archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunale vann- og avløpsgebyr - Regelhjelp.no
  asp el 66 nside kommune Publikasjoner Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester pdf fil fra KRD http www regjeringen no nb dep krd dok veiledninger brosjyrer 2003 publikasjonsnummer h 2140 html id 87936 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 16 om kommunale vann og avløpsgebyrer http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 5 1 KAPITTEL 5 1 Kommunale lokale forskrifter http www lovdata no for lf index

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Kommunale-vann--og-avlopsgebyr/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande - Regelhjelp.no
  normalt søkje om nytt løyve dersom du planlegg å auke belastninga på eksisterande anlegg til dømes ved å installere vassklosett Dersom du er i tvil om kor stort utsleppet er tek du kontakt med kommunen som kan gi nærare informasjon Dersom utsleppet skal på offentleg avløpsnett i samsvar med plan og bygningslova gjeld ikkje denne særskilde søknadsplikta Avløpsnett reinseanlegg og dokumentasjon Kommunen stiller krav til kvaliteten på avløpsnettet yteevna til reinseanlegget og nødvendig dokumentasjon Lokale forskrifter Enkelte kommunar har vedteke ei lokal forskrift med føresegner som trer i staden for løyve for utslepp av sanitært avløpsvatn i forureiningsforskrifta kapittel 12 Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Relevante lenker Avløp no Bioforsk http www bioforsk no ikbViewer page prosjekt forside p dimension id 19541 p menu id 19555 p sub id 19542 p dim2 19542 Spørsmål og svar om avløp miljodirektoratet no http miljodirektoratet no no Tema Vannforvaltning Avlop Standard no http www standard no Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 12 om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus hytter og liknende http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 931 KAPITTEL 4 2 KAPITTEL 4 2 Forurensningsloven kapittel 4 om avløpsanlegg http lovdata no

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utslipp-av-sanitart-avlopsvann-fra-bolighus-hytter-og-liknende-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Leketøy - Regelhjelp.no
  disse standardene er obligatoriske å følge mens andre er frivillige Dersom det finnes risikoaspekter ved et produkt som ikke dekkes av en standard har produsent importør ansvar for å teste og dokumentere disse risikoaspektene på andre måter Leketøy forbundet med spesiell risiko skal være ledsaget av egnede og lett leselige advarsler Advarslene skal være på norsk Vær oppmerksom på at leketøy også kan være omfattet av annet regelverk For eksempel Produktforskriftens kapittel 2a som inneholder regler for elektronikk som også gjelder for elektriske og elektroniske leker RoHS direktivet i EU Kjemikalieregelverket REACH har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for leker for eksempel regulering av innhold av ftalater Hvor finner du standardene Standarder kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge Les mer om kjemiske stoffer i leketøy Les mer om støyende leketøy Les mer om CE merking Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Regelverk Forskrift om sikkerhet ved leketøy http lovdata no dokument SF forskrift 2013 11 18 1403 q leket C3 B8y Produktforskriften http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 922 q produktforskriften Produktkontrolloven http lovdata no dokument NL lov 1976 06 11 79

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Leketoy-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bakkeplanering – tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift - Regelhjelp.no
  i kapittel 4 i forurensningsforskriften Forurensningen fra planeringsfeltet vurderes da som lovlig uten godkjent plan såfremt anlegget oppfyller øvrige krav til planeringsfelt som bestemmelsene i dette kapitlet setter Kommunen avgjør at planeringen trenger tillatelse etter bestemmelsene i kapittel 4 i forurensningsforskriften Du blir da bedt om å levere inn fullstendig søknad med plan for planeringstiltaket til kommunen Kommunen vil legge miljømessige og forurensningsmessige forhold til grunn når de vurderer om tillatelse kan gis Kommunen kan også fatte vedtak om at planeringen ikke tillates Godkjent plan En fullstendig søknad skal inneholde en plan for planeringen Planen må du utarbeide i samsvar med Tekniske retningslinjer for anlegg drift og vedlikehold av planeringsfelt fastsatt av Landbruksdepartementet Planen skal godkjennes av kommunen før du kan starte arbeidet på planeringsfeltet Rene masser Masser som skal brukes til oppfylling på planeringsfelter må ikke være forurenset Klage I henhold til forurensningsforskriften 41 5 jf forvaltningsloven kapittel VI kan du klage på vedtak fattet av kommunen Fylkesmannen avgjør klagen Du sender klagen via kommunen Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Kommunen http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Publikasjoner Tekniske retningslinjer for anlegg drift og vedlikehold av planeringsfelt pdf fil på odin no http www regjeringen no nb

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bakkeplanering--tilrettelegging-for-maskinell-jordbruksdrift/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Godkjenning av barnehager og dagmammaer - Regelhjelp.no
  http app norge no styresmakter liste asp el 66 nside kommune Publikasjoner Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v http helsedirektoratet no publikasjoner miljo og helse i barnehagen Sider default aspx Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v http lovdata no forskrift 1995 12 01 928 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen http app norge no styresmakter liste asp

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Godkjenning-av-barnehager-og-dagmammaer/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tekstilar, klede og møblar – brennbarheit og kvelingsfare - Regelhjelp.no
  for klede generelt Slike normer gjeld til dømes for nattøy sengetøy gardiner og draperi markiser telt og liknande Barneklede og sped og småbarnsutstyr minimumskrav til branntryggleik Det er særlege minimumskrav til branntryggleik for klede for barn i storleikar til og med 170 cm og for sped og småbarnsutstyr til dømes beremeisar babybagar og babyposar Krava gjeld òg for teppe pledd og liknande som vanlegvis blir brukte i bilen på senga i barnevogna mv Krava til brennverdi for slike produkt gjeld òg for overflatebrann på flossa tekstilar eller tekstilar med luv sjølv om botnmaterialet til tekstilen ikkje tek fyr eller smeltar Madrassar og stoppa møblar For madrasser og stoppede møbler skal det gjennomføres test av antenneligheten ved ulmende sigarett etter kriterier i anerkjente normer Standard for prøving av minimumskrav Prøving av minimumskrav skal skje i samsvar med ASTM D1230 10 Standard Test Method for Flammability og Clothing Textiles Kvelingsfare på grunn av snorer små delar m v Når det gjeld sped og småbarnsutstyr og klede til barn kan små delar som kan losne utgjere ein fare for kveling Det same gjeld lange snorer snorendar hetter mv som kan danne løkker og setje seg fast For å førebyggje ein slik kvelingsfare skal du bruke retningslinjer for vurdering av tryggleik ved leiketøy så langt dei passar Det er utarbeidd ein standard for tryggleik ved barneklede som omhandlar snorer og snøreband Det er også utarbeidd standardar for sped og småbarnsutstyr mellom anna for beremeisar berebagar og stativ selar og snorer for smokkar Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www dsb no no toppmeny Kontakt Publikasjoner Standardiseringen i Norge http www standard no standardisering Regelverk Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler http lovdata no dokument SF forskrift 1999 04 16 525 q Forskrift om antennelighet av madrasser Forskrift om forbud

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Tekstiler-klar-og-mobler---brennbarhet-og-kvelningsfare/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Batterier – krav til kjemikalier og merking - Regelhjelp.no
  typer batterier Det er forbud mot batterier med 5 ppm 5 milliontedeler eller mer kvikksølv Fra 1 oktober 2015 gjelder denne grensen også for knappcellebatterier men det er lov å omsette knappcellebatterier med inntil 2 vektprosent kvikksølv som ble bragt i omsetning før denne datoen Det er forbudt med bærbare batterier som inneholder mer enn 20 ppm kadmium Forbudet gjelder ikke batterier til nødlys og alarmsystemer medisinsk utstyr og bærbart elektroverktøy Unntaket for bærbart elektroverktøy gjelder til 31 desember 2016 Produsenter og importører av batteridrevne produkter plikter å sørge for at produktene er konstruert slik at batteriene lett kan fjernes enten av sluttbrukeren eller av kvalifiserte fagfolk som er uavhengige av produsenten Ved distribusjon av slike produkter skal det følge med anvisning for hvordan batteriene trygt kan fjernes av enten forbrukeren eller av uavhengige kvalifiserte fagfolk Forhandlere som omsetter batterier har plikt til vederlagsfritt å ta i retur brukte batterier av tilsvarende type som de selv selger Les mer om mottaksplikt for batterier Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet http www miljodirektoratet no Regelverk Avfallsforskriften kap 3 http lovdata no dokument SF forskrift 2004 06 01 930 KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 Produktforskriften 2 16 2 17 2 18 og 2 18a om batterier

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Batterier--krav-til-kjemikalier-og-merking/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bedriftshelsetjeneste (BHT) - Regelhjelp.no
  oppfølgning og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet Her har den godkjente bedriftshelsetjenesten en viktig rolle som rådgiver og er et virkemiddel i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver arbeidstakerne arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål kan bistå med oppgavene i det omfang som er virksomhetens behov slik at man oppfyller forskriftens krav Den godkjente bedriftshelsetjenesten har ikke ansvar for arbeidsmiljøtilstanden i virksomheten Det har arbeidsgiver Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere og kan i praksis bare rådgi virksomheten i det omfang virksomheten ber om råd Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside om bedriftshelsetjeneste verne og helsepersonale http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78175 på arbeidstilsynet no Publikasjoner Brosjyren Bedrifthelsetjenesten en god hjelper for din bedrift http www arbeidstilsynet no brosjyre html tid 78740 på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter https lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A72 1 Arbeidsmiljøloven 3 3 om bedriftshelsetjeneste hthttps lovdata no dokument NL lov 2005 06 17 62 C2 A73 3 Bransjer som har tilleggsinformasjon Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Frisør kroppspleie og helsestudio Grafisk produksjon Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Bedriftshelsetjeneste/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive