archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Smittefarleg avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv - Regelhjelp.no
  ikkje utgjer nokon fare for forureining eller spreiing av smitte til menneske dyr eller miljø Produsentar av smittefarleg avfall skal så tidleg som mogleg sørgje for at avfallet blir behandla slik at det ikkje lenger er smittefarleg Ei verksemd som transporterer eller handterer smittefarleg avfall frå helseteneste eller dyrehelseteneste skal sørgje for at dette skjer på ein slik måte at det ikkje utgjer nokon fare for forureining eller spreiing av smitte Smittefarleg avfall skal ikkje blandast med andre typar avfall Leveringsplikt Smittefarleg avfall skal leverast til anlegg med behandlingsløyve eller til anlegg med forbrenningsløyve Løyve til behandling Verksemder som behandlar smittefarleg avfall skal ha løyve frå Fylkesmannen eller den Miljøverndepartementet eller Helse og omsorgsdepartementet har gitt myndigheit Helseteneste som autoklaverer bruker trykk kokar eller desinfiserer smittefarleg avfall skal ha løyve frå Fylkesmannen eller den Helse og omsorgsdepartementet har gitt myndigheit Dyrehelseteneste som autoklaverer eller desinfiserer smittefarleg avfall skal ha løyve frå Mattilsynet Kravet om løyve gjeld ikkje ved eigenbehandling av smittefarleg avfall Emballering og merking Smittefarleg avfall skal vere emballert på ein slik måte at det eignar seg for lagring og transport utan at det inneber smittefare Det skal også vere merkt slik at det går klart fram at emballasjen inneheld smittefarleg avfall Ved levering til transport skal avfallet vere emballert og merkt i samsvar med krava for emballering av infeksjonsfremmande stoff i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane Det er Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB som forvaltar denne forskrifta Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Statens helsetilsyn http www helsetilsynet no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Mattilsynet http www mattilsynet no Regelverk Avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 10 KAPITTEL 10 Forskrift om smittefarlig

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Generelle-kravtekster/Smittefarlig-avfall-fra-helsetjeneste-og-dyrehelsetjeneste-mv1/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Open brenning og brenning av avfall i småomnar - Regelhjelp.no
  småomnar som presiserer kva typar vanleg forureining som er lovlege i den aktuelle kommunen Til vanleg forureining reknar ein til dømes halmbrenning i jordbruket flatebrenning i skogbruket og opptenning brenning av avispapir i vedomnen heime eller på hytta Dersom kommunen har vedteke forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar vil denne forskrifta kunne opne for visse typar brenning utan løyve Det kan til dømes vere open brenning på grillinnretningar utepeisar kaffibål halmbrenning på stubb i jordbruket og brenning av avfallstrevirke i vedomn i hushaldet med unntak av impregnert og måla trevirke Kommunen er tilsynsmyndigheit Kommunen fører tilsyn med all open brenning og brenning av avfall i småomnar Kommunen kan mellom anna påleggje den som forureinar å sørgje for å stanse fjerne eller avgrense verknaden av forureininga gi forureiningsgebyr og melde ulovleg forureining til politiet På nettstaden Lovdata kan du finne om din kommune har fastsett lokale forskrifter om open brenning og brenning av avfall Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Regelverk Forurensningsloven 7 om forbud mot forurensning http lovdata no lov 1981 03 13 6 7 Forurensningsloven 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensning http lovdata no

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Apen-brenning-og-brenning-av-avfall-i-smaovner/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppsetting og tømming av avfallsbeholdere - Regelhjelp.no
  regnes med at avfall vil bli gjensatt Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Publikasjoner Veileder fra Miljødirektoratet om ulovlige avfallsplasser http miljodirektoratet no no Publikasjoner Publikasjoner 2009 Juni Ulovlige avfallsplasser Veiledning til kommunene Regelverk Forurensningsloven 35 om avfall i forbindelse med utsalgssteder serveringssteder m m http lovdata no lov 1981 03 13 6 35 Bransjer som har tilleggsinformasjon Drift av underholdningsvirksomhet Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Oppsetting-og-tomming-av-avfallsbeholdere/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • oppsetting og tømming av avfallsbeholdere - underholdning - Regelhjelp.no
  Oversikt Internkontroll Arbeidsmiljø Brann og eksplosjonsvern El sikkerhet Forbrukertjenester Forurensning Miljø og helse Produkter Drift av underholdningsvirksomhet Bransjen omfatter drift av teatre konsertsaler musikkstudioer billettbyråer badeland tema og fornøyelsesparker omreisende tivoli danseskoler sirkus m m Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Oppsetting og tømming av avfallsbeholdere Den som driver kiosk kafé gatekjøkken pølsebu kaffebar og lignende utsalgssted skal sørge for å sette opp avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og å tømme disse Det samme gjelder også den som driver campingplass turisthytte eller annet turistanlegg Tilleggsinformasjon for drift av underholdningsvirksomhet Plikten til å sette opp og tømme avfallsbeholdere gjelder også for tivoli sirkus fornøyelsesparker etc Innehaverne har også plikt til å rydde opp i området rundt virksomheten Kommunen har plikt til å sette opp og tømme avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlige steder hvor det må regnes med at avfall vil bli gjensatt Regelverk Forurensningsloven 35 om avfall i forbindelse med utsalgssteder serveringssteder m m Publikasjoner Veileder fra Miljødirektoratet om ulovlige avfallsplasser Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Drift-av-underholdningsvirksomhet---forurensning/oppsetting-og-tomming-av-avfallsbeholdere---underholdning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forbrenning av avfall – avfallsforbrenningsanlegg - Regelhjelp.no
  eller impregnering må dere ha en utslippstillatelse Det samme gjelder for forbrenning av treavfall som er klassifisert som farlig avfall Søknad om tillatelse til utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg sender dere til Fylkesmannen Krav til forbrenning av ordinært og farlig avfall Anlegg som forbrenner avfall må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur oppholdstid støttebrenner innmating og utslippsgrenser til luft og vann Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger Kravene finnes i avfallsforskriften kapittel 10 Krav til forbrenning av dyrekadaver Anlegg som forbrenner dyrekadaver er untatt fra avfallsforskriften Slike anlegg skal ha godkjenning fra Mattilsynet Dette kommer fram av forskrift om animalske biprodukter Søknad om utslipptillatelse sender dere til Fylkesmannen Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Regelverk Avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 10 KAPITTEL 10 Forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av søknader http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 9 1 KAPITTEL 9 1 Bransjer som har tilleggsinformasjon Vedlikehold og reparasjon av motorvogner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Forbrenning-av-avfall--avfallsforbrenningsanlegg/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forbrenning av avfall - vedlikeh rep motorvogner - Regelhjelp.no
  A Å Nyheter Du er her Forbrenning av avfal Forbrenning av avfall vedlikeh rep motorvogner Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Forbrenning av avfall vedlikeh rep motorvogner Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves Ved spørsmål ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Vedlikehold-og-reparasjon-av-motorvogner---forurensning/forbrenning-av-avfall---vedlikeh-rep-motorvogner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avhending av strålekilder - Regelhjelp.no
  dere om at det eksisterer returordninger i opprinnelseslandet Dere plikter å benytte disse returordningene Dette kravet anses normalt som oppfylt når kilder avhendes til godkjent forhandler av strålekilder Det skal opplyses om returordning i forbindelse med godkjenning av virksomhet eller melding av strålekilder Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Statens strålevern http www nrpa no Regelverk Strålevernforskriften 13 om avhending av strålekilder https lovdata no dokument SF forskrift 2010 10 29 1380 13 Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Avhending-av-stralekilder/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utslepp av avløpsvann - Regelhjelp.no
  som aukar vesentleg Du må difor normalt søkje om nytt løyve dersom du planlegg å auke belastninga på eksisterande anlegg Søknadsplikta etter forureiningsforskrifta kapittel 12 eventuelt 13 avhengig av storleik gjeld ikkje dersom utsleppet skal koplast til offentleg avløpsnett i samsvar med plan og bygningslova 66 nr 2 om plikt til å kople til avløpsleidning Lokale forskrifter Enkelte kommunar har vedteke lokal forskrift med eigne føresegner Påslepp av oppmale matavfall til offentleg avløpsnett frå verksemder og hushald er forbode dersom kommunen ikkje i forskrift gjer unntak frå forbodet Forureiningsmyndigheit Dersom utsleppet er inntil 2000 personekvivalentar pe ved utslepp til ferskvatn eller inntil 10 000 pe ved utslepp til sjø er det kommunen som er forureiningsmyndigheit Dersom utsleppet er over 2000 pe ved utslepp til ferskvatn eller over 10 000 pe ved utslepp til sjø er det Fylkesmannen som er forureiningsmyndigheit Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Fylkesmannen http www fylkesmannen no Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Regelverk Forurensningsloven kapittel 4 om avløpsanlegg http lovdata no dokument NL lov 1981 03 13 6 q Lov om vern mot forurensninger KAPITTEL 4 Plan og bygningsloven http lovdata no dokument NL lov 2008 06 27 71 q plan og bygningsloven

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utslipp-av-avlopsvann/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive