archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande - Regelhjelp.no
  med nødvendige opplysningar til kommunen Kommunen gir informasjon om nabovarsel og kva for opplysningar som skal følgje med søknaden Søknadsplikta gjeld uavhengig av kva reinseløysing du vel Du må difor søkje om utsleppsløyve også dersom utsleppet går til tett tank For verksemder som berre slepp ut gråvatn gjeld søknadsplikta berre dersom det er innlagt vatn Kravet til løyve gjeld òg dersom du aukar utsleppet vesentleg Du må difor normalt søkje om nytt løyve dersom du planlegg å auke belastninga på eksisterande anlegg til dømes ved å installere vassklosett Dersom du er i tvil om kor stort utsleppet er tek du kontakt med kommunen som kan gi nærare informasjon Dersom utsleppet skal på offentleg avløpsnett i samsvar med plan og bygningslova gjeld ikkje denne særskilde søknadsplikta Avløpsnett reinseanlegg og dokumentasjon Kommunen stiller krav til kvaliteten på avløpsnettet yteevna til reinseanlegget og nødvendig dokumentasjon Lokale forskrifter Enkelte kommunar har vedteke ei lokal forskrift med føresegner som trer i staden for løyve for utslepp av sanitært avløpsvatn i forureiningsforskrifta kapittel 12 Relevante lenker Avløp no Bioforsk Spørsmål og svar om avløp miljodirektoratet no Standard no Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 12 om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus hytter og liknende Forurensningsloven kapittel 4 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utslipp-av-sanitart-avlopsvann-fra-bolighus-hytter-og-liknende-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Leketøy - Regelhjelp.no
  leketøyet overholder kravene i regelverket Kravene til leketøyets fysiske egenskaper og kjemisk innhold finnes i forskrift om sikkerhet ved leketøy leketøyforskriften Det er også utviklet standarder som dekker mange av risikoaspektene ved leketøy Eksempler er skarpe kanter styrke og lengde av snorer støy små deler og innhold av kjemiske stoffer Noen av disse standardene er obligatoriske å følge mens andre er frivillige Dersom det finnes risikoaspekter ved et produkt som ikke dekkes av en standard har produsent importør ansvar for å teste og dokumentere disse risikoaspektene på andre måter Leketøy forbundet med spesiell risiko skal være ledsaget av egnede og lett leselige advarsler Advarslene skal være på norsk Vær oppmerksom på at leketøy også kan være omfattet av annet regelverk For eksempel Produktforskriftens kapittel 2a som inneholder regler for elektronikk som også gjelder for elektriske og elektroniske leker RoHS direktivet i EU Kjemikalieregelverket REACH har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for leker for eksempel regulering av innhold av ftalater Hvor finner du standardene Standarder kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge Les mer om kjemiske stoffer i leketøy Les mer om støyende leketøy Les mer om CE merking Regelverk Forskrift om sikkerhet ved leketøy Produktforskriften Produktkontrolloven REACH vedlegg XVII Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Leketoy-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bakkeplanering – tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift - Regelhjelp.no
  masse som berører et areal på minst 1 0 dekar Søknad Hvis du skal anlegge et planeringsfelt må du sende forenklet søknad til kommunen Kommunens behandling av forenklet søknad kan få ett av flere utfall Kommunen treffer vedtak om at planeringen ikke trenger tillatelse etter bestemmelsene i kapittel 4 i forurensningsforskriften Forurensningen fra planeringsfeltet vurderes da som lovlig uten godkjent plan såfremt anlegget oppfyller øvrige krav til planeringsfelt som bestemmelsene i dette kapitlet setter Kommunen avgjør at planeringen trenger tillatelse etter bestemmelsene i kapittel 4 i forurensningsforskriften Du blir da bedt om å levere inn fullstendig søknad med plan for planeringstiltaket til kommunen Kommunen vil legge miljømessige og forurensningsmessige forhold til grunn når de vurderer om tillatelse kan gis Kommunen kan også fatte vedtak om at planeringen ikke tillates Godkjent plan En fullstendig søknad skal inneholde en plan for planeringen Planen må du utarbeide i samsvar med Tekniske retningslinjer for anlegg drift og vedlikehold av planeringsfelt fastsatt av Landbruksdepartementet Planen skal godkjennes av kommunen før du kan starte arbeidet på planeringsfeltet Rene masser Masser som skal brukes til oppfylling på planeringsfelter må ikke være forurenset Klage I henhold til forurensningsforskriften 41 5 jf forvaltningsloven kapittel VI kan du klage på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bakkeplanering--tilrettelegging-for-maskinell-jordbruksdrift/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Godkjenning av barnehager og dagmammaer - Regelhjelp.no
  kommunen Dersom du er dagmamma for tre eller flere barn som er til stede samtidig og du tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer for hvert barn gjelder samme krav som for barnehager Publikasjoner Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Godkjenning-av-barnehager-og-dagmammaer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tekstilar, klede og møblar – brennbarheit og kvelingsfare - Regelhjelp.no
  produsere importere og omsette svært brennbare tekstiler Alle tekstilar kan ta fyr og brenne Tekstiltype tekstilblanding kjemiske stoff innfarging tjukkleik og struktur påverkar kor lett tekstilen tek fyr brannforløpet og risikoen for helseskade Det er forbode å produsere importere og omsetje svært brennbare tekstilar Det finst normer for korleis du som produsent kan oppfylle tryggleikskrav mot brennbarheit for tekstilar og for klede generelt Slike normer gjeld til dømes for nattøy sengetøy gardiner og draperi markiser telt og liknande Barneklede og sped og småbarnsutstyr minimumskrav til branntryggleik Det er særlege minimumskrav til branntryggleik for klede for barn i storleikar til og med 170 cm og for sped og småbarnsutstyr til dømes beremeisar babybagar og babyposar Krava gjeld òg for teppe pledd og liknande som vanlegvis blir brukte i bilen på senga i barnevogna mv Krava til brennverdi for slike produkt gjeld òg for overflatebrann på flossa tekstilar eller tekstilar med luv sjølv om botnmaterialet til tekstilen ikkje tek fyr eller smeltar Madrassar og stoppa møblar For madrasser og stoppede møbler skal det gjennomføres test av antenneligheten ved ulmende sigarett etter kriterier i anerkjente normer Standard for prøving av minimumskrav Prøving av minimumskrav skal skje i samsvar med ASTM D1230 10 Standard Test Method for Flammability og Clothing Textiles Kvelingsfare på grunn av snorer små delar m v Når det gjeld sped og småbarnsutstyr og klede til barn kan små delar som kan losne utgjere ein fare for kveling Det same gjeld lange snorer snorendar hetter mv som kan danne løkker og setje seg fast For å førebyggje ein slik kvelingsfare skal du bruke retningslinjer for vurdering av tryggleik ved leiketøy så langt dei passar Det er utarbeidd ein standard for tryggleik ved barneklede som omhandlar snorer og snøreband Det er også utarbeidd standardar for sped og småbarnsutstyr mellom anna for beremeisar

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Tekstiler-klar-og-mobler---brennbarhet-og-kvelningsfare/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Batterier – krav til kjemikalier og merking - Regelhjelp.no
  eller bly overskrider gitte grenser skal batteriene også merkes med det kjemiske symbolet for det aktuelle tungmetallet henholdsvis Hg Cd eller Pb Oppladbare batterier skal også merkes med batteriets kapasitet Forbud mot enkelte typer batterier Det er forbud mot batterier med 5 ppm 5 milliontedeler eller mer kvikksølv Fra 1 oktober 2015 gjelder denne grensen også for knappcellebatterier men det er lov å omsette knappcellebatterier med inntil 2 vektprosent kvikksølv som ble bragt i omsetning før denne datoen Det er forbudt med bærbare batterier som inneholder mer enn 20 ppm kadmium Forbudet gjelder ikke batterier til nødlys og alarmsystemer medisinsk utstyr og bærbart elektroverktøy Unntaket for bærbart elektroverktøy gjelder til 31 desember 2016 Produsenter og importører av batteridrevne produkter plikter å sørge for at produktene er konstruert slik at batteriene lett kan fjernes enten av sluttbrukeren eller av kvalifiserte fagfolk som er uavhengige av produsenten Ved distribusjon av slike produkter skal det følge med anvisning for hvordan batteriene trygt kan fjernes av enten forbrukeren eller av uavhengige kvalifiserte fagfolk Forhandlere som omsetter batterier har plikt til vederlagsfritt å ta i retur brukte batterier av tilsvarende type som de selv selger Les mer om mottaksplikt for batterier Regelverk Avfallsforskriften kap 3

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Batterier--krav-til-kjemikalier-og-merking/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bedriftshelsetjeneste (BHT) - Regelhjelp.no
  må påse at bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet Denne ordningen trådte i kraft 01 01 2010 Oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester og mer informasjon om ordningen finner du på www arbeidstilsynet no bht Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølgning og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet Her har den godkjente bedriftshelsetjenesten en viktig rolle som rådgiver og er et virkemiddel i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver arbeidstakerne arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål kan bistå med oppgavene i det omfang som er virksomhetens behov slik at man oppfyller forskriftens krav Den godkjente bedriftshelsetjenesten har ikke ansvar for arbeidsmiljøtilstanden i virksomheten Det har arbeidsgiver Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere og kan i praksis bare rådgi virksomheten i det omfang virksomheten ber om råd Relevante lenker Faktaside om bedriftshelsetjeneste verne og helsepersonale på arbeidstilsynet no Publikasjoner Brosjyren Bedrifthelsetjenesten en god hjelper for din bedrift på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter Arbeidsmiljøloven 3 3 om bedriftshelsetjeneste Bransjer som har tilleggsinformasjon Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Frisør kroppspleie og helsestudio Grafisk produksjon Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Bedriftshelsetjeneste/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - Regelhjelp.no
  Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Publikasjoner REACH vedlegg XVII konsolidert versjon Regelverk Produktforskriften REACH forskriften Bransjer som har tilleggsinformasjon Akvakultur Anleggsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Grafisk produksjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Interesseorganisasjoner Kontorvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Overflatebehandling av metaller Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær og klær Reiseliv og fritidsvirksomhet Reparasjon og handel med motorsykler Teknisk forskning prøving

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •