECHA I visse tilfelle gis det mulighet for å registrere stoffet alene Nye stoffer som er forhåndsmeldt og akseptert før 1 juni 2008 anses som registrert under REACH Disse forhåndsmeldte stoffene fikk innen 1 desember 2008 tildelt nye registreringsnumre av ECHA i tråd med REACH Fra 1 juni 2008 skal øvrige nye stoffer registreres til ECHA før stoffene kan produseres eller importeres For mange stoffer blant annet eksisterende stoffer ble det gitt en overgangsordning dersom stoffene ble preregistrert til ECHA i tidsperioden fra 1 juni til og med 1 desember 2008 Selve registreringen av disse stoffene i REACH skal deretter skje over en 11 års periode De stoffene som er mest helse og miljøskadelige og eller i forekommer i størst mengder skal registreres først Stoffer som ikke er registrert innen tidsfristene kan verken produseres eller importeres Vurdering evaluering ECHA skal vurdere stoffer som er registrert i mengder større eller lik 100 tonn pr år i samarbeid med nasjonale myndigheter I tillegg kan nasjonale myndigheter foreslå at andre stoffer også bør vurderes dersom stoffene mistenkes å utgjøre en alvorlig helse og eller miljørisiko Myndighetene skal vurdere om det er behov for mer data for eksempel ytterligere testing informasjon om eksponeringsforhold og eventuelt behov for oppfølging og tiltak Vurdering evaluering Framstillere importører og nedstrømsbrukere har ikke lov å omsette eller bruke de farligste stoffene før de er godkjent til hvert enkelt bruksområde Vedtaket om godkjenning fattes av EU kommisjonen i samråd med medlemslandene Hvis det ikke er gitt tillatelse til en bestemt bruk er det ulovlig å omsette og bruke stoffene Stoffer som krever godkjenning før omsetning og bruk vil bli ført opp på en liste av ECHA fra og med 1 juni 2009 Dette gjelder stoffer som har følgende egenskaper stoffer som er kreftfremkallende arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige CMR i kategori 1 og 2 stoffer som er persistente bioakkumulerende og toksiske PBT og veldig persistente og veldig bioakkumulerende vPvB andre stoffer som for eksempel hormonforstyrrende stoffer eller PBT vPvB stoffer som ikke tilfredsstiller kriteriene men er like bekymringsfulle mht helse og eller miljø Når framstillere importører og nedstrømsbrukere leverer en søknad om godkjenning av et stoff skal de også levere en vurdering av om alternative stoffer finnes For noen stoffer kan det ikke settes en nedre grense for når skadeeffekter kan oppstå I slike tilfeller skal det ikke innvilges godkjenning når det finnes alternativer For andre stoffer vil søknaden bli innvilget på visse betingelser Hvis tilfredsstillende alternativer finnes skal det i tillegg leveres en substitusjonsplan Innvilgede godkjenninger av stoffer skal revurderes etter en bestemt tid Tidsperioden avgjøres fra sak til sak Forskjellige roller under REACH Avhengig av hvilke roller virksomheten har i forhold til REACH har man også forskjellige plikter De ulike rollene for aktører under REACH er framstillere produksenter importører distributører og nedstrømsbrukere Hvem er framstiller og produsent og hvilke plikter har en framstiller og en produsent Framstillere under REACH er definert som en fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS området og som framstiller et stoff i EØS området Produsenter er i REACH definert som enhver fysisk eller juridisk person som produserer eller setter sammen et produkt i EØS området Framstillers plikter Framstillere av stoffer alene eller i stoffblandinger er i utgangspunktet pliktig til å registrere innfasingsstoffer innen gitte tidsfrister dersom de framstilles i mengder fra og med 1 tonn pr år pr framstiller registrere stoffer som ikke er innfasingsstoffer før framstilling påbegynnes dersom de planlegges framstilt i mengder fra og med 1 tonn pr år pr framstiller sørge for vurdering av om stoffet skal klassifiseres og merkes utarbeide rapport om kjemikaliesikkerhet når stoffet framstilles i mengder fra og med 10 tonn pr år pr framstiller Hvis stoffet er klassifiseringspliktig PBT og eller vPvB skal det også utarbeides eksponeringsvurdering og risikobeskrivelse Det kan være en stor utfordring for framstillere å skaffe seg kunnskap om hvordan stoffet blir brukt hos de forskjellige kundene for å kunne utarbeide en akseptabel rapport om kjemikaliesikkerhet utarbeide sikkerhetsdatablad uavhengig av mengden stoff som er framstilt Når mengden er 10 tonn pr år pr framstiller skal eksponeringsvurdering vedlegges Produsenters plikter Produsenter av produkter er i utgangspunktet pliktig til å registrere innfasingsstoffet i produktet innen de gitte tidsfristene dersom det produseres i mengder over 1 tonn pr år pr produsent etter 1 juni 2011 skal stoffer som er underlagt godkjenningsordningen meldes til ECHA dersom stoffene forekommer i produktene i mengder over 1 tonn år pr produsent og i en vektkonsentrasjon større enn 0 1 prosent for spesielt farlige stoffer som er underlagt godkjenningsordningen skal produsent gi mottaker av produktet tilstrekkelig informasjon for sikker bruk av produktet På anmodning skal forbruker gis tilsvarende informasjon Hvem er importør og hvilke plikter har en importør Dersom virksomheten er importør av stoffer alene og i stoffblandinger og produkter er virksomheten importør Dersom virksomheten er importør kan den blant annet ha plikt til å registrere stoffer melde inn stoffer i produkter til ECHA og videreformidleinformasjon om stoffer i forsyningskjeden For å få oversikt over kravene og tidsfrister under REACH bør importører kartlegge hvilke stoffer de importerer og i hvilke mengder Virksomheter som importerer produkter som inneholder stoffer skal blant annet vurdere om de plikter å registrere eller underrette om disse stoffene Hvis et stoff alene og i stoffblandinger og et produkt importeres fra land utenfor EØS og samtidig innføres fra et land innenfor EØS har virksomheten minst to roller Virksomhetene er da importør og samtidig også nedstrømsbruker eller distributør Virksomheter som importerer bør kontakte leverandøren for å få oppklart om leverandøren vil utpeke en ene representant only representative for EØS området som dermed påtar seg forpliktelsene som gjelder for importører Hvem er distributør og hvilke plikter har en distributør En distributør defineres som en Virksomhet som kun oppbevarer lagrer eller bringer i omsetning et stoff alene eller i en stoffblanding på vegne av en tredjepart Distributørens viktigste oppgave er å sørge for at informasjon om egenskaper bruk og sikkerhetstiltak videreformidles både oppover og nedover i forsyningskjeden Hvem er nedstrømsbruker og hvilke plikter har en nedstrømsbruker Virksomheter som bruker stoffer alene eller i stoffblandinger eller i produkter som ledd i sin industrielle virksomhet er nedstrømsbrukere Virksomheter som for eksempel lager vaske og rengjøringsmidler maling leketøy maskiner elektronikk eller møbler er nedstrømsbrukere så sant de ikke er framstillere eller importører Ved innførsel fra land i EØS området vil bedriften være nedstrømsbruker Håndverkere og rengjøringspersonell er også nedstrømsbrukere Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om registrering vurdering godkjenning og begrensning av kjemikalier REACH http lovdata no dokument SF forskrift 2008 05 30 516 q REACH forskriften Relevante lenker Om REACH på miljodirektoratet no http www miljodirektoratet no no Tema Kjemikalier Kjemikalieregelverk Kjemikalieregelverket REACH Les mer om REACH hos EUs kjemikaliebyrå ECHA http echa europa eu reach en asp Registrering av kjemiske stoffer på miljødirektoratet no http www miljodirektoratet no no Tema Kjemikalier Kjemikalieregelverk Kjemikalieregelverket REACH Registrering Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier Alle som leverer farlige kjemikalier skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Et sikkerhetsdatablad skal gi viktig informasjon om kjemikalier slik at brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Om din virksomhet fremstiller importerer eller omsetter farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk har dere plikt til å utarbeide og legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering av kjemikaliet og ved senere endringer av databladet Dette gjelder kjemikalier som kan medføre helsefare for dem som bruker kjemikaliene fare for brann eller eksplosjon eller fare for ytre miljø Sikkerhetsdatabladet skal være skrevet på norsk Det kan leveres elektronisk eller på papir Les mer om sikkerhetsdatablad hos miljødirektoratet Krav til deg som arbeidsgiver Arbeidsgiver skal påse at sikkerhetsdatabladene for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Se krav stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du utarbeide informasjonsblad for helsefarlige kjemikalier som det ikke er krav om å ha sikkerhetsdatablad for Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om registrering vurdering godkjenning og begrensning av kjemikalier REACH http lovdata no dokument SF forskrift 2008 05 30 516 q REACH forskriften Relevante lenker Faktaside om sikkerhetsdatablader http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78181 på arbeidstilsynet no Faktaark om utvidede sikkerhetsdatablad på miljødirektoratet no http www klif no no Publikasjoner Publikasjoner 2011 November Utvidet sikkerhetsdatablad Produktinformasjonsbanken PIB http www pib no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Substitusjonsplikt Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Substitusjonsplikta betyr at du pliktar å erstatte helse og miljøfarlege kjemikaliar med mindre farlege alternativ dersom det kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe Erstatning av kjemikaliar må alltid vurderast heilskapleg med tanke på den faktiske risikoen som ulike alternativ kan utgjere Før erstatninga må eigenskapane ved dei nye kjemikaliane du planlegg å ta i bruk vere tilstrekkeleg dokumenterte med tanke på helse og miljøfare Kven gjeld substitusjonsplikta for Substitusjonsplikta gjeld for alle verksemder som bruker produkt som inneheld helse og miljøfarlege kjemikaliar Plikta inkluderer både bruk i drifta til verksemda og bruk som råvare i produkt som verksemda framstiller Substitusjonsplikta gjeld både for privat og offentleg sektor for produksjonsverksemder og tenesteytande verksemder Tilleggsinformasjon Regelverk Produktkontrolloven 3a om substitusjonsplikt http lovdata no lov 1976 06 11 79 3a Publikasjoner Fakta om substitusjonsplikten http www miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2011 Februar Substitusjon miljodirektoratet no Substitusjonsplikten http www miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2000 Januar ta1715 miljodirektoratet no Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Utslipp Bygging og graving i forurenset grunn Dersom bygge og anleggsvirksomheten foregår på forurenset grunn må det utarbeides en egen tiltaksplan Før bygging og graving finner sted må du som tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i det området det skal graves eller bygges i Om nødvendig må tiltakshaveren foreta nærmere undersøkelser og vurdere om det planlagte arbeidet kan medføre fare for spredning av forurensninger Tiltaksplan skal lages ved grunnforurensning Der det finnes grunnforurensning skal det i en særskilt tiltaksplan redegjøres for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført Tiltaksplanen sendes kommunen Tiltaksplanen sendes vanligvis til kommunen sammen med søknad etter plan og bygningsloven der slik søknad er nødvendig Nærmere om krav til tiltaksplan og behandlingen av denne finnes i kapittel 2 i forurensningsforskriften Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 1 2 KAPITTEL 1 2 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkl skipsverft For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29 Reguleringen gjelder anlegg som driver med høytrykkspyling blåserensing metallisering og sprøytemaling lakkering Store anlegg med kapasitet til å forbruke over 150 kg time eller over 200 tonn år av innsatsstoffer basert på organiske løsemidler må ha tillatelse etter forurensningslovens 11 Det er satt begrensinger til overflatebehandling i sjøen og til særskilt aktsomhet der blåserensing høytrykkspyling av begroingshindrene stoffer eller andre miljøskadelige stoffer utgjør fare for utslipp til vann Det er videre satt grenser for støvutslipp fra punktkilder og for nedfallsstøv Det er også krav om oppsamling av brukt blåsesand og avvirket materiale med levering til godkjent mottak Bedriftene har støykrav og skal gjøre målinger og føre journal Melding til Fylkesmannen Nye anlegg eller utvidelser endringer skal i god tid før oppstart endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema Anlegg som omfattes av den nye reguleringen men som driver uten tillatelse bør også sende melding til Fylkesmannen Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 29 om forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 8 6 KAPITTEL 8 6 Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Mudring dumping og utfylling av materiale i sjø og vassdrag Mudring og dumping er i utgangspunktet forbudt Tilsynsmyndigheten kan gi tillatelse til mudring og visse typer dumping Mudring og dumping fra skip Mudring og dumping av materiale i sjø og vassdrag fra skip reguleres i forurensningsforskriften kapittel 22 Mudring og dumping fra skip er i utgangspunktet forbudt men forurensningsmyndigheten kan gi tillatelse til mudring Forurensningsmyndigheten kan også gi tillatelse til dumping av muddermasser løsmasser og stein fiskeavfall fra fiskeforedling prosessering på land annet avfall materiale i helt spesielle situasjoner hvor deponering på land medfører uakseptabel fare eller skade Uten tillatelse etter forurensningsforskriften er det forbudt å dumpe avfall eller annet materiale i sjø eller vassdrag fra lekter eller andre sjøgående fartøy forflytte slamsuge og forskyve masser fra bunnen og fjerne bunnsedimenter plassere materiale i sjø eller vassdrag for et annet formål enn det opprinnelig ble bygd eller konstruert for Mudring eller dumping fra land Mudring eller dumping fra land reguleres ikke i forurensningsforskriften Behovet for tillatelse til mudring eller dumping fra land skal vurderes etter forurensningsloven 8 tredje ledd Ved fare for forurensning for eksempel i større saker og ved mudring og dumping der sedimentene i tiltaksområdet på dumpestedet er forurensede kreves det tillatelse etter forurensningslovens 11 I tillegg må tiltakshaver som regel ha tillatelse fra kommunen i henhold til plan og bygningsloven for å gjennomføre mudringstiltak i sjø når tiltaket skjer fra land Utfylling Utfylling i sjø reguleres ikke i forurensningsforskriften Behovet for tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningsloven 8 tredje ledd Ved fare for forurensning for eksempel ved utfylling der sedimentene på utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av forurensede masser kreves det tillatelse etter forurensningsloven 11 I tillegg må tiltakshaver som regel ha tillatelse fra kommunen i henhold til plan og bygningsloven for å gjennomføre utfyllingstiltak i sjø Søknad om tillatelse Hvis du planlegger å utføre mudring dumping eller utfylling i sjø skal du sende søknad med nødvendige opplysninger til forurensningsmyndigheten Ved avgjørelse av søknaden legges det vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltak sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre Myndighet Fylkesmannen forurensningsmyndighet i de fleste saker som omhandler mudring dumping eller utfylling I enkelte saker er Miljødirektoratet myndighet blant annet i saker som gjelder dumping av annet avfall materiale jf forurensningsforskriften 22 4 bokstav e og plassering av materiale jf forurensningsforskriften 22 5 Tilleggsinformasjon Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 7 4 KAPITTEL 7 4 Forurensningsloven 11 om tillatelse http lovdata no lov 1981 03 13 6 11 Forurensningsloven 8 tredje ledd om forurensninger som ikke medfører nevneverdig skade http www lovdata no all hl 19810313 006 html 8 Plan og bygningsloven http lovdata no dokument NL lov 2008 06 27 71 q plan og bygningsloven Publikasjoner Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 http www miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2011 Juni Risikovurdering av forurenset sediment Veileder for håndtering av sedimenter TA 2960 http www miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2012 September Veileder for handtering av sedimenter pdf fil på miljodirektoratet no Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Plikt til å unngå forurensning Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=796&allekrav=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive •