archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Atkomst i arbeidslokaler - Regelhjelp.no
  og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du sørge for at atkomsten i arbeidslokalet er sikker Det skal være trygg atkomst til alle punkter i produksjonslinja for vedlikehold ettersyn mv Det skal avsettes nødvendig plass for nødvendig arbeidsutstyr på kritiske punkter Der det er installert personheis for atkomst til teknisk innretning skal følgende krav i maskinforskriften tilfredsstilles Inntil 3 meters høyde Vedlegg I pkt 6 Over 3 meters høyde Vedlegg IV pkt 16 hvor teknisk kontrollorgan skal godkjenne arrangementet Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 22 om utforming av rekkverk Arbeidsplassforskriften 2 23 om utforming av leidere Arbeidsplassforskriften 2 5 om sikkerhet ved renhold vedlikehold montering mv Arbeidsplassforskriften 6 5 om sikring mot fall Forskrift om maskiner Vedlegg I nr 6 Forskrift om maskiner Vedlegg IV nr 17 Forskrift om utførelse av arbeid 17 12 atkomst og sikker bruk av stillas Forskrift om utførelse av arbeid 17 3 om krav til opplæring og kvalifisert tilsyn ved montering demontering eller store endringer av stillaser Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Atkomst-i-arbeidslokaler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Atkomst og lasteramper - Regelhjelp.no
  håndterer varene inne i arbeidslokalene Atkomstveier for kjøretøy skal være plassert i tilstrekkelig avstand fra dører porter veier for gående korridorer og trapper Lasteramper Lasteramper og plasser skal være dimensjonert for den lasten dere transporterer Lasterampene skal ha minst én utgang Der hvor det er teknisk mulig og hvor rampens lengde krever det skal lasteramper ha mer enn én utgang Lasteramper skal være sikret for å unngå at arbeidstakerne faller

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Atkomst-og-lasteramper/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponering av avfall - Regelhjelp.no
  omfattes av reglene om deponering av avfall Imidlertid må du hente inn tillatelse etter forurensningslovens 11 Noen typer avfall er forbudt å deponere Noen typer avfall er ikke tillatt å deponere Forbudet gjelder blant annet for våtorganisk avfall for eksempel avløpsslam hageavfall og matavfall biologisk nedbrytbart avfall som restavfall papir papp trevirke og tekstiler av naturstoffer som ull og bomull flytende avfall for eksempel olje eksplosivt avfall for eksempel patroner og kasserte dekk Fra og med 1 1 2007 ble det innført nye krav til dokumentasjon om avfallets opprinnelse sammenseetning og egenskaper for avfall som skal deponeres Denne dokumentasjonen skal følge avfallet fra avfallsprodusent til deponi Dokumentasjonskravets omfang vil avhenge av type avfall og hva slags deponi avfallet skal leveres til For eksempel vil deponering av farlig avfall medføre krav om dokumentasjon av avfallets sammensetning og utlekkingsegenskaper i form av kjemiske analyseresultat Søknad om tillatelse til deponi Hvis din virksomhet planlegger å anlegge et deponi må du søke forurensningsmyndigheten om tillatelse til drift av deponiet Det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet for de fleste deponier Søknaden om tillatelse til å drive deponi skal blant annet inneholde opplysninger om type avfall og mengde avfall som skal deponeres beskrivelse av lokaliteten hvor du ønsker å deponere forslag til forebygging og reduksjon av forurensning plan for drift og overvåking plan for avslutning og etterdrift samt søkers finansielle garanti Utnyttelse av egnet inert avfall Med inert avfall menes avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk kjemisk eller biologisk omdanning Du kan benytte egnet inert avfall til å regulere og rehabilitere terreng til utfylling eller byggeformål Hvis tiltaket regnes som gjenvinning vil det ikke kreve tillatelse fra forurensningsmyndigheten En slik disponering vil likevel kreve tillatelse etter plan og bygningsloven av 14 juni 1985 Deponering av ikke forurenset jord eller inert gruve og steinbruddsavfall deponering av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Deponering-av-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Farlig avfall - Regelhjelp.no
  finnes et tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall Virksomheter skal ikke levere farlig avfall til mottak som er beregnet for husholdningsavfall Det farlige avfallet skal leveres minst én gang i året men trenger ikke leveres før den totale mengden overstiger ett kg Virksomheter skal betale for håndtering av sitt avfall og det kan være hensiktsmessig å innhente flere tilbud før levering Legges virksomheten ned eller stanser dere driften i mer enn tre måneder må du sørge for å levere det farlige avfallet umiddelbart Fyll ut deklarasjonsskjema Når din virksomhet leverer farlig avfall må du fylle ut et deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet Skjemaet gir opplysninger om blant annet din virksomhet om avfallets mengde farlige egenskaper og sammensetning Deklarasjonsskjemaet skal følge avfallet ved videre transport Skjemaet får du ved å henvende deg til den som mottar avfallet Når avfallet er levert vil du få kopi av utfylt deklarasjonsskjema som kvittering Denne er viktig som bevis på at du har levert avfallet på lovlig vis Sikker emballasje Ved levering av farlig avfall skal både du og den som håndterer det farlige avfallet sørge for at avfallet er emballert slik at det er egnet for lagring og transport Det er en fordel om avfallet leveres i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet for transport og lagring Farlig avfall skal merkes på emballasjen med deklarasjonsskjemaets løpenummer Merkingen skal være lett synlig og bestandig mot fysiske og klimatiske påvirkninger Relevante lenker Batteriretur LOOP avfallsvegviser Miljøstatus i Norge Om farlig avfall på miljodirektoratet no Publikasjoner Farlig avfall fra bygg og anlegg miljodirektoratet no Om farlig avfall miljodirektoratet no Regelverk Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 den europeiske avfallslisten Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 3 kriterier som gjør avfall til farlig avfall Forskrift om transport

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Farlig-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Grensekryssende transport av avfall - Regelhjelp.no
  avfall er det utviklet et omfattende internasjonalt avtaleverk Hovedformålet er å kontrollere at transport av avfall over landegrensene skjer med akseptable miljømessige følger Det internasjonale regelverket bygger på et detaljert meldings og tillatelsessystem som berører deg som importerer transporterer og eksporterer avfall samt relevante myndigheter i eksport import og eventuelt transittland Publikasjoner Mer om import og eksport av avfall på Miljødirektoratets hjemmeside Regelverk Avfallsforskriften kapittel 13 om grensekryssende transport av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Grensekryssende-transport-av-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Næringsavfall - Regelhjelp.no
  store mengder Næringsavfall omfatter avfall fra butikker hoteller kontorer institusjoner barnehager osv Det kan også være treflis fra sagbruk steinmasser fra pukkverk eller annet avfall fra industrivirksomhet Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg For farlig avfall gjelder egne regler Les mer om farlig avfall Våtorganisk avfall Det er forbudt å deponere våtorganisk avfall Derfor må du sortere ut våtorganisk avfall dersom resten av næringsavfallet skal gå til gjenvinning deponering eller annen disponering Eksempler på våtorganisk avfall er matavfall og avløpsslam Ta kontakt med din kommune for å få vite hvilke regler som gjelder for behandling av våtorganisk avfall Kildesortering Ta kontakt med det aktuelle mottaksanlegget eller din avfallstransportør for å få opplysninger om hvilke avfallstyper du kan eller må kildesortere før levering Ved å kildesortere kan du spare penger og miljø Hvor skal du levere avfallet Avfallet fra din virksomhet skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling Kommunen har ingen plikt til å samle inn næringsavfallet ditt men har mottaksanlegg for næringsavfall Myndighet Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet ditt som i art ligner husholdningsavfall Virkemidlene kommunen har til å føre kontroll med at virksomhetene etterlever

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Naringsavfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kasserte dekk - Regelhjelp.no
  å deponere dekk fordi dekk som ender på avfallsdeponier kan forårsake miljøproblemer Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur Hvis det er store mengder dekk som skal leveres bør du ta kontakt med forhandleren på forhånd Kommunale avfallsmottak kan kontakte Norsk Dekkretur for levering av dekk Relevante lenker Norsk Dekkretur AS Regelverk Avfallsforskriften kapittel 5 om kasserte dekk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Kasserte-dekk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mottaksplikt for batterier - Regelhjelp.no
  Importørene har etablert to selskaper AS Batteriretur og AS Rebatt som samler inn og gjenvinner batterier Dette er non profit selskaper som alle kan bli medlem i Ved å være medlem har du som importør oppfylt innsamlings og behandlingsplikten Kostnadene dekkes av en avgift som kreves inn av tollvesenet ved import Relevante lenker Batteriretur Miljøstatus i Norge Regelverk Avfallsforskriften kapittel 3 om miljøskadelige batterier Produktforskriften 2 16 2 17 2

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Mottaksplikt-for-miljoskadelige-batterier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive