archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidsutstyr - bruk - Regelhjelp.no
  Tre hensyn er viktig å ta når du skal velge arbeidsutstyr arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet plassen hvor utstyret skal brukes arbeidsoppgaven det skal brukes til Arbeidsgivers ansvar Som arbeidsgiver må du påse at arbeidsutstyr som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker utstyret Dette gjelder både ulykker belastningslidelser og påvirkninger som kan føre til helseskader over tid I enkelte tilfeller er det ikke mulig å verne seg mot skader ved bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver er du forpliktet til å begrense farene mest mulig Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse skal du som arbeidsgiver sørge for skriftlig arbeidsinstruks og treffe de nødvendige tiltak Dette gjelder bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn ved normal bruk Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 3 om krav til valg av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 11 1 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsutstyr---bruk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeidsutstyr - fare for brann og overoppheting - Regelhjelp.no
  vurdering av arbeidsplassen de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Eksempel på risikoforhold overopphetning eller varme som følge av varmegang i lager blokkerte transport ruller varmegang i elektrisk motor antenning fra sveiseflamme feil ved termostat eller kjølesystem Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 18 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsutstyr---fare-for-brann-og-overoppheting/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsutstyr - generelt - Regelhjelp.no
  merking Maskiner skal være CE merket CE merking er en bekreftelse fra produsent om at kravene i forskrift om maskiner med vedlegg er oppfylt Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som fastsetter krav om CE merking skal CE merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene Merking sikker bruk Arbeidsutstyr skal være merket med nødvendige advarsler og opplysninger for sikker bruk Ved merkingen skal det brukes anerkjente symboler eller tekst på norsk Hvis det er nødvendig skal det brukes et annet språk som er forståelig for arbeidstakerne Bruksanvisning på norsk Når maskinen leveres for å tas i bruk skal det følge med en oversettelse av bruksanvisningen til det eller de språk som brukes i det landet hvor maskinen skal brukes samt bruksanvisningen på originalspråket Produsenter og deres leverandører importører eller andre forhandlere av maskiner skal sørge for at det foreligger bruksanvisning på norsk som tilfredsstiller kravene i forskrift om maskiner vedlegg 1 punkt 1 7 4 Maskiner skal om nødvendig ha nødstopp Arbeidsutstyr skal om nødvendig være utstyrt med en nødstoppinnretning avhengig av de farer som er forbundet med arbeidsutstyret og hvor lang tid det normalt tar å stanse utstyret Det er nødvendig med nødstopp for å avverge truende situasjoner eller begrense virkningene av allerede oppståtte farlige situasjoner Nødstoppen skal være lett gjenkjennelig ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger Den skal stanse den farlige prosessen så raskt som mulig Det er viktig å kontrollere at nødstoppen virker på riktig måte Når nødstoppen har vært utløst skal stoppfunksjonen opprettholdes og nødstoppen skal bli i sperret stilling inntil den blir frigjort Frigjøring av nødstoppen skal ikke føre til at maskinen begynner å gå igjen men gjøre det mulig å starte maskinen på nytt Det skal heller ikke være mulig å sperre nødstoppen uten at stoppfunksjonen utløses Regelverk Forskrift om maskiner

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsutstyr---generelt/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsutstyr for løfting av last - Regelhjelp.no
  utsettes for fare ved at lasten kolliderer med arbeidstakere beveger seg utilsiktet på en farlig måte eller faller fritt Løfting må skje slik at lasten ikke kolliderer med arbeidstakere beveger seg utilsiktet på en farlig måte eller faller fritt Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 18 3 om fare når last løftes Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsutstyr-for-lofting-av-last-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet - Regelhjelp.no
  dokumentert sikkerhetsopplæring Kravet til sikkerhetsopplæring innebærer at arbeidstaker har fått kunnskap om oppbygging betjening bruksegenskaper bruksområde vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret Kunnskapene må kunne dokumenteres Dokumentert sikkerhetsopplæring kreves for noe utstyr Uavhengig av din egen risikovurdering må du gi de ansatte dokumentert sikkerhetsopplæring dersom bruken av arbeidsutstyret medfører en stor risiko for skade Dette gjelder blant annet følgende utstyr arbeidsutstyr for hengende last personløfter hengestillas trallebaner og maskiner som går eller trekkes i føringer vinsj og vinsjutstyr traktorer med og uten utskiftbart utstyr mobile maskiner for jord og skogbruk bærbare kjedesager borerigger for bygg og anlegg spikerpistoler boltpistoler store vinkelslipere betongsager ryddesager høytrykkspyleutstyr mobilt betongpumpeutstyr peleutstyr lekter for bygg og anlegg krokløftere teleskoplaster sveiseutstyr løfteredskap annet farlig utstyr Listen er eksempler på aktuelt utstyr Som arbeidsgiver må du til enhver tid vurdere utstyrets farlighetsgrad når det gjelder risikoen for skade Opplæring skal gis av kompetent person enten dette er deg som arbeidsgiver eller andre Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 1 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk Forskrift om utførelse av arbeid 10 2 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr Bransjer som har tilleggsinformasjon Avfall og gjenvinning Veterinær og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeidsutstyr-som-krever-sarlig-forsiktighet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Asbest - Regelhjelp.no
  fagkompetansen Ettersom bruk av asbest har vært forbudt siden 1980 er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg Selv om risikoen for å støte på asbest er størst i bygg fra før 1980 er det også en risiko forbundet med bygg fram til 1986 Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge og materialbeskrivelser Produktnavn som eternitt asbestolux pernit med mer forteller at platene kan inneholde asbest Asbest kan også forekomme i mange andre produkter blant annet i ventilasjonskanaler i golvfliser vinyl og underliggende lim i elektriske installasjoner i varmesystemer og vann og kloakkrør Grupper som kan være særlig utsatt er blikkenslagere rørleggere varmeingeniører elektrikere isolatører snekkere teppeleggere og andre leggere av golvbelegg vedlikeholdspersonale og vaktmestere taktekkere rengjøringspersonell på byggeplasser de som rydder branntomter med flere Arbeidsgiver må dersom det skal arbeides med asbest oppfylle en rekke krav Arbeidsgiver må blant annet kartlegge risiko for eksponering innhente tilllatelse fra Arbeidstilsynet sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet før arbeidet starter og sørge for at arbeidstakere får nødvendig opplæring Fjerning av asbestholdig materiale Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes og det skal utføres kontroll før annet arbeid starter Dette gjelder ikke hvis det er mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes Arbeidstakere som jobber med asbest skal bruke verneklær og godkjent åndedrettsvern Arbeidsgiver må også sørge for helseundersøkelse dersom arbeidstakere har vært eller kan bli eksponert for asbest Les mer om disse kravene på Arbeidstilsynets faktaside og i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 4 Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere Krav til håndtering av asbest gjelder alle virksomheter også de som ikke sysselsetter arbeidstakere En gårdbruker som driver alene uten arbeidstakere kan for eksempel ikke fjerne asbestholdig tak fra noen av sine driftsbygninger uten tillatelse fra Arbeidstilsynet Et annet eksempel er en tømrerbedrift uten arbeidstakere enmannsbedrift Begge må følge regelverket

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Asbest/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Asfaltverk - Regelhjelp.no
  pr time skal du i god til før oppstart sende melding til Fylkesmannen Større anlegg krever tillatelse fra Fylkesmannen Forskriftskapittelet stiller avstandskrav til bebyggelse og naturområde både for mobile og stasjonære asfaltverk For avgass fra tørketrommel kreves renseanlegg med tekstilfilter og støvkravet er 50 mg Nm3 Det er satt konkrete støygrenser og det er krav om målinger og journalføring Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 24 om asfaltverk Forurensningsloven Tilsynsmyndighet Har du spørsmål

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Asfaltverk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer - Regelhjelp.no
  når eksplosjonsfarene vurderes I forbindelse med risikovurderingen skal din virksomhet utarbeide og ajourføre et eksplosjonsverndokument Se forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 9 under regelverk Vernetiltak ved eksplosjoner Virksomheten må vurdere fare ved bruk av arbeidsutstyr og tilhørende koplingsutstyr som ikke anses som utstyr eller sikkerhetssystem dersom de er integrert i anlegget på en slik måte at det i seg selv medfører brann eller eksplosjonsfare Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå forveksling av koplingsutstyr Alle nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre at området arbeidsplassen arbeidsutstyret og ethvert tilhørende koplingsutstyr er utformet konstruert notert installer brukt vedlikeholdt og holdt rent på en slik måte at eksplosjonsrisikoen reduseres til et minimum Dersom en eksplosjon skulle inntreffe skal alle nødvendige tiltak iverksettes for å stanse spredningen eller begrense den mest mulig Virksomheten skal iverksette egnede tiltak for i størst mulig grad å redusere risikoen for at arbeidstakerne og andre personer blir skadet av en eksplosjon Se forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 15 nr 5 under regelverk Se også eksplosjonsfarlige atmosfærer helse og sikkerhet Utstyr og sikkerhetssystem Dersom ikke annet fremgår av eksplosjonsverndokumentet skal utstyr og sikkerhetssystem på alle områder der eksplosive atmosfærer kan dannes velges på grunnlag av kategoriene fastsatt i forskrift av 9 desember 1996 nr 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område vedlegg I Særlig skal følgende utstyrskategorier brukes i de angitte soner forutsatt at utstyret er egnet for gasser damper eller tåker og eller støv som forekommer utstyr fra kategori 1 i sone 0 eller 20 utstyr fra kategori 1 eller 2 i sone 1 eller 21 utstyr fra kategori 1 2 eller 3 i sone 2 eller 22 Se forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 16 under regelverk Relevante lenker Guide til direktiv 94 9 EF

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Elektrisk-utstyr-i-eksplosjonsfarlige-atmosfarer-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive