archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Båthavner - mottak av avfall fra båter - Regelhjelp.no
  Skriv ut Båthavner har plikt til å motta driftsavfall fra båter Havnene skal utarbeide en avfallsplan som skal bidra til at avfallet håndteres etter gjeldende regelverk Etablering og drift av mottaksordninger Avfall fra skip inkludert lasterester blir regulert av forurensningsforskriften kapittel 20 Bestemmelsene er en implementering av EU direktiv 2000 59 EC Hensikten er å få til en reduksjon av forurensende utslipp og forsøpling i kystnære og internasjonale havområder Levering av avfall til havner skal lettes ved rask ekspedering i tilstrekkelig utbygde mottak og spesielt ved at avfallsgebyret inngår som en del av havneavgiften Avfallsplaner og rapportering Havneansvarlig skal sørge for at avfallet er identifisert og blir håndtert i samsvar med en plan utarbeidet i samråd med berørte parter spesielt rederier og fylkesmannen Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med skipenes plikter og kan gi pålegg til skipsfører Fylkesmannen fører tilsyn med havnenes plikter kan gi pålegg til havneansvarlig og skal motta rapporter om mottaksordningen fra havneansvarlig Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bathavner---mottak-av-avfall-fra-bater/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Smittefarleg avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv - Regelhjelp.no
  Reglane gjeld for smittefarleg avfall som oppstår i helseteneste og dyrehelseteneste mellom anna smittefarleg avfall frå undervisning forsking og diagnostikk Animalsk avfall som til dømes døde dyr og slakteavfall er ikkje omfatta Desse avfallstypane er omfatta av Mattilsynet si regulering av animalske biprodukt Oppbevaring handtering og transport Helseteneste og dyrehelseteneste skal sørgje for at smittefarleg avfall blir oppbevart og handtert på ein slik måte at det ikkje utgjer nokon fare for forureining eller spreiing av smitte til menneske dyr eller miljø Produsentar av smittefarleg avfall skal så tidleg som mogleg sørgje for at avfallet blir behandla slik at det ikkje lenger er smittefarleg Ei verksemd som transporterer eller handterer smittefarleg avfall frå helseteneste eller dyrehelseteneste skal sørgje for at dette skjer på ein slik måte at det ikkje utgjer nokon fare for forureining eller spreiing av smitte Smittefarleg avfall skal ikkje blandast med andre typar avfall Leveringsplikt Smittefarleg avfall skal leverast til anlegg med behandlingsløyve eller til anlegg med forbrenningsløyve Løyve til behandling Verksemder som behandlar smittefarleg avfall skal ha løyve frå Fylkesmannen eller den Miljøverndepartementet eller Helse og omsorgsdepartementet har gitt myndigheit Helseteneste som autoklaverer bruker trykk kokar eller desinfiserer smittefarleg avfall skal ha løyve frå Fylkesmannen eller den Helse og omsorgsdepartementet har gitt myndigheit Dyrehelseteneste som autoklaverer eller desinfiserer smittefarleg avfall skal ha løyve frå Mattilsynet Kravet om løyve gjeld ikkje ved eigenbehandling av smittefarleg avfall Emballering og merking Smittefarleg avfall skal vere emballert på ein slik måte at det eignar seg for lagring og transport utan at det inneber smittefare Det skal også vere merkt slik at det går klart fram at emballasjen inneheld smittefarleg avfall Ved levering til transport skal avfallet vere emballert og merkt i samsvar med krava for emballering av infeksjonsfremmande stoff i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane Det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Generelle-kravtekster/Smittefarlig-avfall-fra-helsetjeneste-og-dyrehelsetjeneste-mv1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Open brenning og brenning av avfall i småomnar - Regelhjelp.no
  utan løyve Open brenning av hushaldsavfall eller brenning av hushaldsavfall i småomnar kan vere lovleg dersom det ligg føre løyve etter forureiningslova eller dersom forureininga er rekna som vanleg Kommunen kan også vedta ei forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar som presiserer kva typar vanleg forureining som er lovlege i den aktuelle kommunen Til vanleg forureining reknar ein til dømes halmbrenning i jordbruket flatebrenning i skogbruket og opptenning brenning av avispapir i vedomnen heime eller på hytta Dersom kommunen har vedteke forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar vil denne forskrifta kunne opne for visse typar brenning utan løyve Det kan til dømes vere open brenning på grillinnretningar utepeisar kaffibål halmbrenning på stubb i jordbruket og brenning av avfallstrevirke i vedomn i hushaldet med unntak av impregnert og måla trevirke Kommunen er tilsynsmyndigheit Kommunen fører tilsyn med all open brenning og brenning av avfall i småomnar Kommunen kan mellom anna påleggje den som forureinar å sørgje for å stanse fjerne eller avgrense verknaden av forureininga gi forureiningsgebyr og melde ulovleg forureining til politiet På nettstaden Lovdata kan du finne om din kommune har fastsett lokale forskrifter om open brenning og brenning av avfall

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Apen-brenning-og-brenning-av-avfall-i-smaovner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppsetting og tømming av avfallsbeholdere - Regelhjelp.no
  driver campingplass turisthytte eller annet turistanlegg Innehaverne har også plikt til å rydde opp i området rundt virksomheten Kommunen har plikt til å sette opp og tømme avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlige steder hvor det må regnes med at avfall vil bli gjensatt Publikasjoner Veileder fra Miljødirektoratet om ulovlige avfallsplasser Regelverk Forurensningsloven 35 om avfall i forbindelse med utsalgssteder serveringssteder m m Bransjer som har tilleggsinformasjon Drift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Oppsetting-og-tomming-av-avfallsbeholdere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forbrenning av avfall – avfallsforbrenningsanlegg - Regelhjelp.no
  skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte i et avfallsforbrenningsanlegg Må ha utslippstillatelse Alle anlegg som forbrenner avfall må ha en tillatelse Forbrenning av rent ubehandlet trevirke er unntatt Om din virksomhet forbrenner treavfall som kan inneholde halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller som følge av overflatebehandling eller impregnering må dere ha en utslippstillatelse Det samme gjelder for forbrenning av treavfall som er klassifisert som farlig avfall Søknad om tillatelse til utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg sender dere til Fylkesmannen Krav til forbrenning av ordinært og farlig avfall Anlegg som forbrenner avfall må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur oppholdstid støttebrenner innmating og utslippsgrenser til luft og vann Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger Kravene finnes i avfallsforskriften kapittel 10 Krav til forbrenning av dyrekadaver Anlegg som forbrenner dyrekadaver er untatt fra avfallsforskriften Slike anlegg skal ha godkjenning fra Mattilsynet Dette kommer fram av forskrift om animalske biprodukter Søknad om utslipptillatelse sender dere til Fylkesmannen Regelverk Avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall Forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av søknader Bransjer som har tilleggsinformasjon Vedlikehold og reparasjon av motorvogner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Forbrenning-av-avfall--avfallsforbrenningsanlegg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avhending av strålekilder - Regelhjelp.no
  den aktuelle strålekilden Endringsmeldinger sendes inn ved å bruke E en for aktuelt meldenummer se eksempel nedenfor Ved anskaffelse av kapslede radioaktive kilder må dere forsikre dere om at det eksisterer returordninger i opprinnelseslandet Dere plikter å benytte disse returordningene Dette kravet anses normalt som oppfylt når kilder avhendes til godkjent forhandler av strålekilder Det skal opplyses om returordning i forbindelse med godkjenning av virksomhet eller melding av strålekilder Regelverk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Avhending-av-stralekilder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utslepp av avløpsvann - Regelhjelp.no
  til offentleg nett krev eige løyve For anlegg inntil 2000 personekvivalentar pe skal du sende søknad med alle nødvendige opplysningar til kommunen Søknadsplikta gjeld uansett val av reinseløysing Du må difor søkje om utsleppsløyve også om utsleppet går til tett tank Kravet om løyve gjeld òg utslepp som aukar vesentleg Du må difor normalt søkje om nytt løyve dersom du planlegg å auke belastninga på eksisterande anlegg Søknadsplikta etter forureiningsforskrifta kapittel 12 eventuelt 13 avhengig av storleik gjeld ikkje dersom utsleppet skal koplast til offentleg avløpsnett i samsvar med plan og bygningslova 66 nr 2 om plikt til å kople til avløpsleidning Lokale forskrifter Enkelte kommunar har vedteke lokal forskrift med eigne føresegner Påslepp av oppmale matavfall til offentleg avløpsnett frå verksemder og hushald er forbode dersom kommunen ikkje i forskrift gjer unntak frå forbodet Forureiningsmyndigheit Dersom utsleppet er inntil 2000 personekvivalentar pe ved utslepp til ferskvatn eller inntil 10 000 pe ved utslepp til sjø er det kommunen som er forureiningsmyndigheit Dersom utsleppet er over 2000 pe ved utslepp til ferskvatn eller over 10 000 pe ved utslepp til sjø er det Fylkesmannen som er forureiningsmyndigheit Regelverk Forurensningsloven kapittel 4 om avløpsanlegg Plan og bygningsloven Tilsynsmyndighet Har du spørsmål

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utslipp-av-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kommunale vann- og avløpsgebyr - Regelhjelp.no
  kommunen legge til grunn de til enhver tid gjeldende retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Kommunen fastsetter lokal forskrift om gebyrenes størrelse beregning og innkreving innenfor rammene av bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 16 Dersom du har spørsmål om regelverket kan du kontakte Fylkesmannen Publikasjoner Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester pdf fil fra KRD Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 16 om kommunale vann og avløpsgebyrer Kommunale lokale forskrifter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Kommunale-vann--og-avlopsgebyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive