archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Detaljhandel - Regelhjelp.no
  bøker foto leker dyr m m Bransjen dekker både butikkhandel netthandel postordrehandel og torghandel Bransjen omfatter også virksomheter som driver reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Omsetning av motorvogner er ikke omfattet Oversikt Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for bransjen Oppgaveplikter Søk i brreg no Krav for virksomheter innen Detaljhandel Internkontroll Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges Brann og eksplosjonsvern Her finner du kravene som gjelder for brannfarlig eller trykksatt stoff farlige stoffer brannvern og transport av farlig gods El sikkerhet Her finner du kravene som gjelder for import markedsføring montering og bruk av elektrisk utstyr og elektriske lavspenningsanlegg Forurensning Krav for avfall Miljø og helse Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse trivsel og gode sosiale miljømessige forhold samt å søke å forebygge sykdom og skade Produkter Kravene til produkter Krav for den som produserer importerer eller omsetter produkter Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter krav til arbeidsplassen og lokaler utstyr og hvordan det brukes Siste nyheter for bransjen Siste nyheter for bransjen Nytt om alkoholloven endringer og nye verktøy 21 12 15

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Detaljhandel/?bransjeid=5376 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Internkontroll - Regelhjelp.no
  for virksomheten skal sikre at virksomheten følger gjeldende krav Ledelsen skal sørge for at virksomheten har et system som sikrer at virksomheten arbeider systematisk med HMS og innfører og utøver internkontroll Arbeidstakerne skal delta aktivt i dette arbeidet Hva skal du gjøre Du eller virksomheten må kjenne til de myndighetskravene som gjelder for virksomheten ha mål for HMS arbeidet i virksomheten kartlegge farer og problemer i virksomheten Hvor detaljert kartleggingen skal være avhenger av virksomhetenes art størrelse og risikoforhold Her kan du lese mer om risikovurdering innen HMS lage en plan med tiltak for å redusere risikoen for uakseptable farer og problemer Les mer om handlingsplan for å redusere risiko ha rutiner for å avdekke rette opp og forbygge overtredelser av krav i HMS lovgivningen Virksomheten må kunne vise til at mulige årsaker til de enkelte overtredelsene er kartlagt og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre gjentagelse sørge for at arbeidstakerne har kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine slik at alle relevante helse miljø og sikkerhetskrav overholdes arbeide systematisk med å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt Hva skal være dokumentert skriftlig Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse miljø og sikkerhetsarbeidet Deler av virksomhetens HMS arbeid skal være dokumentert skriftlig Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres og hvordan virksomheten forebygger avdekker og retter opp feil Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet Virksomheten skal dokumentere skriftlig hvilke mål virksomheten har for helse miljø og sikkerhet hvordan virksomheten er organisert blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS hvordan kartlegging av risiko er gjennomført brev rapporter måleresultater og lignende hva som skal gjøres når og av hvem for å fremme helse miljø og sikkerhet handlingsplan rutine for å oppdage forebygge og håndtere regelbrudd hvordan HMS rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten Hvor omfattende skal HMS arbeidet være Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuell hos dere Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse miljø og sikkerhet i bedriften Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS spørsmål Skaff dere internkontrollforskriften med veiledning Der står det mer om hvordan HMS arbeidet kan organiseres om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det Se lenkene under Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten På

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Internkontroll/?focus=1&bransjeid=5376 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Viktigste krav til detaljhandel - Regelhjelp.no
  miljøfarlige kjemikalier Impregnert trevirke omsetningsrestriksjoner for CCA impregnert og kreosotimpregnert tre Bijouterivarer grenser for innhold av nikkel Leketøy innhold av kjemikalier Elektriske husholdningsapparater mm Forbud mot visse stoffer i EE produkter Returordning for EE produkter Batterier krav til produktene og merking Mottaksplikt for miljøskadelige batterier Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Alkohol og tobakk Sal og marknadsføring av tobakk Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Det er forbode å selje tobakksvarer røykeutstyr tobakkssurrogat og tobakksimitasjonar til personar under 18 år Røykeutstyr er utstyr som blir brukt saman med tobakk Tobakkssurrogat og imitasjonar omfattar blant anna elektroniske sigarettar e sigarettar både med og utan nikotininnhald sjokolade eller tyggegummisigarettar Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Forbodet omfattar også røykeutstyr tobakkssurrogat og imitasjoner Det er forbode med synleg oppstilling av tobakksvarer Tilsvarende gjeld for tobakksimitasjoner og surrogater og automatkort Det er forbode å selje tobakksvarer frå automat med mindre betaling skjer via kassa forbode mot sjølvbetening av tobakksvarer og forbod mot å gi rabatt ved sal av tobakksvarer til forbrukarar Det er også forbod mot gratis utdeling sponsing og forbrukertesting Det er forbode å selje tobakksvarer som ikkje er merka med helseåtvaringar Lovgivinga inneheld detaljerte reglar om korleis åtvaringane skal vere utforma blant anna at sigarettpakker må vere merka med bildeadvarsel Kravet til merking inneber at også at det er forbode å selje sigarettar enkeltvis Det forbode å selje pakningar med sigarettar som inneheld mindre enn 20 sigarettar Det er forbode å innføre og omsette elektroniske sigarettar med nikotin og vannpipetobakk E sigarettar utan nikotin kan seljast med 18 årsgrense men kan ikkje marknadsførast Sal av alkoholhaldig drikk Skal du drive detaljhandel og ønskjer å selje alkoholhaldig drikk må du søkje om salsbevilling frå den kommunen forretninga ligg i Kommunen gir bevilling til den juridiske eininga som har den direkte økonomiske interessa i og ansvaret for salet av alkohol Du kan få bevilling for inntil fire år av gongen Du kan også få bevilling for ein bestemt del av året og for ei bestemt anledning Bensinstasjonar og kioskar kan ikkje selje alkohol Kommunen har ikkje anledning til å gi salsbevilling for alkoholhaldig drikk til bensinstasjonar eller kioskar Du har ikkje krav på å få bevilling frå kommunen Det er opp til kommunen å vurdere om ein søkjar skal få bevilling men kommunen må grunngi eit eventuelt avslag Ei kommunal salsbevilling gir berre rett til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Bevillingshavar må ha uklanderleg vandel For å få salsbevilling må bevillingshavar og personar med vesentleg innverknad på verksemda ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova samt skatte og avgifts og rekneskapslovgivinga Styrar og person som trer i staden for styrar må ha uklanderleg vandel og bestå kunnskapsprøva For kvar bevilling må de utpeike ein styrar og ein person som kan tre i staden for styrar når han eller ho ikkje er til stades Desse må ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjenning av kommunen som bevillingsmyndigheit dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Denne prøva kan dei avleggje hos kommunen Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsett i forretninga eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over salet som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Krav til internkontroll Om du får salsbevilling må du sørgje for at verksemda har tilstrekkeleg godt internkontrollsystem Meir om internkontroll Aldersgrenser salstider og andre krav ved sal av alkohol Sal av alkohol må heile tida vere i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i alkohollova og forskrifter til alkohollova og elles gå føre seg på ein forsvarleg måte Det inneber at de må følgje salstider aldersgrensebestemmingar for den som sel drikken reglar om plassering av alkohol alkoholreklameforbodet med meir Det er viktig å merke seg at det ikkje er tillate å selje alkohol til mindreårige personar under 18 år eller til personar som openbart er påvirka av alkohol Inndraging av bevilling Om de bryt vilkåra ikkje skjenker i henhald til alkohollova og forskrifter til alkohollova eller ikkje skjenker alkoholholdig drikk på ein forsvarleg måte kan kommunen inndra ta frå dykk bevillinga for kortare eller lengre tid Kommunen kan også inndra bevillinga dersom de ikkje har nytta ho i løpet av det siste året Utviding av salsbevilling innførsel for sal i eiga verksemd Om du har kommunal salsbevilling for alkohol eller ønskjer å starte opp denne type verksemd kan kommunen etter ei vurdering utvide ei salsbevillinga til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Kommunen kan gi ei slik utvida bevilling samtidig med eller som tillegg til ei allereie eksisterande salsbevilling Myndigheitene stiller ikkje ytterlegare krav for å ha ei slik utvida bevilling enn dei som gjeld for salsbevillinga Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Gjeld kun for lokalt sal Om de har løyve til å innføre alkoholhaldig drikk kan de berre selje drikken ved salsstaden som har den salsbevillinga løyvet er knytta til De kan ikkje omsette drikken på annan måte Bevillingar for ein bestemt del av året eller for ei enkelt bestemt anledning kan ikkje utvidast til å omfatte innførsel for sal i eiga verksemd Eigne krav i avgiftsregelverket Avgiftslovgivinga har eigne bestemmingar om særavgift registreringsplikt og tryggingsgaranti for forretningar med løyve til å innføre alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Det er Tollvesenet som forvaltar denne lovgivinga Elektrisk utstyr Opplysningsplikt ved sal og marknadsføring av elektrisk materiell til forbrukarar Dersom du sel eller marknadsfører elektrisk materiell som er tiltenkt forbrukarar eller som ein rimeleg kan vente at forbrukarar kjem til å bruke og som er meint å inngå i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg skal du sørgje for at det før innkjøpet blir gitt opplysningar om kva avgrensingar som gjeld i retten til sjølv å installere materiell i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg Unnateke er materiell som forbrukarane sjølve kan installere i samsvar med forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Kravet til opplysningsplikt gjeld heller ikkje elektrisk materiell som berre er berekna for bruk i faste teleinstallasjonar Merkinga skal vere skriftleg og på ein måte som er tydeleg for forbrukaren Merkinga skal plasserast på ein synleg stad på eller like i nærleiken av materiellet og i samband med marknadsføringa av materiellet Du skal sørgje for at det blir opplyst om at det elektriske materiellet berre kan installerast av ei registrert installasjonsverksemd Det skal opplysast om følgjande Kan berre installerast av ei registrert installasjonsverksemd Opplysningsplikt for seljar og marknadsførar Opplysningsplikta gjeld deg som seljar eller marknadsførar av elektrisk materiell som skal inngå i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg til ikkje faglærte forbrukarar Du har ikkje plikt til å opplyse om avgrensingane dersom du berre sel til profesjonelle partar men i dei tilfella salsstaden din også er open for vanlege forbrukarar er det krav om å opplyse om avgrensinga Dersom du driv ei installasjonsverksemd med detaljsal til forbrukarar er du omfatta av kravet Dersom du marknadsfører materiell som forbrukarar ikkje kan montere sjølve i medium som forbrukarar har tilgang til skal du opplyse om avgrensinga Det gjeld til dømes materiell som du marknadsfører i fagblad som forbrukarar også kan abonnere på Opplysningsplikta omfattar all marknadsføring til vanlege forbrukarar Opplysningsplikta gjeld all slags marknadsføring og i alle medium for slikt materiell Det omfattar både marknadsføring i papirform til dømes annonsar i aviser blad tidsskrift og spesielt reklamemateriell distribuert til alle husstandar marknadsføring i form av lyd og biletreklame på radio eller TV og elektronisk marknadsføring til dømes ved e post eller marknadsføring på Internett Marknadsføringsomgrepet i denne samanhengen fell saman med tolkinga av omgrepet i marknadsføringslova Forbrukarombodet og Marknadsrådet har tolka marknadsføringsomgrepet relativt vidt noko som er sentralt for å sikre at interessene til forbrukarane blir tekne vare på på ein god måte Lov til å installere montere Alt elektrisk materiell som kan monterast inn i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg skal merkjast med unntak av materiell som forbrukaren sjølv har lov til å installere montere Arbeid ein ikkje faglært kan utføre sjølv Dette er berre enkle arbeid Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB har utarbeidd ei rettleiing som nemner kva den enkelte kan gjere sjølv jf forskrift 14 desember 1993 nr 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk fke 13 andre ledd Ein forbrukar kan til dømes ikkje leggje ein varmekabel sjølv og seinare la ei registrert installasjonsverksemd kople han til det elektriske anlegget Legging og tildekking av ein varmekabel er ein del av det arbeidet som skal utførast av ei registrert verksemd Informasjon i salslokale Ved sal i salslokale er det avgjerande at opplysninga om kva avgrensingar som gjeld blir gitt på ein tydeleg måte og på ein synleg stad på eller rett i nærleiken av det aktuelle materiellet Du kan til dømes setje opp eit skilt eller ein plakat i butikken nær materiellet eller merkje hylla der materiellet er utstilt Du kan også setje klistremerke på sjølve materiellet eller trykkje opplysninga direkte på emballasjen der dette er mogleg Det er ikkje tilstrekkeleg berre å informere om dette på éin stad i salslokalet Det avgjerande er å skape merksemd og at forbrukaren ser opplysninga Kravet om merking er ikkje oppfylt dersom du gir opplysninga etter at vara er kjøpt til dømes ved å gi opplysninga i ein brosjyre i monteringsrettleiinga eller på kvitteringa Språk All informasjon skal vere på norsk Dersom du merkjer emballasjen bør det gjerast på framsida av produktet slik at kjøparen lett kan sjå opplysninga Alternativt kan du gi opplysninga på baksida men med ei tilvising frå framsida Dersom produsenten av materiellet har gitt opplysninga direkte på emballasjen treng du ikkje gjere meir for å merkje materiellet men det er framleis du som siste ledd i salskjeda butikken som har ansvaret for at regelverket blir følgt Informasjon ved marknadsføring Ved marknadsføring av materiellet er det viktig at opplysningane er gitt på ein tydeleg måte og på ein synleg stad i marknadsføringsmateriellet Som eit utgangspunkt skal opplysninga vere gitt ved kvart enkelt produkt Dersom du har samla alt materiellet i ein katalog ei liste eller liknande kan du gi opplysninga under ei felles overskrift Opplysningane må vere klare og tydelege Du kan også bruke eit symbol som viser til opplysningane I til dømes ei tilbodsavis eller ein katalog skal opplysningane stå på kvar side i avisa eller katalogen der slikt materiell blir presentert Det same gjeld for Internett og marknadsføring eller presentasjon av materiell på heimesider Opplysninga skal stå der materiellet blir presentert marknadsført Dersom du har ei samling av materiell kan ei samleoverskrift eller tilvising vere nok men bodskapen må til kvar tid komme klart fram Dersom materiellet blir presentert nærare på ei anna side skal opplysninga også stå på denne sida Informasjon på Internett Ved marknadsføring på Internett må du opplyse om avgrensinga i bruken sjølv om sidene i utgangspunktet berre er meinte for profesjonelle kjøparar Grunnen til det er at ein forbrukar gjennom å søkje etter informasjon om materiellet kan komme til den sida som presenterer det For internettsider som berre er tilgjengelege for profesjonelle kjøparar ved hjelp av brukarnamn og passord eller liknande gjeld ikkje kravet til merking opplysning Produksjon import og omsetning av elektrisk utstyr Elektrisk utstyr kan marknadsførast dersom det kan dokumenterast at utstyret oppfyller gjeldande tryggleikskrav Eventuelle krav om CE merking må vere oppfylte All tryggleiksinformasjon skal vere på norsk Produsenten importøren eller den som på annan måte marknadsfører elektrisk utstyr har ansvar for å kunne dokumentere at produkta er i samsvar med gjeldande regelverk Når kan utstyret marknadsførast og omsetjast Elektrisk utstyr kan marknadsførast og omsetjast dersom det kan dokumenterast at utstyret oppfyller gjeldandetryggleikskrav og krav til innhold av enkelte farlege stoffer for utstyret CE merking viser om utstyret er produsert i samsvar med gjeldande krav Det er produsenten som har ansvar for å påføre CE merket Dette er ikkje eit kvalitetsmerke men viser at utstyret er produsert i samsvar med gjeldande krav Du kan vise fram og demonstrere elektrisk utstyrsom ikkje har CE merking eller dokumentasjon på at det oppfyller tryggleikskrave for utstyret på messer utstillingar demonstrasjonar osv Dette gjeld berre når du har merkt produktet slik at det går tydeleg fram at det ikkje kan omsetjast eller takast i bruk Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 11 14 og i produktforskriften 2a 6 under regelverk Krav til dokumentasjon Ei samsvarserklæring er ei eigenerklæring der produsenten eller ein ansvarleg representant for produsenten erklærer at produktet deira er i samsvar med gjeldande krav Les meir om kva ei samsvarserklæring skal innehalde i forskrift om elektrisk utstyr 18 og i produktforskriften 2a 5 under regelverk Som grunnlag for samsvarserklæringa skal det liggje føre ein teknisk underlagsdokumentasjon Den tekniske underlagsdokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderinga av om utstyret er i samsvar med gjeldande krav dekkje konstruksjonen produksjonen og funksjonen til det elektriske utstyret Importøren er ansvarleg for å kunne leggje fram ein kopi av samsvarserklæringa innan tre vyrkedagar på førespurnad frå myndigheitene Den tekniske underlagsdokumentasjonen må kunne leggjast fram innan rimeleg tid Den nemnde dokumentasjonen må vere tilgjengeleg til og med ti år etter at utstyret blei marknadsført for første gong i Noreg Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 19 og i produktforskriften 2a 4 og vedlegg 5 under regelverk For stikkontaktmateriell for bustader skal det i staden for den tekniske underlagsdokumentasjonen liggje føre eit typeprøvingssertifikat frå ein prøveinstitusjon som er akseptert av DSB Materiellet skal ikkje CE merkjast Samanstilling av utstyr Dersom du stiller saman ulike typar elektrisk utstyr ut over det produsenten tilrår blir du sjølv rekna som produsent og må utarbeide samsvarserklæring og teknisk underlagsdokumentasjon for sluttproduktet Dette gjeld sjølv om dei enkelte delane kvar for seg er CE merkte frå den opphavlege produsenten Språk Produsenten avgjer som ein del av risikovurderinga si kva som er rekna som nødvendig tryggleiksinformasjon som til dømes åtvaringsinformasjon Det er du som importør til Noreg som er ansvarleg for at denne informasjonen er på norsk Samsvarserklæringa som er omtalt under Krav til dokumentasjon ovanfor skal vere på norsk eller engelsk Teknisk underlagsdokumentasjon som er omtalt under Krav til dokumentasjon ovanfor skal vere på norsk svensk dansk engelsk eller tysk Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 19 og i produktforskriften 2a 4 under regelverk Myndigheiter Ansvarleg departement for tryggleik Justis og beredskapsdepartementet Sentralmyndigheit Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB Lokalmyndigheit Det lokale eltilsyn DLE Sentralmyndigheit Miljødirektoratet Leketøy og lekeplassutstyr Lekeplassutstyr Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet merking produktveiledning monteringsanvisning anbefalinger om bruk og språk Det stilles strenge krav til utstyr til lekeplasser fordi utstyret må tåle stor belastning hyppig bruk og fordi bruken ofte skjer uten tilsyn fra voksne Lignende apparater beregnet til privat bruk er leketøy som skal CE merkes Kravene gjelder både for lekeplassutstyr som er ferdig montert og for lekeplassutstyr som leveres i deler eller byggesett Kravene skal være oppfylt i utstyrets forventede levetid og med forutsetning om at nødvendig og tilstrekkelig vedlikehold blir utført Kravene gjelder fysiske og mekaniske egenskaper termiske egenskaper brann og eksplosjonsegenskaper kjemiske egenskaper elektriske egenskaper andre egenskaper som kan påvirke risikoen for helseskade Kjemikalier Lekeplassutstyr skal ikke avgi helseskadelige kjemikalier Les mer om kjemikalier i lekeplassutstyr Åpninger Lekeplassutstyr skal ikke ha åpninger og avstander som barn kan bli sittende fast i Utstyret skal ikke ha fast dimensjonerte åpninger mellom 9 cm og 23 cm Fallhøyde Det er krav til underlag og sikkerhetssone Dersom fallhøyden er over 60 cm skal fallunderlaget være støtdempende Ved lavere fallhøyde må krav til fallunderlag vurderes konkret Betong stein eller asfalt skal aldri brukes som fallunderlag Standarder om lekeplassutstyr Det er vedtatt standarder som gir veiledning til oppfyllelse av lekeplassforskriftens krav For lekeplassutstyr som ikke er i overensstemmelse med standardene må tilstrekkelig sikkerhet dokumenters særskilt Standardene nedenfor erstatter standarder angitt i Vedlegg 2 til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Standardene kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge se under publikasjoner Oversikt over standardene NS EN 1176 1 Lekeplassutstyr Del 1 Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder NS EN 1176 2 Lekeplassutstyr Del 2 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker NS EN 1176 3 Lekeplassutstyr Del 3 Spesielle tilleggskrav og prøvingsmetoder for rutsjebaner NS EN 1176 4 Lekeplassutstyr Del 4 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner NS EN 1176 5 Lekeplassutstyr Del 5 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller NS EN 1176 6 Lekeplassutstyr Del 6 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr NS EN 1176 7 Lekeplassutstyr Del 7 Veiledning for montering ettersyn vedlikehold og drift NS EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder EN 1176 Del 1 7 Lekeplassutstyr og EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder har status som anerkjent norm fordi innholdet i standardene nå er det samme i hele Europa Tilsynsmyndighet Miljkødirektoratet når det gjelder kjemiske egenskaper og støy Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB når det gjelder alle andre egenskaper Leketøy Leketøy skal ikke være farlig Leketøy må derfor oppfylle særskilte sikkerhetskrav Produsenter importører og forhandlere er ansvarlige for at de produktene de plasserer på markedet oppfyller kravene Alt leketøy som omsettes må være CE merket Dette er produsentenes erklæring om at leketøyet overholder kravene i regelverket Kravene til leketøyets fysiske egenskaper og kjemisk innhold finnes i forskrift om sikkerhet ved leketøy leketøyforskriften Det er også utviklet standarder som dekker mange av risikoaspektene ved leketøy Eksempler er skarpe kanter styrke og lengde av snorer støy små deler og innhold av kjemiske stoffer Noen av disse standardene er obligatoriske å følge mens andre er frivillige Dersom det finnes risikoaspekter ved et produkt som ikke dekkes av en standard har produsent importør ansvar for å teste og dokumentere disse risikoaspektene på andre måter Leketøy forbundet med spesiell risiko skal være ledsaget av egnede og lett leselige advarsler Advarslene skal være på norsk Vær oppmerksom på at leketøy også kan være omfattet av annet regelverk For eksempel Produktforskriftens kapittel 2a som inneholder regler for elektronikk som også gjelder for elektriske og elektroniske leker RoHS direktivet i EU Kjemikalieregelverket REACH har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for leker for eksempel regulering av innhold av ftalater Hvor finner du standardene Standarder kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge Les mer om kjemiske stoffer i leketøy Les mer om støyende leketøy Les mer om CE merking Lightere Lighterar Den som produserer importerer eller omset lighterar har eit særleg ansvar for at lighterane er i samsvar med krava i produktkontrollova og forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare Det er forbode å produsere importere og omsetje lighterar med forvekslingsfare Lighterar som skal omsetjast må ha barnesikring Tidspunkt for verknad Frå 1 juli 2007 er det forbode å produsere og importere lighterar utan barnesikring og forbode å produsere og importere lighterar med forvekslingsfare Frå 11 mars 2008 er det forbode å selje lighterar utan barnesikring og forbode å selje lighterar med forvekslingsfare Produsenten og importøren må kunne dokumentere at lighterar er testa i samsvar med krava i forskrifta Sjå aktuelle standardar på nettstaden Standardiseringen i Norge NS EN ISO 9994 og NS EN 13869 Næringsmiddelimitasjoner Næringsmiddelimitasjoner Det er forbode å produsere importere og omsetje produkt som kan forvekslast med næringsmiddel og som difor utgjer ein risiko for helseskade Det skal særleg vurderast om produkta har ei form lukt utsjånad farge presentasjonsform merking storleik volum eller liknande som gjer at barn kan forveksle dei og difor putte dei i munnen suge på dei inhalere dei e l slik at det oppstår fare for kveling forgifting perforering eller blokkering av spiserøret Se også Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Personlig verneutstyr Personleg verneutstyr Personleg verneutstyr som skal marknadsførast skal vere EF typeprøvd og tilfredsstille generelle funksjonskrav for ulike typar personleg verneutstyr Utstyret skal ha teknisk dokumentasjon samsvarserklæring CE merking og brukarinformasjon frå produsent eller importør Teknisk dokumentasjon Som produsent av personleg verneutstyr PVU skal du utarbeide dokumentasjon med alle nødvendige opplysningar om tiltak for å produsere PVU i samsvar med krava om konstruksjon utforming og produksjon av PVU Teknisk dokumentasjon skal etter oppmoding leverast til myndigheitene Samsvarsvurdering og CE merking Produsenten eller ein representant for produsenten skal gi ei erklæring der det blir stadfesta at eit marknadsført personleg verneutstyr er i samsvar med forskrifta Erklæringa skal alltid vere tilgjengeleg hos produsenten eller representanten og etter oppmoding leggjast fram for myndigheitene PVU som tilfredsstiller krava i forskriftene skal ha fastsett CE merking Produsenten set på CE merkinga etter først å ha utarbeidd samsvarserklæringa EF typeprøving europeisk typeprøving Enkelte typar PVU skal også typeprøvast av eit godkjent teknisk kontrollorgan Produsenten eller representanten for produsenten skal deretter utferde ei erklæring der det blir stadfesta at eit marknadsført personleg verneutstyr er i samsvar med dei krava som gjeld PVU som tilfredsstiller gjeldande krav skal vere CE merkt Det er produsenten som set på CE merket etter å ha utarbeidd samsvarserklæringa Brukerinformasjon Produsenten skal utarbeide ein skriftleg brukarinformasjon som skal leggjast ved personleg verneutstyr som skal marknadsførast Informasjonen skal liggje føre på norsk og vere nøyaktig og forståeleg Generelle funksjonskrav til alt personlig verneutstyr Personleg verneutstyr skal vere konstruert og utforma slik at det gir tilfredsstillande vern mot dei skadeverknadene det er meint å førebyggje Les mer om personlig verneutstyr på dsb no http www dsb no no Ansvarsomrader Produkter og tjenester Personlig verneutstyr1 Tekstiler madrasser og stoppede møbler Tekstilar klede og møblar brennbarheit og kvelingsfare Det er forbode å produsere importere og omsetje svært brennbare tekstilar Det er krav til brennverdi for å redusere brennbarheit for klede nattøy sengetøy telt mv Det er også særskilde minimumskrav knytte til brennbarheit for barneklede barne og spedbarnsutstyr og madrassar Alle tekstiler kan antennes og brenne Tekstiltype tekstilblanding kjemiske stoffer innfarging tykkelse og struktur påvirker antennelighet og brannforløp og risikoen for helseskade Det er forbudt å produsere importere og omsette svært brennbare tekstiler Alle tekstilar kan ta fyr og brenne Tekstiltype tekstilblanding kjemiske stoff innfarging tjukkleik og struktur påverkar kor lett tekstilen tek fyr brannforløpet og risikoen for helseskade Det er forbode å produsere importere og omsetje svært brennbare tekstilar Det finst normer for korleis du som produsent kan oppfylle tryggleikskrav mot brennbarheit for tekstilar og for klede generelt Slike normer gjeld til dømes for nattøy sengetøy gardiner og draperi markiser telt og liknande Barneklede og sped og småbarnsutstyr minimumskrav til branntryggleik Det er særlege minimumskrav til branntryggleik for klede for barn i storleikar til og med 170 cm og for sped og småbarnsutstyr til dømes beremeisar babybagar og babyposar Krava gjeld òg for teppe pledd og liknande som vanlegvis blir brukte i bilen på senga i barnevogna mv Krava til brennverdi for slike produkt gjeld òg for overflatebrann på flossa tekstilar eller tekstilar med luv sjølv om botnmaterialet til tekstilen ikkje tek fyr eller smeltar Madrassar og stoppa møblar For madrasser og stoppede møbler skal det gjennomføres test av antenneligheten ved ulmende sigarett etter kriterier i anerkjente normer Standard for prøving av minimumskrav Prøving av minimumskrav skal skje i samsvar med ASTM D1230 10 Standard Test Method for Flammability og Clothing Textiles Kvelingsfare på grunn av snorer små delar m v Når det gjeld sped og småbarnsutstyr og klede til barn kan små delar som kan losne utgjere ein fare for kveling Det same gjeld lange snorer snorendar hetter mv som kan danne løkker og setje seg fast For å førebyggje ein slik kvelingsfare skal du bruke retningslinjer for vurdering av tryggleik ved leiketøy så langt dei passar Det er utarbeidd ein standard for tryggleik ved barneklede som omhandlar snorer og snøreband Det er også utarbeidd standardar for sped og småbarnsutstyr mellom anna for beremeisar berebagar og stativ selar og snorer for smokkar Miljø og helse detaljhandel Alkohol og tobakk Sal av alkoholhaldig drikk Skal du drive detaljhandel og ønskjer å selje alkoholhaldig drikk må du søkje om salsbevilling frå den kommunen forretninga ligg i Kommunen gir bevilling til den juridiske eininga som har den direkte økonomiske interessa i og ansvaret for salet av alkohol Du kan få bevilling for inntil fire år av gongen Du kan også få bevilling for ein bestemt del av året og for ei bestemt anledning Bensinstasjonar og kioskar kan ikkje selje alkohol Kommunen har ikkje anledning til å gi salsbevilling for alkoholhaldig drikk til bensinstasjonar eller kioskar Du har ikkje krav på å få bevilling frå kommunen Det er opp til kommunen å vurdere om ein søkjar skal få bevilling men kommunen må grunngi eit eventuelt avslag Ei kommunal salsbevilling gir berre rett til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Bevillingshavar må ha uklanderleg vandel For å få salsbevilling må bevillingshavar og personar med vesentleg innverknad på verksemda ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova samt skatte og avgifts og rekneskapslovgivinga Styrar og person som trer i staden for styrar må ha uklanderleg vandel og bestå kunnskapsprøva For kvar bevilling må de utpeike ein styrar og ein person som kan tre i staden for styrar når han eller ho ikkje er til stades Desse må ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjenning av kommunen som bevillingsmyndigheit dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Denne prøva kan dei avleggje hos kommunen Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsett i forretninga eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over salet som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Krav til internkontroll Om du får salsbevilling må du sørgje for at verksemda har tilstrekkeleg godt internkontrollsystem Meir om internkontroll Aldersgrenser salstider og andre krav ved sal av alkohol Sal av alkohol må heile tida vere i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i alkohollova og forskrifter til alkohollova og elles gå føre seg på ein forsvarleg måte Det inneber at de må følgje salstider aldersgrensebestemmingar for den som sel drikken reglar om plassering av alkohol alkoholreklameforbodet med meir Det er viktig å merke seg at det ikkje er tillate å selje alkohol til mindreårige personar under 18 år eller til personar som openbart er påvirka av alkohol Inndraging av bevilling Om de bryt vilkåra ikkje skjenker i henhald til alkohollova og forskrifter til alkohollova eller ikkje skjenker alkoholholdig drikk på ein forsvarleg måte kan kommunen inndra ta frå dykk bevillinga for kortare eller lengre tid Kommunen kan også inndra bevillinga dersom de ikkje har nytta ho i løpet av det siste året Utviding av salsbevilling innførsel for sal i eiga verksemd Om du har kommunal salsbevilling for alkohol eller ønskjer å starte opp denne type verksemd kan kommunen etter ei vurdering utvide ei salsbevillinga til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Kommunen kan gi ei slik utvida bevilling samtidig med eller som tillegg til ei allereie eksisterande salsbevilling Myndigheitene stiller ikkje ytterlegare krav for å ha ei slik utvida bevilling enn dei som gjeld for salsbevillinga Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Gjeld kun for lokalt sal Om de har løyve til å innføre alkoholhaldig drikk kan de berre selje drikken ved salsstaden som har den salsbevillinga løyvet er knytta til De kan ikkje omsette drikken på annan måte Bevillingar for ein bestemt del av året eller for ei enkelt bestemt anledning kan ikkje utvidast til å omfatte innførsel for sal i eiga verksemd Eigne krav i avgiftsregelverket Avgiftslovgivinga har eigne bestemmingar om særavgift registreringsplikt og tryggingsgaranti for forretningar med løyve til å innføre alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Det er Tollvesenet som forvaltar denne lovgivinga Tilleggsinformasjon Regelverk Alkoholforskriften kap 2 3 5 6 8 og 14 http lovdata no forskrift 2005 06 08 538 Alkoholloven 1 4a 1 4b 1 5 1 6 1 7 1 7b 1 7c 1 10 kap 3 og 9 https lovdata no dokument NL lov 1989 06 02 27 C2 A71 4a Publikasjoner Internkontroll for salgs og skjenkesteder https helsedirektoratet no folkehelse alkohol guide til god internkontroll etter alkoholloven Rundskriv IS 5 2008 Håndbok i alkoholloven m v http helsedirektoratet no publikasjoner handbok i alkoholloven mv Sider default aspx Veileder i salgs og skjenkekontroll http helsedirektoratet no publikasjoner veileder i salgs og skjenkekontroll Sider default aspx Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Sal og marknadsføring av tobakk Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Det er forbode å selje tobakksvarer røykeutstyr tobakkssurrogat og tobakksimitasjonar til personar under 18 år Røykeutstyr er utstyr som blir brukt saman med tobakk Tobakkssurrogat og imitasjonar omfattar blant anna elektroniske sigarettar e sigarettar både med og utan nikotininnhald sjokolade eller tyggegummisigarettar Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Forbodet omfattar også røykeutstyr tobakkssurrogat og imitasjoner Det er forbode med synleg oppstilling av tobakksvarer Tilsvarende gjeld for tobakksimitasjoner og surrogater og automatkort Det er forbode å selje tobakksvarer frå automat med mindre betaling skjer via kassa forbode mot sjølvbetening av tobakksvarer og forbod mot å gi rabatt ved sal av tobakksvarer til forbrukarar Det er også forbod mot gratis utdeling sponsing og forbrukertesting Det er forbode å selje tobakksvarer som ikkje er merka med helseåtvaringar Lovgivinga inneheld detaljerte reglar om korleis åtvaringane skal vere utforma blant anna at sigarettpakker må vere merka med bildeadvarsel Kravet til merking inneber at også at det er forbode å selje sigarettar enkeltvis Det forbode å selje pakningar med sigarettar som inneheld mindre enn 20 sigarettar Det er forbode å innføre og omsette elektroniske sigarettar med nikotin og vannpipetobakk E sigarettar utan nikotin kan seljast med 18 årsgrense men kan ikkje marknadsførast Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om forbud mot tobakksreklame m v http lovdata no forskrift 1995 12 15 989 Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer http lovdata no forskrift 2003 02 06 141 Tobakksskadeloven 4 8 første ledd og 9 https lovdata no dokument NL lov 1973 03 09 14 C2 A74 Tilsynsmyndighet Helsedirektoratet http www helsedirektoratet no Vannpipetobakk Vannpipetobakk inneholder tobakk og nikotin og ansees som et nytt produkt i Norge Helsedirektoratet har tilsyn med forskrift om forbud mot nye tobakks og nikotinprodukter og har fattet vedtak at det er forbudt å importere og å selge slike produkter i Norge Vannpipetobakk er tilsatt flere typer fruktsmaker fruktsauser i tillegg til tobakken og mange har en feilaktig tro på at vannpipetobakk ikke er helseskadelig Hovedregelen i forskriften er at det er forbudt å innføre og å omsette nye former for tobakks og nikotinprodukter det vil si produkter som ikke tradisjonelt har vært på det norske markedet Helsedirektoratet kan dispensere fra forbudet i forskrift om forbud mot nye tobakks og nikotinprodukter dersom den som ønsker å ta vannpipetobakk inn i landet kan dokumentere at produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på det norske markedet Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om forbud mot nye tobakks og nikotinprodukter http lovdata no forskrift 1989 10 13 1044 Tilsynsmyndighet Helsedirektoratet http www helsedirektoratet no Miljø og helse Overordnet miljø og helsekrav til lokaler virksomheter og eiendommer Som ansvarlig for en virksomhet skal du planlegge bygge tilrettelegge drive og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern http lovdata no forskrift 2003 04 25 486 Publikasjoner Veileder i miljørettet helsevern http helsedirektoratet no publikasjoner veileder i miljorettet helsevern Sider default aspx Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Arbeidsmiljø detaljhandel Organisering av arbeidet Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i virksomheten skal organiseres på en slik måte at det er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdom Standard for sikkerhet helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 1 Publikasjoner Veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 78877 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Val av verneombod Alle verksemder som går inn under arbeidsmiljølova må velje verneombod Verneombodet er arbeidstakarnes representant i spørsmål knytt til helse miljø og sikkerheit HMS og skal ta vare på deira interesser i saker som angår arbeidsmiljøet I utgangspunktet skal alle verksemder ha verneombod men dersom det er færre enn ti arbeidstakarar kan partane inngå ein skriftleg avtale om ei anna ordning til dømes at det ikkje skal vere verneombod ved verksemda Avtalen skal innehalde ei beskriving av kva alternativ ordning som er vald for å ta vare på interessene til arbeidstakarane i saker som har med arbeidsmiljøet å gjere Dersom de ikkje skriftleg avtaler kor lenge denne avtalen skal gjelde gjeld han for to år frå den dagen han blei skriven under Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 6 1 om plikt til å velge verneombud https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A76 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 3 2 om valg av verneombud http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 3 3 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 3 Valg opplæring m m av verneombud og arbeidsmiljøutvalg http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 3 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 4 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste og lossearbeidere http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 4 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 5 Regionale verneombud for bygge og anleggsvirksomhet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 5 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 6 Regionale verneombud for overnattingsvirksomheter serveringsvirksomheter rengjøringsvirksomheter mfl http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 6 Publikasjoner Du er valgt til verneombud http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78710 på arbeidstilsynet no Vernetjenesten Arbeidstilsynets kommentarer til lov og forskrifter http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78709 på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=5376 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alle krav til detaljhandel - Regelhjelp.no
  På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Alkohol og tobakk Sal og marknadsføring av tobakk Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Det er forbode å selje tobakksvarer røykeutstyr tobakkssurrogat og tobakksimitasjonar til personar under 18 år Røykeutstyr er utstyr som blir brukt saman med tobakk Tobakkssurrogat og imitasjonar omfattar blant anna elektroniske sigarettar e sigarettar både med og utan nikotininnhald sjokolade eller tyggegummisigarettar Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Forbodet omfattar også røykeutstyr tobakkssurrogat og imitasjoner Det er forbode med synleg oppstilling av tobakksvarer Tilsvarende gjeld for tobakksimitasjoner og surrogater og automatkort Det er forbode å selje tobakksvarer frå automat med mindre betaling skjer via kassa forbode mot sjølvbetening av tobakksvarer og forbod mot å gi rabatt ved sal av tobakksvarer til forbrukarar Det er også forbod mot gratis utdeling sponsing og forbrukertesting Det er forbode å selje tobakksvarer som ikkje er merka med helseåtvaringar Lovgivinga inneheld detaljerte reglar om korleis åtvaringane skal vere utforma blant anna at sigarettpakker må vere merka med bildeadvarsel Kravet til merking inneber at også at det er forbode å selje sigarettar enkeltvis Det forbode å selje pakningar med sigarettar som inneheld mindre enn 20 sigarettar Det er forbode å innføre og omsette elektroniske sigarettar med nikotin og vannpipetobakk E sigarettar utan nikotin kan seljast med 18 årsgrense men kan ikkje marknadsførast Sal av alkoholhaldig drikk Skal du drive detaljhandel og ønskjer å selje alkoholhaldig drikk må du søkje om salsbevilling frå den kommunen forretninga ligg i Kommunen gir bevilling til den juridiske eininga som har den direkte økonomiske interessa i og ansvaret for salet av alkohol Du kan få bevilling for inntil fire år av gongen Du kan også få bevilling for ein bestemt del av året og for ei bestemt anledning Bensinstasjonar og kioskar kan ikkje selje alkohol Kommunen har ikkje anledning til å gi salsbevilling for alkoholhaldig drikk til bensinstasjonar eller kioskar Du har ikkje krav på å få bevilling frå kommunen Det er opp til kommunen å vurdere om ein søkjar skal få bevilling men kommunen må grunngi eit eventuelt avslag Ei kommunal salsbevilling gir berre rett til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Bevillingshavar må ha uklanderleg vandel For å få salsbevilling må bevillingshavar og personar med vesentleg innverknad på verksemda ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova samt skatte og avgifts og rekneskapslovgivinga Styrar og person som trer i staden for styrar må ha uklanderleg vandel og bestå kunnskapsprøva For kvar bevilling må de utpeike ein styrar og ein person som kan tre i staden for styrar når han eller ho ikkje er til stades Desse må ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjenning av kommunen som bevillingsmyndigheit dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Denne prøva kan dei avleggje hos kommunen Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsett i forretninga eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over salet som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Krav til internkontroll Om du får salsbevilling må du sørgje for at verksemda har tilstrekkeleg godt internkontrollsystem Meir om internkontroll Aldersgrenser salstider og andre krav ved sal av alkohol Sal av alkohol må heile tida vere i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i alkohollova og forskrifter til alkohollova og elles gå føre seg på ein forsvarleg måte Det inneber at de må følgje salstider aldersgrensebestemmingar for den som sel drikken reglar om plassering av alkohol alkoholreklameforbodet med meir Det er viktig å merke seg at det ikkje er tillate å selje alkohol til mindreårige personar under 18 år eller til personar som openbart er påvirka av alkohol Inndraging av bevilling Om de bryt vilkåra ikkje skjenker i henhald til alkohollova og forskrifter til alkohollova eller ikkje skjenker alkoholholdig drikk på ein forsvarleg måte kan kommunen inndra ta frå dykk bevillinga for kortare eller lengre tid Kommunen kan også inndra bevillinga dersom de ikkje har nytta ho i løpet av det siste året Utviding av salsbevilling innførsel for sal i eiga verksemd Om du har kommunal salsbevilling for alkohol eller ønskjer å starte opp denne type verksemd kan kommunen etter ei vurdering utvide ei salsbevillinga til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Kommunen kan gi ei slik utvida bevilling samtidig med eller som tillegg til ei allereie eksisterande salsbevilling Myndigheitene stiller ikkje ytterlegare krav for å ha ei slik utvida bevilling enn dei som gjeld for salsbevillinga Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Gjeld kun for lokalt sal Om de har løyve til å innføre alkoholhaldig drikk kan de berre selje drikken ved salsstaden som har den salsbevillinga løyvet er knytta til De kan ikkje omsette drikken på annan måte Bevillingar for ein bestemt del av året eller for ei enkelt bestemt anledning kan ikkje utvidast til å omfatte innførsel for sal i eiga verksemd Eigne krav i avgiftsregelverket Avgiftslovgivinga har eigne bestemmingar om særavgift registreringsplikt og tryggingsgaranti for forretningar med løyve til å innføre alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Det er Tollvesenet som forvaltar denne lovgivinga Elektrisk utstyr Opplysningsplikt ved sal og marknadsføring av elektrisk materiell til forbrukarar Dersom du sel eller marknadsfører elektrisk materiell som er tiltenkt forbrukarar eller som ein rimeleg kan vente at forbrukarar kjem til å bruke og som er meint å inngå i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg skal du sørgje for at det før innkjøpet blir gitt opplysningar om kva avgrensingar som gjeld i retten til sjølv å installere materiell i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg Unnateke er materiell som forbrukarane sjølve kan installere i samsvar med forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Kravet til opplysningsplikt gjeld heller ikkje elektrisk materiell som berre er berekna for bruk i faste teleinstallasjonar Merkinga skal vere skriftleg og på ein måte som er tydeleg for forbrukaren Merkinga skal plasserast på ein synleg stad på eller like i nærleiken av materiellet og i samband med marknadsføringa av materiellet Du skal sørgje for at det blir opplyst om at det elektriske materiellet berre kan installerast av ei registrert installasjonsverksemd Det skal opplysast om følgjande Kan berre installerast av ei registrert installasjonsverksemd Opplysningsplikt for seljar og marknadsførar Opplysningsplikta gjeld deg som seljar eller marknadsførar av elektrisk materiell som skal inngå i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg til ikkje faglærte forbrukarar Du har ikkje plikt til å opplyse om avgrensingane dersom du berre sel til profesjonelle partar men i dei tilfella salsstaden din også er open for vanlege forbrukarar er det krav om å opplyse om avgrensinga Dersom du driv ei installasjonsverksemd med detaljsal til forbrukarar er du omfatta av kravet Dersom du marknadsfører materiell som forbrukarar ikkje kan montere sjølve i medium som forbrukarar har tilgang til skal du opplyse om avgrensinga Det gjeld til dømes materiell som du marknadsfører i fagblad som forbrukarar også kan abonnere på Opplysningsplikta omfattar all marknadsføring til vanlege forbrukarar Opplysningsplikta gjeld all slags marknadsføring og i alle medium for slikt materiell Det omfattar både marknadsføring i papirform til dømes annonsar i aviser blad tidsskrift og spesielt reklamemateriell distribuert til alle husstandar marknadsføring i form av lyd og biletreklame på radio eller TV og elektronisk marknadsføring til dømes ved e post eller marknadsføring på Internett Marknadsføringsomgrepet i denne samanhengen fell saman med tolkinga av omgrepet i marknadsføringslova Forbrukarombodet og Marknadsrådet har tolka marknadsføringsomgrepet relativt vidt noko som er sentralt for å sikre at interessene til forbrukarane blir tekne vare på på ein god måte Lov til å installere montere Alt elektrisk materiell som kan monterast inn i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg skal merkjast med unntak av materiell som forbrukaren sjølv har lov til å installere montere Arbeid ein ikkje faglært kan utføre sjølv Dette er berre enkle arbeid Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB har utarbeidd ei rettleiing som nemner kva den enkelte kan gjere sjølv jf forskrift 14 desember 1993 nr 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk fke 13 andre ledd Ein forbrukar kan til dømes ikkje leggje ein varmekabel sjølv og seinare la ei registrert installasjonsverksemd kople han til det elektriske anlegget Legging og tildekking av ein varmekabel er ein del av det arbeidet som skal utførast av ei registrert verksemd Informasjon i salslokale Ved sal i salslokale er det avgjerande at opplysninga om kva avgrensingar som gjeld blir gitt på ein tydeleg måte og på ein synleg stad på eller rett i nærleiken av det aktuelle materiellet Du kan til dømes setje opp eit skilt eller ein plakat i butikken nær materiellet eller merkje hylla der materiellet er utstilt Du kan også setje klistremerke på sjølve materiellet eller trykkje opplysninga direkte på emballasjen der dette er mogleg Det er ikkje tilstrekkeleg berre å informere om dette på éin stad i salslokalet Det avgjerande er å skape merksemd og at forbrukaren ser opplysninga Kravet om merking er ikkje oppfylt dersom du gir opplysninga etter at vara er kjøpt til dømes ved å gi opplysninga i ein brosjyre i monteringsrettleiinga eller på kvitteringa Språk All informasjon skal vere på norsk Dersom du merkjer emballasjen bør det gjerast på framsida av produktet slik at kjøparen lett kan sjå opplysninga Alternativt kan du gi opplysninga på baksida men med ei tilvising frå framsida Dersom produsenten av materiellet har gitt opplysninga direkte på emballasjen treng du ikkje gjere meir for å merkje materiellet men det er framleis du som siste ledd i salskjeda butikken som har ansvaret for at regelverket blir følgt Informasjon ved marknadsføring Ved marknadsføring av materiellet er det viktig at opplysningane er gitt på ein tydeleg måte og på ein synleg stad i marknadsføringsmateriellet Som eit utgangspunkt skal opplysninga vere gitt ved kvart enkelt produkt Dersom du har samla alt materiellet i ein katalog ei liste eller liknande kan du gi opplysninga under ei felles overskrift Opplysningane må vere klare og tydelege Du kan også bruke eit symbol som viser til opplysningane I til dømes ei tilbodsavis eller ein katalog skal opplysningane stå på kvar side i avisa eller katalogen der slikt materiell blir presentert Det same gjeld for Internett og marknadsføring eller presentasjon av materiell på heimesider Opplysninga skal stå der materiellet blir presentert marknadsført Dersom du har ei samling av materiell kan ei samleoverskrift eller tilvising vere nok men bodskapen må til kvar tid komme klart fram Dersom materiellet blir presentert nærare på ei anna side skal opplysninga også stå på denne sida Informasjon på Internett Ved marknadsføring på Internett må du opplyse om avgrensinga i bruken sjølv om sidene i utgangspunktet berre er meinte for profesjonelle kjøparar Grunnen til det er at ein forbrukar gjennom å søkje etter informasjon om materiellet kan komme til den sida som presenterer det For internettsider som berre er tilgjengelege for profesjonelle kjøparar ved hjelp av brukarnamn og passord eller liknande gjeld ikkje kravet til merking opplysning Produksjon import og omsetning av elektrisk utstyr Elektrisk utstyr kan marknadsførast dersom det kan dokumenterast at utstyret oppfyller gjeldande tryggleikskrav Eventuelle krav om CE merking må vere oppfylte All tryggleiksinformasjon skal vere på norsk Produsenten importøren eller den som på annan måte marknadsfører elektrisk utstyr har ansvar for å kunne dokumentere at produkta er i samsvar med gjeldande regelverk Når kan utstyret marknadsførast og omsetjast Elektrisk utstyr kan marknadsførast og omsetjast dersom det kan dokumenterast at utstyret oppfyller gjeldandetryggleikskrav og krav til innhold av enkelte farlege stoffer for utstyret CE merking viser om utstyret er produsert i samsvar med gjeldande krav Det er produsenten som har ansvar for å påføre CE merket Dette er ikkje eit kvalitetsmerke men viser at utstyret er produsert i samsvar med gjeldande krav Du kan vise fram og demonstrere elektrisk utstyrsom ikkje har CE merking eller dokumentasjon på at det oppfyller tryggleikskrave for utstyret på messer utstillingar demonstrasjonar osv Dette gjeld berre når du har merkt produktet slik at det går tydeleg fram at det ikkje kan omsetjast eller takast i bruk Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 11 14 og i produktforskriften 2a 6 under regelverk Krav til dokumentasjon Ei samsvarserklæring er ei eigenerklæring der produsenten eller ein ansvarleg representant for produsenten erklærer at produktet deira er i samsvar med gjeldande krav Les meir om kva ei samsvarserklæring skal innehalde i forskrift om elektrisk utstyr 18 og i produktforskriften 2a 5 under regelverk Som grunnlag for samsvarserklæringa skal det liggje føre ein teknisk underlagsdokumentasjon Den tekniske underlagsdokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderinga av om utstyret er i samsvar med gjeldande krav dekkje konstruksjonen produksjonen og funksjonen til det elektriske utstyret Importøren er ansvarleg for å kunne leggje fram ein kopi av samsvarserklæringa innan tre vyrkedagar på førespurnad frå myndigheitene Den tekniske underlagsdokumentasjonen må kunne leggjast fram innan rimeleg tid Den nemnde dokumentasjonen må vere tilgjengeleg til og med ti år etter at utstyret blei marknadsført for første gong i Noreg Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 19 og i produktforskriften 2a 4 og vedlegg 5 under regelverk For stikkontaktmateriell for bustader skal det i staden for den tekniske underlagsdokumentasjonen liggje føre eit typeprøvingssertifikat frå ein prøveinstitusjon som er akseptert av DSB Materiellet skal ikkje CE merkjast Samanstilling av utstyr Dersom du stiller saman ulike typar elektrisk utstyr ut over det produsenten tilrår blir du sjølv rekna som produsent og må utarbeide samsvarserklæring og teknisk underlagsdokumentasjon for sluttproduktet Dette gjeld sjølv om dei enkelte delane kvar for seg er CE merkte frå den opphavlege produsenten Språk Produsenten avgjer som ein del av risikovurderinga si kva som er rekna som nødvendig tryggleiksinformasjon som til dømes åtvaringsinformasjon Det er du som importør til Noreg som er ansvarleg for at denne informasjonen er på norsk Samsvarserklæringa som er omtalt under Krav til dokumentasjon ovanfor skal vere på norsk eller engelsk Teknisk underlagsdokumentasjon som er omtalt under Krav til dokumentasjon ovanfor skal vere på norsk svensk dansk engelsk eller tysk Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 19 og i produktforskriften 2a 4 under regelverk Myndigheiter Ansvarleg departement for tryggleik Justis og beredskapsdepartementet Sentralmyndigheit Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB Lokalmyndigheit Det lokale eltilsyn DLE Sentralmyndigheit Miljødirektoratet Leketøy og lekeplassutstyr Lekeplassutstyr Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet merking produktveiledning monteringsanvisning anbefalinger om bruk og språk Det stilles strenge krav til utstyr til lekeplasser fordi utstyret må tåle stor belastning hyppig bruk og fordi bruken ofte skjer uten tilsyn fra voksne Lignende apparater beregnet til privat bruk er leketøy som skal CE merkes Kravene gjelder både for lekeplassutstyr som er ferdig montert og for lekeplassutstyr som leveres i deler eller byggesett Kravene skal være oppfylt i utstyrets forventede levetid og med forutsetning om at nødvendig og tilstrekkelig vedlikehold blir utført Kravene gjelder fysiske og mekaniske egenskaper termiske egenskaper brann og eksplosjonsegenskaper kjemiske egenskaper elektriske egenskaper andre egenskaper som kan påvirke risikoen for helseskade Kjemikalier Lekeplassutstyr skal ikke avgi helseskadelige kjemikalier Les mer om kjemikalier i lekeplassutstyr Åpninger Lekeplassutstyr skal ikke ha åpninger og avstander som barn kan bli sittende fast i Utstyret skal ikke ha fast dimensjonerte åpninger mellom 9 cm og 23 cm Fallhøyde Det er krav til underlag og sikkerhetssone Dersom fallhøyden er over 60 cm skal fallunderlaget være støtdempende Ved lavere fallhøyde må krav til fallunderlag vurderes konkret Betong stein eller asfalt skal aldri brukes som fallunderlag Standarder om lekeplassutstyr Det er vedtatt standarder som gir veiledning til oppfyllelse av lekeplassforskriftens krav For lekeplassutstyr som ikke er i overensstemmelse med standardene må tilstrekkelig sikkerhet dokumenters særskilt Standardene nedenfor erstatter standarder angitt i Vedlegg 2 til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Standardene kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge se under publikasjoner Oversikt over standardene NS EN 1176 1 Lekeplassutstyr Del 1 Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder NS EN 1176 2 Lekeplassutstyr Del 2 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker NS EN 1176 3 Lekeplassutstyr Del 3 Spesielle tilleggskrav og prøvingsmetoder for rutsjebaner NS EN 1176 4 Lekeplassutstyr Del 4 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner NS EN 1176 5 Lekeplassutstyr Del 5 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller NS EN 1176 6 Lekeplassutstyr Del 6 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr NS EN 1176 7 Lekeplassutstyr Del 7 Veiledning for montering ettersyn vedlikehold og drift NS EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder EN 1176 Del 1 7 Lekeplassutstyr og EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder har status som anerkjent norm fordi innholdet i standardene nå er det samme i hele Europa Tilsynsmyndighet Miljkødirektoratet når det gjelder kjemiske egenskaper og støy Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB når det gjelder alle andre egenskaper Leketøy Leketøy skal ikke være farlig Leketøy må derfor oppfylle særskilte sikkerhetskrav Produsenter importører og forhandlere er ansvarlige for at de produktene de plasserer på markedet oppfyller kravene Alt leketøy som omsettes må være CE merket Dette er produsentenes erklæring om at leketøyet overholder kravene i regelverket Kravene til leketøyets fysiske egenskaper og kjemisk innhold finnes i forskrift om sikkerhet ved leketøy leketøyforskriften Det er også utviklet standarder som dekker mange av risikoaspektene ved leketøy Eksempler er skarpe kanter styrke og lengde av snorer støy små deler og innhold av kjemiske stoffer Noen av disse standardene er obligatoriske å følge mens andre er frivillige Dersom det finnes risikoaspekter ved et produkt som ikke dekkes av en standard har produsent importør ansvar for å teste og dokumentere disse risikoaspektene på andre måter Leketøy forbundet med spesiell risiko skal være ledsaget av egnede og lett leselige advarsler Advarslene skal være på norsk Vær oppmerksom på at leketøy også kan være omfattet av annet regelverk For eksempel Produktforskriftens kapittel 2a som inneholder regler for elektronikk som også gjelder for elektriske og elektroniske leker RoHS direktivet i EU Kjemikalieregelverket REACH har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for leker for eksempel regulering av innhold av ftalater Hvor finner du standardene Standarder kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge Les mer om kjemiske stoffer i leketøy Les mer om støyende leketøy Les mer om CE merking Lightere Lighterar Den som produserer importerer eller omset lighterar har eit særleg ansvar for at lighterane er i samsvar med krava i produktkontrollova og forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare Det er forbode å produsere importere og omsetje lighterar med forvekslingsfare Lighterar som skal omsetjast må ha barnesikring Tidspunkt for verknad Frå 1 juli 2007 er det forbode å produsere og importere lighterar utan barnesikring og forbode å produsere og importere lighterar med forvekslingsfare Frå 11 mars 2008 er det forbode å selje lighterar utan barnesikring og forbode å selje lighterar med forvekslingsfare Produsenten og importøren må kunne dokumentere at lighterar er testa i samsvar med krava i forskrifta Sjå aktuelle standardar på nettstaden Standardiseringen i Norge NS EN ISO 9994 og NS EN 13869 Næringsmiddelimitasjoner Næringsmiddelimitasjoner Det er forbode å produsere importere og omsetje produkt som kan forvekslast med næringsmiddel og som difor utgjer ein risiko for helseskade Det skal særleg vurderast om produkta har ei form lukt utsjånad farge presentasjonsform merking storleik volum eller liknande som gjer at barn kan forveksle dei og difor putte dei i munnen suge på dei inhalere dei e l slik at det oppstår fare for kveling forgifting perforering eller blokkering av spiserøret Se også Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Personlig verneutstyr Personleg verneutstyr Personleg verneutstyr som skal marknadsførast skal vere EF typeprøvd og tilfredsstille generelle funksjonskrav for ulike typar personleg verneutstyr Utstyret skal ha teknisk dokumentasjon samsvarserklæring CE merking og brukarinformasjon frå produsent eller importør Teknisk dokumentasjon Som produsent av personleg verneutstyr PVU skal du utarbeide dokumentasjon med alle nødvendige opplysningar om tiltak for å produsere PVU i samsvar med krava om konstruksjon utforming og produksjon av PVU Teknisk dokumentasjon skal etter oppmoding leverast til myndigheitene Samsvarsvurdering og CE merking Produsenten eller ein representant for produsenten skal gi ei erklæring der det blir stadfesta at eit marknadsført personleg verneutstyr er i samsvar med forskrifta Erklæringa skal alltid vere tilgjengeleg hos produsenten eller representanten og etter oppmoding leggjast fram for myndigheitene PVU som tilfredsstiller krava i forskriftene skal ha fastsett CE merking Produsenten set på CE merkinga etter først å ha utarbeidd samsvarserklæringa EF typeprøving europeisk typeprøving Enkelte typar PVU skal også typeprøvast av eit godkjent teknisk kontrollorgan Produsenten eller representanten for produsenten skal deretter utferde ei erklæring der det blir stadfesta at eit marknadsført personleg verneutstyr er i samsvar med dei krava som gjeld PVU som tilfredsstiller gjeldande krav skal vere CE merkt Det er produsenten som set på CE merket etter å ha utarbeidd samsvarserklæringa Brukerinformasjon Produsenten skal utarbeide ein skriftleg brukarinformasjon som skal leggjast ved personleg verneutstyr som skal marknadsførast Informasjonen skal liggje føre på norsk og vere nøyaktig og forståeleg Generelle funksjonskrav til alt personlig verneutstyr Personleg verneutstyr skal vere konstruert og utforma slik at det gir tilfredsstillande vern mot dei skadeverknadene det er meint å førebyggje Les mer om personlig verneutstyr på dsb no http www dsb no no Ansvarsomrader Produkter og tjenester Personlig verneutstyr1 Tekstiler madrasser og stoppede møbler Tekstilar klede og møblar brennbarheit og kvelingsfare Det er forbode å produsere importere og omsetje svært brennbare tekstilar Det er krav til brennverdi for å redusere brennbarheit for klede nattøy sengetøy telt mv Det er også særskilde minimumskrav knytte til brennbarheit for barneklede barne og spedbarnsutstyr og madrassar Alle tekstiler kan antennes og brenne Tekstiltype tekstilblanding kjemiske stoffer innfarging tykkelse og struktur påvirker antennelighet og brannforløp og risikoen for helseskade Det er forbudt å produsere importere og omsette svært brennbare tekstiler Alle tekstilar kan ta fyr og brenne Tekstiltype tekstilblanding kjemiske stoff innfarging tjukkleik og struktur påverkar kor lett tekstilen tek fyr brannforløpet og risikoen for helseskade Det er forbode å produsere importere og omsetje svært brennbare tekstilar Det finst normer for korleis du som produsent kan oppfylle tryggleikskrav mot brennbarheit for tekstilar og for klede generelt Slike normer gjeld til dømes for nattøy sengetøy gardiner og draperi markiser telt og liknande Barneklede og sped og småbarnsutstyr minimumskrav til branntryggleik Det er særlege minimumskrav til branntryggleik for klede for barn i storleikar til og med 170 cm og for sped og småbarnsutstyr til dømes beremeisar babybagar og babyposar Krava gjeld òg for teppe pledd og liknande som vanlegvis blir brukte i bilen på senga i barnevogna mv Krava til brennverdi for slike produkt gjeld òg for overflatebrann på flossa tekstilar eller tekstilar med luv sjølv om botnmaterialet til tekstilen ikkje tek fyr eller smeltar Madrassar og stoppa møblar For madrasser og stoppede møbler skal det gjennomføres test av antenneligheten ved ulmende sigarett etter kriterier i anerkjente normer Standard for prøving av minimumskrav Prøving av minimumskrav skal skje i samsvar med ASTM D1230 10 Standard Test Method for Flammability og Clothing Textiles Kvelingsfare på grunn av snorer små delar m v Når det gjeld sped og småbarnsutstyr og klede til barn kan små delar som kan losne utgjere ein fare for kveling Det same gjeld lange snorer snorendar hetter mv som kan danne løkker og setje seg fast For å førebyggje ein slik kvelingsfare skal du bruke retningslinjer for vurdering av tryggleik ved leiketøy så langt dei passar Det er utarbeidd ein standard for tryggleik ved barneklede som omhandlar snorer og snøreband Det er også utarbeidd standardar for sped og småbarnsutstyr mellom anna for beremeisar berebagar og stativ selar og snorer for smokkar Miljø og helse detaljhandel Alkohol og tobakk Sal av alkoholhaldig drikk Skal du drive detaljhandel og ønskjer å selje alkoholhaldig drikk må du søkje om salsbevilling frå den kommunen forretninga ligg i Kommunen gir bevilling til den juridiske eininga som har den direkte økonomiske interessa i og ansvaret for salet av alkohol Du kan få bevilling for inntil fire år av gongen Du kan også få bevilling for ein bestemt del av året og for ei bestemt anledning Bensinstasjonar og kioskar kan ikkje selje alkohol Kommunen har ikkje anledning til å gi salsbevilling for alkoholhaldig drikk til bensinstasjonar eller kioskar Du har ikkje krav på å få bevilling frå kommunen Det er opp til kommunen å vurdere om ein søkjar skal få bevilling men kommunen må grunngi eit eventuelt avslag Ei kommunal salsbevilling gir berre rett til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Bevillingshavar må ha uklanderleg vandel For å få salsbevilling må bevillingshavar og personar med vesentleg innverknad på verksemda ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova samt skatte og avgifts og rekneskapslovgivinga Styrar og person som trer i staden for styrar må ha uklanderleg vandel og bestå kunnskapsprøva For kvar bevilling må de utpeike ein styrar og ein person som kan tre i staden for styrar når han eller ho ikkje er til stades Desse må ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjenning av kommunen som bevillingsmyndigheit dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Denne prøva kan dei avleggje hos kommunen Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsett i forretninga eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over salet som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Krav til internkontroll Om du får salsbevilling må du sørgje for at verksemda har tilstrekkeleg godt internkontrollsystem Meir om internkontroll Aldersgrenser salstider og andre krav ved sal av alkohol Sal av alkohol må heile tida vere i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i alkohollova og forskrifter til alkohollova og elles gå føre seg på ein forsvarleg måte Det inneber at de må følgje salstider aldersgrensebestemmingar for den som sel drikken reglar om plassering av alkohol alkoholreklameforbodet med meir Det er viktig å merke seg at det ikkje er tillate å selje alkohol til mindreårige personar under 18 år eller til personar som openbart er påvirka av alkohol Inndraging av bevilling Om de bryt vilkåra ikkje skjenker i henhald til alkohollova og forskrifter til alkohollova eller ikkje skjenker alkoholholdig drikk på ein forsvarleg måte kan kommunen inndra ta frå dykk bevillinga for kortare eller lengre tid Kommunen kan også inndra bevillinga dersom de ikkje har nytta ho i løpet av det siste året Utviding av salsbevilling innførsel for sal i eiga verksemd Om du har kommunal salsbevilling for alkohol eller ønskjer å starte opp denne type verksemd kan kommunen etter ei vurdering utvide ei salsbevillinga til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Kommunen kan gi ei slik utvida bevilling samtidig med eller som tillegg til ei allereie eksisterande salsbevilling Myndigheitene stiller ikkje ytterlegare krav for å ha ei slik utvida bevilling enn dei som gjeld for salsbevillinga Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 drikk som inneheld over 2 5 og høgst 4 7 volumprosent alkohol Gjeld kun for lokalt sal Om de har løyve til å innføre alkoholhaldig drikk kan de berre selje drikken ved salsstaden som har den salsbevillinga løyvet er knytta til De kan ikkje omsette drikken på annan måte Bevillingar for ein bestemt del av året eller for ei enkelt bestemt anledning kan ikkje utvidast til å omfatte innførsel for sal i eiga verksemd Eigne krav i avgiftsregelverket Avgiftslovgivinga har eigne bestemmingar om særavgift registreringsplikt og tryggingsgaranti for forretningar med løyve til å innføre alkoholhaldig drikk for sal i eiga verksemd Det er Tollvesenet som forvaltar denne lovgivinga Tilleggsinformasjon Regelverk Alkoholforskriften kap 2 3 5 6 8 og 14 http lovdata no forskrift 2005 06 08 538 Alkoholloven 1 4a 1 4b 1 5 1 6 1 7 1 7b 1 7c 1 10 kap 3 og 9 https lovdata no dokument NL lov 1989 06 02 27 C2 A71 4a Publikasjoner Internkontroll for salgs og skjenkesteder https helsedirektoratet no folkehelse alkohol guide til god internkontroll etter alkoholloven Rundskriv IS 5 2008 Håndbok i alkoholloven m v http helsedirektoratet no publikasjoner handbok i alkoholloven mv Sider default aspx Veileder i salgs og skjenkekontroll http helsedirektoratet no publikasjoner veileder i salgs og skjenkekontroll Sider default aspx Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Sal og marknadsføring av tobakk Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Det er forbode å selje tobakksvarer røykeutstyr tobakkssurrogat og tobakksimitasjonar til personar under 18 år Røykeutstyr er utstyr som blir brukt saman med tobakk Tobakkssurrogat og imitasjonar omfattar blant anna elektroniske sigarettar e sigarettar både med og utan nikotininnhald sjokolade eller tyggegummisigarettar Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Forbodet omfattar også røykeutstyr tobakkssurrogat og imitasjoner Det er forbode med synleg oppstilling av tobakksvarer Tilsvarende gjeld for tobakksimitasjoner og surrogater og automatkort Det er forbode å selje tobakksvarer frå automat med mindre betaling skjer via kassa forbode mot sjølvbetening av tobakksvarer og forbod mot å gi rabatt ved sal av tobakksvarer til forbrukarar Det er også forbod mot gratis utdeling sponsing og forbrukertesting Det er forbode å selje tobakksvarer som ikkje er merka med helseåtvaringar Lovgivinga inneheld detaljerte reglar om korleis åtvaringane skal vere utforma blant anna at sigarettpakker må vere merka med bildeadvarsel Kravet til merking inneber at også at det er forbode å selje sigarettar enkeltvis Det forbode å selje pakningar med sigarettar som inneheld mindre enn 20 sigarettar Det er forbode å innføre og omsette elektroniske sigarettar med nikotin og vannpipetobakk E sigarettar utan nikotin kan seljast med 18 årsgrense men kan ikkje marknadsførast Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om forbud mot tobakksreklame m v http lovdata no forskrift 1995 12 15 989 Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer http lovdata no forskrift 2003 02 06 141 Tobakksskadeloven 4 8 første ledd og 9 https lovdata no dokument NL lov 1973 03 09 14 C2 A74 Tilsynsmyndighet Helsedirektoratet http www helsedirektoratet no Vannpipetobakk Vannpipetobakk inneholder tobakk og nikotin og ansees som et nytt produkt i Norge Helsedirektoratet har tilsyn med forskrift om forbud mot nye tobakks og nikotinprodukter og har fattet vedtak at det er forbudt å importere og å selge slike produkter i Norge Vannpipetobakk er tilsatt flere typer fruktsmaker fruktsauser i tillegg til tobakken og mange har en feilaktig tro på at vannpipetobakk ikke er helseskadelig Hovedregelen i forskriften er at det er forbudt å innføre og å omsette nye former for tobakks og nikotinprodukter det vil si produkter som ikke tradisjonelt har vært på det norske markedet Helsedirektoratet kan dispensere fra forbudet i forskrift om forbud mot nye tobakks og nikotinprodukter dersom den som ønsker å ta vannpipetobakk inn i landet kan dokumentere at produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på det norske markedet Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om forbud mot nye tobakks og nikotinprodukter http lovdata no forskrift 1989 10 13 1044 Tilsynsmyndighet Helsedirektoratet http www helsedirektoratet no Miljø og helse Overordnet miljø og helsekrav til lokaler virksomheter og eiendommer Som ansvarlig for en virksomhet skal du planlegge bygge tilrettelegge drive og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern http lovdata no forskrift 2003 04 25 486 Publikasjoner Veileder i miljørettet helsevern http helsedirektoratet no publikasjoner veileder i miljorettet helsevern Sider default aspx Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Arbeidsmiljø detaljhandel Organisering av arbeidet Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i virksomheten skal organiseres på en slik måte at det er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdom Standard for sikkerhet helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A74 1 Publikasjoner Veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet http www arbeidstilsynet no artikkel html tid 78877 Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Val av verneombod Alle verksemder som går inn under arbeidsmiljølova må velje verneombod Verneombodet er arbeidstakarnes representant i spørsmål knytt til helse miljø og sikkerheit HMS og skal ta vare på deira interesser i saker som angår arbeidsmiljøet I utgangspunktet skal alle verksemder ha verneombod men dersom det er færre enn ti arbeidstakarar kan partane inngå ein skriftleg avtale om ei anna ordning til dømes at det ikkje skal vere verneombod ved verksemda Avtalen skal innehalde ei beskriving av kva alternativ ordning som er vald for å ta vare på interessene til arbeidstakarane i saker som har med arbeidsmiljøet å gjere Dersom de ikkje skriftleg avtaler kor lenge denne avtalen skal gjelde gjeld han for to år frå den dagen han blei skriven under Tilleggsinformasjon Regelverk Arbeidsmiljøloven 6 1 om plikt til å velge verneombud https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A76 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 3 2 om valg av verneombud http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 3 3 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 3 Valg opplæring m m av verneombud og arbeidsmiljøutvalg http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 3 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 4 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste og lossearbeidere http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 4 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 5 Regionale verneombud for bygge og anleggsvirksomhet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 5 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 6 Regionale verneombud for overnattingsvirksomheter serveringsvirksomheter rengjøringsvirksomheter mfl http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 6 Publikasjoner Du er valgt til verneombud http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78710 på arbeidstilsynet no Vernetjenesten Arbeidstilsynets kommentarer til lov og forskrifter http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78709 på arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside om verneombudets roller og oppgaver http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78516 på arbeidstilsynet no Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Ran vold og trusler om vold Arbeidsgiver skal kartlegge risikoen for vold og trusler og lage en plan for forebygging Ran ransfare vold og trusler påfører arbeidstakere angst smerte og fysisk skade Det kan dreie seg om vold og trusler fra gjester og arbeidskollegaer men også om trusler og vold i forbindelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=5376&allekrav=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lenker regelverk - Alle kategorier - Detaljhandel - Regelhjelp.no
  om organisering ledelse og medvirkning kapittel 5 Regionale verneombud for bygge og anleggsvirksomhet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 6 Regionale verneombud for overnattingsvirksomheter serveringsvirksomheter rengjøringsvirksomheter mfl Forskrift om tiltaks og grenseverdier 2 1 om tiltaksverdier Forskrift om tiltaks og grenseverdier 2 2 om grenseverdier for støy Forskrift om utførelse av arbeid 10 10 om stabilisering av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 10 2 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 10 3 om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring Forskrift om utførelse av arbeid 10 4 om informasjon til arbeidstakere om sikker bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 10 9 om nødstopp Forskrift om utførelse av arbeid 11 1 om plassering oppstilling og sikring av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 12 1 om opplæring for vedlikehold av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 12 2 om krav til kompetanse for den som utfører montering kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 12 3 om krav til systematisk kontroll og vedlikehold Forskrift om utførelse av arbeid 12 4 om krav om systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg Forskrift om utførelse av arbeid 12 8 om krav om dokumentasjon av kontroll og vedlikehold Forskrift om utførelse av arbeid 13 1 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll Forskrift om utførelse av arbeid 13 2 om tidspunkt for sakkyndig kontroll Forskrift om utførelse av arbeid 13 3 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling Forskrift om utførelse av arbeid 13 4 om dokumentasjon av sakkyndig kontroll Forskrift om utførelse av arbeid 1 4 om dispensasjoner Forskrift om utførelse av arbeid 14 1 om risikovurdering av helsefare ved støy og vibrasjoner Forskrift om utførelse av arbeid 14 10 om krav om hørselsvern Forskrift om utførelse av arbeid 14 2 om måling av støy og mekaniske vibrasjoner som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 14 5 om tiltak mot støy Forskrift om utførelse av arbeid 14 6 om særskilte tiltak mot støy ved overskridelse av tiltaksverdiene Forskrift om utførelse av arbeid 17 21 om fundamentering av stillaser Forskrift om utførelse av arbeid 17 22 om forankring av stillaser Forskrift om utførelse av arbeid 17 23 om avstivning av stillaser Forskrift om utførelse av arbeid 23 1 om risikovurdering ved planlegging utforming og utførelse av manuelt arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 23 2 om opplæring om ergonomisk belastende arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 23 3 om informasjon om risiko i tilknytning til ergonomisk belastende arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 3 2 om måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14 arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 19 Arbeid med mobilt arbeidsutstyr Forskrift om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Lenker-regelverk/?bransjeid=5376&kategoriid=-1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter 2015 - Regelhjelp.no
  åtvaringar 19 10 15 Tidspress på jobben En europeisk undersøkelse blant nesten 50 000 arbeidsplasser i 36 land viser at Norge og de andre nordiske landene ligger på topp i Europa i opplevelsen av tidspress på jobben 01 10 15 Forbudt stoff funnet i badeleker Miljødirektoratet har gjennomført kontroller av farlige stoffer i leketøy Det ble funnet forbudte ftalater i to badeleker i Norge Det er den samme importøren som har importert begge lekene Salget av lekene er stanset 06 07 15 Endret regelverk for fylling av gassflasker for LPG propan 1 juli 2015 trådte nye regler for gassflasker for LPG i kraft Håndtering og oppbevaring av LPG reguleres av forskrift om håndtering av farlig stoff 02 07 15 Endringer i arbeidsmiljøloven I dag kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven Endringene som trer i kraft 1 juli gjelder midlertidige ansettelser arbeidstid aldersgrensene i arbeidsmiljøloven straff og kollektiv søksmålsrett 01 07 15 Arbeidsmiljøforskriftene på engelsk Arbeidstilsynet har oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk Alle de seks forskriftene kan du laste ned gratis fra www arbeidstilsynet no 01 07 15 Ny forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver For å øke sikkerheten legges det nå begrensninger på 15 kjemikalier som kan bli brukt til framstilling av ulovlige eksplosiver Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver trer i kraft 15 juni 2015 Alle ledd i omsetningskjeden og sluttbruker må iverksette rutiner og tiltak for å hindre at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie 23 06 15 Ny faremerking av stoffblandinger fra 2015 Produsenter importører og forhandlere av stoffblandinger må ta i bruk de nye reglene for faremerking Produkter som ikke oppfyller de nye kravene er ulovlige å omsette 23 06 15 Tømmerforordningen trer i kraft 1 mai EUs tømmerforordning er et viktig regelverk for å forhindre handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst Nå vil dette regelverket også gjelde i Norge 15 05 15 Ingen nedgang i antall dødsulykker Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet men nesten alle ulykkene kunne vært unngått Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet 30 04 15 28 april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø 28 april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø Årets tema er forebygging 28 04 15 2 500 farlige produkter trukket fra EØS markedet i 2014 Gjennom meldingssystemet RAPEX ble det i 2014 ble det meldt om nær 2 500 farlige produkter på EØS markedet De fleste meldingene gjaldt leker klær elektriske produkter og sped og småbarnsutstyr 20 04 15 Skjerpede sikkerhetskrav til trampoliner Trampoliner til hjemmebruk regnes nå som leketøy Dermed skjerpes sikkerhetskravene Et av kravene er at sikkerhetsnett og kantbeskyttelse skal følge med trampolinen 16 04 15 Ulovlig salg av leketøy Miljødirektoratet fant det forbudte stoffet DEHP i tre leketøy ved en stikkprøvekontroll av myke plastleker Salget av lekene er stanset 30 03 15 Høring av forslag om endring av produktforskriftens regulering av batterier 2015 2032 EU har innført endringer i regelverket for batterier Endringene innebærer utfasing av unntakene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/?bransjeid=5376 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Distribusjon av gass gjennom ledningsnett - Regelhjelp.no
  andre Oversikt Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for bransjen Oppgaveplikter Søk i brreg no Krav for virksomheter innen Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Internkontroll Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter krav til arbeidsplassen og lokaler utstyr og hvordan det brukes Brann og eksplosjonsvern Her finner du kravene som gjelder for brannfarlig eller trykksatt stoff farlige stoffer brannvern og transport av farlig gods Forurensning Krav for avfall miljøinformasjon helse og miljøfare kjemikalier og produkter utslipp og støy Industrivern Virksomheter som driver industriell produksjon og som har 40 eller flere sysselsatte skal ha en egenberedskap et industrivern Miljø og helse Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse trivsel og gode sosiale miljømessige forhold samt å søke å forebygge sykdom og skade Strålevern Krav som gjelder strålekilder i hele kjeden fra innførsel tilvirkning besittelse bruk og annen håndtering til kassering og avfallsdisponering El sikkerhet Her finner du kravene som gjelder for import markedsføring montering og bruk av elektrisk utstyr og elektriske lavspenningsanlegg Siste nyheter for bransjen Siste nyheter for bransjen Tidspress på jobben

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Distribusjon-av-gass-gjennom-ledningsnett/?bransjeid=7968 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Internkontroll - Regelhjelp.no
  utøver internkontroll Arbeidstakerne skal delta aktivt i dette arbeidet Hva skal du gjøre Du eller virksomheten må kjenne til de myndighetskravene som gjelder for virksomheten ha mål for HMS arbeidet i virksomheten kartlegge farer og problemer i virksomheten Hvor detaljert kartleggingen skal være avhenger av virksomhetenes art størrelse og risikoforhold Her kan du lese mer om risikovurdering innen HMS lage en plan med tiltak for å redusere risikoen for uakseptable farer og problemer Les mer om handlingsplan for å redusere risiko ha rutiner for å avdekke rette opp og forbygge overtredelser av krav i HMS lovgivningen Virksomheten må kunne vise til at mulige årsaker til de enkelte overtredelsene er kartlagt og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre gjentagelse sørge for at arbeidstakerne har kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine slik at alle relevante helse miljø og sikkerhetskrav overholdes arbeide systematisk med å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt Hva skal være dokumentert skriftlig Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse miljø og sikkerhetsarbeidet Deler av virksomhetens HMS arbeid skal være dokumentert skriftlig Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres og hvordan virksomheten forebygger avdekker og retter opp feil Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet Virksomheten skal dokumentere skriftlig hvilke mål virksomheten har for helse miljø og sikkerhet hvordan virksomheten er organisert blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS hvordan kartlegging av risiko er gjennomført brev rapporter måleresultater og lignende hva som skal gjøres når og av hvem for å fremme helse miljø og sikkerhet handlingsplan rutine for å oppdage forebygge og håndtere regelbrudd hvordan HMS rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten Hvor omfattende skal HMS arbeidet være Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuell hos dere Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse miljø og sikkerhet i bedriften Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS spørsmål Skaff dere internkontrollforskriften med veiledning Der står det mer om hvordan HMS arbeidet kan organiseres om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det Se lenkene under Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten På Regelhjelp no finner du de viktigste kravene bransjene må forholde seg til på de områdene som er dekket av Regelhjelp no Velg din bransje og se hvilke krav som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Internkontroll/?focus=1&bransjeid=7968 (2016-01-04)
  Open archived version from archive