archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Engroshandel med kjemiske produkter - Regelhjelp.no
  Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker Brann og eksplosjonsvern Her finner du kravene som gjelder for brannfarlig eller trykksatt stoff farlige stoffer brannvern og transport av farlig gods El sikkerhet Her finner du kravene som gjelder for import markedsføring montering og bruk av elektrisk utstyr og elektriske lavspenningsanlegg Siste nyheter for bransjen Siste nyheter for bransjen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Engroshandel-med-kjemiske-produkter/?bransjeid=968 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Engroshandel - Storulykke - Regelhjelp.no
  og agenturhandel Storulykker Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut de viktigste kravene Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for storulykker for bransjen Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Felles-kravlister/Felles-kravlister---Storulykker/Engroshandel---Storulykke/?bransjeid=968 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Viktigste krav til engroshandel med kjemiske produkter - Regelhjelp.no
  Røyking og all bruk av ild er forbudt Generelle krav til sikker drift Rom bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal drives og vedlikeholdes i samsvar med virksomhetens internkontroll og de risikoanalyser driftsforutsetninger og tillatelser som gjelder for oppbevaringen Det skal være utarbeidet egnede sikkerhetsinstrukser og journaler på norsk for sikker drift og betryggende vedlikehold Sikkerhetsinstruksens utforming skal være tilpasset forholdene på stedet der oppbevaring foregår Oppbevaringsstedet skal kontrolleres regelmessig Oppbevaringssted hvor det er installer alarm skal som et minimum kontrolleres 1 gang pr uke Oppbevaringssted hvor det ikke er krav om installering av alarm skal som et minimum kontrolleres hver dag Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 7 7 under publikasjoner Føring av oversikt over beholdning Det skal føres oversikt over de varer som til enhver tid oppbevares Ref forskriftens 7 8 Samlagring av eksplosiv vare Eksplosiv vare må ikke oppbevares sammen med andre varer når dette øker faren for brann eller eksplosjon og skal under oppbevaring holdes atskilt fra annen eksplosiv vare med mindre de eksplosive varene er forenlige Avstanden mellom container som inneholder sprengstoff og container som inneholder tennmidler skal være minst 1 meter Ref forskriften 7 9 og 7 10 med veiledning Defekt kassert eksplosiv vare skal kontrolleres og merkes spesielt og ikke oppbevares unødig sammen med annen eksplosiv vare Les mer om kasserte eksplosiver i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk nedenfor Varslings og underretningsplikt Den som oppbevarer eksplosive varer skal ved brann eksplosjon eller innbrudd sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt politiet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal også underrettes ved tilløp til slik hendelse Les mer om oppbevaring av eksplosiv vare i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 under regelverk Bruk Fra 6 mai 2015 er det endringer i eksplosivforskriften innenfor fire områder politiattester saluttering undervannssprengning Fra 4 januar 2010 ble innført endringer når det gjelder krav om sertifikater Den som utfører sprengningsarbeider må ha nødvendig kompetanse og ha sertifikat for sprengningsarbeidet Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 10 4 og 10 5 under regelverk Vær oppmerksom på at arbeidstilsynet setter krav til sprengningsarbeid Les mer om sprengningsarbeid Plikter for virksomheten som utfører sprengningen Ledelsen i virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomheten som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med sprengningsfaglig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosive varer Planene som skal omfatte sprengnings og salveplaner m m skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid igangsettes være basert på risikoanalyser og være integrert i overordnete planer for prosjektet anlegget Etterlevelsen av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Beboere politi og andre aktuelle offentlige myndigheter eiere rettighetshavere m m skal gjøres kjent med planene i 10 7 bl a sprengningsplan og hvilke risikoer sprengningsarbeidene representerer Før sprengningsarbeid foretas skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området Postene skal stå i radio eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 10 under publikasjoner Det skal ikke tas ut mer eksplosiv vare enn det som er planlagt for den salve som skal sprenges Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter Hvis forholdene alllikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv var plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst Plasseringsstedet skal være sikkert tydelig merket ryddig oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres Flytting av eksplosiv vare til fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 11under publikasjoner Boring skal utføres i samsvar med salveplan Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 12 under publikasjoner Lading skal utføres i samsvar med salveplan Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve Sprengningssted hvor salve er under lading eller står ferdig ladet skal være bevoktet og om nødvendig avsperret inntil sprengning finner sted Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 13 under publikasjoner Det skal etableres et system for umiddelbar melding av uhell og ulykker som fører til skade på liv helse eller materielle verdier til politi lensmann og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Snarest etter at uhell ulykker eller tilløp til hendelser som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell har inntruffet skal det sendes rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 15 under publikasjoner Godkjent brukers ansvar Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig Etter hver salve skal godkjent bruker utarbeide en skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av avvik Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 8 under publikasjoner Salve som skytes nær der mennesker eller dyr oppholder seg der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse jernbane veg luftspenn kabler m m kan skades skal dekkes på hensiktsmessig måte med mindre andre dokumenterte tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 9 under publikasjoner Etter sprengning skal det i samsvar med utarbeidet plan og under oppsyn av godkjent bruker kontrolleres at det ikke står igjen rester av eksplosiv vare Ved forsaging skal godkjent bruker sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsarbeidet varsles Forsager skal omgående uskadeliggjøres eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 14 under publikasjoner Plikter for virksomhet som skal ha utført sprengningsarbeid men ikke gjør dette selv Ledelsen i virksomhet som skal ha utføret sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomhet som ikke slev utfører sprengningsarbeid skal påse at utførende virksomhet ivaretar kravene i henhold til eksplosivforskriften 10 7 annet ledd Bl a kravet om å utarbeide sprengingsplaner salveplaner og risikoanalsyer I antatt tilbud anbud for sprengningsarbeid skal det klart fremkomme at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med Les mer i internkontrollforskriften og i veiledningen til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Arbeidstilsynet har egne krav vedrørende sprengningsarbeid se mer under Arbeidsmijø og Sprengningsarbeid for de bransjer der dette gjelder Tilvirkning For tilvirkning av eksplosiv vare må det innhentes tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kravet om tillatelse gjelder for all tilvirkning uavhengig av hvor tilvirkningen skjer Fra 6 mai 2015 er det endringer sikringsbestemmelser for oppbevaring av ammoniumnitrat til produksjon av eksplosiver Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 under regelverk Innsamling mottak og tilintetgjøring Ved innsamling mottak og tilintetgjøring av eksplosiver settes det særskilte krav til blant annet Eksplosiver som er skadet pga fuktighet forurensning alder eller lignende skal ikke brukes men tilintetgjøres Den som produserer importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare plikter å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres Den som vil samle inn og eller motta eksplosive varer for tilintetgjøring skal ha tillatelse fra DSB Eksplosivforskriften kap 11 setter krav til de som skal ha en tillatelse til å tilintetgjøre Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk Overføring og innførsel av eksplosiver Det kreves tillatelse til å overføre og innføre eksplosiver Før overføring av eksplosive varer til i Norge kan finne sted skal mottakeren av varene ha en overføringstillatelse fra sentral tilsynsmyndighet Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 under regelverk Den som vil innføre eksplosive varer må ha tillatelse fra DSB Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 under regelverk Transport av eksplosiver Farlig gods er definert som varer som er klassifisert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID ref forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane 1 3 Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge landtransportforskriften og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Transport av eksplosiver er regnet som farlig gods og skal transporteres i henhold til forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane spesielt om nasjonale bestemmelser for eksplosiver i ADR RID Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 under regelverk Tilleggsinformasjon Regelverk Brann og eksplosjonsvernloven http lovdata no dokument NL lov 2002 06 14 20 Brann og eksplosjonsvernloven Håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 20a http lovdata no lov 2002 06 14 20 20a Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 4 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 6 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 8 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Landtransportforskriften 1 3 http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 q Forskrift om landtransport av farlig KAPITTEL 1 Forskrift om pyrotekniske artikler http lovdata no dokument SF forskrift 2013 10 03 1199 q Forskrift om pyrotekniske artikler Publikasjoner DSBs skjema på Altinn https www altinn no no Skjema og tjenester Etater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Faktaark Ammoniumnitrat har nye varenumre i tolltariffen http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark faktaark tolltariff pdf Faktaark Håndtering av brannfarlig væske hos biloppsamlere http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark handtering av brannfarlig vaeske hos biloppsamlere pdf Faktaark Nye varenumre i tolltariffen for flere kjemikalier http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Faktaark nye varenumre i 20tolltariffen pdf Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Forbud mot bruk av pinneraketter http www dsb no no Kampanjer Fyrverkerikampanje Pinneraketter Ny utdanningsordning for sprengningspersonell http www dsb no Global Publikasjoner 2010 Andre Nyhetsbrev Utdanning Eksplosiver pdf Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Bokmål HR 125 dot Søknad om typegodkjenning av fyrverkeri http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverkeri http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Veiledning veiledning handtering eksplosjonsfarlig stoff fyrverkeri pdf Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 og 11 http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Veiledning Veiledning til eksplosivforskriften pdf Veiledning til forskrift av 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 oppbevaring MIDLERTIDIG ENDRINGSVERSJON JULI 2015 http www dsb no Global Publikasjoner 2005 Veiledning MidlVeilKap7OppbPubPdf pdf Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Kommunen ved brannvesenet http www kommunenokkelen no Transport av farlig gods Transport av farlig gods Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Definisjoner av farlig gods Varer som er definert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID omfatter gods som det er forbudt å transportere samt gods som bare kan transporteres på visse betingelser i henhold til ADR og RID Om din virksomhet klassifiserer pakker fyller laster losser mottar for transport fomidler transport transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods skal virksomheten utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere med gyldig kompetansebevis Inndeling av farlig gods i klasser Farlig gods inndeles i følgende klasser Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2 gasser Klasse 3 brannfarlige væsker Klasse 4 1 brannfarlige faste stoffer Klasse 4 2 selvantennende stoffer Klasse 4 3 stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann Klasse 5 1 oksiderende stoffer Klasse 5 2 organiske peroksider Klasse 6 1 giftige stoffer Klasse 6 2 infeksjonsfremmende stoffer Klasse 7 radioaktivt materiale Klasse 8 etsende stoffer Klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane se under regelverk Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 7 under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 6 se under regelverk Egne regler for farlig avfall Det gjelder egne krav for håndtering av ulike typer farlig avfall Se mer om dette under Forurensning og Avfall for den enkelte bransje eller her Tilleggsinformasjon Regelverk ADR RID 2015 Forskrift 1 april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods http www dsb no no toppmeny Publikasjoner 2014 Andre ADRRID 2015 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 7 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Forskrift om transportabelt trykkutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2012 11 22 1088 q Forskrift om transportabelt trykkutstyr Publikasjoner Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Faktaark Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods bokmål http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark sikkerhetsradgiver transport farlig gods pdf Faktaark Tryggingsrådgjevar for transport av farleg gods nynorsk http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark tryggleiksradgjevar farleg gods pdf Mal for skringsplan for veitransport av farlig gods http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Mal for Sikringsplan for veitransport doc Melding om sikkerhetsrådgivver https www altinn no en Forms and Services Etater The Directorate for Civil Protection and Emergency Planning DSB Melding om sikkerhetsradgiver Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre I virksomheter som oppbevarer og bruker farlige kjemikalier kan det skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker miljø og materielle verdier Uhell kan skje både ved produksjon oppbevaring og under intern transport på virksomhetens område Du har plikt til å redusere risikoen ved å etablere gode sikkerhetsrutiner i din virksomhet Gjelder dette din virksomhet Du kan sjekke om dette gjelder dere i storulykkeforskriften på lovdata no Sjekk om ett eller flere av virksomhetens kjemikalier er nevnt i vedlegg 1 del 1 Hvis du finner ett eller flere kjemikalier i listen kontroller hvor mye av kjemikaliet som du kan oppbevare Hvis denne mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 2 er din virksomhet meldepliktig i henhold til forskriftens 6 Hvis mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 3 er virksomheten rapportpliktig i henhold til 9 og må forholde seg til alle bestemmelsene i forskriften Hvis ingen av virksomhetens kjemikalier finnes i vedlegg 1 del 1 eller det lagres mindre enn de oppgitte grenseverdier gå videre til del 2 Kontroller om virksomheten håndterer kjemikalier som faller innenfor en eller flere av de fareklassene som er nevnt Fareklassen finner du på HMS databladet for kjemikaliet Dersom din virksomhet ikke har stoff eller en stoffblanding i en mengde som er lik eller større enn mengdegrensene angitt i vedlegg I del 1 eller 2 må dere beregne om virksomheten omfattes av forskriften Ved beregningen må du bruke formelen i vedlegg I del 2 nr 4 I veiledningen til forskriften finner du eksempel på hvordan du foretar denne beregningen Fareklassene og definisjoner av disse finner du i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Vær oppmerksom på at noen av definisjonene i storulykkeforskriften

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=968 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alle krav til engroshandel med kjemiske produkter - Regelhjelp.no
  for oppbevaringen Det skal være utarbeidet egnede sikkerhetsinstrukser og journaler på norsk for sikker drift og betryggende vedlikehold Sikkerhetsinstruksens utforming skal være tilpasset forholdene på stedet der oppbevaring foregår Oppbevaringsstedet skal kontrolleres regelmessig Oppbevaringssted hvor det er installer alarm skal som et minimum kontrolleres 1 gang pr uke Oppbevaringssted hvor det ikke er krav om installering av alarm skal som et minimum kontrolleres hver dag Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 7 7 under publikasjoner Føring av oversikt over beholdning Det skal føres oversikt over de varer som til enhver tid oppbevares Ref forskriftens 7 8 Samlagring av eksplosiv vare Eksplosiv vare må ikke oppbevares sammen med andre varer når dette øker faren for brann eller eksplosjon og skal under oppbevaring holdes atskilt fra annen eksplosiv vare med mindre de eksplosive varene er forenlige Avstanden mellom container som inneholder sprengstoff og container som inneholder tennmidler skal være minst 1 meter Ref forskriften 7 9 og 7 10 med veiledning Defekt kassert eksplosiv vare skal kontrolleres og merkes spesielt og ikke oppbevares unødig sammen med annen eksplosiv vare Les mer om kasserte eksplosiver i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk nedenfor Varslings og underretningsplikt Den som oppbevarer eksplosive varer skal ved brann eksplosjon eller innbrudd sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt politiet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal også underrettes ved tilløp til slik hendelse Les mer om oppbevaring av eksplosiv vare i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 under regelverk Bruk Fra 6 mai 2015 er det endringer i eksplosivforskriften innenfor fire områder politiattester saluttering undervannssprengning Fra 4 januar 2010 ble innført endringer når det gjelder krav om sertifikater Den som utfører sprengningsarbeider må ha nødvendig kompetanse og ha sertifikat for sprengningsarbeidet Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 10 4 og 10 5 under regelverk Vær oppmerksom på at arbeidstilsynet setter krav til sprengningsarbeid Les mer om sprengningsarbeid Plikter for virksomheten som utfører sprengningen Ledelsen i virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomheten som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med sprengningsfaglig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosive varer Planene som skal omfatte sprengnings og salveplaner m m skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid igangsettes være basert på risikoanalyser og være integrert i overordnete planer for prosjektet anlegget Etterlevelsen av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Beboere politi og andre aktuelle offentlige myndigheter eiere rettighetshavere m m skal gjøres kjent med planene i 10 7 bl a sprengningsplan og hvilke risikoer sprengningsarbeidene representerer Før sprengningsarbeid foretas skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området Postene skal stå i radio eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 10 under publikasjoner Det skal ikke tas ut mer eksplosiv vare enn det som er planlagt for den salve som skal sprenges Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter Hvis forholdene alllikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv var plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst Plasseringsstedet skal være sikkert tydelig merket ryddig oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres Flytting av eksplosiv vare til fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 11under publikasjoner Boring skal utføres i samsvar med salveplan Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 12 under publikasjoner Lading skal utføres i samsvar med salveplan Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve Sprengningssted hvor salve er under lading eller står ferdig ladet skal være bevoktet og om nødvendig avsperret inntil sprengning finner sted Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 13 under publikasjoner Det skal etableres et system for umiddelbar melding av uhell og ulykker som fører til skade på liv helse eller materielle verdier til politi lensmann og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Snarest etter at uhell ulykker eller tilløp til hendelser som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell har inntruffet skal det sendes rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 15 under publikasjoner Godkjent brukers ansvar Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig Etter hver salve skal godkjent bruker utarbeide en skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av avvik Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 8 under publikasjoner Salve som skytes nær der mennesker eller dyr oppholder seg der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse jernbane veg luftspenn kabler m m kan skades skal dekkes på hensiktsmessig måte med mindre andre dokumenterte tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 9 under publikasjoner Etter sprengning skal det i samsvar med utarbeidet plan og under oppsyn av godkjent bruker kontrolleres at det ikke står igjen rester av eksplosiv vare Ved forsaging skal godkjent bruker sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsarbeidet varsles Forsager skal omgående uskadeliggjøres eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 14 under publikasjoner Plikter for virksomhet som skal ha utført sprengningsarbeid men ikke gjør dette selv Ledelsen i virksomhet som skal ha utføret sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomhet som ikke slev utfører sprengningsarbeid skal påse at utførende virksomhet ivaretar kravene i henhold til eksplosivforskriften 10 7 annet ledd Bl a kravet om å utarbeide sprengingsplaner salveplaner og risikoanalsyer I antatt tilbud anbud for sprengningsarbeid skal det klart fremkomme at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med Les mer i internkontrollforskriften og i veiledningen til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Arbeidstilsynet har egne krav vedrørende sprengningsarbeid se mer under Arbeidsmijø og Sprengningsarbeid for de bransjer der dette gjelder Tilvirkning For tilvirkning av eksplosiv vare må det innhentes tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kravet om tillatelse gjelder for all tilvirkning uavhengig av hvor tilvirkningen skjer Fra 6 mai 2015 er det endringer sikringsbestemmelser for oppbevaring av ammoniumnitrat til produksjon av eksplosiver Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 under regelverk Innsamling mottak og tilintetgjøring Ved innsamling mottak og tilintetgjøring av eksplosiver settes det særskilte krav til blant annet Eksplosiver som er skadet pga fuktighet forurensning alder eller lignende skal ikke brukes men tilintetgjøres Den som produserer importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare plikter å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres Den som vil samle inn og eller motta eksplosive varer for tilintetgjøring skal ha tillatelse fra DSB Eksplosivforskriften kap 11 setter krav til de som skal ha en tillatelse til å tilintetgjøre Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk Overføring og innførsel av eksplosiver Det kreves tillatelse til å overføre og innføre eksplosiver Før overføring av eksplosive varer til i Norge kan finne sted skal mottakeren av varene ha en overføringstillatelse fra sentral tilsynsmyndighet Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 under regelverk Den som vil innføre eksplosive varer må ha tillatelse fra DSB Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 under regelverk Transport av eksplosiver Farlig gods er definert som varer som er klassifisert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID ref forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane 1 3 Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge landtransportforskriften og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk Transport av eksplosiver er regnet som farlig gods og skal transporteres i henhold til forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane spesielt om nasjonale bestemmelser for eksplosiver i ADR RID Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 under regelverk Tilleggsinformasjon Regelverk Brann og eksplosjonsvernloven http lovdata no dokument NL lov 2002 06 14 20 Brann og eksplosjonsvernloven Håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 20a http lovdata no lov 2002 06 14 20 20a Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 4 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 6 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 8 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Landtransportforskriften 1 3 http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 q Forskrift om landtransport av farlig KAPITTEL 1 Forskrift om pyrotekniske artikler http lovdata no dokument SF forskrift 2013 10 03 1199 q Forskrift om pyrotekniske artikler Publikasjoner DSBs skjema på Altinn https www altinn no no Skjema og tjenester Etater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Faktaark Ammoniumnitrat har nye varenumre i tolltariffen http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark faktaark tolltariff pdf Faktaark Håndtering av brannfarlig væske hos biloppsamlere http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark handtering av brannfarlig vaeske hos biloppsamlere pdf Faktaark Nye varenumre i tolltariffen for flere kjemikalier http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Faktaark nye varenumre i 20tolltariffen pdf Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Forbud mot bruk av pinneraketter http www dsb no no Kampanjer Fyrverkerikampanje Pinneraketter Ny utdanningsordning for sprengningspersonell http www dsb no Global Publikasjoner 2010 Andre Nyhetsbrev Utdanning Eksplosiver pdf Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Bokmål HR 125 dot Søknad om typegodkjenning av fyrverkeri http www dsb no no toppmeny Publikasjoner Skjema fra DSB Bokmal Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverkeri http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Veiledning veiledning handtering eksplosjonsfarlig stoff fyrverkeri pdf Veiledning til forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 og 11 http www dsb no Global Publikasjoner 2014 Veiledning Veiledning til eksplosivforskriften pdf Veiledning til forskrift av 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 oppbevaring MIDLERTIDIG ENDRINGSVERSJON JULI 2015 http www dsb no Global Publikasjoner 2005 Veiledning MidlVeilKap7OppbPubPdf pdf Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Kommunen ved brannvesenet http www kommunenokkelen no Transport av farlig gods Transport av farlig gods Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Definisjoner av farlig gods Varer som er definert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID omfatter gods som det er forbudt å transportere samt gods som bare kan transporteres på visse betingelser i henhold til ADR og RID Om din virksomhet klassifiserer pakker fyller laster losser mottar for transport fomidler transport transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods skal virksomheten utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere med gyldig kompetansebevis Inndeling av farlig gods i klasser Farlig gods inndeles i følgende klasser Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2 gasser Klasse 3 brannfarlige væsker Klasse 4 1 brannfarlige faste stoffer Klasse 4 2 selvantennende stoffer Klasse 4 3 stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann Klasse 5 1 oksiderende stoffer Klasse 5 2 organiske peroksider Klasse 6 1 giftige stoffer Klasse 6 2 infeksjonsfremmende stoffer Klasse 7 radioaktivt materiale Klasse 8 etsende stoffer Klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane se under regelverk Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 7 under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 6 se under regelverk Egne regler for farlig avfall Det gjelder egne krav for håndtering av ulike typer farlig avfall Se mer om dette under Forurensning og Avfall for den enkelte bransje eller her Tilleggsinformasjon Regelverk ADR RID 2015 Forskrift 1 april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods http www dsb no no toppmeny Publikasjoner 2014 Andre ADRRID 2015 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 http lovdata no dokument SF forskrift 2002 06 26 922 q Forskrift om h C3 A5ndtering av eksplosjonsfarlig KAPITTEL 7 Forskrift om landtransport av farlig gods http lovdata no dokument SF forskrift 2009 04 01 384 Forskrift om transportabelt trykkutstyr http lovdata no dokument SF forskrift 2012 11 22 1088 q Forskrift om transportabelt trykkutstyr Publikasjoner Faktaark Pass på eksplosivene http www dsb no Global Publikasjoner 2015 Faktaark pass paa eksplosivene pdf Faktaark Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods bokmål http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark sikkerhetsradgiver transport farlig gods pdf Faktaark Tryggingsrådgjevar for transport av farleg gods nynorsk http www dsb no Global Publikasjoner 2013 Faktaark tryggleiksradgjevar farleg gods pdf Mal for skringsplan for veitransport av farlig gods http www dsb no Global Publikasjoner Skjema Mal for Sikringsplan for veitransport doc Melding om sikkerhetsrådgivver https www altinn no en Forms and Services Etater The Directorate for Civil Protection and Emergency Planning DSB Melding om sikkerhetsradgiver Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Andre krav I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste kan det også finnes andre bransjespesifikke og eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner Storulykker Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre I virksomheter som oppbevarer og bruker farlige kjemikalier kan det skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker miljø og materielle verdier Uhell kan skje både ved produksjon oppbevaring og under intern transport på virksomhetens område Du har plikt til å redusere risikoen ved å etablere gode sikkerhetsrutiner i din virksomhet Gjelder dette din virksomhet Du kan sjekke om dette gjelder dere i storulykkeforskriften på lovdata no Sjekk om ett eller flere av virksomhetens kjemikalier er nevnt i vedlegg 1 del 1 Hvis du finner ett eller flere kjemikalier i listen kontroller hvor mye av kjemikaliet som du kan oppbevare Hvis denne mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 2 er din virksomhet meldepliktig i henhold til forskriftens 6 Hvis mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 3 er virksomheten rapportpliktig i henhold til 9 og må forholde seg til alle bestemmelsene i forskriften Hvis ingen av virksomhetens kjemikalier finnes i vedlegg 1 del 1 eller det lagres mindre enn de oppgitte grenseverdier gå videre til del 2 Kontroller om virksomheten håndterer kjemikalier som faller innenfor en eller flere av de fareklassene som er nevnt Fareklassen finner du på HMS databladet for kjemikaliet Dersom din virksomhet ikke har stoff eller en stoffblanding i en mengde som er lik eller større enn mengdegrensene angitt i vedlegg I del 1 eller 2 må dere beregne om virksomheten omfattes av forskriften Ved beregningen må du bruke formelen i vedlegg I del 2 nr 4 I veiledningen til forskriften finner du eksempel på hvordan du foretar denne beregningen Fareklassene og definisjoner av disse finner du i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Vær oppmerksom på at noen av definisjonene i storulykkeforskriften avviker

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=968&allekrav=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lenker regelverk - Alle kategorier - Engroshandel med kjemiske produkter - Regelhjelp.no
  om eiers plikter Brann og eksplosjonsvernloven 8 om plikt til internkontroll Brann og eksplosjonsvernlovens 5 om den enkeltes plikt Byggherreforskriften 13 om koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt Endringsdirektiv storulykker ikrafttrådt 31 12 2003 hos EurLex PDF Forskrift om brannforebyggende arbeid og tilsyn kapittel 8 med veiledning om andre forebyggende plikter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 4 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 3 om krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8 Forskrift om landtransport av farlig gods Forskrift om pyrotekniske artikler Forskrift om transportabelt trykkutstyr Internkontrollforskriften 5 om innholdet i det systematiske HMS arbeidet Landtransportforskriften 1 3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling plan og bygningsloven Plan og bygningslovgivningen for bygg oppført før 1997 Storulykkeforskriften El sikkerhet Forskrift om elektrisk utstyr Forskrift om elektrisk utstyr 10 Forskrift om elektrisk utstyr 13 Forskrift om elektrisk utstyr 14 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 16 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 20 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 33 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kap V Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 11 17 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer ATEX brukerforskrift Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Internkontrollforskriften

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Lenker-regelverk/?bransjeid=968&kategoriid=-1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter 2015 - Regelhjelp.no
  funnet alt fra små til grove alvorlige feil 11 12 15 Farlege bilpleieprodukt blir selde utan åtvaringar Ni av ti importørar av bilpleieprodukt hadde ikkje sørgt for tilstrekkeleg merking av helse og miljøfare eller sikker emballasje då Miljødirektoratet kontrollerte dei Mange av produkta inneheld farlege stoff og skal vere tydeleg merkte med åtvaringar 19 10 15 Tidspress på jobben En europeisk undersøkelse blant nesten 50 000 arbeidsplasser i 36 land viser at Norge og de andre nordiske landene ligger på topp i Europa i opplevelsen av tidspress på jobben 01 10 15 Kontrollintervall for propanflasker av stål Presisering av kontrollintervall for propanflasker av stål 06 07 15 Endret regelverk for fylling av gassflasker for LPG propan 1 juli 2015 trådte nye regler for gassflasker for LPG i kraft Håndtering og oppbevaring av LPG reguleres av forskrift om håndtering av farlig stoff 02 07 15 Endringer i arbeidsmiljøloven I dag kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven Endringene som trer i kraft 1 juli gjelder midlertidige ansettelser arbeidstid aldersgrensene i arbeidsmiljøloven straff og kollektiv søksmålsrett 01 07 15 Arbeidsmiljøforskriftene på engelsk Arbeidstilsynet har oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk Alle de seks forskriftene kan du laste ned gratis fra www arbeidstilsynet no 01 07 15 Ny forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver For å øke sikkerheten legges det nå begrensninger på 15 kjemikalier som kan bli brukt til framstilling av ulovlige eksplosiver Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver trer i kraft 15 juni 2015 Alle ledd i omsetningskjeden og sluttbruker må iverksette rutiner og tiltak for å hindre at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie 23 06 15 Ny faremerking av stoffblandinger fra 2015 Produsenter importører og forhandlere av stoffblandinger må ta i bruk de nye reglene for faremerking Produkter som ikke oppfyller de nye kravene er ulovlige å omsette 23 06 15 Strengere regulering av tøyvaskemidler i oppløselig emballasje fra 1 juni Nye strengere krav til emballasje for tøyvaskemidler er nå gjennomført i Norge og gjelder fra 1 juni i år 23 06 15 Skjerper lovverk mot bombekjemikalier Nå har ikke privatpersoner lenger mulighet til å skaffe seg kjemikalier som kan brukes til å lage bomber 18 06 15 Endringer i eksplosivforskriften Forskriftene endres på fire områder innenfor politiattester saluttering undervannssprengning og sikringsbestemmelser for oppbevaring av AN til produksjon av eksplosiver 27 05 15 Invitasjon til å bistå med informasjon til forslag om strengere regulering av kjemikalier i EU Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger om bruk av fire ftalater i forbindelse med utarbeidelsen av forslag om å begrense bruken av stoffene i faste produkter 06 05 15 Ingen nedgang i antall dødsulykker Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet men nesten alle ulykkene kunne vært unngått Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet 30 04 15 28 april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø 28 april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø Årets tema er forebygging 28 04 15 2 500 farlige produkter trukket fra

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/?bransjeid=968 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Frisør, kroppspleie og helsestudio - Regelhjelp.no
  Skriv ut alle krav Regelverk Se alle lenker til regelverk for bransjen Oppgaveplikter Søk i brreg no Krav for virksomheter innen Frisør kroppspleie og helsestudio Internkontroll Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges Brann og eksplosjonsvern Her finner du kravene som gjelder for brannfarlig eller trykksatt stoff farlige stoffer brannvern og transport av farlig gods El sikkerhet Her finner du kravene som gjelder for import markedsføring montering og bruk av elektrisk utstyr og elektriske lavspenningsanlegg Forbrukertjenester Her finner du kravene som skal sikre at forbrukertjenester ikke er farlige for forbrukere og andre Forbrukertjenester gjelder også private og ikke betalte tjenester Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter krav til arbeidsplassen og lokaler utstyr og hvordan det brukes Forurensning Krav for avfall og helse og miljøfare kjemikalier og produkter Miljø og helse Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse trivsel og gode sosiale miljømessige forhold samt å søke å forebygge sykdom og skade Produkter Kravene til produkter Krav for den som produserer importerer eller omsetter produkter Strålevern Krav som gjelder strålekilder i hele kjeden fra innførsel tilvirkning besittelse bruk og annen håndtering til kassering og avfallsdisponering Siste nyheter for bransjen Siste nyheter for bransjen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Frisor-kroppspleie-og-helsestudio/?bransjeid=965 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Internkontroll - Regelhjelp.no
  utøver internkontroll Arbeidstakerne skal delta aktivt i dette arbeidet Hva skal du gjøre Du eller virksomheten må kjenne til de myndighetskravene som gjelder for virksomheten ha mål for HMS arbeidet i virksomheten kartlegge farer og problemer i virksomheten Hvor detaljert kartleggingen skal være avhenger av virksomhetenes art størrelse og risikoforhold Her kan du lese mer om risikovurdering innen HMS lage en plan med tiltak for å redusere risikoen for uakseptable farer og problemer Les mer om handlingsplan for å redusere risiko ha rutiner for å avdekke rette opp og forbygge overtredelser av krav i HMS lovgivningen Virksomheten må kunne vise til at mulige årsaker til de enkelte overtredelsene er kartlagt og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre gjentagelse sørge for at arbeidstakerne har kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine slik at alle relevante helse miljø og sikkerhetskrav overholdes arbeide systematisk med å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt Hva skal være dokumentert skriftlig Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse miljø og sikkerhetsarbeidet Deler av virksomhetens HMS arbeid skal være dokumentert skriftlig Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres og hvordan virksomheten forebygger avdekker og retter opp feil Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet Virksomheten skal dokumentere skriftlig hvilke mål virksomheten har for helse miljø og sikkerhet hvordan virksomheten er organisert blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS hvordan kartlegging av risiko er gjennomført brev rapporter måleresultater og lignende hva som skal gjøres når og av hvem for å fremme helse miljø og sikkerhet handlingsplan rutine for å oppdage forebygge og håndtere regelbrudd hvordan HMS rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten Hvor omfattende skal HMS arbeidet være Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuell hos dere Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse miljø og sikkerhet i bedriften Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS spørsmål Skaff dere internkontrollforskriften med veiledning Der står det mer om hvordan HMS arbeidet kan organiseres om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det Se lenkene under Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten På Regelhjelp no finner du de viktigste kravene bransjene må forholde seg til på de områdene som er dekket av Regelhjelp no Velg din bransje og se hvilke krav som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Internkontroll/?focus=1&bransjeid=965 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •