archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bekjempningsmidler - Regelhjelp.no
  som skal beskytte planter kalles sprøytemidler eller plantevernmidler Alle slike midler som benyttes i Norge i dag skal være godkjent av Mattilsynet Mange tidligere vanlig brukte plantevernmidler er nå forbudt i Norge og mange andre land på grunn av alvorlige effekter på miljø og helse Mattilsynet forvalter regelverket om bruken av plantevernmidler Les mer om bruken av plantevernmidler hos mattilsynet no Biocider Et biocidprodukt brukes for å forstyrre uskadeliggjøre eller på annen måte forhindre virkning av skadelige organismer Eksempler på produkttyper er treimpregneringsmidler bunnstoff til båter desinfeksjonsmidler insektrepellenter rottemidler og slimbekjempningsmidler til f eks resirkulert prosessvann og kjølevann Alle virkestoffer og selve biocidproduktet må oppfylle kravene i biocidforskriften for å kunne bli innført omsatt eller brukt i Norge Godkjenning av biocidprodukter kreves når det enkelte produkts aktive stoff er er godkjent i henhold til EUs biocidforordning Miljødirektoratet har hovedansvar for arbeidet med biocider Les mer om godkjenning av biocider og biocidprodukter Enkelte stoffer og produkter som tidligere ble brukt til impregnering eller som bekjempningsmidler har egenskaper som gjør at de i dag er forbudt eller strengt regulert Dette gjelder pentaklorfenol PCP tinnorganiske forbindelser kreosot kvikksølv arsen og krom jf produktforskriften Regelverk Produktforskriften Bransjer som har tilleggsinformasjon Produksjon av tekstiler lær

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bekjempningsmidler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Belastningsskader ved manuelt arbeid - forebygging - Regelhjelp.no
  av ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet Muskel og skjelettlidelser som følge av uheldige arbeidsstillinger og dårlig planlegging av arbeidet er en utbredt risikofaktor i bransjen Psykisk belastning kan gi fysiske plager Ulike belastninger påvirker hverandre Psykiske belastninger som tidspress styrt arbeid krav til oppmerksomhet konsentrasjon og presisjon kan forårsake spenninger i muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen Arbeidsgiver må tilrettelegge Fremoverbøying og vridning av ryggen under løfting kan gi varige ryggskader Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiveren under planlegging av arbeidsplassen sørger for at sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger bruk av maskiner og innredninger av lokalene blir nøye vurdert Forebyggende tiltak må vurderes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne Dette gjelder også ved anskaffelse av hjelpemidler for eksempel løfteutstyr Relevante lenker Faktaside om ergonomi på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes medvirkning Forskrift om utførelse av arbeid 23 1 om risikovurdering ved planlegging utforming og utførelse av manuelt arbeid Bransjer som har tilleggsinformasjon Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Belastningsskader-ved-manuelt-arbeid---forebygging/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Belysning ved arbeid i kjøkken og serveringslokaler - Regelhjelp.no
  tilfredsstillende lysforhold Ved tvil brukes måleutstyr luxmåler eller innleid faglig bistand Belysningen på en arbeidsplass skal først og fremst tilfredsstille de synskrav som er nødvendig for å utføre arbeidet Lysbehovet er avhengig av kravet til presisjon og arbeidstakerens alder Nødvendig belysningsstyrke for en arbeidsoperasjon bestemmes først og fremst av størrelsen på de detaljer som skal sees og hvordan disse avtegner seg mot bakgrunnen det vil si kontrasten Bedre lysforhold oppnås ikke bare ved å øke belysningsstyrken det må også tas hensyn til kontrast og blending Plassbelysning I tillegg til allmennbelysningen i arbeidslokaler er det ofte nødvendig med plass eller punktbelysning Slik plassbelysning er nødvendig for eksempel ved arbeidsbenk på kjøkkenet ved bord i kafé restaurant i resepsjon og i trapper Plassbelysningen må være slik at den ikke gir ubehagelig blending Refleksblending fra blanke flater kan være et problem for eksempel i kjøkkenet Blending Refleksblending kan unngås eller begrenses enten ved korrekt plassering og innretting av lysarmaturer eller ved å bruke materialer som gir en matt overflate Renhold av lysarmaturer Lysarmaturer som fort blir tilsmusset for eksempel på kjøkken skal jevnlig rengjøres slik at lyset alltid er tilfredsstillende Dagslys Arbeidsplassen skal ha gode lysforhold og om mulig dagslys og utsyn Særlig om belysning i kjøkkenavdeling De hygienekrav som må stilles til kjøkkenavdelingen gjør det nødvendig med godt lys Dårlig lys kan skjule dårlig hygiene Behovet for plassbelysning må vurderes for hver enkelt arbeidsplass og så langt som mulig etter individuelle behov Kjøkkenavdelingen er spesielt utsatt for tilsmussing av lysarmatur Det er viktig at disse blir holdt rene til enhver tid Stadig veksling mellom gode og dårlig opplyste lokaler gir synsproblemer som krever spesielle løsninger I mørke serveringslokaler kan en male lyse flater i overgangen mellom et godt opplyst kjøkken og et mørkt serveringslokale for å minske synsproblemene I tillegg kan en

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Belysning-ved-arbeid-i-kjokken-og-serveringslokaler-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Belysning ved arbeid under jord - Regelhjelp.no
  med egnet lykt Du må sette opp nødbelysning av tilstrekkelig kvalitet der personer kan bli utsatt for spesiell fare dersom belysningen svikter God belysning i gangsoner er viktig Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 10 om dagslys og utsyn Arbeidsplassforskriften 2 11 om belysning Arbeidsplassforskriften 2 13 om nødbelysning Forskrift om utførelse av arbeid 27 11om krav til personlig lykt ved bergarbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Belysning-ved-arbeid-under-jord/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bensindamp – reduksjon av utslipp fra lagring og distribusjon av bensin på bensinstasjoner - Regelhjelp.no
  ut Det stilles krav til konstruksjon og bruk av utstyr for overføring og lagring av bensin på bensinstasjoner Ved lasting av bensin på bensinstasjoner og i tanker med fast tak for mellomlagring av damp må dampen returneres til transporttanken gjennom en tett slange Lasting får ikke utføres før innretningene er på plass og fungerer korrekt Regelverk Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distibusjon av bensin Nettsiden

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bensindamp--reduksjon-av-utslipp-fra-lagring-og-distibusjon-av-bensin-pa-bensinstasjoner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Risikoanalyse for anlegg som leverer motordrivstoff - Regelhjelp.no
  tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen Risikoanalysen skal brukes aktivt i utforming og drift av anlegget På bakgrunn av risikoanalysen og virksomhetens internkontroll skal det bl a utarbeides sikkerhets og driftsinstrukser for anlegget Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Risikoanalyse-for-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Beredskap mot ulykker og unormale hendelser med stråling - Regelhjelp.no
  hendelser med stråling Kravet om risikovurdering og beredskapsplan gjelder også dersom du eier og eller bruker røntgenapparater akseleratorer lasere radar solarier eller andre strålekilder Eksempler på ulykker og unormale hendelser er Arbeidstakere som ved en feiltakelse er kommet inn i primærstrålen fra industrielle strålekilder Feil eller svikt i apparatur som har eller kunne ha ført til vesentlig forhøyet stråledose til pasient eller arbeidstakere Tilfeldige personer som ved en feiltakelse har kommet inn i kontrollert område og som derved kan ha mottatt doser over 0 25 mSv for eksempel opphold innenfor avsperringen ved industriell radiografi innvendig renhold av tanker med strålekilden nivåvakten i åpen posisjon Høye huddoser som kan føre til forbrenningsskader på pasient innen røntgendiagnostikk og intervensjon Søl med radioaktive løsninger som ikke lar seg fjerne på enkelt vis Funn av eierløse kilder Dette er særlig aktuelt for virksomheter som behandler ulike typer avfall Du finner utfyllende informasjon innenfor de ulike strålingstemaene i Strålevernets veiledere Eksempler på elementer i en beredskapsplan Varslingsrutiner Ansvarsforhold Rutiner for å håndtere det som skjer Verneutstyr hva har dere og hvor er det Kommunikasjon med hverandre og de rundt Hvordan de som er involvert blir fulgt opp Informasjon til hverandre omverden og myndigheter Kartlegging av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Beredskap-mot-ulykker-og-unormale-hendelser-med-straling-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Beredskap mot utslipp av radioaktive stoffer - Regelhjelp.no
  fjerne og begrense virkningen av utslippet Risikovurdering og beredskapsplan skal være skriftlig Beredskapen skal tilpasses sannsynligheten for at et slikt utslipp skjer Myndighetene kan kreve å få se og godkjenne slike beredskapsplaner Du kan få pålegg om å ha felles beredskapsplaner med andre virksomheter Dette kan dreie seg om felles rutiner felles utstyr gjensidig varsling mm Regelverk Forurensningsloven 40 om beredskapsplikt Forurensningsloven 41 om beredskapsplaner Forurensningsloven 42 om samarbeid om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Beredskap-mot-utslipp-av-radioaktive-stoffer-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive