archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak - Regelhjelp.no
  For å avgjøre om det er grunnlag for gjennomføre et kontrolltiltak i din virksomhet må du foreta en konkret vurdering Her må du som arbeidsgiver vurdere virksomhetens behov for kontroll og tiltakets karakter opp mot hvor inngripende kontrollen vil virke for arbeidstakeren Arbeidsgiver må foreta en bred skjønnsmessig avveining av virksomhetens behov for kontrolltiltaket på den ene side og de ulemper arbeidstakerne blir påført som følge av kontrollen på den andre siden Kravet til saklig grunn Det må foreligge et saklig formål bak kontrolltiltaket som er forankret i virksomheten Det må foreligge en saklig grunn i forhold til den enkelte arbeidstaker som skal omfattes av kontrolltiltaket I tillegg er det et krav om vedvarende saklighet det vil si at kontrolltiltaket må opphøre når det er behov eller formål som begrunnet tiltaket ikke lenger eksisterer eller er betydelig redusert Det er et forbud mot usaklig forskjellsbehandling av arbeidstakere eller grupper av ansatte i fobindelse med kontrolltiltaket Kravet til forholdsmessighet De kriteriene som er av betydning for sakligheten er også relevant ved vurderingen av forholdsmessigheten I tillegg er følgende kriterier relevante Summen av kontrolltiltak i virksomheten Tiltakets formål Kontrollens art er den enkeltstående eller vedvarende Gjennomføringen hvilke inngrep som skjer i arbeidstakers

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsgivers-adgang-til-a-iverksette-kontrolltiltak/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid (HMS-kurs) - Regelhjelp.no
  du gjennomgå opplæring i helse miljø og sikkerhetsarbeid Plikten er personlig og kan ikke delegeres Opplæringens omfang og innhold Loven stiller ikke krav til opplæringens omfang men det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art aktiviteter risikoforhold og størrelse Arbeidstilsynet har utgitt en veileder som skisserer målene for HMS opplæringen og hva den bør omfatte se lenker nederst på siden Hvordan kan opplæringen gjennomføres Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner profesjonelle opplæringsinstitusjoner ved bedriftsintern opplæring eller andre som har relevant kompetanse Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer eksempler og situasjoner fra egen virksomhet Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps og kompetanseheving Dokumentasjon på gjennomført opplæring Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse miljø og sikkerhetsarbeid er gjennomført Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis Publikasjoner Veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse miljø og sikkerhetsarbeid Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 5 om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS arbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsgivers-plikt-til-a-gjennomga-opplaring-i-HMS-arbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere - Regelhjelp.no
  Skriv ut Når flere aktører samtidig utfører arbeidet på samme sted er det ikke nok at du som arbeidsgiver forhindrer at egne arbeidstakere ikke blir skadelidende Du plikter i tillegg å hindre at egen virksomhet eller egne arbeidstakere blir skadevoldere overfor andre som befinner på arbeidsstedet Bestemmelsen gjelder først og fremst der selve arbeidsutførelsen i virksomheten representerer en arbeidsmiljørisiko for andre som utfører arbeid Hovedbedriften må samordne HMS arbeidet Hovedbedriften har ansvaret for å samordne helse miljø og sikkerhetsarbeidet til de enkelte virksomhetene Dette kan være tilfeller hvor arbeidstakere som hører inn under andre arbeidsgivere kommer inn i en eksisterende virksomhet for f eks å foreta reparasjoner eller lignende I slike tilfeller bør vernetjenesten ved hovedvirksomheten omfatte alle arbeidstakere innenfor virksomhetens område slik at all virksomhet blir innordnet under denne Den enkelte arbeidsgivers ansvar Det er viktig å understreke at hovedbedriften ikke har ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse av arbeidet Hovedbedriftens samordningsansvar svekker heller ikke den enkelte arbeidsgivers ansvar Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsgivers-plikter-overfor-andre-enn-egne-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks - Regelhjelp.no
  for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks Kartlegg farer Kravet retter seg mot bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn det som er vanlig Som arbeidsgiver må du foreta en kartlegging av alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling plassering og bruken av arbeidsutstyret på arbeidsplassen Velg egnet arbeidsutstyr Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen hvilke arbeidsoperasjoner de ansatte skal utføre og hva de skal bruke utstyret til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og behovet for eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Bare arbeidstakere som har fått skriftlig arbeidsinstruks kan bruke arbeidsutstyret Fjern og reduser farer Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at farene forbundet med arbeidsutstyret er fjernet eller redusert så langt det er mulig Noen eksempler på tiltak for å fjerne eller reduserer farer verneinnretninger og utstyr instruks opplæring av arbeidstakeren når det gjelder å håndtere eventuelle farer vurdere andre forholdsregler Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 11 2 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikkerhetsmessige-tiltak-og-skriftlig-arbeidsinstruks-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidslokaler - Regelhjelp.no
  de arbeidsoppgaver som skal utføres og uten at arbeidstakerne får helsemessige belastninger Lysforhold Arbeidslokalene skal ha gode lysforhold og være tilpasset hver enkelt arbeidsoperasjon om mulig med dagslys og utsyn Utsyn fra arbeidsplassen og dagslys gir sanseinntrykk av positiv verdi for arbeidstakeren og må vurderes som en trivselsfaktor i arbeidsmiljøet Lysinstallasjonene må være blendefri Lysinnretningene må være slik at arbeidstakerne ikke skygger for egne arbeidsoperasjoner Renhold Som arbeidsgiver skal du sørge for at gulv vegger og tak skal kunne rengjøres og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte Det skal være redskapsrom bøttekott som utstyres i samsvar med den planlagte rengjøringsmetoden Overflatene i arbeidslokalene bør være lette å holde rene Materialvalget og overflatebehandlingen bør stå i samsvar med bruk av arbeidslokalene Arbeidslokalene må være utformet og innredet slik at renhold kan utføres farefritt Redskapsrom bøttekott må være hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidslokalene Gulv og lasteramper Gulv i arbeidslokaler på lasteramper og liknende skal være jevne sklisikre og uten nivåforskjeller Gulv skal være fri for farlige ujevnheter hull og helninger og være faste og stabile I tilfeller hvor gulvet for eksempel av hygieniske årsaker ikke kan gjøres sklisikkert må dette oppveies med rutiner for renhold gulvmatter egnet skotøy eller lignende Dersom gulvene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidslokaler-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmiljø - generelle krav - Regelhjelp.no
  temaene på Arbeidstilsynets hjemmeside Generelt om arbeidsgivers plikter Arbeidsgivers plikter Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS arbeid Ansettelse oppsigelse konkurs og permittering Ansettelse Arbeidsavtale standard uforming Oppsigelse Permittering Midlertidig arbeid og innleie Midlertidig arbeid Innleie av arbeidskraft Arbeidstid og ferie Arbeidstid Overtid Pauser Nattarbeid Ferie Feriepenger Utenlandske arbeidstakere Likebehandling Byggemelding Byggmelding søknad om Arbeidstilsynets samtykke Midlertidige eller skiftende arbeidsplasser Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Bedriftshelsetjeneste Faktaside om bedriftshelsetjeneste verne og helsepersonale Godkjent bedriftshelsetjeneste Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade arbeidsulykker Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade for leger Melding av ulykker og skader Verneombud Verneombudets rolle og oppgaver Graviditet Graviditet og arbeidsmiljø Tilrettelegging og omplassering p g a graviditet skjema Småbarnsforeldres rettigheter Småbarnforeldres rettigheter Ungdom Ungdom i arbeid Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år Førstehjelp Førstehjelpsutstyr Arbeidslokaler innklima støy vibrasjoner og belysning Arbeidsplasser og arbeidslokaler Personalrom Generelle krav til arbeidslokaler Støy og helse Vibrasjoner Arbeidsmiljøfaktorer Dataskjermarbeidsplasser Kjemisk helsefare Biologisk helsefare Røyking på arbeidsplassen Muskel og skjelettlidelser Ergonomi Hvordan forebygge muskel og skjelettlidelser Psykisk miljø på jobben Stress på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Omstilling og arbeidsmiljø Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Vold og trusler Personlig verneutstyr Faktaside om personlig verneutstyr Maskiner og arbeidsutstyr

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Andre-krav---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmiljøet til studenter og elever - Regelhjelp.no
  fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse sikkerhet og velferd Arbeidstilsynet fører tilsyn med læringsmiljøet ved universitet og høgskoler Arbeidstilsynet har også tilsynsansvaret når det gjelder studenter og elever ved folkehøgskoler og fagskoleutdanning Regelverk Lov om fagskoleutdanning 4a Lov om folkehøyskoler 5a Lov om universiteter og høyskoler 4 3 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsmiljoet-til-studenter-og-elever/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsplassens utforming - Regelhjelp.no
  håndtere objektet manuelt i en forsvarlig høyde eller i en hensiktsmessig arbeidsstilling temperaturen fuktighetsgraden eller ventilasjonen ikke er hensiktsmessig synsforholdene ikke er gode Arbeidslokalene Rommenes plassering og utforming påvirker hvordan arbeidsoppgavene utføres og hvordan utstyret kan brukes Det samme gjelder størrelser på dører og passasjer Dårlige plassforhold kan øke risikoen for helseskader Harde betong eller stengulv er mer belastende for ben og føtter enn fjærende underlag Dette kan bedres ved å velge et annet underlag som for eksempel tre vinylfilt og linoleum Også gulvmatter og skotøy med støtdempende såler reduserer belastningen Gulvet bør være sklisikkert og jevnt for å unngå risiko for snubling Nivåforskjeller i gulvet bør om mulig unngås der hvor traller og lignende hjelpemidler brukes ofte Sitteplassen Krav til sitteplassen må sees i sammenheng med oppgaven som skal utføres Generelt skal stolens reguleringsmuligheter være enkle å betjene slik at det blir lett å variere arbeidsstillingen Støy Støy er en stressfaktor som kan medvirke til muskel skjelettlidelser Støy er definert som uønsket lyd Sjenerende støy skal fjernes eller minskes Klima og luftkvalitet Klimatiske forhold som er uheldig for arbeidssituasjonen for høy lav temperatur for store temperaturvariasjoner trekk og luftfuktighet Les mer om temperatur på arbeidsplassen på Arbeidstilsynets faktaside om varme og kulde Lysforhold Det må være god allmennbelysning og eventuelt også punktbelysning Det må være fri sikt og egnet synsavstand Sjenerende faktorer som blending og refleks må være lavest mulig Det bør være mulig for den enkelte å regulere sitt eget lys avhengig av type oppgaver Behov for god belysning øker med alderen Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug Arbeidsplassforskriften Kapittel 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsplassens-utforming/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive